Prožnost držav EU glede gojenja gensko spremenjenih organizmov

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2015/412 – omogočanje državam EU, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov na svojem ozemlju

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva spreminja Direktivo 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov (GSO)* v okolje, da lahko posamezna država EU prepove ali omeji njihovo gojenje na svojem ozemlju. Po starih pravilih je bilo to mogoče, kadar je imela država EU nove dokaze, da pomeni zadevni GSO tveganje za zdravje ljudi ali okolje.

KLJUČNE TOČKE

Nova direktiva dodaja besedilo k direktivi iz leta 2001. To je v skladu z načelom subsidiarnosti, ki daje državam EU več prožnosti pri gojenju GSO, ne da bi to vplivalo na oceno tveganja za okolje, ki je del sistema EU za odobritve GSO v Uredbi (ES) št. 1829/2003 in Direktivi 2001/18/ES. Posameznim državam omogoča, da pod nekaterimi pogoji prepovejo ali omejijo gojenje GSO:

Ukrepi, ki jih sprejmejo države EU, morajo biti v skladu s pravom EU in morajo biti utemeljeni, sorazmerni in nediskriminatorni. Države EU lahko pozneje pregledajo svoje odločitve in se ponovno vključijo v geografsko področje uporabe iz odobritve GSO.

Države EU, v katerih se gojijo GSO, morajo v obmejnih območjih sprejeti ukrepe, da se preprečijo morebitne okužbe v sosednjih državah EU, kjer je njihovo gojenje prepovedano.

Poročila

Evropska komisija bo do 3. aprila 2019 poročala o uporabi direktive Evropskemu parlamentu in Svetu, vključno z uporabo omejitve ali prepovedi gojenja GSO v državah EU in morebitnim učinkom, ki ga ima to na notranji trg EU. Nadaljnji zakonodajni predlogi se lahko vključijo v poročilo.

Komisija bo poročala tudi o dejanski sanaciji okoljske škode, ki bi lahko nastala zaradi gojenja GSO.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 2. aprila 2015.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Gensko spremenjeni organizem (GSO): organizem z izjemo človeka, v katerem je bil genski material spremenjen na način, ki se ne zgodi naravno s križanjem in/ali naravno rekombinacijo. To lahko na primer omogoči, da se rastline in živali razmnožujejo tako, da dajo večji izkoristek ali da so odporne na bolezni.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2015/412 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o spremembi Direktive 2001/18/ES glede možnosti držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO) na svojem ozemlju (UL L 68, 13.3.2015, str. 1–8).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1–23).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1829/2003 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS – Izjava Komisije (UL L 106, 17.4.2001, str. 1–39).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 08.03.2018