Odgovorno trgovanje z minerali z območij z visokim tveganjem ali konfliktnih območij

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2017/821 o obveznostih za uvoznike, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe EU je:

KLJUČNE TOČKE

Na politično nestabilnih območjih se trgovina z minerali, kot so kositer, tantal, volfram in zlato, lahko uporablja za financiranje oboroženih skupin, pripelje lahko do prisilnega dela in drugih kršitev človekovih pravic in podpre korupcijo ter pranje denarja.

Tako imenovani konfliktni minerali se nato uporabljajo v vsakdanjih proizvodih, kot so mobilni telefoni in avtomobili, ali v nakitu.

Potrebna skrbnost

Pojem potrebna skrbnost pomeni ravnanje z ustrezno skrbjo in preučitev vprašanja pred sprejetjem odločitve. To je trajen, proaktiven in reaktiven postopek, s katerim podjetja vzpostavljajo sisteme in postopke za ugotavljanje in obvladovanje tveganj v svoji oskrbovalni verigi ter poročanje o teh tveganjih.

Za minerale, ki jih zajema ta uredba, to pomeni, da morajo podjetja preveriti, da je bilo to, kar kupujejo, pridobljeno na odgovoren način in da ne prispeva h konfliktu ali drugim povezanim nezakonitim dejanjem.

Podjetja, ki ravnajo s potrebno skrbnostjo, najprej preverijo, kakšno je tveganje pridobivanja surovin z nestabilnih ali konfliktnih območij. Pri tem ocenijo verjetnost financiranja konflikta s temi surovinami, prisilnega dela ali drugih tveganj, določenih v Uredbi. S pregledom oskrbovalnih verig lahko nato zagotovijo, da odgovorno obvladujejo ta tveganja.

Uredba temelji na smernicah OECD o potrebni skrbnosti iz leta 2011, ki določa mednarodno merilo za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, in skupnem sporočilu z naslovom „Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za celostni pristop EU“ iz leta 2014.

Uvozniki v EU, ki uvažajo minerale, morajo v skladu z Uredbo:

Pristojni organi držav EU morajo izvajati preglede, da bi zagotovili, da uvozniki iz EU, ki uvažajo minerale in kovino, izpolnjujejo svoje obveznosti glede potrebne skrbnosti.

Sheme za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi

Vlade, sektorska združenja in druge skupine zainteresiranih organizacij, ki imajo vzpostavljene sheme za potrebno skrbnost, lahko Evropsko komisijo zaprosijo, da prizna njihovo shemo kot shemo, ki je skladna z Uredbo.

Komisija vzpostavi register priznanih shem za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi, ki jo da na voljo javnosti na spletu, ter seznam svetovnih odgovornih talilnic in rafinerij.

Smernice

Komisija po posvetovanju z Evropsko službo za zunanje delovanje in OECD pripravi priročnik za podjetja z informacijami za določitev konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem.

Pregled

Komisija mora do 1. januarja 2023 in nato vsaka tri leta pregledati delovanje in učinkovitost novega sistema ter njegov vpliv in predlagati nove ukrepe, da bi zagotovila stalno odgovorno svetovno oskrbovalno verigo z minerali.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uvozniki iz EU bodo morali začeti izpolnjevati obveznosti iz te uredbe od 1. januarja 2021, vendar Evropska komisija spodbuja vsa podjetja, ki jih Uredba zajema, da začnejo izvajati potrebno skrbnost pred tem datumom.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Talilnice in rafinerije: posamezniki ali podjetja, ki izvajajo oblike ekstraktivne metalurgije, ki vključujejo predelavo za proizvodnjo kovine iz minerala.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (UL L 130, 19.5.2017, str. 1–20).

POVEZANI DOKUMENTI

Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu – Odgovorno pridobivanje mineralov z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem: za celostni pristop EU (JOIN(2014) 8 final z dne 5. marca 2014).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Pobuda za surovine: zagotavljanje preskrbe z nujno potrebnimi surovinami za rast in delovna mesta v Evropi (COM(2008) 699 konč. z dne 4. novembra 2008).

Zadnja posodobitev 07.12.2017