Priprava statistike EU trajnih nasadov

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1337/2011 o evropski statistiki trajnih nasadov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba uvaja pravila za pripravo evropske statistike trajnih nasadov*. Primeri trajnih nasadov so vinske trte, oljke in plodovi, ki se pridelujejo na drevesih ali grmovnicah.

Razveljavlja Uredbo (EGS) št. 357/79 o statističnih raziskovanjih vinogradov in Direktivo 2001/109/ES o statistiki glede pridelovalne zmogljivosti sadnega drevja – gre za sektorja, katerih pridelava in tržni pogoji so se od začetka veljavnosti teh aktov zelo razvili.

KLJUČNE TOČKE

Uredba določa pravila za pripravo statistike za naslednje trajne nasade:

Države EU lahko neobvezno zbirajo statistične podatke za jabolka, hruške, breskve in trte za namizno grozdje za industrijsko predelavo.

Statistični podatki za trajne nasade morajo biti reprezentativni za najmanj 95 % celotne zasajene površine, ki v celoti ali večinoma prideluje za trg z vsemi trajnimi nasadi iz posamezne države EU.

Države EU lahko izključijo kmetijska gospodarstva pod pragom 0,2 hektarja (ha) za vse trajne nasade, ki v celoti ali večinoma pridelujejo za trg v vsaki državi EU. Če površina teh kmetijskih gospodarstev predstavlja manj kot 5 % celotne zasajene površine posameznega nasada, lahko države povečajo prag, če to ne povzroči izključitve več kot dodatnih 5 % celotne zasajene površine tega posameznega nasada.

Države EU z najmanj 1 000 ha zasajene površine za vsak posamezen nasad morajo v letu 2012 in nato vsakih pet let pripraviti podatke iz Priloge I k tej uredbi.

Države z najmanj 500 ha zasajene površine vinske trte za druge namene morajo v letu 2015 in nato vsakih pet let pripraviti podatke iz Priloge II k tej uredbi.

Če države EU izvajajo vzorčna raziskovanja za pridobitev podatkov o trajnih nasadih, morajo zagotoviti, da koeficient variacije podatkov na nacionalni ravni ne presega 3 % za zasajeno površino za vsakega od nasadov.

Statistika za vinske trte za druge namene (ne namizno grozdje) se predloži z uporabo razpoložljivih podatkov v registru vinogradov.

Podatke v zvezi s trajnimi nasadi razen vinske trte za druge namene je treba razčleniti po teritorialnih enotah NUTS* 1, razen če uredba določa manj podrobno razčlenitev. Podatke v zvezi z vinsko trto za druge namene je treba razčleniti po teritorialnih enotah NUTS 2.

Evropski komisiji (Eurostat) je treba vse podatke poslati do 30. septembra leta, ki sledi referenčnemu obdobju.

Komisija (Evropska komisija) do konca decembra 2018 in nato vsakih pet let pregleda izvajanje zakonodaje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2012. Nekaterim državam EU, v katerih so potrebne večje prilagoditve nacionalnih statističnih sistemov, se lahko odobri izvzetje iz uporabe uredbe do 31. decembra 2012 in še naprej uporabljajo Direktivo 2001/109/ES.

KLJUČNI POJMI

Trajni nasad: nasad, ki se ne goji v kolobarjenju, z izjemo trajnih travnikov in pašnikov, in ki zavzema prst skozi daljše obdobje ter daje pridelek več let.
NUTS: skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot. NUTS 1 = velike socialnoekonomske regije, npr. nemške Länder, belgijske regije, poljske regije, romunske makroregije; NUTS 2 = osnovne regije za izvajanje regionalnih politik, npr. belgijske province, danske regije, češke regije (kraje).

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1337/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o evropski statistiki trajnih nasadov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 357/79 in Direktive 2001/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 30.12.2011, str. 7–20).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1337/2011 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 20.03.2018