Instrument za povezovanje Evrope

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1316/2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba vzpostavlja Instrument za povezovanje Evrope (IPE), ki podpira projekte skupnega interesa (tj. ki so v interesu celotne EU) za infrastrukturo na področju:

Njen končni cilj je pospešiti naložbe v vseevropska omrežja in izkoristiti financiranje iz javnih in zasebnih sektorjev.

V tej uredbi je določena tudi količina denarnih sredstev, ki bodo na voljo od leta 2014 do leta 2020, in za katera področja bodo ta sredstva na voljo.

Uredba je bila večkrat spremenjena: zadnjič

KLJUČNE TOČKE

Podpora pri ustvarjanju trajnostne gospodarske rasti

Evropska komisija opredeljuje vzpostavitev učinkovitih omrežij prometne in energetske infrastrukture kot ključni način za povečanje rasti in krepitev zaupanja v enotni trg EU.

IPE zlasti podpira projekte, katerih cilj je razvoj in izgradnja nove infrastrukture ter storitev ali nadgradnja obstoječe infrastrukture in storitev. Eden od splošnih glavnih ciljev je prispevati h gospodarski rasti z razvijanjem sodobnih in visoko zmogljivih vseevropskih omrežij, ki upoštevajo pričakovane prihodnje prometne tokove.

Trajnostni razvoj

Drugi splošni cilj IPE je omogočiti EU doseganje trajnostnih razvojnih ciljev (20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na raven iz leta 1990, 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža energije iz obnovljivih virov na 20 % do leta 2020).

Prometni sektor bo največji upravičenec

Skupni proračun IPE od leta 2014 do leta 2020 znaša približno 33 milijard evrov. Znesek se dodeli, kot sledi:

Delegirani akti

Komisija je sprejela dva delegirana akta, ki dopolnjujeta Uredbo (EU) št. 1316/2013 v zvezi s prednostmi glede financiranja na področju prometa:

Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 iz leta 2017

Uredba (EU) 2017/2396 s spremembo uredbe o EFSI (Uredbe (EU) 2015/1017) podaljšuje trajanje EFSI in uvaja nekaj tehničnih izboljšav. Poleg tega spreminja tudi uredbo IPE v delu, ki se nanaša na prerazporeditev dela neporabljenega proračuna za IPE ter denarja iz prihodkov in povračil iz dolžniškega instrumenta IPE in Evropskega sklada 2020 za energetiko, podnebne spremembe in infrastrukturo („sklad Marguerite“ – sklad, ki vlaga v energijo, obnovljive vire, promet in digitalno infrastrukturo) v EFSI.

Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 iz leta 2018

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 je spremenila Uredbo (EU) št. 1316/2013 z uvedbo novega člena (člena 16a), ki nudi možnost za vzpostavitev mehanizmov mešanega financiranja v okviru IPE, v okviru katerih bi do financiranja bili upravičeni vsi ukrepi, ki prispevajo k projektom skupnega interesa. Skupni prispevek iz proračuna EU za mehanizme mešanega financiranja v okviru IPE ne sme preseči 10 % celotnih finančnih sredstev, dodeljenih IPE.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2014.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Mehanizem mešanega financiranja: dogovor o sodelovanju, vzpostavljen med Komisijo in razvojnimi institucijami ali drugimi javnimi finančnimi institucijami z namenom kombiniranja nepovratnih oblik podpore in/ali finančnih instrumentov in/ali proračunskih jamstev iz proračuna ter odplačnih oblik podpore iz razvojnih institucij ali drugih javnih finančnih institucij, kot tudi iz finančnih institucij zasebnega sektorja in od zasebnih vlagateljev.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129–171).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1316/2013 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1649 z dne 8. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope (UL L 247, 15.9.2016, str. 1–4).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 275/2014 z dne 7. januarja 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope (UL L 80, 19.3.2014, str. 1–4).

Zadnja posodobitev 29.04.2019