Varstvo osebnih podatkov, ki jih uporabljajo policijski in kazensko-pravosodni organi (od leta 2018)

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2016/680 – varovanje posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s strani policijskih in kazensko-pravosodnih organov in o prostem pretoku takih podatkov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva zahteva, da so podatki, ki jih zbirajo organi odkrivanja in pregona:

Roki

Države EU morajo določiti roke za izbris osebnih podatkov ali za redni pregled potrebe po shranjevanju takih podatkov.

Zadevni posamezniki („posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki“)

Direktiva zahteva, da organi odkrivanja in pregona jasno razlikujejo med podatki različnih kategorij oseb, vključno s:

Informacije, ki so na voljo ali se posredujejo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki imajo pravico, da jim organi odkrivanja in pregona (tj. varstva podatkov) dajo na voljo določene informacije, ki vključujejo:

Varnost

Nacionalni organi morajo sprejeti tehnične in organizacijske ukrepe, s čimer zagotovijo ustrezno raven varnosti osebnih podatkov glede na tveganje. Kadar je obdelava podatkov avtomatizirana, je treba uvesti številne ukrepe, ki vključujejo:

Razveljavitev

Direktiva nadomešča Okvirni sklep 2008/977/PNZ o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah z veljavnostjo od 6. maja 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 5. maja 2016. Države EU jo morajo vključiti v nacionalno zakonodajo do 6. maja 2018.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

Zadnja posodobitev 23.01.2017