Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Pravice državljanov

Splošna uredba o varstvu podatkov krepi obstoječe pravice, zagotavlja nove pravice in daje državljanom več nadzora nad njihovimi osebnimi podatki. To vključuje:

Predpisi za podjetja

Splošna uredba o varstvu podatkov je zasnovana tako, da ustvarja enake pogoje za vsa podjetja, ki delujejo na notranjem trgu EU, sprejema tehnološko nevtralen pristop in spodbuja inovacije na številne načine, ki vključujejo:

Pregled

Evropska komisija je junija 2020 predložila poročilo o oceni in pregledu uredbe. Naslednjo oceno je treba predložiti leta 2024.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 25. maja 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Komisija sprejela:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2016/679 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39–98).

Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37–47).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 07.01.2022