Strategija EU za zaščito in dobro počutje živali 2012-2015

EU je sprejela strategijo za dobro počutje živali, da bi obravnavala nezadostno izvajanje predpisov na tem področju, povečala ekonomsko vrednost, ki jo prispeva politika dobrega počutja živali za podjetja, in izboljšala ozaveščenost glede potrebe po zagotavljanju visokih ravni dobrega počutja živali.

SKLICEVANJA

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012-2015 (COM(2012)06 final/2, 15.2.2012 - še ni objavljeno v Uradnem listu).

POVZETEK

Člen 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije priznava, da so živali čuteča bitja, in zahteva, da se v celoti upoštevajo zahteve glede dobrega počutja živali pri oblikovanju in izvajanju nekaterih politik EU.

Raznolikost metod kmetovanja, podnebnih razmer in tal v državah članicah povzroča hude težave pri doseganju soglasja o vseevropskih pravilih o dobrem počutju živali in celo hujše težave pri zagotavljanju njihovega pravilnega in enotnega izvajanja.

To neenotno izvajanje in dejstvo, da v zakonodaji obstajajo vrzeli, pomenita, da se v EU z vsemi živalmi ne ravna v skladu z istimi standardi in da so kmetovalci v državah, kjer se ti predpisi strožje izvajajo, v slabšem konkurenčnem položaju.

Namen strategije EU za dobro počutje živali (2012-2015) je izboljšati pogoje za dobro počutje živali na kmetijah in v živalskih vrtovih ter živali, ki se uporabljajo pri raziskavah. To vključuje dvojni pristop:

uvedbo celovite zakonodaje o dobrem počutju živali: Evropska komisija na podlagi rezultatov ocene učinka proučuje možnost uvedbe poenostavljenega pravnega okvira na podlagi celostnega pristopa, ki bo osredotočen na dejanske rezultate na področju dobrega počutja živali. Poudarek bi bil tudi na izobraževanju in strokovnih standardih vseh zadevnih strani (organov držav članic, oseb, ki ravnajo z živalmi, živinorejcev, prodajalcev na drobno itd.);

okrepitev trenutnih ukrepov s strani Komisije: ti vključujejo:

Zadnja posodobitev: 06.02.2014