Omejevanje izpostavljenosti delavcev tveganjem zaradi elektromagnetnih sevanj (od julija 2016)

Direktiva določa minimalne zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem zaradi elektromagnetnih sevanj.

AKT

Direktiva 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne. 26. junija 2013 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS), in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES.

POVZETEK

Zakonodaja je posebna direktiva v okviru Direktive 89/391/EGS. Uvaja ukrepe za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu. Zamenjuje direktivo iz leta 2004 (2004/40/ES), ki ni nikoli začela veljati zaradi težav pri izvajanju njenih določil, zlasti v zdravstvenem sektorju.

Področje uporabe

Direktiva določa ukrepe za zaščito delavcev pred vsemi znanimi kratkoročnimi neposrednimi in posrednimi škodljivimi vplivi na zdravje, ki jih povzročajo elektromagnetna polja. Ne obravnava potencialnih dolgoročnih vplivov, vendar pa bo Evropska komisija, ko bo na voljo dovolj nedvoumnih znanstvenih dokazov, preučila, kateri ukrepi bodo priporočeni.

Ukrepi zagotavljajo minimalno osnovo za varovanje vseh delavcev v EU, pri čemer imajo države članice proste roke, da ohranijo ali vzpostavijo strožje zahteve. Direktivo morajo v svoje nacionalne pravne sisteme prenesti do 1. julija 2016.

Opredelitve pojmov

Zakonodaja pokriva neposredne biofizikalne vplive. Ti se v človeškem telesu pojavijo kot neposreden rezultat prisotnosti v elektromagnetnem polju. Vključujejo termične vplive, kot je segrevanje tkiv, in atermične vplive, kot je stimulacija mišic, živcev ali čutil.

Posredni vplivi so tisti, ki jih povzroči izpostavljenost predmeta, npr. srčnih spodbujevalnikov ali drugih vsadkov, elektromagnetnemu sevanju, ki lahko ogrozi varnost ali zdravje.

Direktiva določa mejne vrednosti izpostavljenosti na podlagi biofizikalnih in bioloških dognanj za varovanje delavcev pred škodljivimi vplivi na zdravje in zaznavanje. Vključuje tudi opozorilne vrednosti, ki določajo, kdaj je treba sprejeti ustrezne zaščitne ali preventivne ukrepe.

Obveznosti delodajalcev

Direktiva določa številne obveznosti delodajalcev. Zagotoviti morajo, da izpostavljenost delavcev elektromagnetnim poljem ostane znotraj meja, ki jih določa direktiva. Če so meje presežene, morajo sprejeti takojšnje ukrepe za preprečevanje. Vendar obstajajo izjeme, pri katerih so ravni pod zelo strogimi pogoji lahko presežene.

Na splošno morajo delodajalci zagotoviti, da so tveganja zaradi elektromagnetnih sevanj pri delu čim bolj preprečena ali zmanjšana. To lahko pomagajo zagotoviti redne ocene tveganj in izpostavljenosti ter uporaba praktičnih smernic.

Kadar so ugotovljena tveganja za zdravje delavcev, morajo delodajalci imeti akcijski načrt varnostnih in preventivnih ukrepov. To lahko vključuje tehnične in/ali organizacijske ukrepe, zlasti za posebej ogrožene delavce.

Zakonodaja zahteva tudi spremljanje zdravja za preprečevanje ali zgodnje odkrivanje morebitnih škodljivih učinkov za zdravje. Če je zaznana prekomerna izpostavljenost, morajo delodajalci zagotoviti ustrezne zdravstvene preglede ali individualno spremljanje zdravja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2013/35/EU

29.06.2013

01.07.2016

UL L 179, 29.6.2013, str. 1-21

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (Uradni list L 183, 29.6.1989, str. 1-8).

16.10.2014