Pridružitveni sporazum z Ukrajino

 

POVZETEK:

Sklep (EU) 2017/1247 in Sklep (EU) 2017/1248 o sklenitvi v imenu Evropske unije Sporazuma o pridružitvi z Ukrajino

Sporazum o pridružitvi med EU/Euratom in njunimi državami članicami ter Ukrajino

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV IN TEGA SPORAZUMA?

Sklepa Sveta (EU) 2017/1247 in (EU) 2017/1248 sta sklenila Sporazum o pridružitvi z Ukrajino.

KLJUČNE TOČKE

Sporazum je sestavljen iz preambule, v kateri so opredeljeni razlogi za ta sporazum in njegovi cilji. Sledi ji sedem naslovov.

Splošna načela

Načela, ki so bistveni elementi sporazuma med pogodbenicama, so:

EU in Ukrajina priznavata, da so osnova za njuno razmerje načela prostega tržnega gospodarstva. Strinjata se tudi, da so za okrepitev njunega razmerja poglavitnega pomena:

Okrepljen politični dialog in sodelovanje

Nadaljnja krepitev političnega dialoga bo omogočila postopno zbliževanje med EU in Ukrajino na področjih skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike. Politični dialog si bo med drugim prizadeval za:

Pravica, svoboda in varnost

Prednostne naloge na tem področju so:

Cilji so okrepitev pravosodja, izboljšanje njegove učinkovitosti, varovanje njegove neodvisnosti in nepristranskosti ter boj proti korupciji. Vodilo pri sodelovanju pogodbenic na področju pravice, svobode in varnosti bo spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Pogodbenici se poleg tega zavezujeta:

Ta naslov tudi izrecno omenja željo pogodbenic po krepitvi medosebnih stikov ter njuno priznavanje pomena pravočasne uvedbe potovanj brez vizumov v EU za državljane Ukrajine, pod pogojem, da se vzpostavijo pogoji za dobro upravljano in varno mobilnost.

Trgovina in z njo povezane zadeve

Cilj pogodbenic je ustvariti poglobljeno in celovito območje proste trgovine. Zavezujeta se razviti novo okolje, ki spodbuja predvsem trgovino in naložbe ter konkurenco, kar je bistveno za gospodarsko prestrukturiranje in modernizacijo.

Poglobljeno in celovito območje proste trgovine vključuje postopno odpravljanje carinskih tarif in kvot, s čimer bo – v povezavi s širšim procesom približevanja ukrajinske zakonodaje zakonom, standardom in praksam (pravnemu redu) EU – prispevalo k nadaljnjemu gospodarskemu povezovanju z notranjim trgom EU.

Gospodarsko in sektorsko sodelovanje

Ta naslov obravnava sodelovanje na najrazličnejših področjih in v najrazličnejših sektorjih na podlagi postopnega približevanja zakonom in praksam EU ter, kadar je primerno, mednarodnim merilom in standardom. Nekateri od zadevnih sektorjev so:

Finančno sodelovanje

EU in države EU nudijo Ukrajini finančno pomoč vse od 90. let 20. stoletja. Ukrajina lahko neprekinjeno finančno pomoč, ki jo prejema prek ustreznih mehanizmov in instrumentov EU za financiranje, izkoristi za doseganje ciljev pridružitvenega sporazuma. Za obdobje 2014–2020 je prejšnji Evropski instrument sosedstva in partnerstva nasledil Evropski instrument sosedstva.

Institucionalne, splošne in končne določbe

Zadnji naslov ureja upravljanje odnosov med EU in Ukrajino. Institucionalna ureditev:

OD KDAJ SE TA SPORAZUM UPORABLJA?

Politična poglavja pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino so bila podpisana marca 2014. Ostali oddelki sporazuma so bili podpisani junija 2014.

Številni pomembni deli sporazuma so se začeli začasno uporabljati 1. novembra 2014:

Poglobljeno in celovito prostotrgovinsko območje se je začasno uporabljalo od 1. januarja 2016.

Svet je julija 2017 sprejel Sklepa (EU) 2017/1247 in (EU) 2017/1248 za sklenitev Sporazuma o pridružitvi z Ukrajino, ki sta zadnji korak postopka ratifikacije in omogočata začetek veljavnosti sporazuma od 1. septembra 2017.

OZADJE

EU spremlja politične razmere v Ukrajini. Tesno je vključena v reševanje krize. Zaradi dejanj Rusije, ki so destabilizirala razmere, se je leta 2014 odločila za uvedbo sankcij.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2017/1247 z dne 11. julija 2017 o sklenitvi v imenu Evropske unije Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, z izjemo določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice (UL L 181, 12.7.2017, str. 1–3).

Sklep Sveta (EU) 2017/1248 z dne 11. julija 2017 o sklenitvi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice (UL L 181, 12.7.2017, str. 4–5).

Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (UL L 161, 29.5.2014, str. 3–2137).

Popravek.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta (SZVP) 2017/1252 z dne 11. julija 2017 v podporo krepitvi kemijske zaščite in varnosti v Ukrajini v skladu z izvajanjem Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev (UL L 179, 12.7.2017, str. 8–14).

Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (UL L 321, 5.12.2015, str. 1).

Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (UL L 311, 31.10.2014, str. 1).

Sklepna listina med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani glede Sporazuma o pridružitvi (UL L 278, 20.9.2014, str. 4–5).

Sklep Sveta 2014/668/EU z dne 23. junija 2014 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi, kar zadeva naslov III (razen določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice) ter naslove IV, V, VI in VII Sporazuma ter z njim povezanih prilog in protokolov (UL L 278, 20.9.2014, str. 1–3).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2014/668/EU so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep Sveta 2014/295/EU z dne 17. marca 2014 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi, glede preambule, člena 1 ter naslovov I, II in VII Sporazuma (UL L 161, 29.5.2014, str. 1–2).

Zadnja posodobitev 09.02.2018