Evropski sklad za regionalni razvoj (2014-2020)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1301/2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Upravičenost

Do podpore so upravičene regije vseh držav EU, vendar je dodelitev odvisna od prednostnih nalog EU in vrste regije.

Ključne teme

Naložbe ESRR se osredotočajo na štiri ključne tematske sklope:

Vrste naložb

Skupni proračun

Proračun za obdobje 2014–2020 znaša več kot 185 milijard EUR.

Politične in proračunske prednostne naloge

Izvajanje

Naložbena pobuda v odziv na koronavirus

Naložbena pobuda v odziv na koronavirus, uvedena z Uredbo (EU) 2020/460, državam EU ponuja dostop do 37 milijard EUR iz skladov ESI za krepitev zdravstvenih sistemov ter podporo malim in srednje velikim podjetjem, ureditvi skrajšanega delovnega časa in skupnostnim storitvam.

Posebni ukrepi zaradi koronavirusa: več prožnosti pri uporabi sklada ESI

Uredba (EU) 2020/558 o spremembi državam EU omogoča prenos sredstev med Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom in Kohezijskim skladom, med različnimi kategorijami regij ter med posebnimi prednostnimi območji treh skladov.

Za obračunsko obdobje od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 se lahko programi kohezijske politike v zvezi s pandemijo COVID-19 izjemoma 100-odstotno financirajo iz sredstev EU. Ukrepi poenostavljajo tudi odobritev programa za pospešitev izvajanja, olajšajo uporabo finančnih instrumentov in poenostavljajo revizije.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 21. decembra 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 289–302).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1301/2013 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima zgolj dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L 294, 11.11.2017, str. 26).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L 148, 20.5.2014, str. 1–3).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/99/EU z dne 18. februarja 2014 o določitvi seznama regij, upravičenih do financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, ter držav članic, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada, za obdobje 2014–2020 (UL L 50, 20.2.2014, str. 22–34).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 07.07.2020