Kohezijski sklad (2014-2020)

Ta uredba določa cilje Kohezijskega sklada EU za obdobje financiranja 2014-2020. Sklad je eden največjih finančnih instrumentov EU, usmerjenih v zmanjševanje razlik v razvoju med regijami.

AKT

Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.12.2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006.

POVZETEK

Kohezijski sklad nudi podporo revnejšim regijam EU z namenom spodbujanja rasti, zaposlenosti in trajnostnega razvoja. Do financiranja iz Kohezijskega sklada so upravičene države članice, v katerih je bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca manjši od 90 % povprečja EU. Zgornja meja, ki jo Kohezijski sklad prispeva za javne izdatke v državah članicah, je določena na 85 %.

Področja dejavnosti

Kohezijski sklad sofinancira naslednja dejanja:

razvoj vseevropskih prometnih omrežij;

pospeševanje okoljskih ciljev, tj. spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ter podpora za projekte trajnostnega prometa, ki niso del vseevropskih prometnih omrežij;

nudenje tehnične pomoči.

Prednostne naložbe vključujejo projekte, ki spodbujajo:

nizkoogljično gospodarstvo;

prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in obvladovanje tveganj v zvezi z njimi;

varstvo/ohranitev okolja;

trajnostni promet in odpravo ozkih grl.

V obdobju 2014-2020 bo za sofinanciranje projektov prometne infrastrukture z evropsko dodano vrednostjo, določeno v Uredbi o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope (št. 1316/2013), na voljo 10 milijard evrov.

Upravičeni izdatki

O upravičenosti se odloča na nacionalni ravni. Kljub temu pa do financiranja iz Kohezijskega sklada niso upravičene naslednje vrste izdatkov:

razgradnja ali gradnja jedrskih elektrarn;

naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Sistemu trgovanja z emisijami (ETS);

stanovanjski objekti (razen za energetsko učinkovitost ali uporabo obnovljivih virov energije);

proizvodnja, predelava in trženje tobaka;

pomoč podjetjem v težavah;

naložbe v letališko infrastrukturo (razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo ukrepi za blaženje negativnega okoljskega vpliva).

Uredba mora biti pregledana do 31. decembra 2020.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 1300/2013

21.12.2013

-

UL L 347, 20.12.2013

POVEZANI AKTI

Izvedbeni sklep Komisije 2014/99/EU o določitvi seznama regij, upravičenih do financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, ter držav članic, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada, za obdobje 2014-2020 (UL L 50, 20.2.2014).

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013).

Zadnja posodobitev: 17.04.2014