Okrepitev evropskega teritorialnega sodelovanja

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1299/2013 - podpora evropskemu teritorialnemu sodelovanju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa cilje, merila in sredstva, ki so na voljo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za obdobje 2014-2020 predvsem za evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) - enega od ciljev regionalne politike EU.

KLJUČNE TOČKE

Splošni cilji

Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) je glavni cilj regionalne politike EU in se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Uredba opisuje ozadje in splošna načela ETS ter določa obseg sredstev iz ESRR za doseganje ciljev teritorialnega sodelovanja za obdobje 2014-2020.

Cilj ETS je spodbujati regije in mesta iz različnih držav EU k sodelovanju in medsebojnemu učenju prek skupnih programov, projektov in omrežij.

Obstajajo tri vrste programov ETS:

čezmejno sodelovanje: financiranje skupnih projektov, ki se izvajajo neposredno na mejah EU, na primer na območju med sosednjima kopenskima ali morskima mejnima območjema ali v regiji, ki zajema vsaj eno državo EU in eno državo zunaj EU na območju zunanjih meja EU. Te regije v državah zunaj EU ne smejo biti zajete v programih v okviru zunanjih finančnih instrumentov EU;

transnacionalni programi sodelovanja: vključujejo nacionalne, regionalne in lokalne partnerje na širših območjih sodelovanja, kot je na primer regija Baltskega morja;

medregionalno sodelovanje: države EU so upravičene do sodelovanja v tovrstnih projektih. Sem so vključeni projekti in omrežja za izmenjavo izkušenj in dobre prakse med regionalnimi in lokalnimi organi v različnih državah. Cilj teh projektov je zagotoviti učinkovito uporabo sredstev kohezijske politike.

Upravljanje programov

Ker v programih ETS sodeluje skupina držav EU in včasih tudi držav zunaj EU, jih upravlja organ, ki ga skupaj imenujejo sodelujoče države.

Poročanje

Uredba (EU) 2015/207 določa podrobne predpise, ki jih morajo upravni organi upoštevati pri pripravi letnih poročil in končnih poročil o izvajanju.

Proračun

Proračun za ETS v okviru ESRR znaša 8,9 milijarde EUR za obdobje 2014-2020. Prispevki za tri glavne vrste programov se dodelijo, kot sledi:

za čezmejno sodelovanje: 6,6 milijarde EUR;

za transnacionalno sodelovanje: 1,8 milijarde EUR;

za medregionalno sodelovanje: 500 milijonov EUR.

Seznam programov sodelovanja

Izvedbeni sklep Komisije 2014/366/EU določa seznam programov sodelovanja in znesek podpore iz ESRR za vsak program.

OZADJE

ESRR je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki si skupaj prizadevajo za podporo ekonomski, socialni in teritorialni koheziji ter doseganje ciljev strategije EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast, tj. strategije Evropa 2020.

AKT

Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba EU št. 1299/2013

21.12.2013

-

UL L 347, 20.12.2013, str. 259-280

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320-469)

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 289-302)

Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (UL L 210, 31.7.2006, str. 19-24). Glejte prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 138, 13.5.2014, str. 5-44). Glejte prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 481/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi pravili o upravičenosti izdatkov za programe sodelovanja (UL L 138, 13.5.2014, str. 45-50)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 288/2014 z dne 25. februarja 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v zvezi z vzorcem za programe sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L 87, 22.3.2014, str. 1-48)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/366/EU z dne 16. junija 2014 o določitvi seznama programov sodelovanja in navedbi skupnega zneska celotne podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za vsak program v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2014-2020 (UL L 178, 18.6.2014, str. 18-25). Glejte prečiščeno različico.

Izvedbeni sklep Komisije 2014/388/EU z dne 16. junija 2014 o določitvi seznama regij in območij, upravičenih do financiranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru čezmejnih in nadnacionalnih komponent cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ za obdobje 2014 do 2020 (UL L 183, 24.6.2014, str. 75-134)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 57, 27.2.2014, str. 7-20)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L 223, 29.7.2014, str. 7-18)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L 38, 13.2.2015, str. 1-122)

Zadnja posodobitev 12.10.2015