Javno naročanje – pravila za vodni, energetski in prometni sektor ter sektor poštnih storitev

 

POVZETEK:

Direktiva 2014/25/EU o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Mejne vrednosti

Naročila morajo v skladu s pravili Direktive objaviti nacionalni, regionalni ali lokalni organi, javna podjetja ali subjekti s posebnimi ali izključnimi pravicami (tj. naročniki, za katere velja ta direktiva), kadar zadevni zneski presegajo naslednje zgornje meje (veljavne od 1. januarja 2016):

Evropska komisija prouči te mejne vrednosti vsaki dve leti, da bi ugotovila, ali bi jih bilo treba spremeniti v skladu z mednarodnimi obveznostmi EU.

Dejavnosti

Direktiva se uporablja za javno naročanje v okviru:

Izjeme

Direktiva se ne uporablja za naročila:

Novi standardni obrazci za obvestila na področju javnega naročanja

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 uvaja nove standardne obrazce za objavo obvestil na področju javnega naročanja. Novi obrazci so se uporabljali za vsa nova obvestila na področju javnega naročanja do 18. aprila 2016.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 17. aprila 2014. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 18. aprila 2016.

OZADJE

Splošna zakonodaja EU s pravili o javnem naročanju je vključena v Direktivo 2014/24/EU. Ta pravila določajo postopke, ki jih je treba upoštevati, ter od nacionalnih organov zahtevajo, da pri zbiranju ponudb za izvedbo del prek javnega naročanja vse ponudnike obravnavajo enako ter se izogibajo vsakršni diskriminaciji med njimi. Njihovo delovanje in sprejemanje odločitev mora biti tudi transparentno.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243–374).

Nadaljnje spremembe Direktive 2014/25/EU so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65–242).

Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1–64).

Glejte prečiščeno besedilo.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 z dne 11. novembra 2015 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 842/2011 (UL L 296, 12.11.2015, str. 1–146).

Zadnja posodobitev 19.09.2016