Javno-zasebno partnerstvo na področju inovativnih zdravil

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 557/2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba vzpostavlja drugo fazo Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila (IMI) za obdobje 2014–2020.

Cilj skupnega podjetja IMI 2 je razviti nova cepiva, zdravila in oblike zdravljenja. To počne s pomočjo skupnih raziskovalnih projektov, namen pa je obravnavati izzive na področju zdravja v Evropi in zagotoviti, da bo farmacevtska industrija Evrope še naprej konkurenčna.

KLJUČNE TOČKE

Cilji

Strateški raziskovalni program

Skupno podjetje IMI 2 je usmerjeno na štiri področja raziskav:

Prednostne naloge na področju zdravja, ki jih bo obravnavalo skupno podjetje IMI, vključujejo:

Upravljanje

Proračun

Prispevek EU k skupnemu podjetju IMI 2 dosega 1,638 milijarde EUR za obdobje do leta 2024. K temu bo dodanih še 1,425 milijarde EUR iz farmacevtske industrije (stvarni prispevki). Dodatna sredstva prihajajo iz drugih industrij znanosti o življenju ali podobnih organizacij, ki se bodo odločile, da prispevajo k skupnemu podjetju IMI 2 kot člani ali pridruženi partnerji v posameznih projektih. Skupno podjetje si prizadeva tudi za razvoj sinergij z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 27. junija 2014.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnih straneh:

KLJUČNI POJMI

Biološki označevalci: biološki pokazatelji, ki se uporabljajo za prepoznavanje posameznikov z nagnjenostjo nekaterim boleznim.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EU) št. 557/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 54–76).

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 622/2014 z dne 14. februarja 2014 o uvedbi odstopanja od Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov glede Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (UL L 174, 13.6.2014, str. 7–11).

Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1906/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 81–103).

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104–173).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1291/2013 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 21.08.2018