Pravila EU o zagotavljanju točnosti neavtomatskih tehtnic

 

POVZETEK:

Direktiva 2014/31/EU o neavtomatskih tehtnicah

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila EU o prodaji neavtomatskih tehtnic* in njihovem dajanju v uporabo. Neavtomatske tehtnice so pomembne za trgovino, potrošnike in industrijo, saj zagotavljajo točnost meritev in pomagajo pri preglednosti in poštenosti trgovinskih poslov.

Cilj direktive je:

Koristi bi morale biti naslednje:

Direktiva prenavlja in razveljavlja Direktivo 2009/23/ES.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva usklajuje zakonodajo o neavtomatskih tehtnicah z „novim zakonodajnim okvirom“ EU. Ta okvir obsega dve dopolnilni besedili:

Področje uporabe

Odgovornosti proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev

Proizvajalci morajo zagotoviti, da:

Uvozniki morajo zagotoviti:

Distributerji morajo zagotoviti, da:

Poleg tega Direktiva:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva 2014/31/EU revidira in nadomešča Direktivo 2002/95/ES, države EU pa so jo morale začeti uporabljati 20. aprila 2016.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Neavtomatska tehtnica: tehtnica, ki pri tehtanju zahteva poseg človeka;
Priglašeni organ: neodvisna organizacija, ki jo imenuje država EU, za ugotavljanje skladnosti določenih proizvodov, preden so dani v promet. Kadar se zahteva posredovanje zunanjega organa, izvaja naloge, povezane s postopki ugotavljanja skladnosti, določenimi v ustrezni zakonodaji.
Pooblaščeni zastopnik: vsak posameznik ali organizacija s sedežem v EU, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da deluje v njegovem imenu.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti neavtomatskih tehtnic na trgu (prenovitev) (UL L 96, 29.3.2014, str. 107–148).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30–47).

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L 218, 13.8.2008, str. 82–128).

Zadnja posodobitev 12.11.2019