Začasno zavarovanje in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem

POVZETEK:

Direktiva 2014/42/EU o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Cilj direktive je poenostavitev možnosti za nacionalne organe, da odvzamejo in povrnejo premoženjsko korist*, pridobljeno s kaznivim dejanjem, in predmete*, uporabljene za kazniva dejanja, v EU.

KLJUČNE TOČKE

Določa minimalna pravila za začasno zavarovanje in poznejši odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in predmetov, uporabljenih za kazniva dejanja.

Zadevna kazniva dejanja so kazniva dejanja, zajeta v različnih zakonih EU, ki so navedeni v členu 3 direktive.

Poleg odvzema (po kazenski obsodbi) premoženjskih koristi in predmetov ali odvzema premoženja v njihovi vrednosti člen 4 omogoča odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in predmetov v primeru bega ali bolezni zadevne osebe (če se osumljenec ali obdolženec dlje časa ne more udeležiti kazenskega postopka, kar pomeni, da postopek ne more potekati pod normalnimi pogoji in kazenska obsodba ni mogoča).

V členu 5 so določena jasnejša pravila o razširjenih pristojnostih za odvzem, kar poenostavi postopek odvzema, če sodnik meni, da je bilo zadevno premoženje pridobljeno z drugimi kaznivimi dejanji obsojenca.

Člen 6 direktive omogoča odvzem premoženja, ki ga je na tretjo osebo prenesel osumljenec oz. ga je tretja oseba pridobila neposredno od osumljenca, pri čemer bi morala vedeti, da je premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem.

V členu 10 je določeno, da morajo države EU ustrezno upravljati začasno zavarovano premoženje (npr. z vzpostavitvijo uradov za upravljanje sredstev), tako da se mu ne zmanjša gospodarska vrednost, preden je pozneje odvzeto.

Irska sodeluje pri sprejetju in uporabi direktive, medtem ko Združeno kraljestvo (1) in Danska ne sodelujeta.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 19. maja 2014. Države EU jo morajo vključiti v nacionalno zakonodajo do 4. oktobra 2016.

KLJUČNI POJMI

* Premoženjska korist: prihodki, pridobljeni s kriminalnimi dejavnostmi.

* Predmeti, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja: orodja, uporabljena za storitev kaznivih dejanj (npr. ladja za transport drog).

AKT

Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (UL L 127, 29.4.2014, str. 39–50).

Nadaljnje spremembe Direktive 2014/42/EU so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 07.01.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).