Preprečevanje zlorabe finančnega sistema za namene pranja denarja in terorizma

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2015/849 – preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se uporablja za:

Direktiva:

Tisti, na katere se direktiva nanaša, morajo:

Sprememba Direktive (EU) 2015/849

Po vrsti terorističnih napadov v Evropi leta 2016 je bila leta 2018 sprejeta Direktiva (EU) 2018/843 (peta direktiva o preprečevanju pranja denarja), ki spreminja Direktivo (EU) 2015/849. Države EU morajo direktivo o spremembi prenesti v nacionalno zakonodajo do 10. januarja 2020. Nova direktiva zaostruje pravila EU o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma na več načinov, vključno z:

Dopolnitev Direktive (EU) 2015/848

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/758 določa sklop dodatnih ukrepov, vključno z minimalnimi ukrepi, ki jih morajo kreditne institucije in finančne institucije sprejeti za učinkovito obvladovanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma na ravni podružnic ali hčerinskih družb v večinski lasti, ki so del skupine in imajo sedež v tretji državi, kadar pravo države zunaj EU ne dovoljuje izvajanja politik in postopkov na ravni skupine.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva (EU) 2015/849 se uporablja od 25. junija 2015, države EU pa naj bi jo prvotno v nacionalno pravo prenesle do 26. junija 2017. Ta rok pa je podaljšalo več sprememb, zlasti Direktiva (EU) 2018/843, ki so jo morale države EU v celoti prenesti v nacionalno zakonodajo do 10. januarja 2020.

OZADJE

Direktiva je del svežnja zakonodajnih ukrepov EU, namenjenih preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki vključuje Uredbo (EU) 2015/847 o sledljivosti prenosov denarja. Je tudi del širše strategije EU za reševanje problematike finančnega kriminala, ki vključuje tudi delo:

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Pranje denarja: pretvorba premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, v navidezno čista sredstva, navadno prek finančnega sistema, na primer s prikrivanjem virov denarja, spreminjanjem njegove oblike ali prenašanjem sredstev na mesto, kjer je manj verjetno, da bodo pritegnila pozornost.
Financiranje terorizma: dobava ali zbiranje sredstev, ki so namenjena za izvajanje terorističnih kaznivih dejanj.
Dejanski lastnik: oseba, ki poseduje ali nadzira podjetje.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73–117).

Nadaljnje spremembe Direktive (EU) 2015/849 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki vpliva na notranji trg in je povezano s čezmejnimi dejavnostmi (COM(2019) 370 final z dne 24. julija 2019).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni okvira za sodelovanje med finančnoobveščevalnimi enotami (COM(2019) 371 final z dne 24. julija 2019).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/758 z dne 31. januarja 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za minimalne ukrepe ter vrste dodatnih ukrepov, ki jih morajo kreditne in finančne institucije sprejeti za blažitev tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v nekaterih tretjih državah (UL L 125, 14.5.2019, str. 4–10).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki vpliva na notranji trg in je povezano s čezmejnimi dejavnostmi (COM(2017) 340 final z dne 26. junija 2017).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1675 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z opredelitvijo tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (UL L 254, 20.9.2016, str. 1–4).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (UL L 141, 5.6.2015, str. 1–18).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 07.02.2020