Pristojnost sodišč v pravnih zadevah, ki vključujejo različne države EU

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1215/2012 - pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba dopolnjuje prejšnjo uredbo EU o pristojnosti, priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (tako imenovano „ Uredbo Bruselj I “). Njen namen je olajšati in pospešiti prost pretok sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah znotraj EU, skladno z načelom vzajemnega priznavanja in smernicami Stockholmskega programa.

KLJUČNE TOČKE

Uredba zajema civilne in gospodarske zadeve. Ne velja pa tudi za družinsko pravo, stečaj, vprašanja o dedovanju in druge posebne zadeve, navedene v uredbi, kot so socialna varnost ali arbitraža.

Nov zakon odpravlja tako imenovani postopek eksekvature iz „Uredbe Bruselj I“. To pomeni, da se sodna odločba, izdana v državi EU, prizna v drugih državah EU, ne da bi bilo treba za priznanje začeti kakršen koli poseben postopek. Če je izvršljiva v državi, kjer je bila izdana, je izvršljiva tudi v drugih državah EU, ne da bi jo bilo treba razglasiti za izvršljivo.

Osebo, zoper katero se zahteva izvršitev, je potrebno o tem obvestiti s potrdilom o sodni odločbi v civilnih in gospodarskih zadevah (vzorec je določen v Uredbi). Potrdilu je treba priložiti sodno odločbo, če še ni bila vročena. Vročiti jo je treba osebi v razumnem roku pred izvršilnim ukrepom.

V določenih primerih lahko oseba, zoper katero se zahteva izvršitev, lahko vloži zahtevek za zavrnitev priznanja ali izvršitve sodne odločbe. Do tega lahko pride, če meni, da je izpolnjen eden od razlogov za zavrnitev priznanja, določenih v uredbi (npr. kjer je priznanje sodne odločbe v očitnem nasprotju z javnim redom). Države EU morajo Komisijo uradno obvestiti o pristojnih sodiščih, katerim je treba vložiti zahtevek.

Skupna pravila o pristojnosti

Med postopki, za katere se uporablja ta uredba, in ozemljem držav EU mora biti povezava. Praviloma bi se morala uporabljati skupna pravila o pristojnosti, če ima toženec stalno prebivališče v eni od držav EU. Za toženca, ki ne biva v eni od držav EU stalno (tj. nima stalnega prebivališča v državi EU), veljajo nacionalna pravila o pristojnosti, ki se uporabljajo na ozemlju države predložitvenega sodišča (sodišča, ki je začelo postopek).

Kljub temu pa veljajo določena pravila o pristojnosti, ne glede na to, kje ima toženec stalno prebivališče, da se:

Pravila o pristojnosti lahko v določenih okoliščinah veljajo tudi za stranke, ki imajo stalno prebivališče izven EU. Do tega lahko na primer pride tam, kjer so se te stranke strinjale, da imajo pristojnost sodišča države EU.

Večje spoštovanje sporazumov o izbiri sodišča

Uredba izboljšuje učinkovitost sporazumov o izbiri sodišča, kadar stranke izberejo določeno sodišče ali sodišča za reševanje spora. Izbrano sodišče ima prednost pri odločitvi o svoji pristojnosti, ne glede na to, ali je bilo prvo ali drugo, ki je začelo postopek. Vsa druga sodišča morajo prekiniti postopek, dokler izbrano sodišče ne ugotovi pristojnosti ali se - v primeru neveljavnega sporazuma - izreče za nepristojno.

Združeno kraljestvo (1) in Irska sta sodelovala pri sprejetju in uporabi te uredbe. Danska uporablja uredbo v skladu s Sporazumom z dne 19. oktobra 2005 med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.

Uporaba pravil Uredbe Bruselj I s strani Enotnega sodišča za patente in Sodišča Beneluksa

Uredba (EU) št. 542/2014 vzpostavlja nova pravila o odnosu med postopki pred določenimi sodišči, ki so skupni več državam EU (kot sta Enotno sodišče za patente in Sodišče Beneluksa), na eni strani in pred sodišči držav EU pod Uredbo Bruselj I na drugi. To pomeni, da morajo biti sodne odločbe, ki jih sprejmejo ta sodišča, priznane in izvršene v skladu z Uredbo (EU) št. 1215/2012.

AKT

Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1215/2012

9.1.2013 Začetek uporabe 10.1.2015

-

UL L 351, 20.12.2012, str. 1-32

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 542/2014

30.5.2014

-

UL L 163, 29.5.2014, str. 1-4

Uredba (EU) 2015/281

26.2.2015

-

UL L 54, 25.2.2015, str. 1-9

POVEZANI AKTI

Sporazum med Evropsko skupnjostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Uradni list L 79, 21.3.2013, str. 4-4)

Zadnja posodobitev 24.09.2015(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).