Priseljevanje - odziv EU

Evropska agenda o migracijah - COM(2015) 240 final

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: evropska agenda o migracijah (COM(2015) 240 final z dne 13. maja 2015)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Razvija niz konkretnih pobud za boljše upravljanje priseljevanja, in sicer tako, da zagotavlja prevzem pravičnega deleža priseljencev in prosilcev za azil s strani vseh držav EU.

Pri obravnavanju tako zunanjih kot tudi notranjih dimenzij migracijske politike EU poskuša spodbujati sodelovanje EU z državami zunaj bloka.

KLJUČNE TOČKE

Kratkoročne prednostne naloge

Takojšnje ukrepanje za preprečitev nadaljnjih smrti v Sredozemlju:

okrepitev prizadevanj za iskanje in reševanje v Sredozemlju;

osredotočanje na kriminalne mreže tihotapcev, ki izkoriščajo ranljive migrante;

uporaba objektivnih meril za preselitev in premestitev priseljencev v državah EU;

tesno sodelovanje z afriškimi državami za zmanjšanje migracijskih tokov;

pomoč tistim državam EU, ki sprejmejo nove priseljence.

Srednjeročne/dolgoročne prednostne naloge

Boljše upravljanje vseh vidikov migracijske politike EU:

zmanjšanje spodbud za nezakonito priseljevanje:

sodelovanje s partnerskimi državami za odpravljanje temeljnih vzrokov, zaradi katerih ljudje poskušajo priti v Evropo;

boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi;

izboljšanje politike EU glede vračanja nezakonitih priseljencev v njihove matične države;

izboljšanje upravljanja meja:

uvedba postopkov za učinkovitejše upravljanje vseh zunanjih meja EU;

boljše izkoriščanje tehnologije;

podpora obstoječemu nadzoru meja;

izboljšanje azilne politike EU:

razvoj jasnega sistema za sprejem prosilcev za azil, ki bo bolj pošteno delil odgovornost za sprejem teh oseb med vse države EU;

razvoj nove politike zakonitega priseljevanja:

osredotočanje na privabljanje oseb s spretnostmi, ki jih EU potrebuje v času, ko se število delovnega prebivalstva zmanjšuje.

Več informacij

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: evropska agenda za varnost (COM(2015) 185 final z dne 28. aprila 2015)

Zadnja posodobitev 26.08.2015