Sklad za azil, migracije in vključevanje

S to uredbo se ustanovi Sklad za azil, migracije in vključevanje. Cilj tega sklada je prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov ter izboljšati izvajanje in razvoj skupne politike Evropske unije (EU) na področju priseljevanja in azila.

AKT(-I)

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi Odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES.

POVZETEK

Sklad za azil, migracije in vključevanje EU ima štiri glavne cilje:

Vse države članice EU (razen Danske, ki ne sodeluje pri tem skladu) pripravijo nacionalne programe, v katerih okvirno predstavijo dejavnosti, s katerimi nameravajo doseči cilje, določene v uredbi o Skladu za azil, migracije in vključevanje.

Primeri dejavnosti vključujejo ukrepe za podporo:

Večina sredstev sklada je dodeljenih za izvajanje nacionalnih programov, del pa se jih uporabi za ukrepe na ravni EU (t. i. ukrepi Unije), nujno pomoč Evropski migracijski mreži in tehnično pomoč Evropske komisije.

Posebni ukrepi

Poleg dodeljenih finančnih sredstev za svoje nacionalne programe lahko države članice prejmejo dodatna sredstva za izvajanje posebnih ukrepov. Te naloge (naštete v Prilogi II) zahtevajo skupna prizadevanja držav članic in predstavljajo pomembno dodano vrednost za EU.

Program Unije za preselitev

Vsaka država članica lahko vsaki dve leti prejme tudi dodaten znesek v obliki pavšalnega zneska v višini 6 000 EUR za vsako preseljeno osebo, ki se bo povečal na 10 000 EUR za skupne prednostne naloge (kot so regionalni programi zaščite) in ranljive skupine oseb.

Proračun

Finančni znesek za izvajanje sklada za obdobje 2014-2020 znaša 3 137 milijonov EUR v tekočih cenah.

Podrobnosti glede izvajanja Sklada je mogoče najti v Uredbi (EU) št. 514/2014.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 516/2014

21.5.2014

-

UL L 150, 20.5.2014

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o Skladu za azil, migracije in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (UL L 150, 20.5.2014).

Zadnja posodobitev 03.08.2014