Zaposlovanje sezonskih delavcev

Evropska unija (EU) je sprejela novo direktivo, ki določa, pod katerimi pogoji se lahko nedržavljani EU v državah EU za krajše obdobje zaposlijo kot sezonski delavci, pogosto v kmetijstvu in turizmu. Določa tudi pravice, s katerimi se zagotovi, da se teh delavcev med njihovim bivanjem in delom ne izkorišča.

AKT

Direktiva 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev.

POVZETEK

Glede na vse starejše prebivalstvo in nizko stopnjo rodnosti v EU stockholmski program priznava, da lahko priseljevanje delovne sile prispeva k pospešitvi gospodarske rasti, vendar je za uravnavanje tokov priseljevanja nujno sprejeti prožne politike priseljevanja. Zato so se države EU odločile, da bodo sprejele zakonodajo s področja sezonskega priseljevanja.

Področje uporabe

Direktiva velja za delavce iz tretjih držav, ki imajo stalno bivališče prijavljeno zunaj EU in v državo EU vstopijo, da bi tam začasno delali.

Sektorji

Vsaka država EU mora pripraviti seznam sektorjev, ki so odvisni od sezonskih pogojev (npr. poletni turizem, pobiranje določenih pridelkov). Ta seznam morajo posredovati Evropski komisiji.

Pogoji za sprejem

Če želijo biti delavci sprejeti na delo v EU, morajo svoji vlogi za dovoljenje priložiti pogodbo o delu ali zavezujočo ponudbo za delo z določenim plačilom, delovnimi urami in drugimi pogoji. Potrebna so tudi dokazila o ustrezni nastanitvi.

Trajanje bivanja

Države EU morajo določiti najdaljši obseg za sezonske delavce, in sicer med 5 in 9 mesecev v katerem koli 12-mesečnem obdobju.

Po vstopu v EU so delavci upravičeni do podaljšanja pogodbe o delu ali zamenjave delodajalca, če izpolnjujejo pogoje za vstop in ni razloga za zavrnitev njihove vloge. V okviru najdaljšega dovoljenega bivanja lahko države EU delavcem omogočijo, da več kot enkrat podaljšajo pogodbo z istim delodajalcem ali da sklenejo pogodbe z več kot enim delodajalcem.

Enaka obravnava

Sezonski delavci imajo pravico do enake obravnave kot delavci gostujoče države z vidika pogojev za zaposlitev, vključno z najnižjo starostjo delavca, ter delovnih pogojev, kot so plača in odpoved, delovni čas, dopust in počitnice ter zdravstvene in varnostne zahteve na delovnem mestu. Enaka obravnava velja tudi za področja socialne varnosti (prejemki, povezani z boleznijo, invalidnostjo in starostjo), usposabljanja ter svetovanja o sezonskem delu, ki ga zagotavljajo zavodi za zaposlovanje in druge javne storitve, razen javnih stanovanjskih programov.

Vendar državam EU ni treba uveljavljati načela enake obravnave v zvezi z nadomestili za brezposelnost in družinskimi prejemki, prav tako pa lahko enako obravnavo omejijo glede davčnih olajšav, izobraževanja in poklicnega usposabljanja.

Sankcije in preprečevanje zlorab

Države EU morajo sprejeti ukrepe za preprečevanje možnih zlorab in sankcije za primere zlorab. Prav tako morajo vzpostaviti mehanizme za reševanje pritožb zoper delodajalce.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/36/EU

29.3.2014

30.9.2016

UL L 94, 28.3.2014

30.06.2014