Azilna politika EU: odgovornost držav EU za obravnavanje prošenj

Uredba (EU) št. 604/2013 (Uredba Dublin III), ki nadomešča Uredbo Sveta (ES) št. 343/2003 (Uredba Dublin II), določa merila in mehanizme za odločanje o tem, katera država Evropske unije (EU) je odgovorna za obravnavanje prošenj za azil.

AKT

Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva

POVZETEK

Uredba (EU) št. 604/2013 (Uredba Dublin III), ki nadomešča Uredbo Sveta (ES) št. 343/2003 (Uredba Dublin II), določa merila in mehanizme za odločanje o tem, katera država Evropske unije (EU) je odgovorna za obravnavanje prošenj za azil.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Z Uredbo Dublin III se določi država EU, ki je odgovorna za obravnavanje prošenj za azil. Prosilcem ponuja boljšo zaščito, dokler ne pridobijo statusa. Vzpostavlja tudi nov sistem za odkrivanje začetnih težav v nacionalnih azilnih sistemih ali sistemih za sprejem ter odpravljanje njihovih glavnih vzrokov, še preden se razvijejo v popolno krizo.

KLJUČNE TOČKE

Načelo in merila za določitev odgovornosti

Ta vključujejo v vrstnem redu glede na njihovo pomembnost:

Več zaščitnih ukrepov za prosilce

Uredba vsebuje več zaščitnih ukrepov za prosilce, kot so:

Nov predlog iz leta 2014 določa pravila za odločanje o tem, kdo je odgovoren za obravnavanje prošenj mladoletnikov brez spremstva.

Pridržanje

V skladu s splošnim načelom se prosilcev ne sme pridržati zgolj zato, ker prosijo za azil. Uredba pa predvideva pridržanje prosilca, če obstaja nevarnost pobega (npr. pri predaji prosilca v drugo državo EU).

Mehanizem za zgodnje opozarjanje in pripravljenost na krize ter njihovo obvladovanje

Uredba Dublin III povečuje učinkovitost sistema z uvedbo mehanizma za zgodnje opozarjanje, pripravljenost na krize ter njihovo obvladovanje, katerega namen je:

VELJAVNOST UREDBE

Z novo uredbo, ki se uporablja od 1. januarja 2014, se nadomesti Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 (razveljavljeno).

OZADJE

EU si prizadeva za vzpostavitev Skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS). Od leta 2011 so bila sprejeta različna nova besedila, da bi se izboljšalo delovanje sistema CEAS.

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela: Sporočilo Komisije COVID-19: Smernice za izvajanje zadevnih določb EU na področju azila in vračanja ter za preselitve

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 604/2013

1.1.2014

-

UL L 180, 29.6.2013, str. 31-59

POVEZANI AKTI

Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9-26)

Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60-95)

Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, str. 96-116)

Uredba (EU) št. 603/2013 z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 180, 29.6.2013, str. 1-30)

Uredba Komisije (ES) št. 1560/2003 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) No 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 222, 5.9.2003, str. 3-23)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 118/2014 30. januarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1560/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 o določitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL L 39, 8.2.2014, str. 1-43)

Zadnja posodobitev 25.05.2020