Postopki Evropske unije za pridobitev azila

 

POVZETEK:

Direktiva 2013/32/EU – skupni postopki za priznanje in odvzem mednarodne zaščite

KAKŠEN JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Koga vključuje?

Direktiva zajema vse prošnje za mednarodno zaščito, ki so bile vložene v državah EU (razen na Danskem, Irskem in v Združenem kraljestvu (1)), vključno z mejami, teritorialnimi vodami ali tranzitnim območjem.

Kako?

Osnovna jamstva

Postopek obravnavanja

Preden pristojni organ izda sklep, so prosilci upravičeni do osebnega razgovora, v katerem morajo imeti možnost celovito predstaviti razloge za svojo prošnjo. Oseba, ki vodi razgovor, mora biti usposobljena, da upošteva osebne in splošne okoliščine prošnje. Države EU morajo zagotoviti zaupnost informacij o posameznih prošnjah.

Posebna jamstva za ranljive osebe

Preprečevanje ponovnega vlaganja prošnje

Države EU imajo nove načine obravnavanja ponovnih prošenj, ki jih vložijo iste osebe. Osebe, ki ne potrebujejo zaščite, se ne morejo več izogniti postopku vračanja v domačo državo s ponovnim vlaganjem novih prošenj.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60-95).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9-26).

Uredba (EU) št. 603/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (UL L 180, 29.6.2013, str. 1-30).

Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (UL L 180, 29.6.2013, str. 31-59).

Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, str. 96-116).

Zadnja posodobitev 25.05.2020(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).