Evropska mejna in obalna straža (do decembra 2020)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/1624 o evropski mejni in obalni straži

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Glavne naloge evropske mejne in obalne straže

Operacije reševanja

V skladu z mednarodnimi konvencijami, kot je Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju, so vsa plovila, ki sodelujejo v operacijah na morju, ki jih usklajuje Agencija, zavezana zagotoviti pomoč ljudem, ki so v nevarnosti na morju. Agencija pomaga sodelujočim državam pri izvajanju operacij iskanja in reševanja, da bi zaščitili in reševali življenja med operacijami varovanja morskih meja.

Spremljanje migracijskih tokov in analiza tveganja

Mejne in obalne straže EU

Obdelava osebnih podatkov

Razveljavitev

Uredba (EU) 2016/1624 se razveljavi in jo 31. decembra 2020 nadomesti Uredba (EU) 2019/1896, ki vzpostavlja novo in okrepljeno evropsko mejno in obalno stražo – glej povzetek.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba je začela veljati 6. oktobra 2016. Nabor za hitri odziv in nabor tehnične opreme sta bila vzpostavljena decembra 2016.

OZADJE

Ustanovitev evropske mejne in obalne straže je eden od ukrepov iz evropske agende o migracijah za okrepitev upravljanja in varnosti zunanjih meja EU.

Glej tudi

KLJUČNI POJMI

Skupne operacije: operacije, ki jih usklajuje Agencija in vključujejo človeške vire in tehnično opremo, ki jo zagotovi ena ali več držav EU.
Operacije vračanja: Agencija usklajuje operacijo, ki vključuje tehnične in operativne okrepitve, ki jih zagotovi ena ali več držav EU, in v okviru katere se osebe v postopku vračanja iz ene ali več držav EU vrnejo bodisi prisilno ali prostovoljno.
Posredovanja za vračanje: Agencija državam EU zagotovi okrepljeno tehnično in operativno pomoč, ki vključuje napotitev evropskih skupin za posredovanje za vračanje v države EU in organizacijo operacij vračanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1–76).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2016/1624 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANA DOKUMENTA

Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624 (UL L 295, 14.11.2019, str. 1–131).

Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1–52).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 27.08.2020