Agresivno davčno načrtovanje

Komisija predlaga več načinov za obravnavo pravnih tehničnih podrobnosti in vrzeli, ki jih nekatera podjetja izkoriščajo, da bi se izognila plačilu svojega deleža davka.

AKT

Priporočilo Komisije z dne 6. decembra 2012 o agresivnem davčnem načrtovanju (2012/772/EU)

POVZETEK

Obravnavanje agresivnega davčnega načrtovanja je en vidik podrobnega in večplastnega akcijskega načrta Komisije, ki je bil zasnovan za namen boja proti davčnim utajam in davčnim goljufijam.

Akcijski načrt opredeljuje praktične načine za izboljšanje upravnega sodelovanja med državami EU, boj proti zlorabam in dvojnemu neobdavčenju ter obravnavanje vprašanj, povezanih z davčnimi oazami in davčnimi kaznivimi dejanji.

Nekateri davkoplačevalci se danes poslužujejo tudi zapletenih in včasih tudi neobičajnih potez, da bi svojo davčno bazo preselili v okvir drugih pristojnosti ali zunaj Evropske unije. Pri tem izkoriščajo neskladja med nacionalnimi zakonodajami, da bi zagotovili, da bodo določeni deli dohodkov ostali neobdavčeni ali da bi izkoristili razlike v davčnih stopnjah. Ta problem se imenuje agresivno davčno načrtovanje.

Glavna težava je v tem, da se s čedalje naprednejšim davčnim načrtovanjem obdavčljivi dobički prenašajo v države s sistemi obdavčevanja, ki so ugodnejši za davkoplačevalce. S to prakso se zmanjšuje davčna odgovornost, saj gre za poteze, ki so skladne s črko zakona, vendar kršijo njegov duh - pravne vrzeli.

Agresivno davčno načrtovanje ima lahko veliko oblik, med njegovimi posledicami pa so dvojni odbitki (npr. ista izguba se odbije tako v državi vira kot tudi v državi prebivališča) in dvojno neobdavčenje (npr. dohodek, ki ni obdavčen v državi vira, je oproščen davka v državi prebivališča).

Komisija zato spodbuja države EU, da zagotovijo, da bodo konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjene z drugo državo EU ali državo zunaj EU, vključevale tudi klavzulo o reševanju posebej opredeljene vrste dvojnega neobdavčenja.

Priporoča tudi uporabo skupnega splošnega predpisa o preprečevanju zlorab, kar bi pomagalo zagotoviti doslednost in učinkovitost na področju, na katerem se praksa med državami EU tako močno razlikuje.

Na tem področju pa obstajajo tudi številni drugi predlogi. Na primer, sedanji sistem DDV velja za sistem, ki je dovzeten za goljufije. Komisija se je zato odločila, da ustanovi Forum EU o DDV. Tu lahko predstavniki podjetij in davčni organi izmenjujejo stališča o praktičnih vidikih upravljanja DDV, ki velja za transakcije med državami EU. Razpravljajo lahko tudi o prepoznanih najboljših praksah, ki bi jim lahko pomagale pri neposrednejšem upravljanju sistema DDV in zmanjševanju stroškov usklajevanja ter sočasnem zagotavljanju prihodka iz DDV.

SKLICEVANJA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos akta v nacionalno zakonodajo

Uradni list

Priporočilo Komisije 2012/772/EU

-

-

Uradni list L 338, 12.12.2012

SKLICNI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: akcijski načrt za okrepljeni boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam (COM(2012) 722 final - še ni objavljeno v Uradnem listu).

Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (COM(2013) 814 final - še ni objavljeno v Uradnem listu).

Prvotni namen direktive o matičnih in odvisnih družbah (Direktiva 2011/96/EU) je bil preprečiti dvojno obdavčitev istega dohodka podjetij iz iste skupine in s sedežem v različnih državah EU (dvojno obdavčevanje). Nekatera podjetja pa so izkoristila določbe iz direktive in neskladja med nacionalnimi davčnimi predpisi, da bi se izognila obdavčenju prav v vseh državah EU (dvojno neobdavčenje).

Predlog spremembe bo poostril direktivo, da nekatere poteze pri davčnem načrtovanju (ureditve hibridnih posojil) ne morejo izkoristiti davčnih olajšav. V skladu s predlogom je treba plačila v okviru hibridnega posojila, ki je v državi EU, v kateri ima odvisna družba sedež, tudi oproščeno davka, obdavčiti v državi EU, v katerem ima sedež matična družba. Podjetja s podružnicami v več državah EU tako ne bodo več mogla načrtovati plačil med podružnicami v različnih državah in s tem izkoristiti možnosti dvojnega neobdavčenja.

Zadnja posodobitev: 21.02.2014