Zaščita biotske raznovrstnosti pred invazivnimi tujerodnimi vrstami

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst* v EU.

Ta zakonodaja želi zmanjšati in ublažiti škodljive vplive invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost in ekosisteme EU ter človekovo zdravje in gospodarstvo.

KLJUČNE TOČKE

Seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo

Dovoljenja

Države EU lahko izdajajo dovoljenja za raziskave, ohranjanje ex-situ in uporabo vrst na seznamu invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v zdravstvene namene. Države EU morajo za izdajo dovoljenj za kakršno koli drugo uporabo najprej pridobiti pooblastilo Komisije.

Zadevne invazivne tujerodne vrste morajo biti zaprte v zaprtem sistemu, v katerem se jih tudi obravnava, prevoz pa se mora opraviti pod pogoji, ki onemogočajo njihov pobeg.

Nacionalni akcijski načrti

Države EU morajo v treh letih od uvrstitve vrst na seznam sprejeti in izvajati akcijske načrte za obravnavanje prednostnih poti. S tem se na njihovem ozemlju preprečita nenamerni vnos in širjenje invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo.

Invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo regijo, in domorodne invazivne tujerodne vrste

Invazivne tujerodne vrste lahko izvirajo iz ene regije EU in povzročajo težave v drugi regiji EU. Vloga Komisije pri tem je zagotoviti, da bodo prizadete države EU sodelovale pri reševanju teh težav.

Sistem nadzora

Države EU morajo v 18 mesecih od sprejetja seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, vzpostaviti sistem nadzora, ki zbira in evidentira podatke o pojavu invazivnih tujerodnih vrst v okolju.

Zgodnje odkrivanje in hitra odstranitev novo naseljenih invazivnih tujerodnih vrst

Vsak nov pojav (prvi pojav ali prvi pojav po odstranitvi) invazivnih tujerodnih vrst s seznama v državi EU ali na delu njenega ozemlja ima za posledico obveznost hitre odstranitve. Odstranitev se lahko doseže s smrtonosnimi ali nesmrtonosnimi ukrepi.

Obvladovanje močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst

Države EU morajo v 18 mesecih po uvrstitvi invazivne tujerodne vrste na seznam uvesti ukrepe za obvladovanje tistih invazivnih tujerodnih vrst, ki so se že močno razširile na njihovem ozemlju, tako da čim bolj zmanjšajo njihove negativne vplive.

Ti ukrepi so lahko smrtonosni ali nesmrtonosni in morajo biti sorazmerni z vplivi na okolje in primerni glede na posebne razmere v državi EU.

Obnova poškodovanih ekosistemov

Države EU bi morale izvesti ukrepe, s katerimi pripomorejo k obnovi ekosistema, ki ga je degradirala, poškodovala ali uničila invazivna tujerodna vrsta, ki zadeva Unijo.

Prehodni ukrepi

Lastniki lahko svoje hišne živali posedujejo, če:

Podjetje ali komercialna družba lahko v prvem letu po uvrstitvi vrste na seznam izkoristi svojo zalogo te vrste. V drugem letu po uvrstitvi vrste na seznam se sme vrsto prodajati ali prevažati v ustanove, ki imajo dovoljenje, ali humano izločiti. Te transakcije so dovoljene pod pogojem, da se sprejme vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da vrsta ne more uiti ali se razmnoževati.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2015.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Invazivne tujerodne vrste: rastline ali živali, ki jih ljudje prevažajo zunaj njihovega naravnega ekološkega območja (namerno ali nenamerno) v novo okolje. Medtem ko mnoge od teh vrst ne preživijo, nekaterim to uspe in zaradi svoje invazivnosti povzročijo znatno ekološko in gospodarsko škodo.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35–55).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Svetal (UL L 182, 13.7.2017, str. 37–39).

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4–104).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 189, 14.7.2016, str. 4–8).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2016/1141 so vključene v izvirni dokument. Glejte prečiščeno različico ima samo dokumentarno vrednost.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/145 z dne 4. februarja 2016 o določitvi oblike dokumenta, ki predstavlja dokazilo za dovoljenje, izdano s strani pristojnih organov držav članic, ki ustanovam dovoljuje izvajanje nekaterih dejavnosti v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 30, 5.2.2016, str. 1–6).

Zadnja posodobitev 11.10.2017