Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov in letalstvo

Ob upoštevanju obsega in globalne narave letalske industrije in njenega vpliva na okolje izvaja Evropska unija (EU) ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), ki jih povzroča letalstvo v Evropi, in hkrati sodeluje z mednarodno skupnostjo prek Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za vzpostavljanje ukrepov z globalnim dosegom.

AKT

Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva spreminja Direktivo 2003/87/ES, ki je vzpostavila sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), ob upoštevanju emisij ogljikovega dioksida, ki jih povzroča letalska dejavnost. Posledično EU ETS zajema vse lete v, iz in znotraj vseh držav EU ter Norveško, Islandijo in Lihtenštajn.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Letalstvo je globalno (in v EU) eden od najhitreje naraščajočih virov emisij toplogrednih plinov in predstavlja približno 3 % vseh emisij. Pričakuje se, da bo do leta 2020 količina toplogrednih plinov, ki jih sprosti letalstvo, 70 % višja kot leta 2005, in sicer tudi ob upoštevanju izboljšanega izkoristka goriva.

KLJUČNI POJMI

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS) je temelj politike EU za boj proti podnebnim spremembam in ključno orodje za stroškovno učinkovito zmanjšanje industrijskih emisij toplogrednih plinov. EU ETS, ki je prvi, in še vedno daleč največji, mednarodni sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, zajema več kot 11 000 elektrarn in industrijskih obratov v 28 državah EU (1), na Islandiji, Norveškem in v Lihtenštajnu, ter emisije iz letalstva.

EU ETS deluje po načelu „trgovanja s pokrovom“. „Pokrov“ ali omejitev je nastavljen na skupno količino določenih toplogrednih plinov, ki jih lahko izpuščajo tovarne, elektrarne in drugi obrati v sistemu. Omejitev je sčasoma znižana, tako da se skupna količina emisij zmanjša. Sistem omogoča trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, tako da ostanejo skupne emisije naprav in operaterjev zrakoplovov znotraj omejitve, za zmanjšanje emisij pa je mogoče izvajati ukrepe z najnižjimi stroški.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o zmanjšanju emisij letalstva.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/101/ES

2.2.2009

-

UL L 8, 13.1.2009, str. 3-21

POVEZANI AKTI

Sklep št. 377/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. aprila 2013 o začasnem odstopanju od Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 113, 25.4.2013, str. 1-4)

Uredba (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva do leta 2020 (UL L 129, 30.4.2014, str. 1-4)

Zadnja posodobitev 23.07.2015(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).