Pogajanja ZN o podnebnih spremembah: Kjotski protokol – prvo ciljno obdobje

POVZETEK:

Odločba Sveta 2002/358/ES o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

Odločba daje pravno odobritev EU za Kjotski protokol – sporazum v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) – in potrditev, da bodo EU in 15 držav, ki so bile članice v času sprejetja zakonodaje („EU-15“) spoštovale svoje obveznosti v zvezi z 8-odstotnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v primerjavi z ravnjo iz leta 1990 za EU kot celoto.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Kjotski protokol je bil do podnebne konference v Parizu decembra 2015 edini pravno zavezujoč sporazum na svetu za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Sprejet je bil decembra 1997 in vsebuje zaveze sodelujočih industrializiranih držav, da bodo v prvem ciljnem obdobju (2008–2012) zmanjšale skupne emisije šestih toplogrednih plinov (ogljikovega dioksida, metana, dušikovega oksida, fluoriranih ogljikovodikov, perfluoriranih ogljikovodikov in žveplovega heksafluorida) za povprečno 5 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

OD KDAJ SE TA ODLOČBA UPORABLJA?

Veljati je začela 2. maja 2002.

OZADJE

Prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola (2008–2012) na spletnem mestu Evropske komisije.

AKT

Odločba Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (UL L 130, 15.5.2002, str. 1–3)

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta (EU) 2015/1339 z dne 13. julija 2015 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, spremembe iz Dohe Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe (UL L 207, 4.8.2015, str. 1–5)

Zadnja posodobitev 08.02.2016