Energetska učinkovitost: pomoč pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in izboljšanju energetske varnosti

Evropska komisija predlaga cilj 30 % prihranka energije za Evropsko unijo (EU). Energetska učinkovitost ima ključno vlogo pri prehodu v bolj konkurenčen, zanesljiv in trajnosten energetski sistem, notranji trg EU z energijo pa je osrednji del tega sistema.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Energijska učinkovitost in njen prispevek k energetski varnosti ter okviru podnebne in energetske politike za leto 2030 (COM(2014) 520 final z dne 23. julija 2014)

POVZETEK

Evropska komisija predlaga cilj 30 % prihranka energije za Evropsko unijo (EU). Energetska učinkovitost ima ključno vlogo pri prehodu v bolj konkurenčen, zanesljiv in trajnosten energetski sistem, notranji trg EU z energijo pa je osrednji del tega sistema.

KAJ JE NAMEN SPOROČILA?

To sporočilo ocenjuje napredek pri doseganju cilja energetske učinkovitosti EU za leto 2020 in predlaga nov 30-odstotni cilj za leto 2030. Po mnenju Komisije dogovorjeni cilj 20 % prihranka energije do leta 2020 ostaja izvedljiv pod pogojem, da vse države EU izvajajo že sprejeto zakonodajo.

KLJUČNE TOČKE

Koristi obstoječih politik: politike energetske učinkovitosti so ustvarile dokazane rezultate za podjetja in potrošnike. Ti vključujejo:

Dolgoročne koristi: v naslednjih 16 letih se pričakujejo naslednji pozitivni vplivi:

EU zagotavlja znatna finančna sredstva za ukrepe na področju energetske učinkovitosti za obdobje 2014-2020 prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, programa Obzorja 2020, programa evropske pomoči, namenjene področju energije na lokalni ravni (ELENA) in Evropskega sklada za energetsko učinkovitost (EEEF).

OZADJE

Direktiva o energetski učinkovitosti uvaja zavezujoče ukrepe, da se zagotovi 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020. Ta cilj je del širšega energetskega in podnebnega cilja EU, ki vključuje tudi 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov EU.

Evropska komisija je 22. januarja 2014 v sporočilu „Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020-2030“ predlagala nove cilje za leto 2030, in sicer 40-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov in 27-odstotni delež obnovljivih virov energije.

Dodatne informacije so na voljo na spletišču Generalnega direktorata Evropske komisije za podnebne ukrepe in zlasti v Direktivi o energetski učinkovitosti.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Okvir podnebne in energetske politike za obdobje 2020-2030 (COM(2014) 15 final z dne 22. januarja 2014)

Zadnja posodobitev 27.12.2014