Smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Ta uredba EU določa smernice za pravočasen razvoj prednostnih koridorjev in območij vseevropske energetske infrastrukture.

POVZETEK

Aprila 2013 so bile odobrene smernice EU za razvoj evropske energetske infrastrukture.

Ena od prednostnih nalog strategije Evropa 2020 je trajnostna rast, ki jo je treba doseči s spodbujanjem bolj trajnostnega in konkurenčnejšega gospodarstva, ki bo bolj gospodarno z viri. Strategija postavlja energetsko infrastrukturov ospredje teh prizadevanj , saj poudarja, da je treba takoj nadgraditi evropska omrežja in jih povezati med seboj na ravni celine, zlasti da se vanje vključijo obnovljivi viri energije.

Bistveno ozadje tega je, da so se države članice EU leta 2011 dogovorile, da:

Smernice določajo 12 regionalnih skupin za vseevropsko energetsko infrastrukturo (TEN-E), ki izbirajo projekte.

Komisija je oktobra 2013 sprejela seznam 248 glavnih projektov energetske infrastrukture („projektov skupnega interesa“), ki jim bodo koristi prinesli hitrejši in učinkovitejši postopki dodeljevanja in izboljšana regulativna obravnava.

Projektom se lahko zagotovi tudi finančna podpora iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), v okviru katerega je bilo skoraj 6 milijard EUR dodeljenih vseevropski energetski infrastrukturi za obdobje do leta 2020.

Da bi se projekt vključil na seznam, mora:

Nov seznam Unije se bo pripravil vsaki dve leti.

Smernice navajajo, da bi bilo treba projekte skupnega interesa izvesti čim prej ter jih skrbno spremljati in ocenjevati, pri čemer naj se ohrani nizka upravna obremenitev za predlagatelje projekta.

Komisija pa bi morala imenovati evropske koordinatorje za projekte, ki se soočajo s težavami.

AKT

Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 347/2013

-

-

UL L 115, 25.4.2013

Zadnja posodobitev 04.04.2014