Veleprodajni trgi za električno energijo in plin – predpisi EU za nadzor

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1227/2011 – celovitost in preglednost veleprodajnega energetskega trga

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Vzpostavlja okvir za spremljanje veleprodajnih energetskih trgov*. Cilj te uredbe je prepovedati zlorabe, kot so trgovanje z notranjimi informacijami* in tržne manipulacije*.

KLJUČNE TOČKE

Uredba krepi vlogo Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER). Naloge agencije vključujejo:

spremljanje trgovanja na veleprodajnem energetskem trgu. To je doseženo z ustanovitvijo Evropskega registra udeležencev na trgu na podlagi informacij, ki jih zagotavljajo nacionalni organi;

posredovanje letnega poročila Evropski komisiji. To lahko vključuje:

priporočila o tem, kako bolje izvajati tržne predpise za izboljšanje preglednosti in celovitosti;

oceno, ali lahko minimalne zahteve za organizirane trge povečajo preglednost.

Tržna manipulacija

Z ustanovitvijo agencije ACER si uredba prizadeva preprečiti primere tržnih manipulacij, kot so:

dajanje lažnih naročil;

širjenje napačnih informacij;

dajanje napačnih informacij tistim, ki zagotavljajo presojo cen ali tržna poročila, in s tem zavajanje udeležencev na trgu, ki ravnajo na podlagi takih informacij;

prikazovanje drugačnih razpoložljivih količin zmogljivosti proizvodnje električne energije*, prenosne zmogljivosti* in zemeljskega plina, kot so dejansko razpoložljive. To lahko vpliva na raven cen električne energije in plina.

Udeleženci

Udeleženci na trgu se morajo:

zagotoviti agenciji ACER in nacionalnemu regulativnemu organu informacije, da lahko spremljata trgovanje;

pravočasno javno razkriti notranje informacije*, vključno z informacijami, ki so povezane z zmogljivostjo in izkoriščenostjo objektov za proizvodnjo, skladiščenje, porabo ali prenos električne energije, zemeljskega plina ali utekočinjenega zemeljskega plina.

Kazni

Države EU morajo uveljaviti kazni v primeru neizpolnjevanja te uredbe. Kazni morajo biti sorazmerne in odražati:

resnost kršitve;

škodo, povzročeno potrošnikom;

možne dobičke od trgovanja na podlagi notranjih informacij* in tržne manipulacije*.

KLJUČNI POJMI

* Veleprodajni energetski trgi: so trgi, na katerih se trguje z energijo med maloprodajnimi družbami (kot so podjetja za dobavo električne energije), investicijskimi bankami in velikimi odjemalci energije (na primer železarne).

* Trgovanje z notranjimi informacijami: če se posameznik skuša okoristiti s trgovino z določenim proizvodom na podlagi informacij, ki še niso javne (notranje informacije). Brez teh informacij so drugi trgovci v slabšem položaju.

* Tržna manipulacija: namerno motenje poštenega delovanja trga. To lahko vključuje ustvarjanje napačnih ali zavajajočih signalov o ponudbi ali povpraševanju za določen proizvod in s tem vplivanje na njegovo ceno.

* Zmogljivost proizvodnje električne energije: zmogljivost za proizvajanje električne energije.

* Prenosna zmogljivost: zmogljivost fiksne infrastrukture, kot so daljnovodi, za prenos električne energije.

* Notranje informacije: informacije v zvezi s proizvodom, ki niso javne. Če bi bile objavljene, bi to lahko vplivalo na ceno zadevnega proizvoda.

OZADJE

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 28. decembra 2011.

AKT

Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1–16)

Zadnja posodobitev 26.10.2015