Izboljšane sheme kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

Uredba EU št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil podpira kmete in potrošnike s krepitvijo, prilagajanjem in razvijanjem shem za opredelitev kakovostnih proizvodov in živil v Evropi.

AKT

Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil.

POVZETEK

Namen Uredbe (EU) št. 1151/2012 je izboljšati evropsko politiko kakovosti kmetijskih proizvodov z večjo doslednostjo različnih shem kakovosti. Vključuje ukrepe za podporo kmetijskih in predelovalnih dejavnosti ter sistemov kmetovanja, povezanih z visokokakovostnimi proizvodi v skladu s cilji evropske politike za razvoj podeželja. Uredba se ne uporablja za žgane pijače, aromatizirana vina in proizvode vinske trte.

Glavni elementi uredbe so:

SKLICEVANJA

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos akta v nacionalno zakonodajo

Uradni list

Uredba (EU) št. 1151/2012

4. januar 2013Nekatere določbe se uporabljajo od 4. januarja 2016.

-

UL L 343, 14.12.2012

POVEZANI AKTI

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, uredb (EU) št. 1151/2012, [….]/2013 in direktiv 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES in 2009/128/ES(uredba o uradnem nadzoru) . [COM(2013)265 konč. z dne 6.5.2013 - še ni objavljeno v Uradnem listu].

Zadnja posodobitev: 05.02.2014