Reševanje sporov med potrošniki in trgovci pri spletnem nakupovanju

 

POVZETEK

Uredba (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Pritožbeni postopek vključuje obe strani ter organ za meditacijo (alternativno reševanje sporov ali ARS), ki ga sporazumno izbereta. Ti organi – nekateri poslujejo prek spleta – predstavljajo nevtralno stranko v postopku, kot je na primer varuh človekovih pravic ali posrednik pri poravnavi. Njihova naloga je predlagati ali določiti rešitev oziroma pomagati stranema, da jo najdeta skupaj.

Celoten postopek je mogoče hitro opraviti prek spleta, zato naj bi večino sporov rešili v 90 dneh.

Platforma za SRS

Evropska komisija bo razvila platformo za SRS ter skrbela za njeno delovanje in vzdrževanje. Delovati bo začela januarja 2016 in bo

Platforma bo imela več funkcij. Te vključujejo zagotavljanje elektronskega obrazca za pritožbe, obveščanje nasprotne stranke o pritožbi, opredelitev nacionalnih organov za mediacijo ter elektronsko vodenje zadev.

Vsaka država EU mora določiti eno kontaktno točko za SRS, kjer bosta na voljo vsaj dva svetovalca za SRS. Komisija bo tudi vzpostavila mrežo vseh kontaktnih točk za SRS.

Ko je na platformo za SRS vložen elektronski obrazec za pritožbe, bo platforma hitro stopila v stik z nasprotno stranko in jo pozvala k odgovoru. Hkrati bo tudi posredovala pritožbo organu za mediacijo, ki ga stranki sporazumno izbereta. Če organ za mediacijo pristane na reševanje spora, si bo prizadeval za hitro rešitev spora in platformo za SRS obvestil o rezultatih postopka.

Alternativno reševanje sporov

Dostop do platforme za SRS bo mogoč prek portala Tvoja Evropa. Povezana bo tudi z vsemi nacionalnimi organi za mediacijo, ki bodo vzpostavljeni in o katerih bo obveščena Evropska komisija skladno z direktivo EU o alternativnem reševanju sporov (ARS).

Uredba o SRS in direktiva o ARS sta bili sprejeti maja 2013.

Platforma za SRS je dostopna potrošnikom in trgovcem od 15. februarja 2016

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 9. januarja 2016.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) (UL L 165, 18.6.2013, str. 1-12).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (UL L 165, 18.6.2013, str. 63-79).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1051 z dne 1. julija 2015 o podrobnostih izvajanja nalog platforme za spletno reševanje sporov, podrobnostih elektronskega obrazca za pritožbe in podrobnostih sodelovanja med kontaktnimi točkami v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov (UL L 171, 2.7.2015, str. 1-4).

Zadnja posodobitev 30.08.2016