Pravilo de minimis – izvzetje majhnih zneskov pomoči iz priglasitve

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1407/2013 o pomoči de minimis za državno pomoč

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba ureja majhne zneske državne pomoči (tako imenovana pomoč de minimis), ki so izvzeti iz nadzora državne pomoči, saj se šteje, da nimajo nobenega vpliva na konkurenco in trgovino na notranjem trgu EU.

Pomoč de minimis se dejansko nanaša na majhne zneske državne pomoči podjetjem, ki jih države EU niso obvezne priglasiti Evropski komisiji. Najvišji znesek je 200 000 EUR na podjetje v obdobju treh let.

KLJUČNE TOČKE

Državno financiranje, ki izpolnjuje merila, določena v členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), pomeni državno pomoč, ki jo je treba priglasiti Komisiji v skladu s členom 108(3) PDEU. Vendar lahko Svet določi kategorije pomoči, ki so izvzete iz te zahteve po priglasitvi, Komisija pa lahko sprejme predpise v zvezi z navedenimi kategorijami državne pomoči. Eno tako kategorijo lahko predstavlja pomoč de minimis, zato zanjo postopek priglasitve ne velja.

Komisija je leta 2006 sprejela uredbo de minimis (Uredba (ES) št. 1998/2006), ki je veljala v obdobju 2007–2013. Zgornja meja zneskov izvzete pomoči se je s to uredbo podvojila s 100 000 EUR na podjetje za obdobje treh let na 200 000 EUR. Pri tem povečanju so se upoštevali gibanje inflacije in bruto domači proizvod v EU do vključno leta 2006 ter morebitni razvoj teh dejavnikov v obdobju 2007-2013. Zaradi finančne krize je bila realna inflacija bistveno nižja, kot je bilo pričakovano leta 2006. Zato nadaljnje povečanje zgornje meje ni bilo utemeljeno na tej podlagi.

Sedanja Uredba (EU) št. 1407/2013, s katero se spremeni in nadomesti Uredba (ES) št. 1998/2006, nadalje poenostavlja obravnavo ukrepov majhne pomoči. Zlasti podjetja, ki so se znašla v finančnih težavah, niso več izvzeta iz področja uporabe Uredbe, zato bodo smela prejemati pomoč de minimis.

Poleg tega je poenostavljena in pojasnjena tudi opredelitev pojma „podjetje“. Podrobnosti o tem so na voljo v členu 2(2) Uredbe.

Uredba de minimis lahko koristi tudi subvencioniranim posojilom do vključno 1 milijona EUR, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Podrobnosti o tem so na voljo v členu 4 Uredbe.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2014. Uporabljala se bo do 31. decembra 2020.

OZADJE

Po izbruhu COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L 352, 24.12.2013, str. 1–8).

Zadnja posodobitev 02.06.2020