Večletni proračun EU (2014–2020)

 

POVZETEK:

Uredba (EU, Euratom) št. 1311/2013 – večletni finančni okvir EU za obdobje 2014–2020

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa najvišje letne zneske, ki se lahko porabijo za različna področja politike EU v obdobju 2014–2020.

KLJUČNE TOČKE

EU je decembra 2013 sprejela sedemletni načrt za obdobje 2014–2020. Večletni finančni okvir znaša 960 milijard EUR v odobritvah za prevzem obveznosti (pravno jamstvo za zagotavljanje finančnih sredstev, če so izpolnjeni določeni pogoji) in 908,4 milijarde EUR v obliki odobritev plačil (dejanski prenosi upravičencem) v sedemletnem obdobju, izraženo v stalnih cenah iz leta 2011.

Uredba o večletnem finančnem okviru določa zgornje meje (najvišje zneske) za vsako kategorijo porabe EU v tem obdobju. Te je treba upoštevati pri sprejemanju letnih proračunov EU.

Večletni finančni okvir 2014–2020 je sestavljen iz več razdelkov:

piechart

Glavni poudarek večletnega finančnega okvira 2014–2020 je na rasti in zaposlovanju. Podrazdelek 1a o „konkurenčnosti“ se je v primerjavi s prejšnjim večletnim finančnim okvirom 2007–2013 povečal za več kot 37 %, kar kaže na pomembnost te politične prednostne naloge. Kljub temu pa je novi večletni finančni okvir manjši od svojega predhodnika, saj se številne države EU spopadajo s proračunskimi pritiski na nacionalni ravni.

Uredba o večletnem finančnem okviru določa tudi posebne instrumente, ki omogočajo EU, da se odzove na posebne nepredvidene okoliščine. Omogoči lahko tudi financiranje jasno opredeljene porabe, za katero ni mogoče zagotoviti sredstev v okviru zgornjih meja, ki so na voljo za en ali več razdelkov, zlasti:

Evropski parlament, Svet in Evropska komisija so sklenili tudi medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju. Ta bi moral prispevati k racionalizaciji letnega proračunskega postopka in dopolniti uredbo o večletnem finančnem okviru.

Prerazporeditev neporabljenih obveznosti iz leta 2014

Uredba o večletnem finančnem okviru določa, da je treba v primeru sprejetja programov v okviru deljenega upravljanja za strukturne investicijske sklade, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, Sklad za migracije in azil ter Sklad za notranjo varnost po 1. januarju 2014, večletni finančni okvir revidirati, da se sredstva, ki niso porabljena v letu 2014, prerazporedijo na naslednja leta.

Zato je bila opravljena revizija uredbe o večletnem finančnem okviru, da se omogoči prenos neporabljenih obveznosti iz leta 2014: 16,5 milijarde EUR v leto 2015, 4,5 milijarde EUR v leto 2016 in 0,1 milijarde EUR v leto 2017. To se je zgodilo zaradi poznega sprejetja 300 od 645 programov EU na področjih, ki jih pokrivajo zgoraj navedeni skladi EU.

Revizija večletnega finančnega okvira EU ohranja nespremenjene skupne zgornje meje odhodkov.

Pregled

Pregled večletnega finančnega okvira je treba opraviti najpozneje leta 2016, kar bo Evropskemu parlamentu (izvoljenemu leta 2014), Svetu in Komisiji (imenovani leta 2014) omogočilo ponovno oceno prednostnih nalog za preostala leta finančnega okvira. Ta ocena bo opravljena z vidika takratnih gospodarskih razmer ter najnovejših makroekonomskih projekcij.

Po vmesnem pregleduje bila Uredba (EU, Euratom) št. 1311/2013 leta 2017 spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2017/1123. V revidiranem večletnem finančnem okviru se sredstva, namenjena glavnim prednostnim nalogam EU, povečajo za 6,01 milijarde EUR za obdobje 2017–2020, in sicer:

Komisija vsako leto pred proračunskim postopkom za naslednje leto opravi tehnično prilagoditev večletnega finančnega okvira v skladu z gibanji bruto nacionalnega dohodka EU in cen. O rezultatih te prilagoditve za leto 2018 sta bila Evropski parlament in Svet prvič obveščena maja 2017. Vendar so bili naknadno revidirani, da bi upoštevali spremembo Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 iz leta 2017, o čemer sta bila Evropski parlament in Svet obveščena septembra 2017.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2014.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884–891).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Tehnična prilagoditev finančnega okvira za leto 2018 v skladu z gibanjem BND (ESR 2010) (člen 6 Uredbe Sveta št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020), s katerim se posodobi in nadomesti sporočilo COM(2017) 220 final (COM(2017) 473 final z dne 15. septembra 2017).

Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1–11).

Zadnja posodobitev 29.11.2017