Kmetijstvo v EU – pravila financiranja, upravljanja in spremljanja

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba, kot eden od osnovnih aktov skupne kmetijske politike EU (SKP) vzpostavlja pravila za financiranje, upravljanje in spremljanje v okviru dveh glavnih skladov SKP.

Uredba je bila večkrat spremenjena, nazadnje z Uredbo (EU) 2017/2393.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila, ki zajemajo:

Sklada za financiranje SKP

Struktura upravljanja

Finančno upravljanje

Uredba določa pravila za finančno upravljanje obeh skladov, ki vključujejo:

Potrditev obračunov

Kontrole

Kazni

Uredba določa, da morajo države EU poleg neplačila ali ukinitve plačila uvesti upravne kazni za upravičence, ki ne izpolnjujejo zahtev za upravičenost, zavez ali drugih obveznosti.

Navzkrižna skladnost

Vsa neposredna plačila, nekatera plačila za razvoj podeželja in nekatera plačila za vinsko trto so povezana z upoštevanjem številnih minimalnih pravnih zahtev, ki se nanašajo na:

Sistem kmetijskega svetovanja

Države EU morajo vzpostaviti sistem kmetijskega svetovanja, da bi upravičencem svetovale o upravljanju zemljišč in upravljanju kmetijskih gospodarstev.

Sistem zajema številne elemente, ki vključujejo:

Skupna pravila

Uredba določa tudi številna skupna pravila, ki pokrivajo vprašanja, kot so:

Pandemija COVID-19

Po izbruhu pandemije COVID-19 Uredba (EU) 2020/531 dovoljuje državam EU, da plačujejo upravičencem višja predplačila za leto 2020. To je za nadomeščanje morebitnih zamud pri izplačilih pomoči zaradi izjemnih upravnih težav, ki povzročajo zamude pri izvajanju pregledov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2014.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549–607).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1306/2013 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L 185, 12.6.2020, str. 1–23).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2020/761 z dne 17. decembra 2019 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sistemom upravljanja tarifnih kvot z dovoljenji (UL L 185, 12.6.2020, str. 24–252).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2020/531 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L 119, 17.4.2020, str. 1–2).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59–124).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69–124).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 181, 20.6.2014, str. 48–73).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 906/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odhodki za javno intervencijo (UL L 255, 28.8.2014, str. 1–17).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18–58).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487–548).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608–670).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671–854).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 906/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z odhodki za javno intervencijo (UL L 255, 28.8.2014, str. 1–17).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18–58).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 14.08.2020