Skupna ureditev kmetijskih trgov v EU

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1308/2013 – skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov

KAJ JE CILJ UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Glavne značilnosti skupne ureditve trgov (SUT) so:

Tržna intervencija

Uredba določa pravila glede:

Tako se revidirajo obstoječi sistemi javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje, zaradi česar so bolj odzivni in učinkoviti. To se na primer doseže s pomočjo tehničnih prilagoditev za govedino in mlečne izdelke ter nekatere sire z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

Izredni ukrepi

Ukrepi za nadzor zalog

Drugi ukrepi

Povečal se je letni proračun za programe, ki spodbujajo porabo sadja in zelenjave v šolah (z 90 milijonov EUR na 150 milijonov EUR).

Producentske in medpanožne organizacije

Uredba spodbuja ustanavljanje organizacij proizvajalcev, da okrepijo svojo moč v prehranski verigi. Spremembe in dopolnitve so bile urejene z:

Trgovanje z državami zunaj EU

Pri uvozu in izvozu nekaterih proizvodov se lahko zahteva predložitev dovoljenja.

Uvozne dajatve v skupni carinski tarifi se uporabljajo za kmetijske proizvode, čeprav so določena posebna pravila za nekatere proizvode (npr. konopljo, hmelj, vino in rafiniran sladkor). Poleg tega lahko Evropska komisija določi uvozne tarifne kvote, tj. posebne omejitve količin blaga, ki se lahko uvozi z znižano carino.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2014.

OZADJE

Uredba o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov je del paketa ukrepov reforme skuone kmetijske politike (SKP). Paket vključuje tudi predpise o:

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671–854).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 1308/2013 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št.1307/2013 o določitvi pravil za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L 350, 29.12.2017, str.15–49).

Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 14. junija 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV proti TofuTown.com GmbH. Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Trier. Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov – Uredba (EU) št. 1308/2013 – Člen 78 in Priloga VII, del III – Sklep 2010/791/EU – Opredelitve, poimenovanja in prodajne oznake – „Mleko“ in „mlečni proizvodi“ – Poimenovanja, ki se uporabljajo za promocijo in trženje čisto rastlinskih živil. Zadeva C-422/16

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L 138, 25.5.2017, str. 4–56).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 138, 25.5.2017, str. 57–91).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L 346, 20.12.2013, str.12–19).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549–607).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 18.09.2018