Pravila za neposredna plačila kmetom

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 1307/2013 – pravila za neposredna plačila kmetom na podlagi skupne kmetijske politike EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pravila za neposredna plačila, izvedena v podporo kmetom na podlagi skupne kmetijske politike (SKP) EU. Ta plačila se izvedejo pod pogojem, da kmetje izpolnjujejo stroga pravila o zdravju in dobrobiti ljudi in živali, zdravju rastlin in okolja, ki so znana kot navzkrižna skladnost.

Uredba razveljavlja Uredbo (ES) št. 73/2009, ki vsebuje prejšnja pravila, ki so urejala neposredna plačila kmetom in so se spremenila po reformi SKP leta 2013. Razveljavlja tudi Uredbo (ES) št. 637/2008, ki se nanaša na sektor bombaža.

Decembra 2017 je EU sprejela Uredbo (EU) 2017/2393 o spremembi Uredbe (EU) št. 1307/2013 in druge zakonodaje, ki se nanaša na SKP (Uredbe (EU) št. 1305/2013, ki vzpostavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, (EU) št. 1306/2013, ki določa pravila financiranja, upravljanja in spremljanja kmetijske politike EU, (EU) št. 1308/2013 o skupni ureditvi kmetijskih trgov v EU in (EU) št. 652/2014 o upravljanju odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali).

KLJUČNE TOČKE

Neposredna plačila kmetom so izvedena prek shem podpore v posamezni državi EU.

Države morajo določen delež dodeljenih sredstev svoje SKP nameniti obveznim shemam podpore:

Obstaja tudi nekaj neobveznih podpornih shem. Države EU se lahko odločijo, da bodo:

S 1. januarjem 2018 so začela veljati nova pravila, ki jih vsebuje Uredba (EU) 2017/2393, in vključujejo naslednje:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (EU) št. 1307/2013 se uporablja od 1. januarja 2015. Pravila, ki so bila uvedena z Uredbo (EU) 2017/2393, se uporabljajo od 1. januarja 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608–670).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1307/2013 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487–548).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549–607)

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671–854).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347, 20.12.2013, str. 865–883).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 15.06.2018