Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (2014–2020)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 508/2014 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) si prizadeva zagotoviti pomoč obalnemu prebivalstvu in tistim, ki so zaposleni v ribiškem sektorju in sektorju akvakulture, da bi jim omogočili prilagoditev novi reformirani skupni ribiški politiki (SRP) Evropske unije za obdobje 2014–2020.

KLJUČNE TOČKE

Proračun in prednostne naloge

Cilj ESPR, katerega proračun znaša 6,5 milijard EUR za obdobje 2014–2020, je:

Izvajanje

Pandemija COVID-19 – sprememba uredbe

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2014. Začasni ukrepi, povezani z izbruhom COVID-19, se uporabljajo retroaktivno od 1. februarja 2020 in so na voljo do 31. decembra 2020.

OZADJE

ESPR je finančni instrument, ki podpira SRP v obdobju 2014–2020. Je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo in imajo cilj podpreti okrevanje Evrope na podlagi rasti in delovnih mest.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1–66).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 508/2014 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/852 z dne 27. marca 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s primeri neizpolnjevanja pravil in primeri resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka plačila ali začasno ustavitev plačil v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L 135, 2.6.2015, str. 13–17).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1362/2014 z dne 18. decembra 2014 o določitvi pravil za poenostavljeni postopek za odobritev določenih sprememb operativnih programov, financiranih iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ter pravil o obliki in strukturi letnih poročil o izvajanju teh programov (UL L 365, 19.12.2014, str. 124–136).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L 334, 21.11.2014, str. 39–51).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L 334, 21.11.2014, str. 11–38).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L 283, 27.9.2014, str. 11–19).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L 209, 16.7.2014, str. 1–4).

Izvedbeni sklep Komisije 2014/372/EU z dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3781) (UL L 180, 20.6.2014, str. 18–20).

Zadnja posodobitev 09.06.2020