52008PC0182(01)

Predlog sklep Sveta o podpisu stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami ter Bosno in Hercegovino v imenu Evropske skupnosti /* KOM/2008/0182 končno */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 8.4.2008

COM(2008)182 konč.

2008/0073 (AVC)

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami ter Bosno in Hercegovino v imenu Evropske skupnosti

Predlog

SKLEP SVETA IN KOMISIJE

o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. Priložena predloga sta pravna instrumenta za podpis in sklenitev Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma (SPS) med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, in sicer sta to: (i) predlog Sklepa Sveta za podpis sporazuma; (ii) predlog Sklepa Sveta in Komisije za sklenitev sporazuma.

2. Svet je 21. novembra 2005 odločil, da Komisijo pooblasti za začetek pogajanj o SPS z Bosno in Hercegovino, ki so se potem uradno začela 25. novembra 2005. Pogajanja so potekala v tesnem posvetovanju z odborom COWEB in državami članicami EU. Tehnične razprave so se zaključile decembra 2006. Po razpravah z državami članicami so bile narejene dodatne prilagoditve in končno besedilo SPS je bilo na voljo maja 2007.

3. Izboljšano sodelovanje Bosne in Hercegovine z MKSJ in napredek k izvajanju reforme policije v zadnji četrtini leta 2007 sta Komisiji omogočila, da je 4. decembra 2007 v Sarajevu parafirala Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum.

4. Končna odločitev o podpisu Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma ostaja odvisna od skupnega pregleda, predvidenega v Sklepih Sveta z dne 21. novembra 2005 ter Skupni izjavi Sveta in Komisije[1], priloženi k Sklepom, o reformi policije, sodelovanju z MKSJ, zakonodajnem okviru in razvoju upravne zmogljivosti ter zakonodaji o javni radioteleviziji. Ta predlog ne posega v oceno izpolnjevanja obveznosti Bosne in Hercegovine v zvezi s tem.

Komisija in Svet sta ob sprejetju pogajalskih smernic novembra 2005 skupaj izjavila, da bo, preden se zaključijo pogajanja o SPS:

- Komisija Svetu poročala o političnih pogojih ter da

- bosta Svet in Komisija skupaj proučila napredek, ki ga je dosegla Bosna in Hercegovina.

Komisija bo zato pravočasno in v skladu s skupno izjavo poročala Svetu ter bo skupaj s Svetom proučila napredek, preden se lahko sprejme končna odločitev o podpisu SPS z Bosno in Hercegovino.

5. V Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu so poudarjeni naslednji glavni elementi:

6. zagotovitev političnega dialoga z Bosno in Hercegovino;

7. določbe o tesnejšem regionalnem sodelovanju, vključno z določbami o območjih proste trgovine med državami v regiji;

8. možnost vzpostavitve območja proste trgovine med Skupnostjo ter Bosno in Hercegovino v petih letih po začetku veljavnosti tega sporazuma;

9. določbe o pretoku delavcev, pravici do ustanavljanja, opravljanju storitev, tekočih plačilih in pretoku kapitala;

10. zaveza Bosne in Hercegovine, da svojo zakonodajo približa zakonodaji ES, zlasti na ključnih področjih notranjega trga;

11. določbe o sodelovanju z Bosno in Hercegovino na številnih področjih, vključno s področjem pravosodja, svobode in varnosti;

12. določba o ustanovitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, ki nadzoruje izvajanje Sporazuma, Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora in stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora.

6. Trgovinske koncesije, odobrene na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, o spremembi Uredbe (ES) št. 2820/98 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1763/1999 in (ES) št. 6/2000[2], se še naprej uporabljajo hkrati s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom.

7. Komisija prosi Svet za končno odobritev besedila SPS in za začetek postopkov za podpis in sklenitev tega sporazuma na podlagi dveh priloženih predlogov.

8. Postopka za podpis in sklenitev Sporazuma sta za vsako od Skupnosti (Evropsko skupnost in Evropsko skupnost za atomsko energijo) različna:

a) za podpis je v prvem stavku prve alinee člena 300(2) Pogodbe ES predviden ločen sklep Sveta o podpisu sporazuma v imenu Evropske skupnosti; v okviru Pogodbe ESAE podobni akti niso potrebni;

b) za sklenitev sporazuma:

- Svet sklene sporazum v imenu Evropske skupnosti po prejemu privolitve Evropskega parlamenta na podlagi člena 310 Pogodbe;

- Svet odobri sporazum v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo na podlagi drugega odstavka člena 101 Pogodbe ESAE, sporazum pa potem sklene Komisija.

9. V skladu z zgoraj navedenim Komisija prosi Svet, naj potem ko bosta Svet in Komisija dosegla pozitivno odločitev o proučitvi političnih pogojev, kakor je navedeno v odstavku 4:

(i) podpiše Sporazum v imenu Evropske skupnosti;

(ii) sklene Sporazum v imenu Evropske skupnosti in odobri sklenitev sporazuma z Euratomom.

Osnovni pogoj za začetek veljavnosti tega sporazuma je, da vse države članice ta sporazum ratificirajo.

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami ter Bosno in Hercegovino v imenu Evropske skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[3],

ob upoštevanju naslednjega:

13. Pogajanja z Bosno in Hercegovino o Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani so se zaključila.

14. Trgovinske določbe iz tega sporazuma so izjemne narave, povezane s politiko, ki se izvaja v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, in za Evropsko unijo ne bodo pomenile precedensa v trgovinski politiki Skupnosti v zvezi s tretjimi državami, razen z državami zahodnega Balkana.

15. Ta sporazum, parafiran 4. decembra 2007 v Sarajevu, je treba ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve podpisati v imenu Evropske skupnosti –

SKLENIL:

Edini člen

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebe, pooblaščene, da v imenu Evropske skupnosti podpišejo Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve.

V

Za Svet

Predsednik

2008/0073 (AVC)

Predlog

SKLEP SVETA IN KOMISIJE

o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE, KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi z zadnjim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in z drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta[4],

ob upoštevanju odobritve Sveta v skladu s členom 101 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani je bil ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve podpisan v imenu Evropske skupnosti v […] dne […] v skladu s Sklepom Sveta št. […]/[…]/ES z dne […][5].

(2) Trgovinske določbe, ki jih vsebuje ta sporazum, so izjemne narave, povezane s politiko, ki se izvaja v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, in za Evropsko unijo ne bodo pomenile precedensa v trgovinski politiki Skupnosti v zvezi s tretjimi državami, razen z državami zahodnega Balkana.

(3) Ta sporazum je treba odobriti –

SKLENILA:

Člen 1

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, priloge in protokoli, priloženi k temu sporazumu, ter skupni izjavi in izjava Skupnosti, priložene k sklepni listini, se odobrijo v imenu Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Besedila, navedena v prvem odstavku, so priložena k temu sklepu.

Člen 2

1. Stališče, ki ga mora zavzeti Skupnost v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta in Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora, ko slednjega Stabilizacijsko-pridružitveni svet pooblasti za delovanje, določi Svet na predlog Komisije ali, kadar je to ustrezno, Komisija v skladu z ustreznimi določbami Pogodb.

2. Predsednik Sveta v skladu s členom 117 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma predseduje Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu. Predstavnik Komisije predseduje Stabilizacijsko-pridružitvenemu odboru v skladu s poslovnikom tega odbora.

3. Odločitev o objavi sklepov Stabilizacijsko-pridružitvenega sveta in Stabilizacijsko-pridružitvenega odbora v Uradnem listu Evropske unije sprejme Svet oziroma Komisija, odvisno od posameznega primera.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebe, pooblaščene, da v imenu Evropske skupnosti deponirajo listino o odobritvi, predvideno v členu 135 Sporazuma. Predsednik Komisije navedeno listino o odobritvi deponira v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo.

V

Za Svet Za Komisijo

Predsednik Predsednik

[1] 14364/05 interno.

[2] UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1946/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 1).

[3] UL C […], […], str. […].

[4] UL C […], […], str. […].

[5] UL C […], […], str. […].