52007PC0423(01)

Predlog sklep Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje /* KOM/2007/0423 končno */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 18.7.2007

COM(2007) 423 konč.

2007/0140 (CNS)

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje

Predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. POLITIČNI IN PRAVNI OKVIR

Pomen dialoga o vizumskih vprašanjih za Bosno in Hercegovino ter vse druge države zahodnega Balkana je bil ponovno potrjen v sklepih solunskega vrha EU in zahodnega Balkana, ki je potekal 21. junija 2003 in na katerem je bila potrjena tudi evropska perspektiva držav zahodnega Balkana. V zvezi z vizumskimi vprašanji je „solunska agenda“ potrdila, da je perspektiva liberalizacije vizumskega režima za države zahodnega Balkana dolgoročni cilj, povezan z napredkom zadevnih držav pri izvajanju glavnih reform na področjih, kot so krepitev načela pravne države, boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji in nezakoniti migraciji ter krepitev njihovih upravnih zmogljivosti pri nadzoru meja in varnosti dokumentov.

Ob upoštevanju evropske perspektive Bosne in Hercegovine so organi te države svoja prizadevanja osredotočili na to, da svojim državljanom omogočijo poenostavitev postopkov izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje kot takojšnji in prehodni korak v smeri odprave vizumske obveznosti, ki ostaja srednjeročna perspektiva.

Sporazumi o poenostavitvi vizumskih postopkov pomenijo za Evropsko skupnost nov instrument v okviru evropske politike na področju vizumov za kratkoročno bivanje: v Haaškem programu sta Svet in Komisija pozvana, da zaradi razvoja skupnega pristopa proučita, „ali bi bilo v smislu politike ES o ponovnem sprejemu primerno omogočiti izdajo vizumov za kratkoročno bivanje državljanom tretjih držav za vsak primer posebej, če je to mogoče in na osnovi vzajemnosti kot delu resničnega partnerstva v zunanjih zadevah, vključno z vprašanji, ki zadevajo migracije“. EU je ta instrument razvila in ga prvič uporabila v svojih odnosih z Rusko federacijo in Ukrajino.

Države članice so se decembra 2005 na ravni Coreper dogovorile o skupnem pristopu k razvoju politike EU o poenostavitvi vizumskih postopkov in opredelile ključne elemente, ki jih je treba upoštevati pri sprejetju odločitve za začetek pogajanj o poenostavitvi vizumskih postopkov s tretjimi državami.

Po tem, ko je Svet 13. novembra 2006 pooblastil Komisijo, so se pogajanja z Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje začela v Bruslju 20. decembra 2006 vzporedno z nadaljevanjem pogajanj o sporazumu o ponovnem sprejemu. Naslednja kroga pogajanj sta potekala v Bruslju 30. januarja 2007 in 10. aprila 2007, vzporedno s pogajanji o sporazumu med ES ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu. Poleg tega so občasno potekala neuradna srečanja strokovnjakov za pripravo uradnih pogajanj.

Na zadnjem uradnem krogu pogajanj, ki je potekal 10. aprila 2007, sta bili na tehnični ravni parafirani končni besedili sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov in sporazuma o ponovnem sprejemu. Na politični ravni so parafiranje obeležili s slovesnostjo, ki je 13. aprila 2007 potekala v Zagrebu.

Evropska komisija je že opravila pogajanja glede sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov z dvema tretjima državama (Rusko federacijo in Ukrajino). Izkušnje, pridobljene v okviru prejšnjih pogajanj, so bile koristne za pogajanja z Bosno in Hercegovino.

Redno obveščanje držav članic in posvetovanje z njimi je potekalo na vseh stopnjah pogajanj v ustreznih delovnih skupinah in odborih Sveta.

Pravna podlaga Skupnosti za Sporazum je člen 62(2)(b) v povezavi s členom 300 PES.

Priložena predloga sta pravna instrumenta za podpis in sklenitev Sporazuma. Svet bo odločil s kvalificirano večino. V skladu s členom 300(3) PES bo potrebno uradno posvetovanje z Evropskim parlamentom o sklenitvi Sporazuma.

Predlagani sklep o sklenitvi določa potrebne notranje dogovore za praktično uporabo Sporazuma. Opredeljuje zlasti, da v Skupnem odboru, ustanovljenem s členom 12 Sporazuma, Skupnost zastopa Evropska komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

V skladu s členom 12(4) lahko Skupni odbor sprejme svoj poslovnik. Stališče Skupnosti glede tega sprejme Komisija v posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Bosna in Hercegovina[1] je za evropske državljane odpravila vizumsko obveznost. V zvezi s tem osnutek sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov v členu 1(2) navaja, da se v primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU s strani Bosne in Hercegovine enake poenostavitve, kot so po Sporazumu dodeljene državljanom Bosne in Hercegovine, na podlagi vzajemnosti avtomatično uporabijo za državljane EU.

2. IZID POGAJANJ

Komisija meni, da so bili doseženi cilji, ki jih je Svet določil v svojih pogajalskih smernicah, in da je osnutek Sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov sprejemljiv za Skupnost.

Končno vsebino Sporazuma lahko povzamemo:

- načeloma bo za vse prosilce za vizum odločitev o izdaji ali neizdaji vizuma treba sprejeti v 10 koledarskih dneh. Ta rok se lahko podaljša na največ 30 koledarskih dni, kadar je potreben nadaljnji pregled prošnje. V nujnih primerih se lahko rok za sprejetje odločitve skrajša na tri delovne dni ali manj;

- taksa za obravnavanje prošenj državljanov Bosne in Hercegovine za izdajo vizuma znaša 35 EUR. Ta taksa se bo uporabljala za vse prosilce za vizum Bosne in Hercegovine ter zadeva vizume za enkratni in tudi za večkratni vstop. Poleg tega so nekatere kategorije oseb upravičene do oprostitve plačila takse za vizum v celoti: bližnji sorodniki, uradniki, ki sodelujejo v vladnih dejavnostih, člani sodišča in državnega tožilstva, študenti, invalidi, novinarji, predstavniki verskih skupnosti, predstavniki civilne družbe, predstavniki svobodnih poklicev, osebje na vlakih, vozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb, upokojenci, otroci, mlajši od 6 let, osebe, ki potujejo iz humanitarnih razlogov, ter osebe, ki se udeležijo kulturnih in izobraževalnih programov izmenjav ter športnih ali kulturnih prireditev;

- dokumenti, ki jih je treba predložiti v zvezi z namenom potovanja, so bili za nekatere kategorije oseb poenostavljeni: bližnji sorodniki, poslovneži, člani uradnih delegacij, študenti, udeleženci znanstvenih, kulturnih in športnih prireditev, novinarji, osebe, ki obiskujejo vojaške in civilne grobove, predstavniki tradicionalnih verskih skupnosti, predstavniki civilne družbe, predstavniki svobodnih poklicev, vozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb, osebe, ki so na obisku zaradi zdravljenja, in turisti na organiziranih potovanjih. Za te kategorije oseb se lahko za utemeljitev namena potovanja zahtevajo le dokumenti, našteti v Sporazumu. Potrebna ni nobena druga utemeljitev, vabilo ali potrditev, ki jo določa zakonodaja držav članic;

- tudi merila za izdajanje vizumov za večkratni vstop so za naslednje kategorije oseb poenostavljena:

a) člane sodišča in državnega tožilstva, stalne člane uradnih delegacij ter zakonce in otroke, ki so na obisku pri državljanih Bosne in Hercegovine, ki zakonito prebivajo v državah članicah: vizum, veljaven do pet let (ali vizum s krajšim rokom veljavnosti, omejenim na obdobje veljavnosti njihovega mandata ali dovoljenja za zakonito prebivanje);

b) udeležence znanstvenih, kulturnih in športnih prireditev, udeležence uradnih programov izmenjav, novinarje, poslovneže, predstavnike verskih skupnosti, predstavnike civilne družbe, predstavnike svobodnih poklicev, poklicne voznike in osebje na vlakih, študente in osebe, ki so na obisku zaradi zdravljenja, pod pogojem, da so v prejšnjih dveh letih pravilno uporabljali enoletni vizum za večkratni vstop in da so razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop še vedno veljavni: izdajo se vizumi, veljavni najmanj 2 leti in največ 5 let;

- državljani Bosne in Hercegovine, ki so imetniki veljavnih diplomatskih potnih listov, so izvzeti iz vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje;

- za državljane Bosne in Hercegovine, ki so imetniki veljavnih službenih potnih listov, se dvostranski sporazumi, podpisani pred 1. januarjem 2007, še naprej uporabljajo za obdobje 5 let. Izjava, priložena Sporazumu, določa, da se najpozneje 4 leta po začetku veljavnosti Sporazuma oceni sistem službenih potnih listov;

- doseženo je bilo soglasje o protokolu, ki določa, da lahko države članice, ki schengenskega pravnega reda še ne izvajajo v celoti, enostransko priznajo schengenske vizume in dovoljenja za prebivanje, izdane državljanom Bosne in Hercegovine za namene tranzita preko njihovih ozemelj v skladu z Odločbo št. 895/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006[2]. Zaradi vključitve Bolgarije in Romunije je dodan sklic na prihodnjo spremembo Odločbe št. 895/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

- Sporazumu je priložena izjava Evropske skupnosti o dostopu prosilcev za vizum do informacij in uskladitvi informacij o postopkih za izdajo vizumov za kratkoročno bivanje;

- izjave Evropske skupnosti so odgovor na posebne zahteve Bosne in Hercegovine ter so priložene Sporazumu o poenostavitvah za družinske člane (ki niso zajeti v pravno zavezujočih določbah Sporazuma) ter za dobroverne prosilce.

Za vsa vprašanja, ki niso zajeta s Sporazumom, kot so zavrnitev izdaje vizuma, priznanje potnih listin, dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje, možnost, da se v primeru dvoma posamezni prosilci pozovejo na osebni razgovor, pa tudi že obstoječe fleksibilnosti za dobroverne potnike, še naprej veljajo običajna schengenska pravila ali nacionalna zakonodaja.

Poseben položaj Danske, Združenega kraljestva in Irske se odraža v preambuli in dveh skupnih izjavah, priloženih Sporazumu. Tesna pridružitev Norveške in Islandije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda se podobno odraža v skupni izjavi k Sporazumu.

Ker sta sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov in ponovnem sprejemu povezana, je treba oba sporazuma podpisati in skleniti hkrati, prav tako pa morata začeti veljati hkrati.

3. SKLEPNE UGOTOVITVE

Ob zgornjih izidih pogajanj Komisija predlaga, da Svet

- odloči, da se Sporazum podpiše v imenu Skupnosti, in pooblasti predsednika Sveta, da imenuje osebo (osebe), ki bo (bodo) pooblaščena (pooblaščene) za podpis v imenu Skupnosti;

- po posvetovanju z Evropskim parlamentom odobri priloženi Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje.

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 62(2)(b)(i) in (ii) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je s Sklepom z dne 13. novembra 2006 pooblastil Komisijo za pogajanja o Sporazumu med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje.

(2) Pogajanja o Sporazumu so se začela 20. decembra 2006 in zaključila 10. aprila 2007.

(3) Ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve je treba Sporazum, parafiran na tehnični ravni 10. aprila 2007 v Bruslju, na politični ravni pa 13. aprila 2007 v Zagrebu, podpisati …

(4) V skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske ter Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč niti se v njiju ne uporablja.

(5) V skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč niti se v njej ne uporablja –

SKLENIL:

Edini člen

Ob upoštevanju morebitne poznejše sklenitve Sporazuma je predsednik Sveta pooblaščen, da imenuje osebo (osebe), ki bo (bodo) pooblaščena (pooblaščene), da v imenu Evropske skupnosti podpiše (podpišejo) Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje in povezane dokumente, sestavljene iz besedila Sporazuma, Protokola in izjav.

V Bruslju, ………..………… 2007

Za Svet

Predsednik

2007/0140 (CNS)

Predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 62(2)(b)(i) in (ii) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[4],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[5],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija se je v imenu Evropske skupnosti pogajala o Sporazumu z Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje.

(2) Ta sporazum je bil v imenu Evropske skupnosti podpisan dne ……. 2007 ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta …/…/ES z dne [……………].

(3) Ta sporazum je treba odobriti.

(4) S Sporazumom je ustanovljen Skupni odbor za upravljanje Sporazuma, ki lahko sprejme svoj poslovnik. Primerno je zagotoviti poenostavljen postopek za sprejemanje stališča Skupnosti v tem primeru.

(5) V skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske ter Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanju ni zavezujoč niti se v njiju ne uporablja.

(6) V skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč niti se v njej ne uporablja –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta da uradno obvestilo, določeno v členu 14(1) Sporazuma[6].

Člen 3

Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic, zastopa Skupnost v Skupnem odboru strokovnjakov, ustanovljenem s členom 12 Sporazuma.

Člen 4

Stališče Skupnosti v okviru Skupnega odbora strokovnjakov glede sprejetja njegovega poslovnika v skladu s členom 12(4) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije .

V Bruslju, ………..………… 2007

Za Svet

Predsednik

Priloga

SPORAZUM

med

Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino

o poenostavitvi izdajanja vizumov

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

ter

BOSNA IN HERCEGOVINA,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“;

STA SE –

v želji , da kot prvi konkretni korak v smeri režima potovanj brez vizumov s poenostavitvijo izdajanja vizumov državljanom Bosne in Hercegovine spodbujata stike med ljudmi, kar je pomemben pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi,

ob upoštevanju , da so vsi državljani EU od 21. julija 2005 izvzeti iz vizumske obveznosti, kadar potujejo v Bosno in Hercegovino za obdobje do 90 dni ali so v tranzitu preko ozemlja Bosne in Hercegovine,

ob priznavanju , da bi se v primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU s strani Bosne in Hercegovine enake poenostavitve, kot so po tem sporazumu dodeljene državljanom Bosne in Hercegovine, na podlagi vzajemnosti avtomatično uporabljale za državljane EU,

ob priznavanju , da poenostavitev vizumskih postopkov ne bi smela privesti do nezakonite migracije, in ob posvečanju posebne pozornosti varnosti in ponovnemu sprejemu,

ob upoštevanju Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske ter Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Združeno kraljestvo in Irsko,

ob upoštevanju Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Kraljevino Dansko –

DOGOVORILI:

Člen 1 – Namen in področje uporabe

1. Namen tega sporazuma je poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v obdobju 180 dni za državljane Bosne in Hercegovine.

2. V primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU ali nekatere kategorije državljanov EU s strani Bosne in Hercegovine bi se enake poenostavitve, dodeljene po tem sporazumu državljanom Bosne in Hercegovine, na podlagi vzajemnosti avtomatično uporabljale za zadevne državljane EU.

Člen 2 – Splošna določba

1. Poenostavitve vizumskih postopkov, določene v tem sporazumu, se za državljane Bosne in Hercegovine uporabljajo samo, kolikor ti niso izvzeti iz vizumske obveznosti z zakoni in drugimi predpisi Skupnosti ali držav članic, s tem sporazumom ali drugimi mednarodnimi sporazumi.

2. Nacionalno pravo Bosne in Hercegovine, držav članic ali Skupnosti se uporablja za zadeve, ki jih določbe tega sporazuma ne zajemajo, kot na primer zavrnitev izdaje vizuma, priznanje potnih listin, dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje ter zavrnitev vstopa in ukrepi izgona.

Člen 3 – Opredelitve pojmov

V tem sporazumu:

a) „država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske, Republike Irske in Združenega kraljestva;

b) „državljan Evropske unije“ pomeni državljana države članice, kakor je opredeljena v točki (a);

c) „državljan Bosne in Hercegovine“ pomeni osebo, ki ima državljanstvo Bosne in Hercegovine;

d) „vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme država članica, potrebno za:

- vstop zaradi načrtovanega bivanja do skupaj največ 90 dni v tej državi članici ali v več državah članicah;

- vstop zaradi tranzita preko ozemlja te države članice ali več držav članic;

e) „oseba, ki zakonito prebiva“ pomeni državljana Bosne in Hercegovine, ki ima dovoljenje oziroma je upravičen do bivanja nad 90 dni na ozemlju države članice na podlagi zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje.

Člen 4 – Dokumentarna dokazila o namenu potovanja

1. Za utemeljitev namena potovanja v drugo pogodbenico za spodaj navedene kategorije državljanov Bosne in Hercegovine zadostujejo naslednji dokumenti:

a) člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Bosno in Hercegovino, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije:

- dopis organa Bosne in Hercegovine, ki potrjuje, da je prosilec član delegacije tega organa in potuje na ozemlje države članice z namenom sodelovanja na zgoraj navedenih prireditvah; dopisu je priložena kopija uradnega povabila;

b) poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij:

- pisna zahteva subjekta, ki vabi: pravne osebe ali gospodarske družbe, organizacije, urada ali podružnice take pravne osebe ali gospodarske družbe, državnih in lokalnih organov držav članic ali organizacijskih odborov trgovinskih in industrijskih sejmov, konferenc in simpozijev, ki potekajo na ozemljih držav članic; zahtevo potrdi Zbornica Bosne in Hercegovine za zunanjo trgovino;

c) predstavnike organizacij civilne družbe, ko potujejo zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc, tudi v okviru programov izmenjav:

- pisna zahteva, ki jo izda organizacija, ki vabi, potrditev, da oseba zastopa organizacijo civilne družbe, in potrdilo ustreznega registra o ustanovitvi take organizacije, ki ga izda državni organ v skladu z nacionalno zakonodajo;

d) voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Bosni in Hercegovini:

- pisna zahteva Zbornice Bosne in Hercegovine za zunanjo trgovino z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

e) člane osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo na ozemlja držav članic:

- pisna zahteva pristojne železniške družbe Bosne in Hercegovine z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

f) novinarje:

- potrdilo ali drug dokument, ki ga izda strokovna organizacija in dokazuje, da je zadevna oseba kvalificiran novinar, ter dokument, ki ga izda njegov delodajalec in navaja, da je namen potovanja opravljanje novinarskega dela;

g) udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav:

- pisna zahteva organizacije, ki vabi, za udeležbo pri teh dejavnostih;

h) učence, študente, podiplomske študente in spremljajoče učitelje, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, vključno v okviru programov izmenjav in drugih šolskih dejavnosti:

- pisna zahteva ali potrdilo o vpisu univerze, akademije, instituta, visoke šole ali šole, ki vabi, ali študentske izkaznice ali potrdila o tečajih, ki jih bo oseba obiskovala;

i) udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi:

- pisna zahteva organizacije, ki vabi: pristojnih organov, državnih športnih zvez ali nacionalnih olimpijskih komitejev držav članic;

j) udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta:

- pisna zahteva vodij uprave/županov teh mest;

k) bližnje sorodnike – zakonca, otroke (vključno s posvojenimi), starše (vključno s skrbniki), stare starše in vnuke – na obisku pri državljanih Bosne in Hercegovine, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic:

- pisna zahteva osebe, ki vabi;

l) osebe, ki so na obisku zaradi zdravljenja, in osebe, ki jih morajo spremljati:

- uradni dokument zdravstvene ustanove, ki potrjuje nujnost zdravstvene oskrbe v tej ustanovi in nujnost spremstva, ter dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za plačilo zdravljenja;

m) osebe, ki so na obisku zaradi pogrebnih slovesnosti:

- uradni dokument, ki potrjuje smrt, ter potrdilo o družinskem ali drugem razmerju med prosilcem in pokopanim;

n) predstavnike tradicionalnih verskih skupnosti v Bosni in Hercegovini, ki obiščejo diaspore Bosne in Hercegovine na ozemlju držav članic:

- pisna zahteva vodje verske skupnosti v Bosni in Hercegovini z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

o) predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah na ozemlju držav članic:

- pisna zahteva organizacije, ki vabi, ki potrjuje, da zadevna oseba sodeluje na prireditvi;

p) obisk vojaških in civilnih grobov:

- uradni dokument, ki potrjuje obstoj in ohranitev groba ter družinsko ali drugo razmerje med prosilcem in pokopanim;

q) osebe, ki potujejo iz turističnih razlogov:

- potrdilo ali dokaz o plačilu, ki ga izda potovalna agencija ali organizator potovanja, akreditiran(a) s strani države članice v okviru lokalnega konzularnega sodelovanja, ki potrjuje rezervacijo organiziranega potovanja.

2. Pisna zahteva iz odstavka 1 tega člena vsebuje naslednje točke:

a) za povabljeno osebo – ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, čas in namen potovanja, število vstopov in po potrebi ime zakonca in otrok, ki spremljajo povabljeno osebo;

b) za osebo, ki vabi – ime, priimek in naslov ali

c) za pravno osebo, gospodarsko družbo ali organizacijo, ki vabi – polni naziv in naslov ter

- če zahtevo izda organizacija – ime in priimek ter položaj osebe, ki zahtevo podpiše,

- če vabi pravna oseba ali gospodarska družba ali pa urad ali podružnica takšne pravne osebe ali gospodarske družbe s sedežem na ozemlju države članice – registrska številka, kakor jo zahteva nacionalno pravo zadevne države članice.

3. Za kategorije oseb iz odstavka 1 tega člena se vse kategorije vizumov izdajajo po poenostavljenem postopku, ne da bi se zahtevala kakršna koli druga utemeljitev, vabilo ali potrditev glede namena potovanja, ki jo določa zakonodaja držav članic.

Člen 5 – Izdajanje vizumov za večkratni vstop

1. Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo do pet let za naslednje kategorije oseb:

a) člane sodišča Bosne in Hercegovine ter državnega tožilstva Bosne in Hercegovine, če s tem sporazumom niso izvzeti iz vizumske obveznosti, pri izvajanju njihovih nalog, z veljavnostjo, omejeno na njihov mandat, če je ta krajši od pet let;

b) stalne člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Bosno in Hercegovino, redno sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali v programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije;

c) bližnje sorodnike – zakonca, otroke (vključno s posvojenimi), starše (vključno s skrbniki) na obisku pri državljanih Bosne in Hercegovine, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, z veljavnostjo, omejeno na obdobje veljavnosti njihovega dovoljenja za zakonito prebivanje.

2. Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo do enega leta za naslednje kategorije oseb, pod pogojem, da so te osebe v prejšnjem letu pridobile najmanj en vizum, ga uporabljale v skladu z zakoni o vstopu in bivanju na ozemlju obiskane države ter da obstajajo razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop:

a) člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Bosno in Hercegovino, redno sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali v programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije;

b) poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij, ki redno potujejo v države članice;

c) voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Bosni in Hercegovini;

d) člane osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo na ozemlja držav članic;

e) novinarje;

f) udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav, ki redno potujejo v države članice;

g) študente in podiplomske študente, ki redno potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, tudi v okviru programov izmenjav;

h) udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

i) udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta;

j) osebe, ki morajo na redne obiske zaradi zdravljenja, in osebe, ki jih morajo spremljati;

k) predstavnike tradicionalnih verskih skupnosti v Bosni in Hercegovini, ki obiščejo diaspore Bosne in Hercegovine na ozemlju držav članic in redno potujejo v države članice;

l) predstavnike organizacij civilne družbe, ki redno potujejo v države članice zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc, tudi v okviru programov izmenjav;

m) predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah in redno potujejo v države članice.

3. Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo najmanj dveh let in največ pet let za kategorije oseb iz odstavka 2 tega člena, pod pogojem, da so te osebe v prejšnjih dveh letih uporabljale enoletni vizum za večkratni vstop v skladu z zakoni o vstopu in bivanju obiskane države ter da so razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop še vedno veljavni.

4. Skupno trajanje bivanja oseb iz odstavkov 1 do 3 tega člena na ozemljih držav članic ne sme biti daljše od 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 6 – Takse za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma

1. Taksa za obravnavanje prošenj državljanov Bosne in Hercegovine za izdajo vizuma znaša 35 EUR.

Zgoraj navedeni znesek se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 14(4).

V primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU s strani Bosne in Hercegovine taksa za vizum, ki jo zaračuna Bosna in Hercegovina, ni višja od 35 EUR ali dogovorjenega zneska, če se taksa spremeni v skladu s postopkom iz člena 14(4).

2. Oprostitve plačila taks za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma veljajo za naslednje kategorije oseb:

a) bližnje sorodnike – zakonce, otroke (vključno s posvojenimi), starše (vključno s skrbniki), stare starše in vnuke državljanov Bosne in Hercegovine, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic;

b) člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Bosno in Hercegovino, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali v programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije;

c) člane sodišča Bosne in Hercegovine ter državnega tožilstva Bosne in Hercegovine, če s tem sporazumom niso izvzeti iz vizumske obveznosti;

d) učence, študente, podiplomske študente in spremljajoče učitelje, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja;

e) otroke, mlajše od 6 let;

f) invalide in po potrebi osebe, ki jih spremljajo;

g) osebe, ki so predložile dokazila o nujnosti svojega potovanja iz humanitarnih razlogov, vključno zaradi prejema nujnega zdravljenja, in osebo, ki takšno osebo spremlja, ali zaradi udeležbe na pogrebu bližnjega sorodnika ali zaradi obiska bližnjega sorodnika, ki je hudo bolan;

h) udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

i) udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav;

j) udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta;

k) novinarje;

l) predstavnike tradicionalnih verskih skupnosti v Bosni in Hercegovini, ki obiščejo diaspore Bosne in Hercegovine na ozemlju držav članic;

m) predstavnike organizacij civilne družbe, ki potujejo zaradi udeležbe na srečanjih, seminarjih, v programih izmenjav ali na tečajih usposabljanja;

n) voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Bosni in Hercegovini;

o) člane osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo na ozemlja držav članic;

p) upokojence;

q) predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah na ozemlju držav članic.

Člen 7 – Trajanje postopkov obravnavanja prošenj za izdajo vizuma

1. Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic sprejmejo odločitev o prošnji za izdajo vizuma v 10 koledarskih dneh od dneva prejema prošnje in dokumentov, potrebnih za izdajo vizuma.

2. Rok za sprejetje odločitve o prošnji za izdajo vizuma se lahko v posameznih primerih podaljša na največ 30 koledarskih dni, zlasti kadar je potreben nadaljnji pregled prošnje.

3. Rok za sprejetje odločitve o prošnji za izdajo vizuma se lahko v nujnih primerih skrajša na 3 delovne dni ali manj.

Člen 8 – Odhod v primeru izgubljenih ali ukradenih dokumentov

Državljani Evropske unije ter Bosne in Hercegovine, ki so izgubili svoje osebne dokumente ali katerim so bili ti dokumenti ukradeni med bivanjem na ozemlju Bosne in Hercegovine ali držav članic, lahko zapustijo to ozemlje z veljavnimi osebnimi dokumenti za prehod meje, ki jih izdajo diplomatska ali konzularna predstavništva držav članic ali Bosne in Hercegovine, brez vsakršnega vizuma ali drugega dovoljenja.

Člen 9 – Podaljšanje vizuma v izrednih okoliščinah

Državljanom Bosne in Hercegovine, ki zaradi višje sile ne morejo zapustiti ozemelj držav članic do datuma, navedenega v njihovih vizumih, se veljavnost njihovih vizumov brezplačno podaljša v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja država prejemnica, za čas, ki je potreben za njihovo vrnitev v državo njihovega prebivališča.

Člen 10 – Diplomatski potni listi

1. Državljani Bosne in Hercegovine, imetniki veljavnih diplomatskih potnih listov, lahko vstopijo, zapustijo in so v tranzitu preko ozemelj držav članic brez vizumov.

2. Osebe iz odstavka 1 tega člena lahko bivajo na ozemlju držav članic do 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 11 – Ozemeljska veljavnost vizumov

Ob upoštevanju nacionalnih pravil in predpisov o nacionalni varnosti držav članic ter ob upoštevanju pravil EU o vizumih z omejeno ozemeljsko veljavnostjo imajo državljani Bosne in Hercegovine pravico do potovanj po ozemljih držav članic, ki je enakovredna pravici državljanov Evropske unije.

Člen 12 – Skupni odbor za upravljanje Sporazuma

1. Pogodbenici ustanovita Skupni odbor strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu „Odbor“), ki ga sestavljajo predstavniki Evropske skupnosti ter Bosne in Hercegovine. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

2. Naloge Odbora so predvsem:

(a) spremljanje izvajanja tega sporazuma;

(b) predlaganje sprememb ali dopolnitev k temu sporazumu;

(c) reševanje sporov, ki izhajajo iz razlage ali uporabe določb tega sporazuma.

3. Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic in najmanj enkrat letno.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13 – Razmerje tega sporazuma do dvostranskih sporazumov med državami članicami ter Bosno in Hercegovino

1. Od začetka veljavnosti ima ta sporazum prednost pred določbami vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki so bili sklenjeni med posameznimi državami članicami ter Bosno in Hercegovino, kolikor določbe slednjih sporazumov ali dogovorov zadevajo vprašanja, obravnavana v tem sporazumu.

2. Določbe dvostranskih sporazumov ali dogovorov, podpisanih med posameznimi državami članicami ter Bosno in Hercegovino pred 1. januarjem 2007, ki predvidevajo izvzetje iz vizumske obveznosti za imetnike službenih potnih listov, se še naprej uporabljajo za obdobje 5 let po začetku veljavnosti tega sporazuma, brez poseganja v pravico zadevnih držav članic ali Bosne in Hercegovine, da v tem petletnem obdobju odpovejo ali začasno prenehajo te dvostranske sporazume.

Člen 14 – Končne določbe

1. Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi postopki, Sporazum pa začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku zgoraj navedenih postopkov.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena ta sporazum začne veljati šele na dan, ko začne veljati Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu oseb, če je ta dan poznejši od dneva iz odstavka 1 tega člena.

3. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če preneha v skladu z odstavkom 6 tega člena.

4. Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim sporazumom pogodbenic. Spremembe začnejo veljati, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so zaključeni njuni nacionalni postopki, potrebni v ta namen.

5. Vsaka pogodbenica lahko začasno preneha izvajati celotni Sporazum ali njegov del iz razlogov javnega reda, zaščite nacionalne varnosti ali varstva javnega zdravja. O odločitvi o začasnem prenehanju izvajanja uradno obvesti drugo pogodbenico najpozneje 48 ur pred začetkom veljavnosti odločitve. Pogodbenica, ki je začasno prenehala izvajati ta sporazum, nemudoma obvesti drugo pogodbenico, ko ne obstajajo več razlogi za začasno prenehanje izvajanja.

6. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati 90 dni po datumu takega uradnega obvestila.

V XXX dne XXX, v dvojniku v vseh uradnih jezikih pogodbenic, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Za Evropsko skupnost Za Bosno in Hercegovino

PRILOGA

PROTOKOL K SPORAZUMU O DRŽAVAH ČLANICAH, KI SCHENGENSKEGA PRAVNEGA REDA NE IZVAJAJO V CELOTI

Tiste države članice, ki jih schengenski pravni red zavezuje, vendar še ne izdajajo schengenskih vizumov, v pričakovanju ustrezne odločitve Sveta izdajajo nacionalne vizume, katerih veljavnost je omejena na njihovo lastno ozemlje.

Te države članice lahko v skladu z Odločbo št. 895/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 enostransko priznajo schengenske vizume in dovoljenja za prebivanje za namene tranzita preko njihovih ozemelj.

Ker se Odločba št. 895/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 ne uporablja za Romunijo in Bolgarijo, bo Evropska komisija predlagala podobne določbe, da tema državama omogoči, da enostransko priznata schengenske vizume in dovoljenja za prebivanje ter druge podobne dokumente, ki jih izdajo druge države članice, ki še niso v celoti vključene v schengensko območje, za namene tranzita preko njihovih ozemelj.

SKUPNA IZJAVA GLEDE DANSKE

Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za postopke za izdajanje vizumov na diplomatskih in konzularnih predstavništvih Kraljevine Danske.

V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Danske ter Bosne in Hercegovine nemudoma sklenejo dvostranski sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje s podobnimi pogoji, kakor veljajo v Sporazumu med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN IRSKE

Pogodbenici sta seznanjeni, da se ta sporazum ne uporablja za ozemlje Združenega kraljestva in Irske.

V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Združenega kraljestva, Irske ter Bosne in Hercegovine sklenejo dvostranske sporazume o poenostavitvi izdajanja vizumov.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE IN NORVEŠKE

Pogodbenici sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Evropsko skupnostjo ter Norveško in Islandijo, zlasti na podlagi Sporazuma z dne 18. maja 1999 o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Norveške, Islandije ter Bosne in Hercegovine nemudoma sklenejo dvostranske sporazume o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje s podobnimi pogoji, kakor veljajo v Sporazumu med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino.

SKUPNA IZJAVA GLEDE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE IN LIHTENŠTAJNA ( po potrebi )

Če Sporazum med EU, ES in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda ter Protokoli k temu sporazumu glede Lihtenštajna začnejo veljati pred zaključkom pogajanj z Bosno in Hercegovino, bo podobna izjava priložena tudi glede Švice in Lihtenštajna.

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O DOSTOPU PROSILCEV ZA VIZUM DO INFORMACIJ O POSTOPKIH ZA IZDAJO VIZUMOV ZA KRATKOROČNO BIVANJE IN DOKUMENTOV, KI JIH JE TREBA PREDLOŽITI S PROŠNJO ZA IZDAJO VIZUMA ZA KRATKOROČNO BIVANJE, TER O USKLADITVI TEH INFORMACIJ IN DOKUMENTOV

Ob priznavanju pomembnosti transparentnosti za prosilce za vizum Evropska skupnost poudarja, da je Evropska komisija 19. julija 2006 sprejela zakonodajni predlog o prenovi Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatska in konzularna predstavništva, ki obravnava vprašanje pogojev dostopa prosilcev za vizum do diplomatskih in konzularnih predstavništev držav članic.

Evropska skupnost meni, da je treba glede informacij, ki jih je treba zagotoviti prosilcem za vizum, sprejeti ustrezne ukrepe:

- Na splošno je treba za prosilce zbrati osnovne informacije o postopkih in pogojih za prošnje za izdajo vizuma ter o veljavnosti vizumov.

- Evropska skupnost bo sestavila seznam minimalnih zahtev za zagotovitev, da imajo prosilci Bosne in Hercegovine na voljo usklajene in enotne osnovne informacije ter da se od njih zahteva predložitev načeloma enakih dokazil.

Zgoraj navedene informacije s seznamom akreditiranih potovalnih agencij in organizatorjev potovanj je treba v okviru lokalnega konzularnega sodelovanja razširiti v javnosti (na oglasnih deskah konzulatov, v obliki letakov, na spletnih straneh itd.).

Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic zagotovijo informacije o obstoječih možnostih za poenostavitev izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje v okviru schengenskega pravnega reda za vsak primer posebej.

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O PREGLEDU VIZUMSKE OBVEZNOSTI ZA IMETNIKE SLUŽBENIH POTNIH LISTOV

Ker se izvzetje imetnikov službenih potnih listov iz vizumske obveznosti, določeno v dvostranskih sporazumih ali dogovorih med posameznimi državami članicami ter Bosno in Hercegovino, ki so bili podpisani pred 1. januarjem 2007, uporablja le za obdobje 5 let po začetku veljavnosti tega sporazuma in brez poseganja v pravico zadevnih držav članic ali Bosne in Hercegovine, da v tem petletnem obdobju odpovejo ali začasno prenehajo te dvostranske sporazume, bo Evropska skupnost ponovno ocenila položaj imetnikov službenih potnih listov najpozneje 4 leta po začetku veljavnosti tega sporazuma, ob upoštevanju morebitne spremembe Sporazuma v ta namen v skladu s postopkom iz člena 14(4).

IZJAVA EVROPSKE SKUPNOSTI O ODPRAVI VIZUMSKE OBVEZNOSTI ZA BOLGARSKE IN ROMUNSKE DRŽAVLJANE S STRANI BOSNE IN HERCEGOVINE

Evropska skupnost je seznanjena z namero Bosne in Hercegovine, da z enostransko odločitvijo odpravi vizumsko obveznost za bolgarske in romunske državljane.

Ob upoštevanju pomena enake obravnave vseh evropskih državljanov na področju vizumov s strani tretjih držav Evropska skupnost naznanja, da namerava pred ratifikacijo tega sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov počakati na sprejetje enostranske odločitve organov Bosne in Hercegovine o odpravi vizumske obveznosti za bolgarske in romunske državljane.

IZJAVA EVOPSKE SKUPNOSTI O POENOSTAVITVAH ZA DRUŽINSKE ČLANE IN DOBROVERNE PROSILCE

Evropska skupnost je seznanjena s predlogom Bosne in Hercegovine, da se širše opredeli pojem družinskih članov, ki bi morali biti upravičeni do poenostavljenih vizumskih postopkov, pa tudi s pomenom, ki ga Bosna in Hercegovina pripisuje poenostavitvi pretoka te skupine oseb.

Z namenom olajšanja mobilnosti večjega števila oseb, ki imajo družinske vezi (zlasti sestre, bratje in njihovi otroci) z državljani Bosne in Hercegovine, ki zakonito prebivajo na ozemljih držav članic, Evropska skupnost poziva konzularna predstavništva držav članic, da v celoti izkoristijo obstoječe možnosti pravnega reda Skupnosti za poenostavitev izdajanja vizumov tej kategoriji oseb, kar zlasti vključuje poenostavitev dokumentarnih dokazil, ki jih morajo predložiti prosilci, izvzetje iz plačila takse za obravnavo prošnje in po potrebi izdajanje vizumov za večkratni vstop.

Evropska skupnost poleg tega poziva konzularna predstavništva držav članic, da v celoti izkoristijo te možnosti za poenostavitev izdajanja vizumov dobrovernim prosilcem.

***

[1] Bosna in Hercegovina je napovedala, da namerava z enostransko odločitvijo odpraviti vizumsko obveznost za bolgarske in romunske državljane. Temu sporazumu je priložena izjava Skupnosti, ki ratifikacijo Sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov povezuje s tem, da Bosna in Hercegovina sprejme odločitev o odpravi vizumske obveznosti za bolgarske in romunske državljane.

[2] UL L 167, 20.6.2006, str. 1.

[3] UL C, str. .

[4] UL C…

[5] UL C…

[6] Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije [s strani generalnega sekretariata Sveta].