52005PC0351(01)

Predlog sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza /* KOM/2005/0351 končno */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 29.7.2005

KOM(2005)351 končno

2005/0140(CNS)

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza

Predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Mednarodne odnose na področju letalstva med državami članicami in tretjimi državami običajno urejajo dvostranski sporazumi o zračnem prevozu med državami članicami in tretjimi državami, njihove priloge in drugi s tem povezani dvostranski ali večstranski dogovori.

V skladu s sodbami Sodišča Evropskih skupnosti v primerih C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 in C-476/98 ima Skupnost izključno pristojnost pri različnih vidikih mednarodnega letalstva. Sodišče je tudi jasno opredelilo upravičenost letalskih prevoznikov Skupnosti glede pravice do ustanavljanja znotraj Skupnosti, vključno s pravico do nediskriminatornega dostopa na trg.

Običajne klavzule o določitvi v dvostranskih sporazumih držav članic o zračnem prevozu kršijo pravo Skupnosti. Tretji državi dovolijo, da zavrne, umakne ali začasno ukine dovoljenja ali pooblastila letalskega prevoznika, ki ga je določila država članica, vendar pa ta prevoznik ni v pretežni lasti in pod dejanskim nadzorom države članice ali njenih državljanov. Ugotovljeno je bilo, da to pomeni diskriminacijo prevoznikov Skupnosti, s sedežem na ozemlju države članice, vendar v lasti in pod nadzorom državljanov drugih držav članic. To je v nasprotju s členom 43 Pogodbe, ki zagotavlja državljanom držav članic, ki so uveljavili svojo pravico do ustanavljanja, enako obravnavo v državi članici gostiteljici, kakor velja za državljane navedene države članice.

V skladu s sodbami Sodišča je Svet junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.[1]

V skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti, je Komisija v pogajanjih dosegla sporazum z Bosno in Hercegovino, ki nadomesti nekatere določbe v obstoječih dvostranskih sporazumih o zračnem prevozu med državami članicami ter Bosno in Hercegovino. Člen 2 Sporazuma nadomesti običajne klavzule o določitvi s klavzulo Skupnosti o določitvi, ki vsem prevoznikom Skupnosti dovoljuje, da izkoristijo pravico do ustanavljanja. Člena 4 in 5 Sporazuma obravnavata dve vrsti klavzul v zvezi s pristojnostjo Skupnosti. Člen 4 obravnava obdavčitev letalskega goriva, zadevo, ki je bila usklajena z Direktivo Sveta 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in elektrike, zlasti členom 14(2) Direktive. Člen 5 (oblikovanje cen) rešuje nasprotja med obstoječimi dvostranskimi sporazumi o zračnem prevozu in Uredbo Sveta št. 2409/92 o prevozninah in tarifah za zračni prevoz, ki prevoznikom tretjih držav prepoveduje, da odločilno vplivajo na cene zračnega prevoza, ki se v celoti odvija znotraj Skupnosti.

Svet se zaprosi, da potrdi sklepe o podpisu in začasni uporabi ter sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza in da imenuje osebe, pooblaščene za podpis Sporazuma v imenu Skupnosti.

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2) Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum z Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3) Ob upoštevanju morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla v pogajanjih, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Edini člen

1. Predsednik Sveta se s tem pooblasti, da imenuje osebo ali osebe, pooblaščene, da v imenu Skupnosti podpišejo Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza, ki je predmet poznejše sklenitve.

2. Do začetka veljavnosti se Sporazum uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, na katerega se stranke medsebojno uradno obvestijo o dokončanju postopkov, potrebnih v ta namen. Predsednik Sveta se s tem pooblasti za uradno objavo, predvideno v členu 8.2 Sporazuma.

3. Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

2005/0140(CNS)

Predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[3],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2) Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum z Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3) Ta sporazum je podpisan v imenu Skupnosti dne […] ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta …/…/ES dne […][5].

(4) Ta sporazum je treba sprejeti –

SKLENIL:

Člen 1

1. Sporazum med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza se sprejme v imenu Skupnosti.

2. Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, ki bo pooblaščena za uradno objavo, predvideno v členu 8.1 Sporazuma.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

PRILOGA

SPORAZUM med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o nekaterih vidikih zračnega prevoza

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani ter

BOSNA IN HERCEGOVINA

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da dvostranski sporazumi o zračnem prevozu, sklenjeni med več državami članicami Evropske skupnosti ter Bosno in Hercegovino, vsebujejo določbe, ki so v nasprotju s pravom Skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z več vidiki, ki bi morali biti vključeni v dvostranske sporazume o zračnem prevozu med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo v skladu s pravom Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih družbah, ki imajo dovoljenje, izdano v skladu s pravom Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami Evropske skupnosti ter Bosno in Hercegovino, ki so v nasprotju s pravom Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s tem pravom, zaradi vzpostavitve trdne pravne podlage za zračni prevoz med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino ter ohranitve stalnosti takega zračnega prevoza,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Bosne in Hercegovine ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1 Splošne določbe

1. Za namene tega sporazuma „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2. Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge 1 na državljane države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kakor sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3. Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge 1 na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2Določitev s strani države članice

1. Določbe v odstavkih 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi 2(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih dodeli Bosna in Hercegovina, in zavrnitvi, preklicu, začasni ukinitvi ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2. Ko država članica sporoči svojo odločitev, Bosna in Hercegovina po najkrajšem postopku dodeli ustrezna pooblastila in dovoljenja, pod pogojem, da:

i. ima letalski prevoznik sedež na ozemlju države članice, ki ga je določila, v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in ima veljavno operativno licenco v skladu s pravom Evropske skupnosti;

ii. država članica, ki je pristojna za izdajo licence letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in v določitvi je jasno opredeljen ustrezni letalski organ; in

iii. je letalski prevoznik v lasti in bo še nadalje v neposredni ali večinski lasti držav članic in/ali državljanov držav članic in/ali drugih držav iz Priloge 3 in/ali državljanov teh drugih držav in bo ves čas pod učinkovitim nadzorom teh držav in/ali teh državljanov.

3. Bosna in Hercegovina lahko zavrne, prekliče, začasno ukine ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, kadar:

i. letalski prevoznik nima sedeža na ozemlju države članice, ki ga je določila, v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti ali nima veljavne operativne licence v skladu s pravom Evropske skupnosti;

ii. država članica, ki je pristojna za izdajo operativne licence letalskega prevoznika, ne izvaja in vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

iii. letalski prevoznik ni v neposredni ali večinski lasti ali ni pod učinkovitim nadzorom držav članic in/ali državljanov držav članic in/ali drugih držav iz Priloge 3 in/ali državljanov teh drugih držav.

Bosna in Hercegovina pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka ne diskriminira letalskih prevoznikov Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1. Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene iz Priloge 2(c).

2. Kadar država članica določi letalskega prevoznika, nad katerim izvaja in vzdržuje predpisani nadzor druga država članica, pravice Bosne in Hercegovine v okviru varnostnih predpisov iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, ter Bosno in Hercegovino veljajo enako za navedeno drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4 Obdavčitev letalskega goriva

1. Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe členov iz Priloge 2(d).

2. Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe, nobena določba sporazumov iz Priloge 2(d) ne preprečuje državi članici, da uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v letalu določenega letalskega prevoznika Bosne in Hercegovine, ki deluje med enim krajem na ozemlju navedene države članice in drugim krajem na ozemlju navedene države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5 Tarife za prevoz v Evropski skupnosti

1. Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene iz Priloge 2(e).

2. Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), ki ga(jih) določi Bosna in Hercegovina v skladu s sporazumom iz Priloge 1, ki vsebuje določbo iz Priloge 2(e), za prevoz, ki se v celoti odvija znotraj Evropske skupnosti, se uporablja pravo Evropske skupnosti.

Člen 6 Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko kadar koli sporazumno revidirata ali spremenita ta sporazum.

Člen 8Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno pisno uradno obvestita, da sta zaključili svoje notranje postopke, potrebne za začetek veljavnosti.

2. Ne glede na odstavek 1 pogodbenici soglašata, da se ta sporazum začne začasno uporabljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

3. Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami ter Bosno in Hercegovino, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi, so navedeni v Prilogi 1(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9 Prenehanje

1. V primeru prenehanja enega od sporazumov iz Priloge 1 istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge 1.

2. V primeru prenehanja vseh sporazumov iz Priloge 1 istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA spodaj podpisani, ki so za to ustrezno pooblaščeni, podpišejo ta sporazum.

V [….], sestavljeno v dveh izvodih, dne […, …] v češčini, danščini, nizozemščini, angleščini, estonščini, finščini, francoščini, nemščini, grščini, madžarščini, italijanščini, latvijščini, litovščini, malteščini, poljščini, portugalščini, slovaščini, slovenščini, španščini, švedščini in v uradnih jezikih Bosne in Hercegovine. V primeru odstopanja prevlada angleško besedilo nad besedili drugih jezikov.

ZA EVROPSKO SKUPNOST: ZA BOSNO IN HERCEGOVINO:

PRILOGA 1

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a) Sporazumi o zračnem prevozu med Bosno in Hercegovino ter državami članicami Evropske skupnosti, ki so na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

- Sporazum o zračnem prevozu med avstrijsko zvezno vlado ter vlado Bosne in Hercegovine , podpisan v Sarajevu dne 21. avgusta 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bosno in Hercegovino ter Avstrijo“ v Prilogi 2;

nazadnje spremenjen z Memorandumom o soglasju, podpisanim na Dunaju dne 23. januarja 1996.

- Sporazum o zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije ter vlado Republike Bosne in Hercegovine , podpisan v Bonnu dne 10. maja 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bosno in Hercegovino ter Nemčijo“ v Prilogi 2;

- Sporazum o zračnem prevozu med vlado Helenske republike ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine , podpisan v Atenah dne 2. decembra 2004, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bosno in Hercegovino ter Grčijo“ v Prilogi 2;

- Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Madžarske ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine , podpisan v Budimpešti dne 27. aprila 2004, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bosno in Hercegovino ter Madžarsko“ v Prilogi 2;

- Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o linijskih zračnih prevozih, podpisan v Beogradu dne 13. marca 1957, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bosno in Hercegovino ter Nizozemsko“ v Prilogi 2;

- Sporazum o zračnem prevozu med Ljudsko republiko Poljsko in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo , podpisan v Varšavi dne 14. novembra 1955, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bosno in Hercegovino ter Poljsko“ v Prilogi 2;

- Sporazum med Republiko Slovenijo ter Republiko Bosno in Hercegovino o rednem zračnem prometu, podpisan v Sarajevu dne 19. januarja 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo“ v Prilogi 2.

(b) Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med Bosno in Hercegovino ter državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi

- Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zračnem prevozu, parafiran v Londonu dne 14. marca 2003, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bosno in Hercegovino ter Združenim kraljestvom“ v Prilogi 2;

upoštevati je treba tudi Memorandum o soglasju, podpisan v Londonu dne 14. marca 2003 in v Sarajevu dne 21. marca 2003.

PRILOGA 2

Seznam členov v sporazumih iz Priloge 1 in iz členov 2 do 5 tega sporazuma

(a) Določitev s strani države članice:

- odstavek 5 člena 3 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Avstrijo;

- odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Nemčijo;

- odstavek 2 člena 3 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Grčijo;

- odstavek 4(a) člena 4 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Madžarsko;

- člen 2 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Poljsko;

- odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo;

- člen 4 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Združenim kraljestvom.

(b) Zavrnitev, preklic, začasna ukinitev ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

- odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Avstrijo;

- člen 4 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Nemčijo;

- odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Grčijo;

- odstavek 1(a)(i) člena 5 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Madžarsko;

- odstavek 1 člena 3 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Nizozemsko;

- odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo;

- člen 5 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Združenim kraljestvom.

(c) Predpisani nadzor:

- člen 7 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Grčijo;

- člen 16 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Madžarsko;

- člen 14 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Združenim kraljestvom.

(d) Obdavčitev letalskega goriva:

- člen 7 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Avstrijo;

- člen 6 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Nemčijo;

- člen 10 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Grčijo;

- člen 8 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Madžarsko;

- člen 9 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Nizozemsko;

- člen 6 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Poljsko;

- člen 6 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo;

- člen 8 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Združenim kraljestvom.

(e) Tarife za prevoz v Evropski skupnosti:

- člen 11 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Avstrijo;

- člen 10 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Nemčijo;

- člen 13 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Grčijo;

- člen 11 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Madžarsko;

- člen 7 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Nizozemsko;

- člen 7 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Poljsko;

- člen 13 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Slovenijo;

- člen 7 Sporazuma med Bosno in Hercegovino ter Združenim kraljestvom.

PRILOGA 3

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a) Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru) ;

(b) Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru) ;

(c) Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru) ;

(d) Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu) .

[1] Sklep Sveta 11323/03 z dne 5. junija 2003 (dokument z oznako omejeno).

[2] UL C […], […], str […].

[3] UL C […], […], str […].

[4] UL C […], […], str […].

[5] UL C […], […], str […].