02006R1730 — SL — 06.11.2018 — 004.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1730/2006

z dne 23. novembra 2006

o izdaji dovoljenja za benzojsko kislino (VevoVitall) kot dodatka v krmi

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 325, 24.11.2006, p.9)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1550 z dne 16. oktobra 2018

L 260

3

17.10.2018

 
Zadnje prečiščeno besedilo pred razveljavitvijo je na voljo na naslednji povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02006R1730-20140828