02014D0119 — SL — 04.03.2022 — 011.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

SKLEP SVETA 2014/119/SZVP

z dne 5. marca 2014

o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

(UL L 066 6.3.2014, str. 26)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENI SKLEP SVETA 2014/216/SZVP z dne 14. aprila 2014

  L 111

91

15.4.2014

►M2

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/143 z dne 29. januarja 2015

  L 24

16

30.1.2015

►M3

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/364 z dne 5. marca 2015

  L 62

25

6.3.2015

►M4

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/876 z dne 5. junija 2015

  L 142

30

6.6.2015

►M5

SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1781 z dne 5. oktobra 2015

  L 259

23

6.10.2015

►M6

SKLEP SVETA (SZVP) 2016/318 z dne 4. marca 2016

  L 60

76

5.3.2016

►M7

SKLEP SVETA (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017

  L 58

34

4.3.2017

►M8

SKLEP SVETA (SZVP) 2018/333 z dne 5. marca 2018

  L 63

48

6.3.2018

►M9

SKLEP SVETA (SZVP) 2019/354 z dne 4. marca 2019

  L 64

7

5.3.2019

►M10

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/373 z dne 5. marca 2020

  L 71

10

6.3.2020

►M11

SKLEP SVETA (SZVP) 2021/394 z dne 4. marca 2021

  L 77

29

5.3.2021

►M12

SKLEP SVETA (SZVP) 2022/376 z dne 3. marca 2022

  L 70

7

4.3.2022


popravljen z:

 C1

Popravek, UL L 070, 11.3.2014, str.  35 (2014/119/SZVP)

 C2

Popravek, UL L 086, 28.3.2019, str.  118 (2019/354)
▼B

SKLEP SVETA 2014/119/SZVP

z dne 5. marca 2014

o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v UkrajiniČlen 1

▼M2

1.  
Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v njihovi lasti, z njimi razpolagajo ali so pod nadzorom oseb, ki so bile opredeljene kot odgovorne za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev, in oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic, in fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so z njimi povezani, kot so navedeni v Prilogi.

Za namene tega sklepa osebe, ki so bile opredeljene kot odgovorne za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev, vključujejo osebe, proti katerim ukrajinske oblasti vodijo preiskavo:

(a) 

glede odtujitve ukrajinskih javnih sredstev ali drugega premoženja ali vpletenosti v to odtujitev; ali

(b) 

glede zlorabe položaja javnega funkcionarja z namenom pridobitve neupravičene koristi zanj ali za tretjo osebo, kar je povzročilo izgubo ukrajinskih javnih sredstev ali drugega premoženja, ali vpletenost v to zlorabo.

▼B

2.  
Fizičnima ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi se ne dajo neposredno ali posredno na razpolago ali v njihovo korist nobena sredstva ali gospodarski viri.
3.  

Pristojni organ države članice lahko pod takimi pogoji, kot meni, da so primerni, dovoli sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov oziroma razpolaganje z njimi, potem ko je ugotovil, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) 

nujni za osnovne potrebe fizičnih oseb s seznama v Prilogi in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) 

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za nastale izdatke, povezane z opravljanjem pravnih storitev;

(c) 

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d) 

potrebni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno odobritev, uradno obvestil druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

4.  

Kot odstopanje od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 1 na seznam v Prilogi, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b) 

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno odločbo ali v takšni odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) 

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi; ter

(d) 

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

5.  
Odstavek 1 fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu s seznama ne preprečuje, da bi plačal zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred uvrstitvijo take osebe, subjekta ali organa na seznam v Prilogi, pod pogojem, da se je zadevna država članica prepričala, da plačila neposredno ali posredno ne bo prejela oseba, subjekt ali organ iz odstavka 1.
6.  

Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a) 

obresti ali drugi donosi na teh računih;

(b) 

zapadla plačila po pogodbah, dogovorih ali obveznostih, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko so za te račune začeli veljati ukrepi iz odstavkov 1 in 2, ali

(c) 

zapadla plačila po sodnih ali upravnih odločbah, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da za vse takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz odstavka 1.

Člen 2

1.  
Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko odloči, da določi in spremeni seznam iz Priloge.
2.  
Svet o svojem sklepu iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer da taki osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.
3.  
Kadar so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda sklep iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo, subjekt ali organ.

Člen 3

1.  
V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev na seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 1(1).
2.  
Priloga vsebuje tudi informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti zadevnih fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov, če so te informacije na voljo. Pri fizičnih osebah lahko take informacije vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 4

Da bi bili ukrepi iz člena 1(1) in (2) čim učinkovitejši, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

▼M5

Člen 5

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

▼M12

Ta sklep se uporablja do 6. marca 2023. Za vnose pod številkami 1, 3, 7 in 9 v Prilogi se ukrepi iz člena 1 uporabljajo do 6. septembra 2022.

▼M5

Ta sklep se redno pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, ga lahko bodisi podaljša ali spremeni.

▼M3
PRILOGA

▼M9

A.    Seznam oseb, subjektov in organov iz člena 1

▼M3 

Ime

Podatki o identiteti

Utemeljitev

Datum uvrstitve na seznam

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Rojen 9. julija 1950 v Yenakiieve (Donetsk oblast), nekdanji pred sednik Ukrajine

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtu jitve javnih sredstev ali drugega premoženja.

6.3.2014

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

rojen 20. januarja 1963 v Kostjantinivki (Doneško okrožje), nekdanji minister za notranje zadeve

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtujitve javnih sredstev ali drugega premoženja ter v zvezi z zlorabo položaja javnega funkcionarja z namenom pridobitve neupravičene koristi zase ali za tretjo osebo, kar je povzročilo izgubo ukrajinskih javnih sredstev ali drugega premoženja.

6.3.2014

▼M3

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

Rojen 6. februarja 1954 v Serhiyivki (Donetsk oblast), nekdanji vrhovni državni tožilec Ukrajine

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtu jitve javnih sredstev ali drugega premoženja.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

Rojen 16. oktobra 1959, nekdanji namestnik ministra za notranje zadeve

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtu jitve javnih sredstev ali drugega premoženja in vpletenosti v to odtuji tev.

6.3.2014

▼M8

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

Rojen 10. julija 1973 v Yenakiieve (Doneško okrožje), sin nekdanjega predsednika, poslovnež

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtujitve in sodelovanja pri odtujitvi javnih sredstev ali drugega premoženja.

6.3.2014

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

Rojen 19. marca 1976 v Krama torsku (Donetsk oblast), sin nekda njega vrhovnega državnega tožilca, namestnik vodje poslanske skupine Stranke regij v parlamentu (Verk hovna Rada) Ukrajine

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtu jitve javnih sredstev ali drugega premoženja in vpletenosti v to odtuji tev.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Rojen 21. septembra 1985 v Kharkivu, poslovnež

Oseba, zoper katero ukrajinski organi vodijo kazenski postopek zaradi odtujitve javnih sredstev ali drugega premoženja ter zlorabe položaja z namenom pridobitve neupravičene koristi zase ali za tretjo osebo, kar je povzročilo izgubo ukrajinskih javnih sredstev ali drugega premoženja.

6.3.2014

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M12

B.   Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva

Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva na podlagi zakonika o kazenskem postopku Ukrajine

Člen 42 zakonika o kazenskem postopku Ukrajine (v nadaljnjem besedilu: zakonik o kazenskem postopku) določa, da ima vsaka oseba, ki je osumljena ali obdolžena v kazenskem postopku, pravico do obrambe in pravico do učinkovitega sodnega varstva. Ti pravici vključujeta: pravico, da je obveščena o tem, katerega kaznivega dejanja je osumljena ali obdolžena; pravico, da je izrecno in hitro obveščena o svojih pravicah na podlagi zakonika o kazenskem postopku; pravico do dostopa do zagovornika, ko zanj prvič zaprosi; pravico do podajanja predlogov za postopkovne ukrepe in pravico, da izpodbija odločitve, dejanja in opustitve preiskovalca, javnega tožilca in preiskovalnega sodnika.

Člen 303 zakonika o kazenskem postopku razlikuje med odločitvami in opustitvami, ki se jih lahko izpodbija v predkazenskem postopku (prvi odstavek), ter odločitvami, dejanji in opustitvami, ki se lahko obravnavajo med pripravljalnim postopkom pred sodiščem (drugi odstavek). Člen 306 zakonika o kazenskem postopku določa, da mora pritožbe zoper odločitve, dejanja ali opustitve preiskovalca ali javnega tožilca obravnavati preiskovalni sodnik okrajnega sodišča v navzočnosti pritožnika ali njegovega zagovornika ali zakonitega zastopnika. Člen 308 zakonika o kazenskem postopku določa, da se lahko pritožbe v zvezi s tem, da preiskovalec ali javni tožilec ne upošteva razumnega časa med predsodno preiskavo, vložijo pri višjem javnem tožilcu in jih je treba obravnavati v treh dneh po vložitvi. Poleg tega člen 309 zakonika o kazenskem postopku določa odločitve preiskovalnih sodnikov, ki jih je mogoče izpodbijati s pritožbo, in da so druge odločitve v okviru pripravljalnega postopka pred sodiščem lahko predmet sodnega nadzora. Številni postopkovni preiskovalni ukrepi so mogoči samo v primeru odločbe preiskovalnega sodnika ali sodišča (na primer zaseg premoženja v skladu s členi 167 do 175 in ukrepi za pridržanje v skladu s členi 176 do 178 zakonika o kazenskem postopku).

Uporaba pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva v zvezi z vsako od oseb s seznama

1.    Viktor Fedorovych Yanukovych

Kazenski postopek v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še vedno poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili pravica Viktorja Yanukovycha do obrambe in njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva, vključno s temeljno pravico do obravnave v razumnem roku pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v kazenskem postopku, na katerega se je oprl Svet, spoštovani. To dokazuje predvsem odločitev ukrajinskega vrhovnega protikorupcijskega sodišča z dne 10. avgusta 2020 v kazenskem postopku št. 42016000000000785, v kateri je sodišče preučilo predlog ukrajinskega nacionalnega protikorupcijskega urada in izdalo dovoljenje za prijetje Viktorja Yanukovycha. Preiskovalni sodnik je v svoji sodbi potrdil, da obstaja utemeljen sum za vpletenost Viktorja Yanukovycha v kaznivo dejanje prisvajanja državnih sredstev, potrdil pa je tudi, da ima Viktor Yanukovych status osumljenca v kazenskem postopku.

Vrhovno protikorupcijsko sodišče je poleg tega ugotovilo, da se Viktor Yanukovych od leta 2014 nahaja zunaj Ukrajine. Sodišče je sklenilo, da obstajajo zadostni razlogi za domnevo, da se Viktor Yanukovych skriva pred organi za predsodno preiskavo.

Poleg tega je ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče 15. septembra 2021 ugodilo predlogu ukrajinskega nacionalnega protikorupcijskega urada in izdalo dovoljenje za pridržanje Viktorja Yanukovycha. Preiskovalni sodnik je v navedeni odločitvi potrdil ugotovitve ukrajinskega vrhovnega protikorupcijskega sodišča z dne 10. avgusta 2020.

Ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče je v sodbi z dne 25. avgusta 2021 v kazenskem postopku št. 42015000000002833 izdalo dovoljenje za izvedbo posebne predsodne preiskave v zvezi z Viktorjem Yanukovychem. Preiskovalni sodnik je v tej sodbi potrdil, da ima Viktor Yanukovych status osumljenca, in ugotovil, da dokazi vodijo k utemeljenemu sumu, da je Viktor Yanukovych storil kazniva dejanja, ki jih je osumljen. Sodnik je prav tako ugotovil, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da se Viktor Yanukovych namerno izogiba preiskavi in sodišču, da bi se izognil kazenski odgovornosti. Poleg tega je ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče s sodbo z dne 7. oktobra 2021 Viktorju Yanukovychu odredilo pripor. Sodišče je v sodbi potrdilo, da ima Viktor Yanukovych status osumljenca, pa tudi utemeljene razloge za sum, da je storil kazniva dejanja. Sodnik je tudi poudaril, da obstaja tveganje za skrivanje Viktorja Yanukovycha pred preiskovalnimi organi in sodiščem z namenom izogibanja kazenski odgovornosti.

Svet ima informacije, da je tožilec 29. decembra 2021 ugotovil, da dokazi, zbrani med predsodno preiskavo, zadostujejo za pripravo obtožnice, Viktor Yanukovych in njegovi odvetniki pa so bili uradno obveščeni o zaključku predsodne preiskave. Obrambi je bil v skladu z določbami ukrajinskega zakonika o kazenskem postopku odobren dostop do gradiva v predsodni preiskavi za namene seznanitve.

Svet v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice meni, da je treba obdobja, v katerih se Viktor Yanukovych izogiba preiskavi, izvzeti iz izračuna obdobja, upoštevnega za presojo spoštovanja pravice do sojenja v razumnem roku. Svet zato meni, da so okoliščine, opisane v odločitvi vrhovnega protikorupcijskega sodišča, ki so pripisane Viktorju Yanukovychu, bistveno prispevale k trajanju preiskave.

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Kazenski postopek v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še vedno poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili pravica Vitaliija Zakharchenka do obrambe in njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva, vključno s temeljno pravico do obravnave v razumnem roku pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v kazenskem postopku, na katerega se je oprl Svet, spoštovani. To dokazujejo zlasti odločitve preiskovalnega sodnika z dne 19. aprila 2021 o odreditvi pridržanja Vitaliija Zakharchenka in sodba okrožnega sodišča Pecherskyi v Kijevu z dne 10. avgusta 2021, s katero je bilo izdano dovoljenje za izvedbo posebne predsodne preiskave v kazenskem postopku št. 42016000000002929. Navedene odločitve preiskovalnih sodnikov potrjujejo, da ima Vitalii Zakharchenko status osumljenca, in izpostavljajo, da se osumljenec skriva pred preiskovalnimi organi z namenom izogibanja kazenski odgovornosti.

Poleg tega ima Svet informacije, da so ukrajinski organi sprejeli ukrepe za iskanje Vitaliija Zakharchenka. Preiskovalni organ se je 12. februarja 2020 odločil, da Vitaliija Zakharchenka uvrsti na mednarodni seznam iskanih oseb, in je Oddelku za mednarodno policijsko sodelovanje nacionalne policije Ukrajine poslal zahtevek za vpis v Interpolovo podatkovno zbirko. Poleg tega je Ukrajina 11. maja 2021 Ruski federaciji poslala prošnjo za mednarodno pravno pomoč, da bi ugotovila, kje se nahaja Vitalii Zakharchenko, Rusija pa je zadevno prošnjo 31. avgusta 2021 zavrnila.

V okoliščinah, ko obramba ne uveljavlja pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva, ni mogoče preveriti, če sta bili ti pravici kršeni.

Svet v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice meni, da je treba obdobja, v katerih se Vitalii Zakharchenko izogiba preiskavi, izvzeti iz izračuna obdobja, upoštevnega za presojo spoštovanja pravice do sojenja v razumnem roku. Svet zato meni, da so zgoraj opisane okoliščine, pripisane Vitaliiju Zakharchenku, bistveno prispevale k trajanju preiskave.

3.    Viktor Pavlovych Pshonka

Kazenski postopek v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še vedno poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili pravica Viktorja Pshonke do obrambe in njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva, vključno s temeljno pravico do obravnave v razumnem roku pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v kazenskem postopku, na katerega se je oprl Svet, spoštovani. To dokazuje zlasti odločitev ukrajinskega vrhovnega protikorupcijskega sodišča dne 2. oktobra 2020, s katero je to zavrnilo pritožbo, ki so jo vložili odvetniki Viktorja Pshonke za razveljavitev obvestila o sumu z dne 22. decembra 2014. Sodišče je ugotovilo, da je bilo obvestilo o sumu vročeno v skladu z zakonikom o kazenskem postopku Ukrajine, in potrdilo, da ima Viktor Pshonka status osumljenca v kazenskem postopku. Poleg tega je ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče 7. maja 2020 in 9. novembra 2020 zavrnilo zahtevo za začetek postopka na podlagi pritožbe odvetnikov v zvezi z neukrepanjem ukrajinskega nacionalnega protikorupcijskega urada v kazenskem postopku. Pritožbeni senat vrhovnega protikorupcijskega sodišča je navedeni odločitvi potrdil 1. junija 2020 oziroma 26. novembra 2020.

Poleg tega je ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče 16. februarja 2021 zavrnilo pritožbo odvetnikov za preklic sklepa ukrajinskega nacionalnega protikorupcijskega urada o začasni prekinitvi predsodne preiskave z dne 14. januarja 2021. Sodišče je v tej odločitvi potrdilo, da ima Viktor Pshonka status osumljenca. Poleg tega je ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče 11. marca 2021 zavrnilo pritožbo odvetnikov Viktorja Pshonke v zvezi z neukrepanjem tožilca.

Svet ima informacije, da so ukrajinske oblasti sprejele ukrepe za iskanje Viktorja Pshonke. Pristojnim organom Ruske federacije je bila 24. julija 2020 poslana prošnja za mednarodno pravno pomoč, da bi ugotovili, kje se nahaja Viktor Pshonka, in ga zaslišali. Rusija je to prošnjo zavrnila. Pred tem so ruski organi zavrnili prošnji za mednarodno pravno pomoč, ki sta jim bili poslani leta 2016 in 2018.

Svet v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice meni, da je treba obdobja, v katerih se Viktor Pshonka izogiba preiskavi, izvzeti iz izračuna obdobja, upoštevnega za presojo spoštovanja pravice do sojenja v razumnem roku. Svet zato meni, da so okoliščine, opisane v odločitvi vrhovnega protikorupcijskega sodišča, ki so pripisane Viktorju Pshonki, in predhodna neizvršitev prošenj za mednarodno pravno pomoč bistveno prispevale k trajanju preiskave.

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Kazenski postopek v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še vedno poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili pravica Viktorja Ratushniaka do obrambe in njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva, vključno s temeljno pravico do obravnave v razumnem roku pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v kazenskem postopku, na katerega se je oprl Svet, spoštovani. To dokazujejo zlasti odločitve preiskovalnega sodnika z dne 19. aprila 2021 o odreditvi pridržanja Viktorja Ratushniaka in sodba okrožnega sodišča Pecherskyi v Kijevu z dne 10. avgusta 2021, s katero je bilo izdano dovoljenje za izvedbo posebne predsodne preiskave v kazenskem postopku št. 42016000000002929. Navedene odločitve preiskovalnih sodnikov potrjujejo, da ima Viktor Ratushniak status osumljenca, in izpostavljajo, da se osumljenec skriva pred preiskovalnimi organi z namenom izogibanja kazenski odgovornosti.

Svet ima informacije, da so ukrajinski organi sprejeli ukrepe za iskanje Viktorja Ratushniaka. Preiskovalni organ se je 12. februarja 2020 odločil, da Viktorja Ratushniaka uvrsti na mednarodni seznam iskanih oseb, in je Oddelku za mednarodno policijsko sodelovanje nacionalne policije Ukrajine poslal zahtevek za vpis v Interpolovo podatkovno zbirko. Poleg tega je Ukrajina 11. maja 2021 Ruski federaciji poslala prošnjo za mednarodno pravno pomoč, da bi ugotovila, kje se nahaja Viktor Ratushniak, Rusija pa je zadevno prošnjo 31. avgusta 2021 zavrnila.

V okoliščinah, ko obramba ne uveljavlja pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva, ni mogoče preveriti, če sta bili ti pravici kršeni.

Svet v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice meni, da je treba obdobja, v katerih se Viktor Ratushniak izogiba preiskavi, izvzeti iz izračuna obdobja, upoštevnega za presojo spoštovanja pravice do sojenja v razumnem roku. Svet zato meni, da so zgoraj opisane okoliščine, pripisane Viktorju Ratushniaku, bistveno prispevale k trajanju preiskave.

7.    Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Kazenski postopek v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še vedno poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili pravica Oleksandra Yanukovycha do obrambe in njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva, vključno s temeljno pravico do obravnave v razumnem roku pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v kazenskem postopku, na katerega se je oprl Svet, spoštovani. To dokazujejo zlasti odločitve ukrajinskega vrhovnega protikorupcijskega sodišča. Ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče je v sodbi z dne 25. avgusta 2021 v kazenskem postopku št. 42015000000002833 izdalo dovoljenje za izvedbo posebne predsodne preiskave v zvezi z Oleksandrom Yanukovychem. Preiskovalni sodnik je v tej sodbi potrdil, da ima Oleksandr Yanukovych status osumljenca, in ugotovil, da dokazi vodijo k utemeljenemu sumu, da je Oleksandr Yanukovych storil kazniva dejanja, ki jih je osumljen. Sodnik je prav tako ugotovil, da obstaja utemeljen razlog za domnevo, da se Oleksandr Yanukovych namerno izogiba preiskavi in sodišču, da bi se izognil kazenski odgovornosti.

Poleg tega je ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče v sodbi z dne 13. oktobra 2021 Oleksandru Yanukovychu odredilo pripor. Sodišče je v sodbi potrdilo, da ima Oleksandr Yanukovych status osumljenca, pa tudi utemeljene razloge za sum, da je storil kazniva dejanja. Sodnik je tudi poudaril, da obstaja tveganje za skrivanje pred preiskovalnimi organi in sodiščem z namenom izogibanja kazenski odgovornosti.

Svet ima informacije, da je tožilec 29. decembra 2021 ugotovil, da dokazi, zbrani med predsodno preiskavo, zadostujejo za pripravo obtožnice, Oleksandr Yanukovych in njegovi odvetniki pa so bili uradno obveščeni o zaključku predsodne preiskave. Obrambi je bil v skladu z določbami ukrajinskega zakonika o kazenskem postopku odobren dostop do gradiva v predsodni preiskavi za namene seznanitve.

Svet ima informacije, da so ukrajinski organi sprejeli ukrepe za iskanje Oleksandra Yanukovycha, ki se nahaja v Ruski federaciji in se izogiba preiskavi.

Svet v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice meni, da je treba obdobja, v katerih se Oleksandr Yanukovych izogiba preiskavi, izvzeti iz izračuna obdobja, upoštevnega za presojo spoštovanja pravice do sojenja v razumnem roku. Zato Svet meni, da so zgoraj opisane okoliščine, pripisane Oleksandru Yanukovychu, bistveno prispevale k trajanju preiskave.

9.    Artem Viktorovych Pshonka

Kazenski postopek v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še vedno poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili pravica Artema Pshonke do obrambe in njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva, vključno s temeljno pravico do obravnave v razumnem roku pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v kazenskem postopku, na katerega se je oprl Svet, spoštovani. To dokazuje zlasti odločitev ukrajinskega vrhovnega protikorupcijskega sodišča z dne 8. julija 2020, s katero je bila zavrnjena pritožba odvetnikov Artema Pshonke za preklic sklepa tožilca z dne 30. aprila 2015 o začasni prekinitvi predsodne preiskave. Sodišče je tudi ugotovilo, da je bilo obvestilo o sumu vročeno v skladu z zakonikom o kazenskem postopku Ukrajine, in potrdilo, da ima Artem Pshonka status osumljenca v kazenskem postopku.

Poleg tega je ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče 10. februarja 2021 zavrnilo pritožbo odvetnikov za preklic sklepa ukrajinskega nacionalnega protikorupcijskega urada o začasni prekinitvi predsodne preiskave z dne 14. januarja 2021. Sodišče je v tej odločitvi potrdilo, da ima Artem Pshonka status osumljenca. Poleg tega je ukrajinsko vrhovno protikorupcijsko sodišče 11. marca 2021 zavrnilo pritožbo odvetnikov Artema Pshonke v zvezi z neukrepanjem tožilca.

Svet ima informacije, da so ukrajinske oblasti sprejele ukrepe za iskanje Artema Pshonke. Pristojnim organom Ruske federacije je bila 24. julija 2020 poslana prošnja za mednarodno pravno pomoč, da bi ugotovili, kje se nahaja osumljenec, in ga zaslišali. Rusija je to prošnjo zavrnila. Pred tem so ruski organi zavrnili prošnjo za mednarodno pravno pomoč, ki jim je bila poslana leta 2018.

Svet v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice meni, da je treba obdobja, v katerih se Artem Pshonka izogiba preiskavi, izvzeti iz izračuna obdobja, upoštevnega za presojo spoštovanja pravice do sojenja v razumnem roku. Zato meni, da so okoliščine, opisane v odločitvi vrhovnega protikorupcijskega sodišča, ki so pripisane Artemu Pshonki, in predhodna neizvršitev prošnje za mednarodno pravno pomoč bistveno prispevale k trajanju preiskave.

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Kazenski postopek v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še vedno poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili pravica Serhiya Kurchenka do obrambe in njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva, vključno s temeljno pravico do obravnave v razumnem roku pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v kazenskem postopku, na katerega se je oprl Svet, spoštovani. To dokazuje zlasti dejstvo, da je bila obramba 28. marca 2019 uradno obveščena o zaključku predsodne preiskave v kazenskem postopku št. 42016000000003393, omogočen pa ji je bil dostop do gradiva za namene seznanitve. Svet ima informacije, da se obramba še vedno seznanja z gradivom. Poleg tega je ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad 11. oktobra 2021 zagovornike Serhiya Kurchenka obvestil o zaključku predsodne preiskave in zagotovitvi dostopa do gradiva iz predsodne preiskave za seznanitev. Svet je prejel informacije, da je ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad vložil predlog za določitev roka za pregled s strani obrambe, da bi obravnavali zamujanje obrambe pri pregledovanju gradiva iz predsodne preiskave.

V zvezi s kazenskim postopkom št. 12014160020000076 je pritožbeno sodišče v Odesi z odločitvijo z dne 18. septembra 2020 ugodilo pritožbi tožilca in Serhiyu Kurchenku naložilo preventivni ukrep pripora. Sodišče je tudi navedlo, da je Serhiy Kurchenko leta 2014 zapustil Ukrajino in da ni mogoče ugotoviti, kje se nahaja. Ugotovilo je, da se Serhiy Kurchenko skriva pred organi za predsodno preiskavo, da bi se izognil kazenski odgovornosti. Okrožno sodišče Kyivskyi v mestu Odesa je 20. decembra 2021 izdalo dovoljenje za izvedbo posebne predsodne preiskave v nenavzočnosti. Poleg tega je okrožno sodišče Kyivskyi v mestu Odesa 20. oktobra 2021 zavrnilo pritožbo odvetnikov za razveljavitev sklepa tožilca o začasni prekinitvi predsodne preiskave z dne 27. julija 2021.

Svet ima informacije, da so ukrajinski organi sprejeli ukrepe za iskanje Serhiya Kurchenka. Glavni oddelek nacionalne policije v regiji Odesa je 13. maja 2021 ukrajinskemu uradu Interpola in Europolu posredoval zahtevo za izdajo rdeče mednarodne tiralice v zvezi s Serhiyem Kurchenkom, ki je še vedno v obravnavi. Svet je bil obveščen, da so ukrajinski organi 29. aprila 2020 Ruski federaciji poslali prošnjo za mednarodno pravno pomoč, ki je bila 28. julija 2020 vrnjena, ne da bi bila izvršena.

Svet v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice meni, da je treba obdobja, v katerih se Serhiy Kurchenko izogiba preiskavi, izvzeti iz izračuna obdobja, upoštevnega za presojo spoštovanja pravice do sojenja v razumnem roku. Zato Svet meni, da so okoliščine, opisane v odločitvi pritožbenega sodišča v Odesi, ki so pripisane Serhiyu Kurchenku, in neizvršitev prošnje za mednarodno pravno pomoč bistveno prispevale k trajanju preiskave.