01996L0060 — SL — 01.03.2021 — 003.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DIREKTIVA KOMISIJE 96/60/ES

z dne 19. septembra 1996

o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev

(UL L 266, 18.10.1996, p.1)

razveljavljena z:

 

 

Uradni list

št.

stran

datum

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2014 z dne 11. marca 2019

L 315

29

5.12.2019

 
Zadnje prečiščeno besedilo pred razveljavitvijo je na voljo na naslednji povezavi:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01996L0060-20070101