01987A0813(01) — SL — 01.01.2021 — 007.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

KONVENCIJA O SKUPNEM TRANZITNEM POSTOPKU

(UL L 226 13.8.1987, str. 2)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

DECISION No 1/88 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE COMMON TRANSIT of 22 April 1988 (*)

  L 162

5

29.6.1988

 M2

DECISION No 1/89 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE — COMMON TRANSIT of 3 May 1989 (*)

  L 200

4

13.7.1989

 M3

DECISION No 2/89 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 8 December 1989 (*)

  L 108

4

28.4.1990

 M4

DECISION No 1/90 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE COMMON TRANSIT of 13 December 1990 (*)

  L 75

2

21.3.1991

 M5

DECISION No 1/91 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 19 September 1991 (*)

  L 402

1

31.12.1992

►M6

SPORAZUM v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo v zvezi s spremembo Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

  L 25

27

2.2.1993

 M7

DECISION No 2/93 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 23 September 1993 (*)

  L 12

33

15.1.1994

 M8

DECISION No 1/94 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 8 December 1994 (*)

  L 371

2

31.12.1994

 M9

DECISION No 3/94 OF THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 8 December 1994 (*)

  L 371

6

31.12.1994

 M10

RECOMMENDATION No 1/93 THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON THE SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADE IN GOODS of 23 September 1993 (*)

  L 36

27

14.2.1996

►M11

RECOMMENDATION No 1/93 THE EEC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 23 September 1993 (*)

  L 36

32

14.2.1996

 M12

DECISION No 2/95 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 26 October 1995 (*)

  L 117

14

14.5.1996

 M13

DECISION No 3/96 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 5 December 1996 (*)

  L 43

32

14.2.1997

 M14

DECISION No 4/96 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 5 December 1996 (*)

  L 43

33

14.2.1997

►M15

SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM med Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško in Švicarsko konfederacijo o spremembi Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku

  L 91

14

5.4.1997

 M16

DECISION No 2/97 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 23 July 1997 (*)

  L 238

27

29.8.1997

►M17

DECISION No 3/97 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 23 July 1997 (*)

  L 238

30

29.8.1997

 M18

DECISION No 4/97 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 17 December 1997 (*)

  L 5

34

9.1.1998

 M19

DECISION No 1/99 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 12 February 1999 (*)

  L 65

50

12.3.1999

 M20

DECISION No 2/99 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 30 March 1999 (*)

  L 119

53

7.5.1999

►M21

DECISION No 1/2000 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 20 December 2000 (*)

  L 9

1

12.1.2001

 M22

DECISION No 1/2001 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 7 June 2001 (*)

  L 165

54

21.6.2001

 M23

DECISION No 2/2002 OF THE EC-EFTA JOINT COMMITTEE ON COMMON TRANSIT of 27 November 2002 (*)

  L 4

18

9.1.2003

 M24

SKLEP št. 1/2005 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTA O SKUPNEM TRANZITU z dne 17. junija 2005

  L 189

35

21.7.2005

 M25

SKLEP št. 2/2005 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTA O SKUPNEM TRANZITU z dne 17. junija 2005

  L 189

59

21.7.2005

 M26

SKLEP št. 3/2005 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTA ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK z dne 17. junija 2005

  L 189

61

21.7.2005

 M27

SKLEP KOMISIJE št. 4/2005 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTA ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK z dne 15. avgusta 2005

  L 225

29

31.8.2005

 M28

SKLEP št. 6/2005 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTA ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK z dne 4. oktobra 2005

  L 324

96

10.12.2005

 M29

SKLEP št. 1/2007 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTA ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK z dne 16. aprila 2007

  L 145

18

7.6.2007

►M30

SKLEP št. 1/2008 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTA ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK z dne 16. junija 2008

  L 274

1

15.10.2008

 M31

SKLEP št. 1/2009 SKUPNEGA ODBORA ES-EFTE ZA SKUPNI TRANZIT z dne 31. julija 2009

  L 207

12

11.8.2009

 M32

SKLEP št. 3/2012 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT z dne 26. junija 2012

  L 182

42

13.7.2012

►M33

SKLEP št. 4/2012 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT z dne 26. junija 2012

  L 297

34

26.10.2012

►M34

SKLEP št. 1/2013 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT z dne 1. julija 2013

  L 277

14

18.10.2013

►M35

SKLEP št. 2/2013 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA O SKUPNEM TRANZITU z dne 7. novembra 2013

  L 315

106

26.11.2013

►M36

SKLEP št. 2/2015 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT z dne 17. junija 2015

  L 174

32

3.7.2015

►M37

SKLEP št. 4/2015 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK z dne 26. novembra 2015

  L 344

7

30.12.2015

►M38

SKLEP št. 1/2016 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZIT z dne 28. aprila 2016

  L 142

25

31.5.2016

►M39

SKLEP št. 1/2017 SKUPNEGA ODBORA EU-EFTA ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEK z dne 5. decembra 2017

  L 8

1

12.1.2018

►M40

SKLEP št. 2/2018 SKUPNEGA ODBORA EU-CTC z dne 4. decembra 2018

  L 317

48

14.12.2018

►M41

SKLEP št. 1/2019 SKUPNEGA ODBORA EU-CTC, USTANOVLJENEGA S KONVENCIJO Z DNE 20. MAJA 1987 O SKUPNEM TRANZITNEM POSTOPKU, z dne 4. decembra 2019

  L 103

47

3.4.2020


popravljen z:

 C1

Popravek, UL L 045, 19.2.2015, str.  22 (1/2008)(*)

Ta akt ni bil nikoli objavljen v slovenščini.
▼B

KONVENCIJA O SKUPNEM TRANZITNEM POSTOPKUREPUBLIKA AVSTRIJA, REPUBLIKA FINSKA, REPUBLIKA ISLANDIJA, KRALJEVINA NORVEŠKA, KRALJEVINA ŠVEDSKA, ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

v nadaljevanju države EFTE,

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST,

v nadaljevanju Skupnost, SO SE

OB UPOŠTEVANJU sporazumov o prosti trgovini med Skupnostjo in vsako izmed držav EFTA,

OB UPOŠTEVANJU skupne izjave o oblikovanju Evropskega gospodarskega prostora, ki so jo sprejeli ministri držav EFTE in držav članic Skupnosti ter Komisija Evropskih skupnosti v Luksemburgu, 9. aprila 1984, zlasti zaradi poenostavitev mejnih formalnosti in pravil o poreklu,

OB UPOŠTEVANJU Konvencije o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi, sklenjene med državami EFTE in Skupnostjo, s katero se uvaja enotna upravna listina za takšno trgovino,

OB UPOŠTEVANJU, da bi uporaba te enotne listine v okviru skupnega tranzitnega postopka za prevoz blaga med Skupnostjo in državami EFTE ter med samimi državami EFTE, pomenila poenostavitev,

OB UPOŠTEVANJU, da bi bil najprimernejši način za dosego tega cilja razširitev tranzitnega postopka, ki se trenutno uporablja za prevoz blaga v Skupnosti, med Skupnostjo in Avstrijo in Švico ter med Avstrijo in Švico, na tiste države EFTE, ki ga ne uporabljajo,

OB UPOŠTEVANJU tudi Nordijskega tranzitnega reda, ki se uporablja med Finsko, Norveško in Švedsko,

ODLOČILE, da sklenejo to konvencijo:Splošne določbe

Člen 1

1.  
Ta konvencija določa ukrepe za prevoz blaga v tranzitu med Skupnostjo in državami EFTE ter ►M38  med samimi državami skupnega tranzita ◄ , vključno, kjer je to primerno, z blagom, ki se pretovarja, vrača ali skladišči, z uvajanjem skupnega tranzitnega postopka ne glede na vrsto in poreklo blaga.
2.  
Brez poseganja v določbe te konvencije in zlasti tiste, ki zadevajo zavarovanja, se šteje, da je blago, ki je v obtoku v Skupnosti, dano v ►M38  tranzitni postopek Unije ◄ .
3.  
Ob upoštevanju določb členov 7 do 12 spodaj, so pravila, ki urejajo skupni tranzitni postopek, navedena v Dodatkih I in II k tej konvenciji.
4.  
Tranzitne deklaracije in tranzitne listine za skupni tranzitni postopek ustrezajo Dodatku III in so narejene v skladu z njim.

▼M6

Člen 2

1.  
Skupni tranzitni postopek se v nadaljevanju označuje kot postopek T1 oziroma postopek T2.
2.  
Postopek T1 se lahko uporablja za katero koli blago, ki se prevaža v skladu z odstavkom 1 člena 1.
3.  

Postopek T2 se uporablja za blago, ki se prevaža v skladu z odstavkom 1 člena 1:

▼M38

(a) 

v Skupnosti:

samo kadar gre za unijsko blago. „Unijsko blago“ pomeni blago, ki spada v eno izmed naslednjih kategorij:

— 
blago, ki je v celoti pridobljeno na carinskem območju Skupnosti in ne vsebuje blaga, uvoženega iz držav ali ozemelj zunaj carinskega območja Skupnosti,
— 
blago, ki je vneseno na carinsko območje Skupnosti iz držav ali ozemelj zunaj tega območja in sproščeno v prosti promet,
— 
blago, ki je pridobljeno ali izdelano na carinskem območju Skupnosti, bodisi izključno iz blaga iz druge alinee bodisi iz blaga iz prve in druge alinee.

▼M6

Vendar pa se, brez poseganja v to konvencijo ali druge sporazume, sklenjene s Skupnostjo, za ►M38  unijsko blago ◄ ne šteje blago, ki se kljub izpolnjevanju pogojev iz ene od zgornjih alinei, potem ko se je izvozilo zunaj carinskega območja Skupnosti, ponovno vnese v to območje.

▼M38

(b) 

v državi skupnega tranzita:

samo kadar je blago v to državo prispelo v okviru postopka T2 in se odpremi naprej v skladu s posebnimi pogoji, določenimi v členu 9 spodaj.

▼M6

4.  
Posebni pogoji iz te konvencije v zvezi z dajanjem blaga v postopek T2 veljajo tudi za izdajanje dokumentov, ki potrjujejo, da ima ►M38  unijsko blago carinski status ◄ , pri čemer se blago, za katerega je bil takšen dokument izdan, obravnava kakor blago, ki se prevaža po postopku T2, toda pri slednjem ni potrebno, da ga spremlja dokument, ki potrjuje ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ .

▼M11

Article 3

1.  

For the purposes of this Convention, the term:

▼M38

(a) 

„tranzit“ pomeni carinski postopek, v katerem se blago pod nadzorom pristojnih organov prevaža iz ene pogodbenice v drugo pogodbenico ali v isto pogodbenico, pri čemer prečka vsaj eno mejo;

(b) 

„država“ pomeni vsako državo skupnega tranzita, vsako državo članico Skupnosti, ali vsako drugo državo, ki je pristopila k tej konvenciji;

▼M11

(c) 

„third country“ shall mean any State which is not Contracting Party to this Convention;

▼M38

(d) 

„država skupnega tranzita“ pomeni vsako državo, ki ni država članica Skupnosti in je pogodbenica te konvencije.

▼M38 —————

▼M11

3.  
In the application of the rules laid down in this Convention for the T1 or T2 procedure, the ►M38  države skupnega tranzita ◄ and the Community and its Member States shall have the same rights and obligations.

▼M6

Člen 4

1.  
Ta konvencija velja brez poseganja v katere koli druge mednarodne sporazume, ki se nanašajo na tranzitni postopek, vendar ob upoštevanju vseh omejitev pri uporabi takšnih sporazumov v zvezi s prevozom blaga iz ene točke v Skupnosti v drugo točko v Skupnosti in vseh omejitev pri izdajanju dokumentov, ki potrjujejo skupnostni status blaga.
2.  

Ta konvencija velja tudi brez poseganja v:

(a) 

gibanje blaga v postopku začasnega uvoza;

in

(b) 

sporazume glede obmejnega prometa.

▼B

Člen 5

Če ni sporazuma med pogodbenicami in tretjo državo, po katerem se blago, ki se prevaža med pogodbenicami, lahko prevaža preko tretje države v okviru postopka T1 ali T2, se takšen postopek uporablja za blago, ki se prevaža preko tretje države le, če se prevoz preko navedene države opravlja na podlagi enotnega prevoznega dokumenta, sestavljenega na ozemlju pogodbenice, in če je izvajanje navedenega postopka prekinjeno na ozemlju tretje države.

▼M6

Člen 6

Pod pogojem, da se zagotovi izvajanje vseh ukrepov v zvezi z blagom, lahko države v okviru postopka T1 ali T2 z dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi med seboj uvedejo poenostavljene postopke, v skladu z merili, ki se po potrebi določijo v ►M21  Dodatku I ◄ , in veljajo za nekatere vrste prometa ali nekatera podjetja.

O takšnih sporazumih se obvestijo Komisija Evropskih skupnosti in druge države.

▼BIzvajanje tranzitnega postopka

▼M6

Člen 7

▼M38

1.  
Ob upoštevanju katerih koli posebnih določb te konvencije so pristojni uradi držav skupnega tranzita pooblaščeni za opravljanje naloge carinskih uradov odhoda, carinskih uradov tranzita, namembnih carinskih uradov in carinskih uradov zavarovanja.
2.  
Pristojni uradi držav članic Skupnosti so pooblaščeni za sprejem deklaracij T1 ali T2 za tranzit do namembnega carinskega urada v državi skupnega tranzita. Ob upoštevanju katerih koli posebnih določb te konvencije pristojni uradi držav članic Skupnosti prav tako potrjujejo carinski status unijskega blaga za to blago.
3.  
Če en imetnik postopka več pošiljk blaga zbere skupaj, jih natovori na eno samo prevozno sredstvo ter jih kot zbirno pošiljko v eni sami operaciji T1 ali T2 odpremi iz enega carinskega urada odhoda do enega namembnega carinskega urada z namenom dostave enemu prejemniku, lahko pogodbenica zahteva, da se takšne pošiljke, razen v izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih, vključijo v eno samo deklaracijo T1 ali T2 z ustreznim seznamom postavk.

▼M6

4.  
Ne glede na zahtevo, da se mora ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ , kjer je primerno, potrditi, osebi, ki izpolnjuje izvozne formalnosti v obmejnem carinskem uradu pogodbenice, blaga ni treba predložiti v postopek T1 ali T2 ne glede na to, v kateri carinski postopek bo blago predloženo v sosednjem obmejnem carinskem uradu.
5.  
Ne glede na zahtevo, da se mora ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ , kjer je primerno, potrditi, lahko obmejni carinski urad pogodbenice, v katerem se izpolnijo izvozne formalnosti, zavrne predložitev blaga v postopek T1 ali T2, če naj bi se ta postopek končal v sosednjem obmejnem carinskem uradu.

▼B

Člen 8

Če se blago pošilja naprej na podlagi listine T1 ali T2, se ne sme ničesar dodati, odvzeti ali nadomestiti, zlasti če se pošiljke delijo, pretovarjajo ali združujejo.

▼M6

Člen 9

1.  
Blago, ki je v ►M38  državo skupnega tranzita ◄ vneseno po postopku T2 in se lahko po takšnem postopku odpremi naprej, je pod stalnim nadzorom carinskih organov te države, zato da bi se zagotovila njegova nespremenjena istovetnost ali stanje.

▼M38

2.  
Če se takšno blago, potem ko je bilo v državi skupnega tranzita dano v carinski postopek, ki ni tranzitni postopek ali postopek skladiščenja, iz te države odpremi naprej, se postopek T2 ne sme uporabiti.

▼M6

Ta določba pa ne velja za blago, ki se uvozi začasno in je namenjeno za razstavo, sejem ali podobno javno prireditev in v zvezi s katerim niso bili opravljeni drugi postopki razen tistih, ki so potrebni, da se blago ohrani v prvotnem stanju ali da se pošiljke razdelijo.

3.  

Če se blago po skladiščenju v carinskem postopku skladiščenja ►M38  iz države skupnega tranzita ◄ odpremi naprej, se lahko postopek T2 uporabi samo pod naslednjimi pogoji:

— 
obdobje skladiščenja blaga ni daljše od petih let; vendar pa se, kar zadeva blago iz poglavij 1 do 24 nomenklature za uvrščanje blaga v carinsko tarifo (Mednarodna konvencija o harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah blaga z dne 14. junija 1983), to obdobje omeji na šest mesecev,
— 
blago se je skladiščilo ločeno in v zvezi z njim niso bili opravljeni drugi postopki razen tistih, ki so potrebni, da se blago ohrani v prvotnem stanju ali da se pošiljke razdelijo brez zamenjave embalaže;
— 
vsi postopki v zvezi z blagom so bili opravljeni pod carinskim nadzorom.

▼M38

4.  
Vse sprejete deklaracije T2 ali vsi dokumenti, ki potrjujejo carinski status unijskega blaga, ki jih izda pristojni urad države skupnega tranzita, se sklicujejo na ustrezno deklaracijo T2 ali dokument, ki potrjuje carinski status unijskega blaga, s katerimi je blago prispelo v zadevno državo skupnega tranzita in vključujejo vse posebne zaznamke, navedene na teh dokumentih.

▼M6

Člen 10

1.  
Razen če v spodnjem odstavku 2 ali v dodatkih ni predvideno drugače, se za vse operacije T1 ali T2 predloži zavarovanje, ki velja za vse pogodbenice, udeležene pri teh operacijah.
2.  

Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico:

(a) 

pogodbenic, da se med seboj dogovorijo o opustitvi zavarovanja za operacije T1 ali T2, ki zadevajo samo njihova ozemlja;

(b) 

pogodbenice, da za del operacije T1 ali T2, ki se izvaja med uradom odhoda in prvim uradom tranzita, ne zahteva zavarovanja.

▼M21 —————

▼M6

Člen 11

1.  
Istovetnost blaga se večinoma zagotavlja z namestitvijo carinskih oznak.
2.  

Oznake se namestijo na:

▼M38

(a) 

tovorni prostor, kadar prevozno sredstvo ali zabojnik že ima ustrezno dovoljenje na podlagi drugih predpisov ali če ga je carinski urad odhoda priznal kot primernega za namestitev carinskih oznak;

▼M6

(b) 

vsak posamezni tovorek v drugih primerih.

▼M38

3.  

Carinski urad odhoda šteje, da so prevozna sredstva in zabojniki primerni za nameščanje carinskih oznak pod naslednjimi pogoji:

(a) 

carinske oznake je mogoče enostavno in učinkovito pritrditi na prevozno sredstvo ali zabojnik;

(b) 

prevozno sredstvo ali zabojnik je zgrajen tako, da kadar se blago odstrani ali doda, odstranitev ali dodajanje pustita vidne sledove, carinske oznake pa so poškodovane ali kažejo znake nedovoljenega odpiranja, oziroma odstranitev ali dodajanje zazna sistem za elektronski nadzor;

(c) 

prevozno sredstvo ali zabojnik nima skrivnih prostorov, v katere bi bilo mogoče skriti blago;

(d) 

prostori za blago so enostavno dostopni za carinski pregled.

▼M30

4.  
►M38  Carinskemu uradu odhoda ◄ ni treba namestiti carinskih oznak, če je ob upoštevanju morebitnih drugih ukrepov za zagotavljanje istovetnosti mogoče ugotoviti istovetnost blaga na osnovi opisa blaga, navedenega v podatkih deklaracije ali v dopolnilnih dokumentih.

▼B

Člen 12

▼M38 —————

▼B

3.  
►M38  Imetnik postopka ◄ ali njegov pooblaščeni zastopnik na zahtevo nacionalnih oddelkov, odgovornih za tranzitno statistiko, predloži podatke v zvezi z ►M38  deklaracijami T1 ali T2, ki so potrebne ◄ za izpolnjevanje statistik.Upravna pomoč

▼M6

Člen 13

1.  
Pristojni organi zadevnih držav si izmenjajo vse razpoložljive informacije, pomembne za preverjanje pravilnega izvajanja te konvencije.
2.  
Pristojni organi zadevnih držav si po potrebi izmenjajo vse ugotovitve, dokumente, poročila, zapisnike in podatke v zvezi s prevoznimi operacijami, opravljenimi po postopku T1 ali T2, in nepravilnostmi ali kršitvami v zvezi s takšnimi operacijami.

Poleg tega si po potrebi izmenjajo tudi vse ugotovitve v zvezi z blagom, glede katerega je predvidena medsebojna pomoč in ki je bilo v postopku carinskega skladiščenja.

3.  

Če obstaja sum na nepravilnosti ali kršitve v zvezi z blagom, vnesenim v državo iz druge države, ki je prečkalo državo ali je bilo v postopku carinskega skladiščenja, si pristojni organi zadevnih držav na prošnjo izmenjajo vse informacije o:

(a) 

pogojih, v katerih se je to blago prevažalo, če:

— 
je blago v zaprošeno državo prispelo z dokumentom T1 ali T2 ali dokumentom, ki potrjuje ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ , ne glede na to, kako se je odpremilo naprej,
— 
se je blago iz zaprošene države odpremilo naprej z dokumentom T1 ali T2 ali dokumentom, ki potrjuje ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ , ne glede na to, kako je v to državo prispelo;
(b) 

pogojih skladiščenja tega blaga, če je v zaprošeno državo prispelo z dokumentom T2 ali dokumentom, ki potrjuje ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ , ali če se je iz te države odpremilo z dokumentom T2 ali dokumentom, ki potrjuje ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ .

4.  
V vsaki prošnji, sestavljeni na podlagi odstavkov 1 do 3, se navede, na kateri primer ali primere se nanaša.
5.  
Če pristojni organ države zaprosi za pomoč, ki je sam, če je zaprošen, ne bi mogel ponuditi, na to opozori v svoji prošnji. Zaprošeni organ se po svoji presoji odloči, ali bo takšno prošnjo upošteval.
6.  
Podatki, pridobljeni v skladu z odstavki 1 do 3, se uporabljajo izključno za namene te konvencije, pri čemer jih država prejemnica zavaruje tako, kot za podobne podatke predvideva nacionalno pravo te države. Takšni podatki se lahko uporabljajo za druge namene samo s pisnim soglasjem pristojnega organa, ki jih je posredoval, in ob upoštevanju morebitnih omejitev, ki jih določi ta organ.

▼M15Izterjava

Člen 13(a)

Pristojni organi zadevnih držav članic si v skladu z določbami Dodatka IV medsebojno pomagajo pri izterjavi terjatev, nastalih v zvezi s postopkom T1 ali T2.

▼BSkupni odbor

Člen 14

1.  
Ustanovi se Skupni odbor, v katerem so zastopane vse pogodbenice te konvencije.
2.  
Skupni odbor ukrepa sporazumno.
3.  
Skupni odbor se sestaja po potrebi, vendar vsaj enkrat na leto. Vsaka pogodbenica lahko zahteva sestanek.
4.  
Skupni odbor sprejme svoj poslovnik, ki med drugim vsebuje pravila za sklic sestankov ter za imenovanje predsednika in za njegov mandat.
5.  
Skupni odbor lahke sklene, da bo ustanovil pododbore ali delovne skupine, ki mu lahko pomagajo pri opravljanju njegovih nalog.

Člen 15

1.  
Skupni odbor je odgovoren za upravljanje te konvencije in za zagotavljanje pravilnega izvajanje te konvencije. V ta namen ga pogodbenice redno obveščajo o izkušnjah pri uporabi te konvencije, odbor pa pripravlja priporočila in v primerih, predvidenih v odstavku 3, sprejema sklepe.
2.  

Priporoča zlasti:

(a) 

spremembe te konvencije, razen tistih iz odstavka 3;

(b) 

druge ukrepe, ki se zahtevajo za njeno izvajanje.

▼M11

3.  

The Joint Committee shall adopt by decision:

(a) 

amendments to the Appendices;

▼M21 —————

▼M11

(c) 

other amendments to this Convention made necessary by amendments to the Appendices;

▼M17 —————

▼M11

►M17  (d) ◄  

transitional measures required in the case of the accession of new Member States to the Community;

►M17  (e) ◄  

invitations to third countries within the meaning of Article 3 (1) (c) to accede to this Convention in accordance with Article 15a.

▼M17

Decisions taken under points (a) to (d) shall be put into effect by the Contracting Parties in accordance with their own legislation.

▼B

4.  
Če v Skupnem odboru predstavnik pogodbenice sprejme sklep pod pogojem, da izpolnjuje ustavne zahteve, sklep začne veljati, če ne vsebuje datuma, prvi dan drugega meseca potem, ko se priglasi odprava zadržka.

▼M17

5.  
Decisions of the Joint Committee referred to in paragraph 3 (e) inviting a third country to accede to this Convention shall be sent to the General Secretariat of the Council of the European Communities, which shall communicate it to the third country concerned, together with a text of the Convention in force on that date.

▼M11

6.  
From the date referred to in paragraph 5, the third country concerned may be represented on the Joint Committee, subcommittees and working parties by observers.Accession of third countries

Article 15a

1.  
Any third country may become a Contracting Party to this Convention if invited to do so by the depositary of the Convention following a decision of the Joint Committee.
2.  
A third country invited to become a Contracting Party to this Convention shall do so by lodging an instrument of accession with the General Secretariat of the Council of the European Communities. The said instrument shall be accompanied by a translation of the Convention into the official language(s) of the acceding country.
3.  
The accession shall become effective on the first day of the second month following the lodging of the instrument of accession.
4.  
The depositary shall notify all Contracting Parties of the date on which the instrument of accession was lodged and the date on which the accession will become effective.
5.  
Recommendations and decisions of the Joint Committee referred to in Article 15 (2) and (3) adopted between the date referred to in paragraph 1 of this Article and the date on which accession becomes effective shall also be communicated to the invited third country via the General Secretariat of the Council of the European Communities.

A declaration accepting such acts shall be inserted either in the instrument of accession or in a separate instrument lodged with the General Secretariat of the Council of the European Communities within six months of the communication. If the declaration is not lodged within that period the accession shall be considered void.

▼BRazne in končne določbe

Člen 16

Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi učinkovito in skladno uporabo te konvencije, ob upoštevanju potrebe po čim večjem zmanjšanju formalnosti, ki jih nalaga izvajalcem, in potrebe po doseganju rešitev, ki ustrezajo obema stranema, za morebitne težave, ki nastajajo pri izvajanju navedenih določbe.

Člen 17

Pogodbenice se obveščajo o določbah, ki jih sprejmejo za izvajanje te konvencije.

Člen 18

Določbe te konvencije ne izključujejo prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, ki so jih sprejele pogodbenice ali države članice Skupnosti in so upravičene na podlagi javne morale, javnega reda ali javne varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, varstva nacionalnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali varstva industrijske ali poslovne lastnine.

▼M17

Article 19

The Appendices to this Convention shall form an integral part thereof.

▼B

Člen 20

1.  
Ta konvencija se po eni strani uporablja za območja, v katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, ter v skladu s pogoji, določenimi v Pogodbi, po drugi strani pa ►M38  za ozemlja držav skupnega tranzita ◄ .
2.  
Ta konvencija se uporablja tudi v Kneževini Lihtenštajn, dokler je navedena kneževina povezana s Švicarsko konfederacijo s pogodbo o carinski uniji.

Člen 21

Pogodbenica lahko odpove to konvencijo, če 12 mesecev vnaprej pošlje pisno obvestilo o tem depozitarju, ki uradno obvesti vse druge pogodbenice.

Člen 22

1.  
Ta konvencija začne veljati 1. januarja 1988, če pogodbenice pred 1. novembrom 1987 deponirajo svoje listine o sprejetju pri Sekretariatu Sveta Evropskih skupnosti, ki opravlja funkcijo depozitarja.
2.  
Če ta konvencija ne začne veljati 1. januarja 1988, potem začne veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje listine o sprejetju.
3.  
Depozitar uradno obvešča o datumu deponiranja listin o sprejetju vsake pogodbenice in o datumu začetka veljavnosti te konvencije.

Člen 23

1.  
Ob začetku veljavnosti te konvencije prenehata veljati Sporazuma z 30. novembra 1972 in 23. novembra 1972 o uporabi pravil o skupnostnem tranzitu, sklenjena med Avstrijo oziroma Švico in Skupnostjo, ter Sporazum z 12. julija 1977 o razširitvi uporabe pravil o skupnostnem tranzitu, sklenjen med navedenima državama in Skupnostjo.
2.  
Sporazumi iz odstavka 1 pa se še naprej uporabljajo za operacije T1 ali T2, ki so se začele pred začetkom veljavnosti te konvencije.
3.  
Nordijski tranzitni red, ki se uporablja med Finsko, Norveško in Švedsko, se preneha uporabljati z dnem začetka veljavnosti te konvencije.

Člen 24

Ta konvencija, sestavljena v enem izvodu v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem, finskem, islandskem, norveškem in švedskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, se deponira v arhivih Sekretariata Sveta Evropskih skupnosti, ki vsaki pogodbenici pošlje en overjen izvod.

V Interlakenu, 20. maja 1987

▼M38

DODATEK I

SKUPNI TRANZITNI POSTOPKINASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBEPOGLAVJE I

Predmet urejanja in področje uporabe postopka ter opredelitev pojmov

Člen 1

Predmet urejanja

1.  
Ta dodatek v skladu s členom 1(3) Konvencije določa pravila, ki urejajo skupni tranzitni postopek.
2.  
Razen če je določeno drugače, se določbe tega dodatka uporabljajo za operacije v okviru skupnega tranzitnega postopka.

Člen 2

Neuporaba skupnega tranzitnega postopka za poštne pošiljke

Skupni tranzitni postopek se ne uporablja za poštne pošiljke (vključno s poštnimi paketi), odposlanimi v skladu z akti Svetovne poštne zveze, če prevoz blaga opravljajo nosilci pravic in obveznosti, ki izhajajo iz navedenih aktov, ali ga kdo opravlja za njihov račun.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej konvenciji se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„carinski organi“ pomeni carinsko upravo, pristojno za uporabo konvencije, in vse druge organe, ki so v skladu z nacionalnim pravom pooblaščeni za uporabo Konvencije;

(b) 

„oseba“ pomeni fizično osebo, pravno osebo in katero koli združenje oseb, ki ni pravna oseba, vendar mu je v okviru prava Unije, nacionalnega prava ali prava države skupnega tranzita priznana sposobnost opravljanja pravnih dejanj;

(c) 

„tranzitna deklaracija“ pomeni dejanje, s katerim oseba v predpisani obliki in na predpisan način izrazi voljo dati blago v skupni tranzitni postopek;

(d) 

„spremna tranzitna listina“ pomeni dokument, ki se natisne z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov na podlagi navedb iz tranzitne deklaracije, da se priloži blagu;

(e) 

„deklarant“ pomeni osebo, ki vloži tranzitno deklaracijo v svojem imenu, ali osebo, v imenu katere je takšna deklaracija vložena;

(f) 

„imetnik postopka“ pomeni osebo, ki vloži tranzitno deklaracijo, ali osebo, za račun katere je ta deklaracija vložena;

(g) 

„carinski urad odhoda“ pomeni carinski urad, ki sprejme tranzitno deklaracijo;

(h) 

„carinski urad tranzita“ pomeni carinski urad, pristojen za mesto vstopa na carinsko območje pogodbenice, kadar se blago giblje v okviru skupnega tranzitnega postopka, ali carinski urad, pristojen za mesto izstopa iz carinskega območja pogodbenice, če blago med tranzitno operacijo zapušča to območje s prečkanjem meje med pogodbenico in tretjo državo;

(i) 

„namembni carinski urad“ pomeni carinski urad, ki se mu predloži blago, dano v skupni tranzitni postopek, da se postopek lahko konča;

(j) 

„glavna referenčna številka (MRN)“ pomeni evidenčno številko, ki jo pristojni carinski organ dodeli tranzitni deklaraciji z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov;

(k) 

„carinski urad zavarovanja“ pomeni carinski urad, ki ga pristojni organi vsake države določijo za vložitev zavarovanj;

(l) 

„dolg“ pomeni obveznost osebe, da plača znesek uvoznih ali izvoznih dajatev in drugih pristojbin v zvezi z blagom, danim v skupni tranzitni postopek;

(m) 

„dolžnik“ pomeni pomeni vsako osebo, ki je zavezana k plačilu dolga;

(n) 

„prepustitev blaga“ pomeni dejanje, s katerim carinski organi prepustijo blago za namene, določene za skupni tranzitni postopek, v katerega je blago dano;

(o) 

„oseba s sedežem na carinskem območju pogodbenice“ pomeni:

— 
če gre za fizično osebo, katero koli osebo z običajnim prebivališčem na carinskem območju te pogodbenice;
— 
če gre za pravno osebo ali združenje oseb, katero koli osebo, ki ima registrirani sedež, glavno upravo ali stalno poslovno enoto na carinskem območju te pogodbenice;
(p) 

„tehnike elektronske obdelave podatkov“ pomeni elektronsko izmenjavo informacij med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi, med carinskimi organi ter med carinskimi organi in drugimi udeleženimi državnimi ali evropskimi službami ali institucijami oziroma službami ali institucijami držav skupnega tranzita v dogovorjeni in določeni obliki z namenom avtomatizirane obdelave in shranjevanja podatkov po prejemu z uporabo katerega koli od naslednjih sredstev:

(i) 

elektronska izmenjava podatkov;

(ii) 

izmenjava podatkov med računalniki;

(iii) 

elektronski prenos strukturiranih podatkov prek standardiziranih sporočil ali storitev iz enega okolja elektronske obdelave v drugega brez človeškega posredovanja;

(iv) 

spleten vnos podatkov v carinske sisteme za obdelavo podatkov za shranjevanje in obdelavo, pri katerih so odgovori na voljo prek spleta;

(q) 

„elektronska izmenjava podatkov (EDI)“ pomeni elektronski prenos podatkov, strukturiranih v skladu z dogovorjenimi sporočilnimi standardi, med dvema računalniškima sistemoma;

(r) 

„elektronski tranzitni sistem“ pomeni elektronski sistem, ki se uporablja za elektronsko izmenjavo podatkov pri skupnem tranzitnem postopku;

(s) 

„standardizirano sporočilo“ pomeni vnaprej določeno strukturo za elektronski prenos podatkov;

(t) 

„osebni podatki“ pomeni vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo osebo;

(u) 

„transportne napeljave“ pomeni tehnična sredstva (npr. plinovode in električno napeljavo), ki se uporabljajo za neprekinjen transport blaga;

(v) 

„postopek neprekinjenega poslovanja“ pomeni postopek na podlagi uporabe dokumentov v papirni obliki, vzpostavljen zato, da se omogočita vložitev tranzitne deklaracije ter spremljanje tranzitne operacije, kadar postopek na podlagi tehnik elektronske obdelave podatkov ni izvedljiv.POGLAVJE II

Splošne določbe o skupnem tranzitnem postopku

Člen 4

Elektronski sistem, ki se nanaša na postopek

1.  
Za izpolnitev carinskih formalnosti skupnega tranzitnega postopka se uporablja elektronski tranzitni sistem, razen če je v tem dodatku določeno drugače.
2.  

Pogodbenice sporazumno določijo ukrepe za uporabo elektronskega tranzitnega sistema z opredelitvijo naslednjega:

(a) 

pravil, s katerimi se opredelijo in urejajo sporočila, ki si jih izmenjujejo carinski uradi in so potrebna za uporabo carinske zakonodaje;

(b) 

skupnega nabora podatkov in oblike podatkovnih sporočil za izmenjavo v skladu s carinsko zakonodajo.

Člen 5

Uporaba elektronskega tranzitnega sistema

1.  
Pristojni organi pri izmenjavi informacij za namene skupnega tranzitnega postopka uporabljajo elektronski tranzitni sistem, razen če je drugače določeno v tem dodatku.
2.  
Pogodbenice pri izmenjavi informacij iz odstavka 1 uporabljajo skupno komunikacijsko omrežje/skupni sistemski vmesnik (v nadaljnjem besedilu: omrežje CCN/CSI).

O finančni udeležbi držav skupnega tranzita, njihovemu dostop do omrežja CCN/CSI in drugih s tem povezanih vprašanjih se Unija dogovori z vsako od držav skupnega tranzita.

Člen 6

Varnost podatkov

1.  
Pogodbenice določijo pogoje za izvedbo formalnosti s tehnikami elektronske obdelave podatkov, ki med drugim vključujejo ukrepe za kontrolo vira podatkov ter zaščito podatkov pred neželenim ali nezakonitim uničenjem, neželenim brisanjem, spreminjanjem ali nepooblaščenim dostopom.
2.  
Poleg ukrepov iz odstavka 1 pristojni organi uvedejo in vzdržujejo ustrezne varnostne ukrepe za učinkovito, zanesljivo in varno delovanje elektronskega tranzitnega sistema.
3.  
Spremembe in izbrisi podatkov se evidentirajo skupaj z informacijami o razlogu za spremembo ali izbris, točnim časom spremembe ali izbrisa ter identiteto osebe, ki ju je opravila.

Izvirni podatki ali kakršni koli drugi obdelani podatki se hranijo vsaj tri koledarska leta od konca leta, v katerem so bili evidentirani, ali dlje, če tako zahtevajo države.

4.  
Pristojni organi redno spremljajo varnost podatkov.
5.  
Vsi vključeni pristojni organi se medsebojno obveščajo o vsakem sumu kršitev varnosti.

Člen 7

Varstvo osebnih podatkov

1.  
Pogodbenice osebne podatke, ki si jih izmenjajo v okviru uporabe Konvencije, uporabljajo izključno za namene skupnega tranzitnega postopka in morebitnega carinskega postopka ali začasne hrambe, ki sledi skupnemu tranzitnemu postopku.

Ta omejitev ne preprečuje carinskim organom, da podatke uporabijo za izvedbo analize tveganja in preiskav med skupnim tranzitnim postopkom ter za sodne postopke, ki so posledica tega skupnega tranzitnega postopka. Če se ti podatki uporabljajo v te namene, se nemudoma obvestijo carinski organi, ki so informacije predložili.

▼M41

2.  
Pogodbenice zagotovijo, da se obdelava osebnih podatkov, izmenjanih v okviru uporabe Konvencije, izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ).

▼M38

3.  
Vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev spoštovanja tega člena.POGLAVJE III

Obveznosti imetnika postopka ter prevoznika in prejemnika blaga, ki se giblje v okviru skupnega tranzitnega postopka

Člen 8

Obveznosti imetnika postopka ter prevoznika in prejemnika blaga, ki se giblje v okviru skupnega tranzitnega postopka

1.  

Imetnik postopka je odgovoren za:

(a) 

predložitev nedotaknjenega blaga in zahtevanih informacij namembnemu carinskemu uradu v predpisanem roku in v skladu z ukrepi, ki so jih carinski organi sprejeli za zagotovitev identifikacije blaga;

(b) 

spoštovanje carinskih določb v zvezi s skupnim tranzitnim postopkom;

(c) 

predložitev zavarovanja za zagotovitev plačila dolga, ki bi lahko nastal v zvezi z blagom, razen če je v Konvenciji določeno drugače.

2.  
Prevoznik ali prejemnik blaga, ki ob sprejemu blaga ve, da se blago giblje v okviru skupnega tranzitnega postopka, je tudi odgovoren za predložitev nedotaknjenega blaga namembnemu carinskemu uradu v predpisanem roku in v skladu z ukrepi, ki so jih carinski organi sprejeli za zagotovitev identifikacije blaga.POGLAVJE IV

Zavarovanja

Člen 9

Elektronski sistemi v zvezi z zavarovanji

Za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi z zavarovanji se uporabijo tehnike elektronske obdelave podatkov.

Člen 10

Obveznosti predložitve zavarovanja

1.  
Glavni zavezanec predloži zavarovanje, s katerim se zagotovi plačilo dolga, ki lahko nastane v zvezi z blagom, danim v skupni tranzitni postopek.
2.  

Zavarovanje se predloži bodisi:

(a) 

kot posamezno zavarovanje, ki krije eno samo operacijo, bodisi

(b) 

kot splošno zavarovanje, ki krije več operacij, v obliki izjave poroka, kadar se uporablja poenostavitev iz ►M39  člena 55(1)(a) ◄ .

3.  
Vendar lahko carinski organi zavrnejo sprejem predlagane vrste zavarovanja, kadar je nezdružljiva s pravilnim potekom skupnega tranzitnega postopka.

Člen 11

Oblike posameznega zavarovanja

1.  

Posamezno zavarovanje se lahko predloži v eni izmed naslednjih oblik:

(a) 

z gotovinskim depozitom;

(b) 

z izjavo poroka;

(c) 

s kuponi.

2.  
V primeru iz odstavka 1(c) se posamezno zavarovanje predloži z izjavo poroka.

Člen 12

Porok

1.  
P orok iz členov 10(2)(b), 11(1)(b) in 11(2) je tretja oseba s sedežem v pogodbenici, v kateri se zavarovanje predloži in ga odobrijo carinski organi, ki zahtevajo zavarovanje.

Porok mora v svoji izjavi navesti službeni naslov ali imenovati zastopnika v vsaki državi pogodbenici, vključeni v skupno tranzitno operacijo.

2.  
Porok pisno izjavi, da bo plačal zavarovani znesek dolga. Izjava v okviru zavarovanega zneska krije tudi znesek dolga, plačljiv po naknadnih kontrolah.
3.  
Carinski organi lahko zavrnejo odobritev poroka, kadar menijo, da ne zagotavlja plačila zneska dolga v predpisanem roku.

Člen 13

Opustitev zavarovanja

1.  

Zavarovanje se ne zahteva v nobenem od naslednjih primerov:

▼M41

(a) 

blago, ki se prevaža po zraku, če se uporabi postopek tranzita, ki temelji na elektronski prevozni listini kot tranzitni deklaraciji za letalski prevoz;

▼M38

(b) 

za blago, ki se prevaža po Renu, vodnih poteh Rena, po Donavi ali vodnih poteh Donave;

(c) 

za blago, ki se prenaša po transportnih napeljavah;

(d) 

za blago, ki se prevaža po železnici ali zraku, kadar se uporabi postopek tranzita, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici ali zraku.

2.  
V primerih iz odstavka 1(d) se opustitev zavarovanja uporablja samo za dovoljenja za uporabo skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici ali zraku, izdanih pred 1. majem 2016. ►M39  Ta opustitev zavarovanja se uporablja do 1. maja 2019 ali, za dovoljenja, ki imajo omejeno obdobje veljavnosti, do konca tega obdobja, pri čemer se upošteva zgodnejši datum. ◄POGLAVJE V

Druge določbe

Člen 14

Pravni status dokumentov in evidenc

1.  
Izdani dokumenti in evidence, ki se hranijo v skladu s predpisi države, v kateri so bili izdani ali shranjeni, imajo, ne glede na tehnično obliko in ukrepe, ki jih uvedejo ali sprejmejo pristojni organi ene države, enak pravni učinek na ozemlju drugih držav kot v državi, v kateri so bili izdani ali shranjeni.
2.  
Rezultati pregledov, opravljenih v okviru skupnega tranzitnega postopka s strani pristojnih organov ene države, imajo enako veljavo v drugih državah kot rezultati pregledov, ki jih opravijo pristojni organi vsake od teh držav.

Člen 15

Seznam carinskih uradov, pristojnih za skupne tranzitne operacije

Vsaka država v računalniški sistem, ki ga upravlja Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija), vnese seznam carinskih uradov, pristojnih za obravnavo skupnih tranzitnih operacij, z navedbo ustreznih identifikacijskih številk in pristojnosti ter uradnih ur. Vse spremembe se vnesejo v računalniški sistem.

Komisija te informacije sporoči drugim državam prek tega računalniškega sistema.

Člen 16

Centralni urad

Kadar država vzpostavi centralni urad, pristojen za upravljanje in spremljanje skupnega tranzitnega postopka ter sprejemanje in prenos dokumentov v zvezi s tem postopkom, o tem uradu obvesti Komisijo.

Komisija te informacije posreduje drugim državam.

Člen 17

Kršitve in kazni

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za obravnavo morebitnih kršitev ali nepravilnosti ter naložijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.NASLOV II

POTEK POSTOPKAPOGLAVJE I

Posamezno zavarovanje

Člen 18

Izračun zneska posameznega zavarovanja

Posamezno zavarovanje, predloženo v skladu s členom 10(2)(a) krije znesek dolga, ki bi lahko nastal, in je izračunan na podlagi najvišjih stopenj dajatev, ki se uporabljajo za blago te vrste. Za namen izračuna se unijsko blago, ki se prevaža v skladu s Konvencijo, obravnava kot neunijsko blago.

Člen 19

Posamezno zavarovanje v obliki gotovinskega depozita

1.  
Posamezno zavarovanje, predloženo v obliki gotovinskega depozita ali drugega enakovrednega plačilnega sredstva, se predloži v skladu z veljavnimi določbami v državi odhoda, v kateri se zavarovanje zahteva.
2.  
Posamezna zavarovanja v obliki gotovinskega depozita, predloženega v eni izmed pogodbenic, so veljavna v vseh pogodbenicah. Povrnejo se, ko je postopek zaključen.
3.  
V primeru zavarovanja v obliki gotovinskega depozita ali drugega enakovrednega plačilnega sredstva carinski organi ne plačajo obresti.

Člen 20

Posamezno zavarovanje v obliki izjave poroka

1.  
Izjava poroka za namene posameznega zavarovanja se predloži na obrazcu iz Priloge C1 k Dodatku III. Carinski urad zavarovanja obdrži to izjavo za obdobje veljavnosti zavarovanja.
2.  
Če to zahteva nacionalno pravo ali drugi predpisi oziroma je to v skladu s splošno prakso, lahko država dovoli, da je izjava iz odstavka 1 v drugačni obliki, če ima ta enak pravni učinek kot izjava na obrazcu.
3.  

Carinski urad zavarovanja za vsako izjavo imetniku postopka sporoči naslednje informacije:

(a) 

referenčno številko zavarovanja;

(b) 

dostopno kodo, povezano z referenčno številko zavarovanja.

Imetnik postopka ne sme spremeniti dostopne kode.

Člen 21

Posamezno zavarovanje v obliki kuponov

1.  
Izjava poroka za namene posameznega zavarovanja v obliki kuponov se predloži na obrazcu iz Priloge C2 k Dodatku III. Carinski urad zavarovanja obdrži to izjavo za obdobje veljavnosti zavarovanja.

Člen 20(2) se uporablja mutatis mutandis.

2.  
Porok sestavi kupone na obrazcu iz Priloge C3 k Dodatku III in jih predloži osebam, ki nameravajo biti imetniki postopka. Ti kuponi so veljavni v vseh pogodbenicah.

Vsak kupon krije znesek v višini 10 000 EUR, za katerega je odgovoren porok. Obdobje veljavnosti kupona je eno leto od datuma izdaje.

3.  
Porok carinskemu uradu zavarovanja predloži vse zahtevane podatke o kuponih za posamezno zavarovanje, ki jih je izdal.
4.  

Porok za vsak kupon osebi, ki namerava biti imetnik postopka, sporoči naslednje informacije:

(a) 

referenčno številko zavarovanja;

(b) 

dostopno kodo, povezano z referenčno številko zavarovanja.

Oseba, ki namerava biti imetnik postopka, ne sme spremeniti te dostopne kode.

5.  
Oseba, ki namerava biti imetnik postopka, predloži carinskemu uradu odhoda toliko kuponov po 10 000 EUR, kolikor se jih potrebuje za pokritje skupnega zneska dolga, ki bi lahko nastal.
6.  
Če se sprejme tranzitna deklaracija v papirni obliki v skladu s členom 26(1)(b), se kuponi dostavijo v papirni obliki in jih obdrži carinski urad odhoda. Ta carinski urad sporoči identifikacijsko številko vsakega kupona uradu zavarovanja, navedenemu na kuponu.

Člen 22

Odobritev izjave

Izjavo poroka odobri carinski urad zavarovanja in o odobritvi obvesti osebo, od katere se zahteva predložitev zavarovanja.

Člen 23

Razveljavitev odobritve poroka ali izjave in preklic izjave

1.  
Carinski urad zavarovanja lahko kadar koli razveljavi odobritev poroka ali odobritev izjave poroka. Carinski urad zavarovanja o razveljavitvi takoj obvesti poroka in osebo, od katere se zahteva predložitev zavarovanja.

Razveljavitev odobritve poroka ali izjave poroka začne veljati šestnajsti dan po datumu, ko je porok prejel odločbo o razveljavitvi, ali po datumu, za katerega se šteje, da je porok to odločbo prejel.

2.  
Porok lahko svojo izjavo kadar koli prekliče. O preklicu obvesti carinski urad zavarovanja.

Preklic izjave poroka ne vpliva na blago, ki je bilo na podlagi preklicane izjave v trenutku začetka veljavnosti preklica že dano v skupni tranzitni postopek in je še vedno v skupnem tranzitnem postopku.

Preklic izjave poroka začne veljati šestnajsti dan po datumu, ko porok carinski urad zavarovanja obvesti o preklicu.

3.  
Carinski organi države, pristojni za zadevni carinski urad zavarovanja, v elektronski sistem iz člena 9 vnesejo informacije o vsaki razveljavitvi odobritve poroka, razveljavitvi izjave poroka ali preklicu zavarovanja s strani poroka in datum, na katerega ta začne veljati.POGLAVJE II

Prevozna sredstva in deklaracije

Člen 24

Tranzitna deklaracija in prevozna sredstva

1.  
Vsaka tranzitna deklaracija zajema le blago, dano v skupni tranzitni postopek, ki se giblje ali se bo gibalo iz enega carinskega urada odhoda do enega namembnega carinskega urada z enim samim prevoznim sredstvom, v zabojniku ali v tovorku.

Vendar pa lahko ena tranzitna deklaracija zajema blago, ki se je ali se bo gibalo iz enega carinskega urada odhoda do enega namembnega carinskega urada v več kot enem zabojniku ali v več kot enem tovorku, če so zabojniki ali tovorki natovorjeni na eno samo prevozno sredstvo.

2.  

V tem členu se naslednje šteje kot eno samo prevozno sredstvo pod pogojem, da je blago, ki se prevaža, odpremljeno skupaj:

(a) 

cestno vozilo z enim ali več priklopniki ali polpriklopniki;

(b) 

sklop povezanih železniških vozov ali vagonov;

(c) 

plovila, ki tvorijo eno samo verigo.

3.  
Če se za namene skupnega tranzitnega postopka eno samo prevozno sredstvo uporabi za natovarjanje blaga pri več kakor enem uradu odhoda in za raztovarjanje pri več kakor enem namembnem carinskem uradu, se vložijo ločene tranzitne deklaracije za vsako od pošiljk.

Člen 25

Tranzitne deklaracije z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov

Navedbe in struktura podatkov tranzitne deklaracije so določene v prilogah A1, A2 in B6 k Dodatku III.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve novega informacijsko podprtega tranzitnega sistema (NCTS) iz Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2016/578 ( 2 ) se uporabljajo navedbe in struktura podatkov tranzitne deklaracije, določeni v prilogah A1a in B6a k Dodatku III.

▼M38

Člen 26

Tranzitne deklaracije v papirni obliki

1.  

Carinski organ sprejme tranzitno deklaracijo v papirni obliki v naslednjih primerih:

(a) 

kadar blago prevažajo potniki, ki nimajo neposrednega dostopa do elektronskega tranzitnega sistema na načine, opisane v členu 27;

(b) 

kadar se uporabi postopek neprekinjenega poslovanja v skladu s Prilogo II, če začasno odpovejo:

(i) 

elektronski tranzitni sistem;

(ii) 

računalniški sistem, ki ga uporabljajo imetniki postopka za vložitev skupne tranzitne deklaracije z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov;

(iii) 

elektronska povezava med računalniškim sistemom, ki ga uporabljajo imetniki postopka za vložitev skupne tranzitne deklaracije z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov, in elektronskim tranzitnim sistemom;

(c) 

kadar država skupnega tranzita tako odloči.

2.  
Za uporabo odstavka 1(a) in (c) carinski organi zagotovijo, da se podatki o tranzitu evidentirajo v elektronskem tranzitnem sistemu in si jih carinski organi izmenjujejo z uporabo tega sistema.
3.  
Za sprejem tranzitne deklaracije v papirni obliki iz odstavka 1(b)(ii) in (iii) je potrebna odobritev carinskih organov.

Člen 27

Tranzitna deklaracija za potnike

V primerih iz člena 26(1)(a) potnik izpolni tranzitno deklaracijo v papirni obliki v skladu s členoma 5 in 6 ter Prilogo B6 k Dodatku III.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 v primerih iz člena 26(1)(a) potnik sestavi tranzitno deklaracijo v papirni obliki v skladu s členoma 5 in 6 ter Prilogo B6a k Dodatku III.

▼M38

Člen 28

Mešane pošiljke

Pošiljka lahko zajema blago, ki ga je treba dati v postopek T1, in blago, ki ga je treba dati v postopek T2, pod pogojem, da je vsaka postavka blaga ustrezno označena v tranzitni deklaraciji z oznakami „T1“, „T2“ ali „T2F“.

Člen 29

Overitev tranzitne deklaracije in odgovornost imetnika postopka

1.  
Tranzitno deklaracijo overi deklarant.
2.  

Z vložitvijo tranzitne deklaracije pri carinskih organih postane imetnik postopka odgovoren za vse naslednje:

(a) 

pravilnost in popolnost informacij, navedenih v tranzitni deklaraciji;

(b) 

pristnost, pravilnost in veljavnost vseh dokumentov, priloženih tranzitni deklaraciji;

(c) 

izpolnjevanje vseh obveznosti, povezanih z dajanjem blaga, ki je navedeno v skupni tranzitni deklaraciji, v skupni tranzitni postopek.

▼M39

Člen 29a

Vložitev carinske deklaracije pred predložitvijo blaga

„Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 se lahko tranzitna deklaracija vloži pred pričakovano predložitvijo blaga carinskemu uradu odhoda. Če blago ni predloženo v 30 dneh po vložitvi tranzitne deklaracije, se šteje, da ta deklaracija ni bila vložena.

▼M38POGLAVJE III

Formalnosti pri carinskem uradu odhoda

Člen 30

Vložitev in sprejem tranzitne deklaracije

1.  
Tranzitna deklaracija se vloži pri carinskem uradu odhoda.
2.  

Carinski urad odhoda sprejme tranzitno deklaracijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) 

tranzitna deklaracija vsebuje vse podatke, ki so potrebni za namene skupnega tranzitnega postopka, kot je določeno v Prilogi II k Dodatku III;

(b) 

priloženi so ji vsi potrebni dokumenti;

(c) 

blago, na katerega se tranzitna deklaracija nanaša, je bilo predloženo carini v času uradnih ur.

Carinski urad odhoda lahko na prošnjo deklaranta odobri predložitev blaga izven uradnih ur ali na katerem koli drugem kraju.

3.  
Carinski organi lahko dovolijo, da se dokumenti iz odstavka 1(b) ne predložijo carinskemu uradu odhoda. V tem primeru so ti dokumenti v posesti deklaranta in na razpolago carinskim organom.

Člen 31

Sprememba tranzitne deklaracije

1.  
Deklarantu se na podlagi zahtevka dovoli, da spremeni eno ali več navedb v tranzitni deklaraciji, potem ko jo carinski organi že sprejmejo. Tranzitna deklaracija se zaradi spremembe ne more uporabiti za drugo blago kot za tisto, ki ga je prvotno zajela.
2.  

Takšna sprememba se ne dovoli, kadar se pred vložitvijo zahtevka zanjo zgodi kar koli od naslednjega:

(a) 

carinski organi obvestijo deklaranta, da nameravajo pregledati blago;

(b) 

carinski organi ugotovijo, da navedbe v carinski deklaraciji niso pravilne;

(c) 

carinski organi prepustijo blago.

Člen 32

Neveljavnost tranzitne deklaracije

1.  

Carinski urad odhoda na podlagi zahtevka deklaranta izreče že sprejeto tranzitno deklaracijo za neveljavno v enem izmed naslednjih primerov:

(a) 

kadar se prepriča, da bo blago nemudoma dano v drug carinski postopek;

(b) 

kadar se prepriča, da zaradi posebnih okoliščin ni več upravičeno dati blaga v carinski postopek, za katerega je bilo prijavljeno.

Kadar pa carinski urad odhoda obvesti deklaranta, da namerava pregledati blago, se zahtevek za izrek neveljavnosti carinske deklaracije sprejme šele po opravljenem pregledu.

2.  

Tranzitna deklaracija se ne izreče za neveljavno po prepustitvi blaga, razen če:

(a) 

je bilo blago v prostem prometu v pogodbenici napačno deklarirano za skupni tranzitni postopek in je bil njegov carinski status blaga v prostem prometu v isti pogodbenici dokazan pozneje;

(b) 

je bilo blago pomotoma prijavljeno v več kot eni carinski deklaraciji.

Člen 33

Načrt poti za gibanje blaga v okviru skupnega tranzita

1.  
Blago, dano v skupni tranzitni postopek, se giblje do namembnega carinskega urada po ekonomsko najbolj upravičeni poti.
2.  
Če carinski urad odhoda ali deklarant meni, da je to potrebno, ta carinski urad predpiše načrt poti za gibanje blaga v okviru skupnega tranzitnega postopka ob upoštevanju vseh ustreznih informacij, ki jih posreduje deklarant.

Pri predpisovanju načrta poti carinski urad v elektronski tranzitni sistem vnese vsaj oznako držav, prek katerih naj bi potekal tranzit.

Člen 34

Rok za predložitev blaga

1.  

Carinski urad odhoda določi rok, v katerem se blago predloži namembnemu carinskemu uradu, pri čemer upošteva naslednje:

(a) 

načrt poti;

(b) 

prevozna sredstva;

(c) 

prometno zakonodajo ali drugo zakonodajo, ki bi lahko vplivala na določanje roka;

(d) 

vse zadevne informacije, ki jih je posredoval imetnik postopka.

2.  
Če carinski urad odhoda določi rok, je ta zavezujoč za carinske organe držav, na katerih ozemlje vstopi blago v okviru skupne tranzitne operacije, in ga ti organi ne spreminjajo.

Člen 35

Preverjanje tranzitne deklaracije in pregled blaga

1.  

Carinski urad odhoda lahko zaradi preverjanja točnosti navedb, vsebovanih v tranzitni deklaraciji, ki je bila sprejeta:

(a) 

pregleda deklaracijo in spremne listine;

(b) 

zahteva, da deklarant predloži dodatne listine;

(c) 

pregleda blago;

(d) 

vzame vzorce blaga za analizo ali podrobnejši pregled blaga.

2.  
Carinski urad odhoda preveri obstoj in veljavnost zavarovanja.
3.  
Pregled blaga iz odstavka 1(c) se izvaja na krajih, ki jih v ta namen določi carinski urad odhoda, in med uradnimi urami. Vendar lahko carinski organi na prošnjo deklaranta opravijo pregled blaga izven uradnih ur ali na katerem koli drugem kraju.

Člen 36

Identifikacija carinskih oznak

Carinski urad odhoda zabeleži število carinskih oznak, ki jih je pritrdil, in posamezne identifikatorje carinskih oznak v elektronskem tranzitnem sistemu.

Člen 37

Primernost za nameščanje carinskih oznak

Cestna vozila, priklopniki, polpriklopniki in zabojniki, odobreni za prevoz blaga pod carinsko oznako v skladu z mednarodnim sporazumom, katerega pogodbenice so Unija in države skupnega tranzita, se prav tako štejejo kot primerni za nameščanje carinskih oznak.

Člen 38

Značilnosti carinskih oznak

1.  

Carinske oznake imajo vsaj naslednje bistvene značilnosti in so skladne z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

(a) 

bistvene značilnosti carinskih oznak:

(i) 

ostanejo nepoškodovane in varno pritrjene ob običajni uporabi;

(ii) 

so brez težav preverljive in razpoznavne;

(iii) 

izdelane so tako, da so vse poškodbe, nedovoljeno odpiranje ali odstranjevanje vidni s prostim očesom;

(iv) 

oblikovane so za enkratno uporabo oziroma, če so namenjene za večkratno uporabo, so oblikovane tako, da jih je mogoče jasno označiti z individualno identifikacijsko oznako ob vsaki ponovni uporabi;

(v) 

vsebujejo trajne, čitljive in enolično oštevilčene identifikatorje carinskih oznak;

(b) 

tehnične specifikacije:

(i) 

oblika in dimenzije oznak se lahko razlikujejo glede na uporabljeni način nameščanja oznak, vendar so dimenzije take, da omogočajo hitro preverjanje oznak za identifikacijo;

(ii) 

oznake za identifikacijo so izdelane tako, da jih ni mogoče ponarediti in da jih je težko razmnoževati;

(iii) 

uporabljeni material je odporen proti nenamernim poškodbam in ne omogoča neopaznega ponarejanja ali ponovne uporabe.

2.  
Če je carinske oznake potrdil pristojni organ v skladu z mednarodnim standardom ISO št. 17712:2013 „Tovorni zabojniki – Mehanske plombe“, se šteje, da te carinske oznake izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1.

Za prevoz v zabojnikih se v najširšem možnem obsegu uporabljajo carinske oznake z močnimi varnostnimi elementi.

3.  

Carinske oznake vsebujejo naslednje navedbe:

(a) 

izraz „carinski“ v enem od uradnih jezikov Unije ali držav skupnega tranzita ali ustrezno okrajšavo;

(b) 

oznako države, v obliki oznake države ISO-alpha-2, ki navaja državo, v kateri se namesti carinska oznaka.

Pogodbenice se lahko z medsebojnim dogovorom odločijo za uporabo skupnih varnostnih elementov in tehnologije.

4.  
Vsaka država uradno obvesti Komisijo o vrstah carinskih oznak, ki jih uporablja. Komisija poskrbi, da so te informacije na voljo vsem državam.
5.  
Kadar je treba carinsko oznako odstraniti, da se omogoči carinski pregled, si carinski organ prizadeva, da po potrebi ponovno zapečati s carinsko oznako z vsaj enakovrednimi varnostnimi elementi in zabeleži navedbe o ukrepu, vključno z novo številko oznake, v dokumentaciji o tovoru.
6.  
Carinske oznake, ki so v skladu ►M39  s Prilogo II k Dodatku I h Konvenciji ◄ , kakor je bila spremenjena s Sklepom št. 1/2008 Skupnega odbora EU-EFTA ( 3 ), se lahko uporabljajo še naprej do porabe zalog ali do 1. maja 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Člen 39

Drugi ukrepi za identifikacijo kot alternativa namestitvi carinskih oznak

1.  
Z odstopanjem od člena 11(1) Konvencije se lahko carinski urad odhoda odloči, da na blago, dano v skupni tranzitni postopek, ne namesti carinskih oznak, in se namesto tega zanaša na opis blaga v tranzitni deklaraciji ali v spremnih dokumentih, pod pogojem, da je opis dovolj natančen, da omogoča enostavno identifikacijo blaga ter navede njegovo količino in naravo ter posebne značilnosti, kot so serijske številke blaga.
2.  

Z odstopanjem od člena 11(1) Konvencije in razen če carinski urad odhoda odloči drugače, se niti na prevozna sredstva niti na posamezne tovorke, ki vsebujejo blago, ne namestijo carinske oznake, kadar:

(a) 

se blago prevaža po zraku in se bodisi nalepka pritrdi na vsako pošiljko, na kateri je številka spremnega letalskega tovornega lista, bodisi pošiljka sestavlja nakladalno enoto, na kateri je navedena številka spremnega letalskega tovornega lista;

(b) 

se blago prevaža po železnici in ukrepe za identifikacijo uporabljajo železniške družbe.

Člen 40

Prepustitev blaga v skupni tranzitni postopek

1.  
Le proizvodi, na katere so bile nameščene carinske oznake v skladu s členom 11(1), (2) in (3) Konvencije ali v zvezi s katerim so bili sprejeti alternativni ukrepi za identifikacijo v skladu s členom 11(4) Konvencije in člena 39 tega dodatka se prepustijo v skupni tranzitni postopek.
2.  

Ob prepustitvi blaga carinski urad odhoda pošlje navedbe o skupni tranzitni operaciji:

(a) 

deklariranemu namembnemu carinskemu uradu;

(b) 

vsakemu deklariranemu carinskemu uradu tranzita.

Te navedbe temeljijo na podatkih iz tranzitne deklaracije, kakor so bili po potrebi spremenjeni.

3.  
Carinski urad odhoda obvesti imetnika postopka o prepustitvi blaga v skupni tranzitni postopek.

▼M39

Člen 41

Spremna tranzitna listina in seznam postavk

1.  
Carinski urad odhoda deklarantu zagotovi spremno tranzitno listino. Spremna tranzitna listina se predloži na obrazcu iz Priloge A3 k Dodatku III in vsebuje navedbe iz Priloge A4 k Dodatku III.
2.  
Po potrebi se spremni tranzitni listini priloži seznam postavk, sestavljen na obrazcu iz Priloge A5 k Dodatku III in vsebuje navedbe iz Priloge A6 k Dodatku III. Seznam postavk je sestavni del spremne tranzitne listine.
3.  
Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 carinski urad odhoda deklarantu zagotovi spremno tranzitno listino s priloženim seznamom postavk. Seznam postavk je sestavni del spremne tranzitne listine.

Spremna tranzitna listina se predloži na obrazcu iz Priloge A3a k Dodatku III in vsebuje navedbe iz Priloge A4a k Dodatku III. Seznam postavk se predloži na obrazcu iz Priloge A5a k Dodatku III in vsebuje navedbe iz Priloge A6a k Dodatku III.

Spremna tranzitna listina in seznam postavk se predložita v tiskani obliki.

▼M38POGLAVJE IV

Formalnosti med prevozom

▼M39

Člen 42

Predložitev spremne tranzitne listine

Na vsako zahtevo carinskih organov se predložijo spremna tranzitna listina z glavno referenčno številko (MRN) tranzitne deklaracije in drugi dokumenti, ki spremljajo blago.

▼M38

Člen 43

Predložitev blaga, ki se giblje v okviru skupnega tranzitnega postopka, carinskemu uradu tranzita

1.  
Blago se skupaj s spremno tranzitno listino z ustrezno glavno referenčno številko (MRN) predloži vsakemu carinskemu uradu tranzita.
2.  
Carinski urad tranzita zabeleži prehod blaga čez mejo na podlagi navedb skupne tranzitne operacije, prejetih od carinskega urada odhoda. O tem prehodu carinski uradi tranzita obvestijo carinski urad odhoda.
3.  
Carinski uradi tranzita lahko pregledajo blago. Kakršen koli pregled blaga se izvede predvsem na podlagi navedb o skupni tranzitni operaciji, prejetih od carinskega urada odhoda.
4.  
Kadar se blago prevaža prek drugega carinskega urada tranzita kot tistega, ki je deklariran, dejanski carinski urad tranzita zahteva navedbe o skupni tranzitni operaciji od carinskega urada odhoda in carinski urad odhoda obvesti o prehodu blaga čez mejo.
5.  
Odstavki 1, 2 in 4 se ne uporabljajo za prevoz blaga po železnici pod pogojem, da lahko carinski urad tranzita preveri prehod blaga čez mejo na drugačen način. Takšno preverjanje se opravi le, če je to potrebno. Preverjanje se lahko opravi naknadno.

Člen 44

Izredni dogodki med gibanjem blaga v okviru skupne tranzitne operacije

1.  

Prevoznik mora opraviti potrebne vnose v spremno tranzitno listino in brez nepotrebnega odlašanja po dogodku izročiti blago skupaj s to listino najbližjemu carinskemu organu države, na ozemlju katere se prevozno sredstvo nahaja, kadar:

(a) 

mora prevoznik odstopiti od načrta poti, predpisanega v skladu s členom 33(2) zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati;

(b) 

so bile med prevozno operacijo carinske oznake poškodovane ali spremenjene iz razlogov, na katere prevoznik ni mogel vplivati;

(c) 

se pod nadzorom carinskih organov blago prenese z enega prevoznega sredstva na drugo prevozno sredstvo;

(d) 

je treba nemudoma zaradi neposredne nevarnosti deloma ali v celoti raztovoriti prevozno sredstvo z nameščenimi carinskimi oznakami;

(e) 

se je zgodil izredni dogodek, ki bi lahko vplival na sposobnost imetnika postopka ali prevoznika, da izpolni svoje obveznosti;

(f) 

se spremeni kateri koli od elementov, ki sestavljajo eno samo prevozno sredstvo iz člena 24(2).

Kadar carinski organi, na ozemlju katerih se nahaja prevozno sredstvo, menijo, da se lahko zadevna skupna tranzitna operacija nadaljuje, potem ko so izvedli vse potrebne ukrepe, potrdijo prevoznikove vnose v spremno tranzitno listino.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 prevoznik v primerih iz točk (a) do (f) prvega pododstavka po izrednem dogodku brez nepotrebnega odlašanja izroči blago in spremno tranzitno listino z glavno referenčno številko (MRN) tranzitne deklaracije najbližjemu carinskemu organu države, na ozemlju katere se prevozno sredstvo nahaja.

Če carinski organi, na ozemlju katerih se nahaja prevozno sredstvo, menijo, da se lahko zadevna skupna tranzitna operacija nadaljuje, sprejmejo vse ukrepe, ki se jim zdijo potrebni, in evidentirajo ustrezne informacije o izrednih dogodkih iz prvega pododstavka tega odstavka v elektronskem tranzitnem sistemu iz člena 4.

▼M39

2.  

Od prevoznika se ne sme zahtevati, da predloži blago in spremno tranzitno listino s potrebnimi vnosi carinskemu organu iz odstavka 1 v naslednjih primerih:

(a) 

izredni dogodki iz odstavka 1(c), če blago prenese s prevoznega sredstva, ki nima nameščenih carinskih oznak;

(b) 

izredni dogodki iz odstavka 1(f), če je zaradi tehničnih težav en ali več vozov ali vagonov umaknjenih iz sklopa povezanih železniških vozov ali vagonov;

(c) 

izredni dogodki iz odstavka 1(f), če je zamenjana vlečna enota cestnega vozila, ne da bi se zamenjali njeni priklopniki ali polpriklopniki.

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 se od prevoznika ne sme zahtevati, da izroči blago in spremno tranzitno listino z glavno referenčno številko (MRN) tranzitne deklaracije carinskemu organu iz odstavka 1, pod pogojem, da imetnik postopka ali prevoznik v imenu imetnika postopka temu carinskemu organu zagotovi zadevne informacije v zvezi z izrednim dogodkom, in sicer v naslednjih primerih:

(a) 

izredni dogodki iz odstavka 1(c), če blago prenese s prevoznega sredstva, ki nima nameščenih carinskih oznak;

(b) 

izredni dogodki iz odstavka 1(f), če je zaradi tehničnih težav en ali več vozov ali vagonov umaknjenih iz sklopa povezanih železniških vozov ali vagonov;

(c) 

izredni dogodki iz odstavka 1(f), če je zamenjana vlečna enota cestnega vozila, ne da bi se zamenjali njeni priklopniki ali polpriklopniki.

3.  
Carinski organi zadevne informacije iz spremne tranzitne listine v zvezi z izrednimi dogodki iz odstavka 1 zabeležijo v elektronski tranzitni sistem bodisi na carinskem uradu tranzita bodisi na namembnem carinskem uradu.

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 najbližji carinski organ države, na ozemlju katere se nahaja prevozno sredstvo, zadevne informacije v zvezi z izrednimi dogodki iz odstavka 1 zabeleži v elektronski tranzitni sistem.

▼M39 —————

▼M38POGLAVJE V

Formalnosti pri namembnem carinskem uradu

Člen 45

Predložitev blaga, danega v skupni tranzitni postopek, namembnemu carinskemu uradu

1.  

Če blago, ki je dano v skupni tranzitni postopek, prispe na namembni carinski urad, se temu carinskemu uradu predloži naslednje:

(a) 

blago;

(b) 

spremna tranzitna listina;

(c) 

vse informacije, ki jih zahteva namembni carinski urad.

Predložitev se izvede v času uradnih ur. Toda namembni carinski urad lahko na prošnjo zadevne osebe odobri predložitev izven uradnih ur ali na katerem koli drugem kraju.

2.  
Če se je predložitev izvedla po poteku roka, ki ga je določil carinski urad odhoda v skladu s členom 34(1), se šteje, da je imetnik postopka upošteval rok, če on ali prevoznik namembnemu carinskemu uradu dokaže, da zamude ni mogoče pripisati njemu.
3.  
►M39  Namembni carinski urad hrani spremno tranzitno listino.

Namembni carinski urad na splošno izvaja carinske kontrole na podlagi navedb iz skupne tranzitne deklaracije, prejete od carinskega urada odhoda. ◄

4.  

Če je skupni tranzitni postopek končan in namembni carinski urad ni odkril nobenih nepravilnosti ter imetnik postopka predloži spremno tranzitno listino, ta carinski urad na prošnjo imetnika postopka overi ta dokument za namene zagotavljanja alternativnega dokazila v skladu s členom 51(1). Zaznamek sestavljajo žig zadevnega carinskega urada, podpis uradnika, datum in naslednje besedilo:

„— Alternativno dokazilo – 99202“.

5.  
Skupni tranzitni postopek se lahko konča pri drugem carinskem uradu, ki ni deklariran v tranzitni deklaraciji. V tem primeru se ta carinski urad šteje za namembni carinski urad.

Člen 46

Potrdilo o prejemu

1.  
Na prošnjo osebe, ki predloži blago namembnemu carinskemu uradu, ta carinski urad overi potrdilo o prejemu, ki potrjuje predložitev blaga in spremne tranzitne listine temu carinskemu uradu.

▼M39

Potrdilo o prejemu vsebuje sklic na glavno referenčno številko (MRN) tranzitne deklaracije.

▼M38

2.  
Potrdilo o prejemu se predloži na obrazcu iz Priloge B10 k Dodatku III, ki ga vnaprej izpolni zadevna oseba.
3.  
Potrdilo o prejemu se ne uporablja kot alternativno dokazilo o skupnem tranzitnem postopku, ki se je končal v smislu člena 51(1).

Člen 47

Obvestilo o prihodu blaga v okviru skupnega tranzitnega postopka in rezultati kontrole

1.  
Namembni carinski urad obvesti carinski urad odhoda o prihodu blaga na dan, ko sta blago in spremna tranzitna listina predložena v skladu s členom 45(1).

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 namembni carinski urad obvesti carinski urad odhoda o prihodu blaga na dan, ko sta blago in spremna tranzitna listina z glavno referenčno številko (MRN) tranzitne deklaracije predložena v skladu s členom 45(1).

▼M38

2.  
Če se skupna tranzitna operacija konča pri drugem carinskem uradu, ki ni deklariran v tranzitni deklaraciji, carinski urad, ki se šteje za namembni carinski urad v skladu s členom 45(5), o prihodu obvesti carinski urad odhoda na dan, ko sta blago in spremna tranzitna listina predložena v skladu s členom 45(1).

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, če se skupna tranzitna operacija konča pri drugem carinskem uradu, ki ni deklariran v tranzitni deklaraciji, carinski urad, ki se šteje za namembni carinski urad v skladu s členom 45(5), o prihodu obvesti carinski urad odhoda na dan, ko sta blago in spremna tranzitna listina z glavno referenčno številko (MRN) tranzitne deklaracije predložena v skladu s členom 45(1).

▼M38

Carinski urad odhoda o prihodu obvesti namembni carinski urad, deklariran v tranzitni deklaraciji.

3.  
Obvestilo o prihodu iz odstavkov 1 in 2 se ne šteje kot dokazilo, da se je skupni tranzitni postopek končal pravilno.
4.  
Namembni carinski urad sporoči rezultate kontrole carinskemu uradu odhoda najpozneje tretji dan po tem, ko je bilo blago predloženo namembnemu carinskemu uradu ali na drugem kraju v skladu s členom 45(1). V izjemnih primerih se lahko ta rok podaljša na največ šest dni.
5.  
Z odstopanjem od odstavka 4 tega člena, kadar blago prejme pooblaščeni prejemnik iz člena 87, se carinski urad odhoda obvesti najpozneje šesti dan po dnevu, ko je bilo blago dostavljeno pooblaščenemu prejemniku.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, če se blago prevaža po železnici in je, kot je navedeno v členu 44(2)(b), zaradi tehničnih težav en ali več vozov ali vagonov umaknjenih iz sklopa povezanih železniških vozov ali vagonov, se carinski urad odhoda obvesti najpozneje dvanajsti dan po dnevu predložitve prvega dela blaga.

▼M38POGLAVJE VI

Formalnosti v zvezi s koncem postopka

Člen 48

Konec in zaključek postopka

1.  
Skupni tranzitni postopek se konča in obveznosti imetnika postopka so izpolnjene, ko so blago, ki je dano v postopek, in zahtevane informacije na razpolago namembnemu carinskemu uradu v skladu z določbami carinske zakonodaje.
2.  
Carinski organi zaključijo skupni tranzitni postopek, ko lahko na podlagi primerjave podatkov, ki jih ima carinski urad odhoda, in podatkov, ki jih ima carinski namembni urad, ugotovijo, da se je postopek pravilno končal.

Člen 49

Poizvedovalni postopek za blago, ki se giblje v okviru skupnega tranzitnega postopka

1.  
Če carinski urad odhoda ni prejel rezultatov kontrole v šestih dneh v skladu s členom 47(4) ali členom 47(5) po prejemu obvestila o prihodu blaga, ta carinski urad od namembnega carinskega urada ki je poslal obvestilo o prihodu blaga, takoj zahteva rezultate kontrole.

Namembni carinski urad pošlje rezultate kontrole takoj po prejemu zahteve carinskega urada odhoda.

2.  

Če carinski organ države odhoda še ni prejel informacij, ki bi omogočale zaključek skupnega tranzitnega postopka ali izterjavo dolga, zahteva zadevne informacije od imetnika postopka ali, če je na namembnem kraju na voljo dovolj navedb, od namembnega carinskega urada, in sicer v naslednjih primerih:

(a) 

carinski urad odhoda ni prejel obvestila o prihodu blaga po izteku roka za predložitev blaga, določenega v skladu s členom 34;

(b) 

carinski urad odhoda ni prejel rezultatov kontrol, zahtevanih v skladu z odstavkom 1;

(c) 

carinski urad odhoda ugotovi, da so bili obvestilo o prihodu blaga ali rezultati kontrole poslani po pomoti.

3.  
Carinski organ države članice pošlje zahteve za informacije v skladu z odstavkom 2(a) v obdobju sedmih dni po izteku roka iz navedenega člena, zahteve za informacije v skladu z odstavkom 2(b) pa v roku sedmih dni po izteku veljavnega roka iz odstavka 1.

Če pa pred iztekom teh rokov carinski organ države odhoda prejme informacije, da se skupni tranzitni postopek ni pravilno končal, ali sumi, da je tako, nemudoma pošlje zahtevo.

4.  
Odgovori na zahteve, predložene v skladu z odstavkom 2, se pošljejo v 28 dneh od dneva, ko je bila zahteva poslana.
5.  
Če na podlagi zahteve v skladu z odstavkom 2 namembni carinski urad ni predložil dovolj informacij, da bi se skupni tranzitni postopek lahko zaključil, carinski organ države odhoda od imetnika postopka zahteva, da predloži te informacije, in sicer najpozneje 28 dni po začetku poizvedovalnega postopka.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, če na podlagi zahteve v skladu z odstavkom 2 namembni carinski urad ni predložil dovolj informacij, da bi se skupni tranzitni postopek lahko zaključil, ta carinski organ države odhoda od imetnika postopka zahteva, da predloži te informacije, in sicer najpozneje 35 dni po začetku poizvedovalnega postopka.

▼M38

Imetnik postopka na zahtevo odgovori v 28 dneh od dneva, na katerega je bila poslana.

6.  
Če informacije iz odgovora imetnika postopka v skladu ►M39  z odstavkom 5 ◄ ne zadostujejo za zaključek skupnega tranzitnega postopka, vendar carinski organ države odhoda meni, da zadoščajo za nadaljevanje poizvedovalnega postopka, ta organ nemudoma pošlje zahtevo za dodatne informacije zadevnemu carinskemu uradu.

Ta carinski urad odgovori na zahtevo v 40 dneh od dneva, na katerega je bila poslana.

7.  
Kadar je med ukrepi poizvedovalnega postopka iz odstavkov 1 do 6 ugotovljeno, da se je skupni tranzitni postopek končal pravilno, carinski organi države odhoda zaključijo skupni tranzitni postopek ter takoj obvestijo imetnika postopka in, če je to primerno, kateri koli carinski organ, ki je morda začel postopek za preklic zaključka tega postopka.
8.  
Kadar se med ukrepi poizvedovalnega postopka iz odstavkov 1 do 6 ugotovi, da skupnega tranzitnega postopka ni mogoče zaključiti, carinski organ države odhoda ugotovi, ali je nastal dolg.

Če je nastal dolg, carinski organ države odhoda sprejme naslednje ukrepe:

(a) 

ugotovi, kdo je dolžnik;

(b) 

določi carinski organ, pristojen za obvestilo o carinskem dolgu.

Člen 50

Zahteva za prenos izterjave dolga

1.  
Če carinski organ države odhoda med poizvedovalnim postopkom in pred potekom roka iz člena 114(2) pridobi dokaze, da se kraj, kjer so se zgodili dogodki, zaradi katerih je nastal dolg, nahaja v drugi državi, ta carinski organ takoj, vsekakor pa v tem roku pošlje vse razpoložljive informacije pristojnemu carinskemu organu v tem kraju.
2.  
Pristojni carinski organ v tem kraju potrdi prejem informacij in obvesti carinski organ države odhoda, ali je odgovoren za izterjavo. Če carinski organ države odhoda ni prejel teh informacij v 28 dneh, takoj nadaljuje poizvedovalni postopek ali začne izterjavo.

Člen 51

Alternativno dokazilo o koncu skupnega tranzitnega postopka

1.  

Šteje se, da se je skupni tranzitni postopek končal pravilno, če imetnik postopka carinskemu organu države odhoda ustrezno predloži enega od naslednjih dokumentov za identifikacijo blaga:

(a) 

dokument, ki so ga potrdili carinski organi namembne države ter ki identificira blago in ugotavlja, da je bilo blago predloženo namembnemu carinskemu uradu ali dostavljeno pooblaščenemu prejemniku v skladu s členom 87;

(b) 

dokument ali carinsko evidenco, ki ju potrdijo carinski organi države ter ki potrjujeta, da je blago fizično zapustilo carinsko območje pogodbenice;

(c) 

carinski dokument, izdan v tretji državi, v kateri je bilo blago dano v carinski postopek;

(d) 

dokument, izdan v tretji državi, ki ga je z žigom ali kako drugače potrdil carinski organ te države in ki potrjuje, da se šteje, da je blago v prostem prometu v tej državi.

2.  
Namesto dokumentov iz odstavka 1 se lahko kot dokazilo predložijo njihove kopije, katerih verodostojnost potrdi organ, ki je potrdil izvirne dokumente, organ zadevne tretje države ali organ države.

Člen 52

Preverjanje in upravna pomoč

1.  
Pristojni carinski organi lahko po prepustitvi blaga opravijo kontrole predloženih informacij, dokumentov, obrazcev, dovoljenj ali podatkov v zvezi s skupno tranzitno operacijo, da preverijo, da so vnosi, izmenjane informacije in žigi pristni. Takšne kontrole se izvajajo, če se pojavijo dvomi glede pravilnosti in pristnosti predloženih informacij ali če obstaja sum goljufije. Lahko se izvajajo tudi na podlagi analize tveganja ali naključne izbire.
2.  
Pristojni carinski organ se nemudoma odzove na prejeto prošnjo po izvedbi kontrole po prepustitvi blaga.
3.  
Če pristojni carinski organ države odhoda vloži zahtevek pri pristojnem carinskem organu za kontrolo po prepustitvi blaga v zvezi z informacijami, povezanimi s skupno tranzitno operacijo, se šteje, da pogoji iz člena 48(2) o zaključku postopka tranzita niso bili izpolnjeni, dokler nista potrjeni pristnost in pravilnost podatkov.POGLAVJE VII

Skupni tranzitni postopek za gibanje blaga po transportnih napeljavah

Člen 53

Skupni tranzitni postopek za gibanje blaga po transportnih napeljavah

1.  
Če blago, ki se prevaža po transportnih napeljavah, vstopi na carinsko območje pogodbenice prek navedene napeljave, se šteje, da je to blago dano v skupni tranzitni postopek ob vstopu na navedeno ozemlje.
2.  
Če se blago že nahaja na carinskem območju ene od pogodbenic in se prevaža po transportnih napeljavah, se šteje, da je to blago dano v skupni tranzitni postopek, če je dano v transportne napeljave.
3.  
Za namene skupnega tranzitnega postopka, če se blago prevaža po transportnih napeljavah, je imetnik postopka upravljavec transportnih napeljav s sedežem v pogodbenici, prek ozemlja katere blago vstopi na carinsko območje pogodbenic, v primeru iz odstavka 1 ali upravljavec transportnih napeljav v pogodbenici, v kateri se prenos začne, v primeru iz odstavka 2.

Imetnik postopka in carinski organ se dogovorita o metodah carinskega nadzora nad blagom, ki se prevaža.

4.  
Za namene člena 8(2) se upravljavec transportnih napeljav s sedežem v državi, prek ozemlja katere se blago prevaža po transportnih napeljavah, šteje za prevoznika.
5.  

Brez poseganja v določbe člena 8 se šteje, da je skupni tranzitni postopek končan, ko se opravi ustrezen vnos v poslovne evidence prejemnika ali upravljavca transportnih napeljav, ki potrjuje, da je blago, ki se prevaža po transportnih napeljavah:

(a) 

prispelo v prejemnikov obrat;

(b) 

sprejeto v razdelilno omrežje prejemnika ali

(c) 

zapustilo carinsko območje pogodbenic.

6.  
Kadar se šteje, da je bilo blago, ki se giblje po transportnih napeljavah med dvema pogodbenica, dano v skupni tranzitni postopek v skladu z določbami iz odstavka 2 ter med operacijo prečka ozemlje države skupnega tranzita, v kateri se postopek ne uporablja za gibanje blaga po transportnih napeljavah, se navedeni postopek med prečkanjem tega ozemlja zadrži.
7.  
Kadar se blago giblje po transportnih napeljavah iz ene države skupnega tranzita, v kateri se skupni tranzitni postopek ne uporablja za gibanje blaga po transportnih napeljavah, v namembni kraj v pogodbenici, v kateri se postopek uporablja, se šteje, da se navedeni postopek začne, ko blago vstopi na ozemlje slednje pogodbenice.
8.  
Kadar se blago giblje po transportnih napeljavah iz pogodbenice, v kateri se uporablja skupni tranzitni postopek za gibanje blaga po transportnih napeljavah, v namembni kraj v državi skupnega tranzita, v kateri se postopek ne uporablja, se šteje, da se navedeni postopek konča, ko blago zapusti ozemlje pogodbenice, v kateri se uporablja navedeni postopek.

Člen 54

Neobvezna uporaba skupnega tranzitnega postopka za gibanje blaga po transportnih napeljavah

Pogodbenica se lahko odloči, da za gibanje blaga po transportnih napeljavah ne bo uporabljala skupnega tranzitnega postopka. To odločitev sporoči Komisiji, ki nato o njej obvesti druge države.NASLOV III

POENOSTAVITVE, KI SE UPORABLJAJO ZA SKUPNI TRANZITNI POSTOPEKPOGLAVJE I

Splošne določbe o poenostavitvah

Člen 55

Vrste poenostavitev tranzita

►M39  1. ◄   

Carinski organi lahko na podlagi zahtevka odobrijo naslednje poenostavitve:

(a) 

uporabo splošnega zavarovanja ali opustitev zavarovanja;

(b) 

uporabo posebnih carinskih oznak, kadar je nameščanje carinskih oznak potrebno za zagotovitev identifikacije blaga, danega v skupni tranzitni postopek;

(c) 

status pooblaščenega pošiljatelja, ki imetniku dovoljenja omogoča dati blago v skupni tranzitni postopek, ne da bi ga predložil carini;

(d) 

status pooblaščenega prejemnika, ki imetniku dovoljenja omogoča na pooblaščenem mestu prejeti blago, ki se je gibalo v okviru skupnega tranzitnega postopka, da se v skladu s členom 48(1) konča postopek;

▼M41

(e) 

uporabo skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku;

▼M38

(f) 

uporabo posebnega skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici;

(g) 

uporabo drugih poenostavljenih postopkov na podlagi člena 6 Konvencije;

▼M39

(h) 

skupni tranzitni postopek, ki temelji na elektronski prevozni listini kot tranzitni deklaraciji, za letalski prevoz;

(i) 

uporabo carinske deklaracije z zmanjšanimi podatkovnimi zahtevami za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek.

2.  

Dovoljenja v skladu z odstavkom 1(i) za uporabo carinske deklaracije z zmanjšanimi podatkovnimi zahtevami, na podlagi katerih se da blago v skupni tranzitni postopek, se odobrijo za:

(a) 

prevoz blaga po železnici;

(b) 

prevoz blaga po zraku, kadar se elektronska prevozna listina ne uporablja kot tranzitna deklaracija.

3.  
Do datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 se uporabljata skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku, kot je navedeno v odstavku 1(e), ter skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, posebej za blago, ki se prevaža po železnici, kot je navedeno v odstavku 1(f). Po teh datumih se ta skupna tranzitna postopka ne uporabljata.

▼M41 —————

▼M39

Do datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 se poenostavitev iz odstavka 1(i) ne uporablja.

▼M38

Člen 56

Ozemeljska uporaba dovoljenj za poenostavitev

1.  
Poenostavitvi iz ►M39  člena 55(1)(b) in (c) ◄ se uporabljata samo za skupne tranzitne operacije, ki se začnejo v pogodbenici, v kateri se izda dovoljenje za poenostavitvi.
2.  
Poenostavitev iz ►M39  člena 55(1)(d) ◄ se uporablja samo za skupne tranzitne operacije, ki se končajo v pogodbenici, v kateri se izda dovoljenje za poenostavitev.
3.  
►M39  Poenostavitve iz člena 55(1)(e) in (h) se uporabljajo v pogodbenicah, določenih v dovoljenju za poenostavitve. ◄
4.  
►M39  Poenostavitve iz člena 55(1)(a), (f) in (i) se uporabljajo v vseh pogodbenicah. ◄

Člen 57

Splošne pogoji za dovoljenja za poenostavitev

1.  

Dovoljenje iz ►M39  člena 55(1)(a) ◄ se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

vložnik ima sedež na carinskem območju pogodbenice;

(b) 

vložnik ni huje ali ponavljajoče kršil carinske zakonodaje in davčnih predpisov ter ni storil hujših kaznivih dejanj v zvezi s svojo gospodarsko dejavnostjo;

(c) 

vložnik redno uporablja skupni tranzitni postopek oziroma ima praktične standarde usposobljenosti ali poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti.

2.  

Dovoljenja iz ►M39  člena 55(b), (c) in (d) ◄ se odobrijo vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

vložnik ima sedež na carinskem območju pogodbenice;

(b) 

vložnik izjavi, da bo redno uporabljal skupne tranzitne postopke;

(c) 

vložnik ni huje ali ponavljajoče kršil carinske zakonodaje in davčnih predpisov ter ni storil hujših kaznivih dejanj v zvezi s svojo gospodarsko dejavnostjo;

(d) 

vložnik izkaže, da ima s sistemom vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc visoko stopnjo nadzora nad svojimi operacijami in pretokom blaga, kar omogoča ustrezne carinske kontrole;

(e) 

vložnik ima praktične standarde usposobljenosti ali poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti.

3.  

Dovoljenje iz ►M39  člena 55(1)(e) ◄ se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

v primeru skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku, je vložnik letalska družba in ima sedež na carinskem območju pogodbenice;

▼M41 —————

▼M38

(c) 

vložnik redno uporablja skupne tranzitne postopke ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni obveznosti, povezane s temi postopki;

(d) 

vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.

4.  

Dovoljenje iz ►M39  člena 55(1)(f) ◄ se odobri vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

vložnik je železniško prevozno podjetje;

(b) 

vložnik ima sedež na carinskem območju pogodbenice;

(c) 

vložnik redno uporablja tranzitni postopek ali pristojni carinski organi vedo, da vložnik lahko izpolni obveznosti, povezane s postopkom; ter

(d) 

vložnik ni hudo ali večkrat kršil carinskih ali davčnih predpisov.

▼M39

5.  

Dovoljenja iz člena 55(1)(h) se odobrijo vložnikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) 

vložnik ima sedež na carinskem območju pogodbenice;

(b) 

vložnik izjavi, da bo redno uporabljal skupne tranzitne postopke;

(c) 

vložnik ni huje ali večkrat kršil carinske zakonodaje in davčnih predpisov ter ni storil hujših kaznivih dejanj v zvezi s svojo gospodarsko dejavnostjo;

(d) 

vložnik izkaže, da ima s sistemom vodenja trgovinskih in po potrebi transportnih evidenc visoko stopnjo nadzora nad svojimi operacijami in pretokom blaga, kar omogoča ustrezne carinske kontrole;

(e) 

vložnik ima praktične standarde usposobljenosti ali poklicne kvalifikacije, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti;

(f) 

vložnik opravlja veliko število letov med letališči v pogodbenicah;

(g) 

vložnik dokaže, da bo lahko zagotovil, da bodo podatki iz elektronske prevozne listine na voljo carinskemu uradu odhoda na letališču odhoda in namembnemu carinskemu uradu na namembnem letališču ter da bodo ti podatki enaki za carinski urad odhoda in namembni carinski urad.

▼M38

►M39  6. ◄   
Dovoljenja se odobrijo le, če carinski organ meni, da bo lahko nadzoroval skupni tranzitni postopek in opravljal kontrole, ne da bi bile pri tem upravne obremenitve nesorazmerne z zahtevami zadevne osebe.

Člen 58

Nadzor pogojev za dovoljenja

Carinski organi nadzorujejo pogoje, ki jih mora izpolnjevati imetnik dovoljenja. Poleg tega nadzorujejo izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz tega dovoljenja. Če so od ustanovitve imetnika dovoljenja pretekla manj kot tri leta, carinski organ prvo leto po izdaji dovoljenja izvaja nad tem imetnikom strožji nadzor.

Člen 59

Vsebina zahtevka za izdajo dovoljenja

1.  
Na zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo poenostavitev je treba vpisati datum in ga podpisati. Pogodbenice določijo, kako se vloži zahtevek.
2.  
Zahtevek vsebuje vsa dejstva, ki bodo pristojnim organom omogočila preverjanje, ali so izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je mogoče odobriti zahtevane poenostavitve.

Člen 60

Odgovornost vložnika

Oseba, ki zaprosi za poenostavitve, je v skladu z določbami, ki veljajo v pogodbenicah, in brez poseganja v morebitno uporabo kazenskih določb odgovorna za:

(a) 

pravilnost in popolnost informacij, navedenih v zahtevku;

(b) 

pristnost, pravilnost in veljavnost vseh dokumentov, priloženih zahtevku.

Člen 61

Carinski organi, pristojni za izdajo dovoljenja

1.  
Zahtevki za poenostavitev iz ►M39  člena 55(1)(c) ◄ se predložijo carinskim organom, ki so pristojni za izdajo dovoljenja v državi, v kateri naj bi se začele skupne tranzitne operacije.
2.  
Zahtevki za poenostavitev iz ►M39  člena 55(1)(d) ◄ se predložijo carinskim organom, ki so pristojni za izdajo dovoljenja v državi, v kateri naj bi se končala skupna tranzitna operacija.
3.  
Zahtevki za poenostavitev iz ►M39  člena 55(1)(a), (b), (e), (f), (h) in (i) ◄ se predložijo carinskim organom, ki so pristojni za kraj, v katerem se vodi oziroma je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju.

Glavna računovodska evidenca vložnika se nanaša na evidence in dokumentacijo, na podlagi katerih lahko carinski organi izdajo dovoljenje.

▼M39

4.  
Kadar bodisi pooblaščeni pošiljatelj iz člena 55(1)(c) bodisi vložnik, ki zaprosi za poenostavitev iz člena 55(1)(c), prav tako zaprosi za poenostavitev iz člena 55(1)(b), se lahko ta zahtevek predloži carinskemu organu, pristojnemu za sprejetje odločbe v državi, v kateri naj bi se začele skupne tranzitne operacije pooblaščenega pošiljatelja.

▼M38

Člen 62

Sprejem in zavrnitev zahtevkov ter izdaja dovoljenj

1.  
Zahtevki se sprejmejo ali zavrnejo in dovoljenja se izdajo v skladu z določbami, ki veljajo v pogodbenicah.
2.  
Odločbe o zavrnitvi zahtevka navajajo razloge za zavrnitev in se vložniku pošljejo v skladu z roki in določbami, ki veljajo v zadevni pogodbenici.

Člen 63

Vsebina dovoljenja

1.  
Imetniku dovoljenja se izda dovoljenje in po potrebi ena ali več overjenih kopij.
2.  
Dovoljenje določa pogoje za uporabo poenostavitev ter operativne in kontrolne ukrepe.

Člen 64

Začetek veljavnosti dovoljenja

1.  
Dovoljenje začne veljati na dan, ko ga vložnik prejme oziroma se šteje, da ga je prejel, in ga lahko carinski organi izvršujejo od navedenega dne dalje.

Razen če je v carinski zakonodaji določeno drugače, je dovoljenje veljavno brez časovne omejitve.

2.  

Dovoljenje začne veljati na dan, ki se razlikuje od dneva, ko ga vložnik prejme oziroma se šteje, da ga je prejel, v naslednjih primerih:

(a) 

kadar bo imelo dovoljenje pozitivne posledice za vložnika in je vložnik zahteval drugačen datum začetka veljavnosti; v tem primeru dovoljenje začne veljati na dan, ki ga je zahteval vložnik, če je poznejši od datuma, na katerega bi začelo veljati v skladu z odstavkom 1;

(b) 

kadar je bilo predhodno dovoljenje izdano za omejeno obdobje in je edini namen nove odločbe podaljšanje njegove veljavnosti; v tem primeru začne dovoljenje veljati dan po izteku veljavnosti predhodnega dovoljenja;

(c) 

kadar je začetek veljavnosti dovoljenja odvisen od vložnikove izpolnitve nekaterih formalnosti; v tem primeru začne dovoljenje veljati na dan, ko vložnik prejme obvestilo pristojnega carinskega organa o tem, da so bile formalnosti uspešno izpolnjene, ali na dan, ko se šteje, da je to obvestilo prejel.

Člen 65

Odprava, razveljavitev in sprememba dovoljenj

1.  
Imetnik dovoljenja obvesti carinske organe o vseh dejavnikih, ki so se pojavili po izdaji dovoljenja in bi lahko vplivali na njegovo nadaljnje izvajanje ali vsebino.
2.  

Carinski organi odpravijo dovoljenje, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) 

dovoljenje je bilo izdano na podlagi nepravilnih ali nepopolnih informacij;

(b) 

imetnik dovoljenja je vedel ali bi moral in mogel vedeti, da so informacije nepravilne ali nepopolne;

(c) 

dovoljenje bi bilo drugačno, če bi bile informacije pravilne in popolne.

3.  

Dovoljenje se razveljavi ali spremeni, kadar v primerih, ki niso navedeni v odstavku 2:

(a) 

eden ali več pogojev za izdajo dovoljenja ni bil ali ni več izpolnjen ali

(b) 

na podlagi zahtevka imetnika dovoljenja.

4.  
Imetnik dovoljenja se obvesti o odpravi, razveljavitvi ali spremembi dovoljenja v skladu z roki in določbami, ki veljajo v pogodbenici.
5.  
Odprava dovoljenja začne učinkovati na dan, ko je začelo učinkovati prvotno dovoljenje, razen če je v skladu s carinsko zakonodajo v odločbi drugače določeno.
6.  
Razveljavitev ali sprememba dovoljenja začne učinkovati na dan, ko jo vložnik prejme oziroma se šteje, da jo je prejel. Vendar lahko v izjemnih primerih carinski organi zaradi pravno utemeljenih interesov imetnika dovoljenja odložijo začetek učinkovanja razveljavitve ali spremembe v skladu z roki, ki veljajo v pogodbenici. Datum začetka učinkovanja odločbe je naveden v odločbi o razveljavitvi ali spremembi dovoljenja.

Člen 66

Ponovna ocena dovoljenja

1.  

Carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, ga ponovno oceni v naslednjih primerih:

(a) 

v primeru sprememb ustrezne zakonodaje, ki vplivajo na dovoljenje;

(b) 

če je to potrebno na podlagi rezultatov spremljanja;

(c) 

če je to potrebno zaradi informacij, ki jih je predložil imetnik dovoljenja v skladu s členom 65(1) ali so jih predložili drugi organi.

2.  
Carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, imetniku dovoljenja sporoči rezultat ponovne ocene.

Člen 67

Zadržanje dovoljenja

1.  

Carinski organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja, zadrži dovoljenje namesto da bi ga odpravil, razveljavil ali spremenil, če:

(a) 

meni, da obstajajo zadostni razlogi za odpravo, razveljavitev ali spremembo dovoljenja, vendar še nima vseh potrebnih informacij za odločanje o odpravi, razveljavitvi ali spremembi;

(b) 

meni, da pogoji iz tega dovoljenja niso izpolnjeni ali da imetnik dovoljenja ne izpolnjuje obveznosti iz tega dovoljenja, ter je primerno, da se imetniku dovoljenja da na voljo dovolj časa za sprejetje ukrepov za zagotovitev izpolnjevanja pogojev ali obveznosti;

(c) 

imetnik dovoljenja zahteva takšno zadržanje, ker začasno ne more izpolniti pogojev iz dovoljenja ali obveznosti iz tega dovoljenja.

2.  
V primerih iz odstavkov 1(b) in (c) imetnik dovoljenja obvesti carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, o ukrepih, glede katerih se zavezuje, da jih bo sprejel za zagotovitev izpolnjevanja pogojev ali obveznosti, ter času, ki ga potrebuje za sprejetje navedenih ukrepov.

Člen 68

Obdobje zadržanja dovoljenja

1.  
Obdobje zadržanja, ki ga določi pristojni carinski organ, ustreza času, ki ga ta potrebuje, da preveri, ali so pogoji za odpravo, razveljavitev ali spremembo izpolnjeni.

Kadar pa carinski organ meni, da imetnik dovoljenja morda ne izpolnjuje meril iz člena 57(1)(b), dovoljenje zadrži, dokler se ne ugotovi, ali je prišlo do hujše ali ponavljajoče se kršitve, ki jo je storila katera od naslednjih oseb:

(a) 

imetnik dovoljenja;

(b) 

oseba, ki vodi družbo imetnico zadevnega dovoljenja ali nadzoruje njegovo upravljanje;

(c) 

oseba, odgovorna za carinske zadeve v družbi imetnici zadevnega dovoljenja.

2.  
V primerih iz člena 67(1)(b) in (c) obdobje zadržanja, ki ga določi carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, ustreza času iz obvestila imetnika dovoljenja v skladu s členom 67(2). Obdobje zadržanja se lahko na zahtevo imetnika dovoljenja po potrebi dodatno podaljša.

Obdobje zadržanja se lahko dodatno podaljša za čas, ki ga pristojni carinski organ potrebuje, da preveri, ali se z navedenimi ukrepi zagotavlja izpolnjevanje pogojev ali obveznosti, pri čemer slednji čas ne presega 30 dni.

3.  
Če po zadržanju dovoljenja carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, namerava odpraviti, razveljaviti ali spremeniti navedeno dovoljenje v skladu s členom 65, se obdobje zadržanja iz odstavkov 1 in 2 tega člena po potrebi podaljša, dokler ne začne učinkovati odločba o odpravi, razveljavitvi ali spremembi.

Člen 69

Konec zadržanja dovoljenja

1.  

Zadržanje se konča ob izteku obdobja zadržanja, razen če se pred iztekom tega obdobja zgodi nekaj od naslednjega:

(a) 

zadržanje se prekliče, ker v primeru iz člena 67(1)(a) ni razlogov za odpravo, razveljavitev ali spremembo dovoljenja v skladu s členom 65; v tem primeru se zadržanje konča na dan preklica;

(b) 

zadržanje se prekliče, ker je v primeru iz člena 67(1)(b) in (c) po mnenju carinskega organa, pristojnega za izdajo dovoljenja, imetnik dovoljenja sprejel potrebne ukrepe za zagotovitev izpolnjevanja pogojev iz dovoljenja ali obveznosti iz tega dovoljenja; v tem primeru se zadržanje konča na dan preklica;

(c) 

zadržano dovoljenje se odpravi, razveljavi ali spremeni; v tem primeru se zadržanje konča na dan odprave, razveljavitve ali spremembe.

2.  
Carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, imetnika dovoljenja obvesti o koncu zadržanja.

▼M39 —————

▼M38

Člen 71

Ponovna ocena dovoljenj, ki so 1. maja 2016 že veljavna

1.  
►M39  Dovoljenja, ki so bila izdana na podlagi člena 44(1)(a), (b), (d) ali (e) Dodatka I h Konvenciji, kakor je bila spremenjena s Sklepom št. 1/2008, ali pa so bila izdana na podlagi člena 44(1)(f)(i) ali (ii), kjer je bil uporabljen poenostavljen potopek – raven 1, ter ki so veljavna 1. maja 2016 in ki nimajo omejenega obdobja veljavnosti, se ponovno ocenijo najpozneje do 1. maja 2019. ◄
2.  

Dovoljenja, izdana na podlagi ►M39  člena 44(1)(a), (b), (d) in (e) iz Dodatka I h Konvenciji, kakor je bila spremenjena ◄ , kakor je bila spremenjena s Sklepom št. 1/2008, ki so veljavna 1. maja 2016, ostanejo veljavna:

(a) 

za dovoljenja, ki imajo omejeno obdobje veljavnosti, do konca navedenega obdobja ali 1. maja 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum;

(b) 

za vsa druga dovoljenja, dokler se dovoljenje ponovno ne oceni.

3.  
Z odločbami, izdanimi po ponovni oceni, se razveljavijo ponovno ocenjena dovoljenja in, če je to primerno, izdajo nova dovoljenja. O teh odločbah so imetniki dovoljenja nemudoma obveščeni.

▼M39 —————

▼M38

Člen 72

Shranjevanje evidenc pri carinskih organih

1.  
Carinski organi hranijo zahtevke in priložene spremne listine skupaj z izvodom vseh izdanih dovoljenj.
2.  
Če se zahtevek zavrne ali se dovoljenje odpravi, razveljavi, spremeni ali zadrži, se zahtevek in odločba o zavrnitvi oziroma po potrebi o odpravi, razveljavitvi, spremembi ali zadržanju dovoljenja ter vse priložene spremne listine hranijo vsaj tri leta od izteka koledarskega leta, v katerem je bil zahtevek zavrnjen oziroma v katerem je bilo dovoljenje odpravljeno, razveljavljeno, spremenjeno ali zadržano.

Člen 73

Veljavnost carinskih oznak, ki so 1. maja 2016 že veljavne

Carinske oznake iz člena 38 in carinske oznake posebne vrste iz člena 82, ki so v skladu s ►M39  Prilogo II k Dodatku I ◄ h Konvenciji, kakor je bila spremenjena s Sklepom št. 1/2008 se lahko uporabljajo do porabe zalog ali do 1. maja 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.POGLAVJE II

Splošno zavarovanje in opustitev zavarovanja

Člen 74

Referenčni znesek

1.  
Razen če je v členu 75 določeno drugače, je znesek splošnega zavarovanja enak referenčnemu znesku, ki ga določi carinski urad zavarovanja.
2.  
Referenčni znesek splošnega zavarovanja ustreza znesku dolga, ki bi lahko postal plačljiv v zvezi z vsako skupno tranzitno operacijo, za katero se predloži zavarovanje, v obdobju med dajanjem blaga v skupni tranzitni postopek in trenutkom, ko je postopek zaključen.

Za namen tega izračuna se upoštevajo najvišje stopnje dolga, ki se uporabljajo za blago iste vrste v državi carinskega urada zavarovanja, unijsko blago, ki se prevaža v skladu s Konvencijo, pa se obravnava kot neunijsko blago.

Če carinski urad zavarovanja nima na voljo informacij, ki so potrebne za določitev referenčnega zneska, se ta znesek določi na 10 000 EUR za vsako tranzitno operacijo.

3.  
Carinski urad zavarovanja določi referenčni znesek v sodelovanju z imetnikom postopka. Pri določanju referenčnega zneska carinski urad zavarovanja določi ta znesek na podlagi informacij o blagu, danem v skupni tranzitni postopek v preteklih 12 mesecih, in ocene o količini načrtovanih operacij, navedeni zlasti v trgovinski dokumentaciji in poslovnih knjigah imetnika postopka.
4.  
Carinski urad zavarovanja pregleda referenčni znesek na lastno pobudo ali na zahtevo imetnika postopka in ga po potrebi prilagodi.
5.  
Vsak imetnik postopka zagotovi, da znesek, ki je ali lahko postane plačljiv, ne preseže referenčnega zneska.

Ta oseba obvesti carinski urad zavarovanja, ko višina referenčnega zneska ne zadostuje več za kritje njegovih operacij.

6.  
►M39  Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 carinski organi spremljajo zavarovanje. ◄

Spremljanje referenčnega zneska, ki pokriva znesek dolga, ki lahko postane plačljiv, za blago, dano v skupni tranzitni postopek, se z uporabo elektronskega sistema iz člena 4(1) zagotovi za vsako skupno tranzitno operacijo v trenutku dajanja blaga v skupni tranzitni postopek.

▼M39

7.  
Spremljanje zavarovanja za blago, dano v skupni tranzitni postopek, za katerega se uporablja poenostavitev iz člena 55(1)(f), se v obdobju med iztekom opustitve iz člena 13(2) in datumi začetka NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 zagotavlja z rednimi in ustreznimi revizijami.

▼M38

Člen 75

Višina splošnega zavarovanja

1.  
Imetniku postopka se lahko dovoli, da uporabi splošno zavarovanje z znižanim zneskom ali pridobi opustitev zavarovanja.
2.  

Znesek splošnega zavarovanja se zmanjša na:

(a) 

50 % referenčnega zneska, določenega v skladu s členom 74, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) 

vložnik vzdržuje računovodski sistem, ki je skladen s splošno sprejetimi računovodskimi načeli, veljavnimi v pogodbenici, v kateri se vodi knjigovodstvo, omogoča carinsko kontrolo na podlagi revizije in vodi evidenco podatkov, ki zagotavljajo revizijsko sled od trenutka, ko je podatek vnesen v spis;

(ii) 

vložnik ima upravno ureditev, ki ustreza vrsti in obsegu poslovanja ter upravljanju pretoka blaga, njena notranja kontrola pa je sposobna preprečiti, odkriti, in popraviti napake ter preprečiti in odkriti nezakonite ali nepravilne transakcije;

(iii) 

vložnik ni v stečajnem postopku;

(iv) 

v zadnjih treh letih pred vložitvijo zahtevka je vložnik izpolnjeval svoje finančne obveznosti v zvezi s plačevanjem dolga, ki se pobira pri uvozu ali izvozu blaga ali v povezavi z njima;

(v) 

vložnik na podlagi evidenc in informacij, ki so na voljo za zadnja tri leta pred vložitvijo zahtevka, izkaže da ima zadostno finančno zmogljivost za izpolnjevanje svojih obveznosti in zavez glede na vrsto in obseg poslovanja, tudi tako, da nima čistega negativnega premoženja, razen če se to lahko pokrije;

▼M41 —————

▼M38

(b) 

30 % referenčnega zneska, določenega v skladu s členom 74, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) 

vložnik vzdržuje računovodski sistem, ki je skladen s splošno sprejetimi računovodskimi načeli, veljavnimi v pogodbenici, v kateri se vodi knjigovodstvo, omogoča carinsko kontrolo na podlagi revizije in vodi evidenco podatkov, ki zagotavljajo revizijsko sled od trenutka, ko je podatek vnesen v spis;

(ii) 

vložnik ima upravno organizacijo, ki ustreza vrsti in obsegu poslovanja ter upravljanju pretoka blaga, njena notranja kontrola pa je sposobna preprečiti, odkriti, in popraviti napake ter preprečiti in odkriti nezakonite ali nepravilne transakcije;

(iii) 

vložnik zagotovi, da je zadevnim zaposlenim naročeno, naj obvestijo carinske organe, če se odkrijejo težave glede skladnosti, in vzpostavi postopke za obveščanje carinskih organov o takih težavah;

(iv) 

vložnik ni v stečajnem postopku;

(v) 

v zadnjih treh letih pred vložitvijo zahtevka je vložnik izpolnjeval svoje finančne obveznosti v zvezi s plačevanjem dolga, ki se pobira pri uvozu ali izvozu blaga ali v povezavi z njima;

(vi) 

vložnik na podlagi evidenc in informacij, ki so na voljo za zadnja tri leta pred vložitvijo zahtevka, izkaže da ima zadostno finančno zmogljivost za izpolnjevanje svojih obveznosti in zavez glede na vrsto in obseg poslovanja, tudi tako, da nima čistega negativnega premoženja, razen če se to lahko pokrije;

▼M41 —————

▼M38

(c) 

0 % referenčnega zneska, določenega v skladu s členom 74, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) 

vložnik vzdržuje računovodski sistem, ki je skladen s splošno sprejetimi računovodskimi načeli, veljavnimi v pogodbenici, v kateri se vodi knjigovodstvo, omogoča carinsko kontrolo na podlagi revizije in vodi evidenco podatkov, ki zagotavljajo revizijsko sled od trenutka, ko je podatek vnesen v spis;

(ii) 

vložnik omogoča carinskemu organu fizični dostop do svojih računovodskih sistemov in po potrebi do svojih trgovinskih in transportnih evidenc;

(iii) 

vložnik ima logistični sistem, ki opredeljuje blago kot blago v prostem prometu v pogodbenici ali blago iz tretje države in po potrebi navaja njegovo lokacijo;

(iv) 

vložnik ima upravno organizacijo, ki ustreza vrsti in obsegu poslovanja ter upravljanju pretoka blaga, njena notranja kontrola pa je sposobna preprečiti, odkriti, in popraviti napake ter preprečiti in odkriti nezakonite ali nepravilne transakcije;

(v) 

če je primerno, ima vložnik vzpostavljene zadovoljive postopke za ravnanje z licencami in dovoljenji, izdanimi v skladu z ukrepi trgovinske politike ali trgovanjem s kmetijskimi proizvodi;

(vi) 

vložnik ima vzpostavljene zadovoljive postopke za arhiviranje svojih evidenc in informacij ter varovanje pred izgubo informacij;

(vii) 

vložnik zagotovi, da je zadevnim zaposlenim naročeno, naj obvestijo carinske organe, če se odkrijejo težave glede skladnosti, in vzpostavi postopke za obveščanje carinskih organov o takih težavah;

(viii) 

vložnik ima vzpostavljene ustrezne varnostne ukrepe za zaščito računalniškega sistema vložnika pred vdorom nepooblaščenih oseb in za zaščito dokumentacije vložnika;

(ix) 

vložnik ni v stečajnem postopku;

(x) 

v zadnjih treh letih pred vložitvijo zahtevka je vložnik izpolnjeval svoje finančne obveznosti v zvezi s plačevanjem dolga, ki se pobira pri uvozu ali izvozu blaga ali v povezavi z njima;

(xi) 

vložnik na podlagi evidenc in informacij, ki so na voljo za zadnja tri leta pred vložitvijo zahtevka, izkaže da ima zadostno finančno zmogljivost za izpolnjevanje svojih obveznosti in zavez glede na vrsto in obseg poslovanja, tudi tako, da nima čistega negativnega premoženja, razen če se to lahko pokrije.

▼M41 —————

▼M41

3.  
Pri preverjanju, ali ima vložnik zadostno finančno zmogljivost za odobritev dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja, kot zahtevajo odstavki 2(a)(v), 2(b)(vi) in 2(c)(xi), carinski organi upoštevajo sposobnost vložnika, da izpolni svoje obveznosti plačila svojih dolgov in drugih dajatev, ki lahko nastanejo in ki jih ne krije to zavarovanje.

Če je to upravičeno, lahko carinski organi upoštevajo tveganje nastanka teh dolgov ob upoštevanju vrste in obsega s carino povezanih poslovnih dejavnosti vložnika in vrste blaga, za katero se zahteva zavarovanje.

▼M38

Člen 76

Metode uporabe splošnega zavarovanja in opustitev zavarovanja

Carinski urad zavarovanja imetniku postopka sporoči naslednje informacije:

(a) 

referenčno številko zavarovanja;

(b) 

dostopno kodo, povezano z referenčno številko zavarovanja.

Na zahtevo osebe, ki je predložila zavarovanje, carinski urad zavarovanja temu zavarovanju dodeli eno ali več dodatnih dostopnih kod za uporabo s strani te osebe ali njenih zastopnikov.

Člen 77

Začasna prepoved uporabe splošnega zavarovanja ali splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek, vključno z opustitvijo zavarovanja

Uporaba splošnega zavarovanja ali splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek, vključno z opustitvijo zavarovanja, se lahko začasno prepove v naslednjih primerih:

(a) 

v posebni okoliščinah;

(b) 

za blago, v zvezi s katerim je bila dokazana večja goljufija glede uporabe zavarovanja.

Posebne okoliščine, večje goljufije in postopkovna pravila za začasno prepoved uporabe splošnega zavarovanja in splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek, vključno z opustitvijo zavarovanja, so določeni v Prilogi I.

Člen 78

Zavarovalni dokument

1.  
Splošno zavarovanje se predloži v obliki izjave poroka na obrazcu iz Priloge C4 k Dodatku III. Carinski urad zavarovanja obdrži dokazilo o tej izjavi za obdobje veljavnosti zavarovanja.
2.  
Smiselno se uporabljata člen 20(2) in člen 22.

Člen 79

Potrdila o splošnem zavarovanju in potrdila o opustitvi zavarovanja

1.  
Na podlagi dovoljenja carinski urad zavarovanja imetniku postopka izda eno ali več potrdil o splošnem zavarovanju, pripravljeno na obrazcu iz Priloge C 5 k Dodatku III, ali eno ali več potrdil o opustitvi zavarovanja, pripravljeno na obrazcu iz Priloge C6 k Dodatku III, ki imetniku postopka omogočajo predložitev dokazila o splošnem zavarovanju ali opustitvi zavarovanja v okviru člena 26(1)(b).
2.  
Obdobje veljavnosti potrdila ni daljše od dveh let. Vendar lahko urad zavarovanja to obdobje podaljša za še eno obdobje, ki ni daljše od dveh let.

Člen 80

Razveljavitev in preklic v zvezi z dovoljenjem za uporabo splošnega zavarovanja ali v zvezi z izjavo poroka

1.  
Člen 23(1) in (2) se smiselno uporablja za razveljavitev in preklic v zvezi z dovoljenjem za uporabo splošnega zavarovanja ali v zvezi z izjavo poroka.
2.  
Urad zavarovanja v sistem iz člena 9 vnese razveljavitev dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja ali opustitve zavarovanja s strani carinskih organov ter datum začetka učinkovanja razveljavitve izjave poroka s strani urada zavarovanja ali datum začetka učinkovanja preklica izjave s strani poroka.
3.  
Od datuma začetka učinkovanja razveljavitve ali preklica iz odstavka 1 se za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek ne uporabi nobeneno potrdilo o splošnem zavarovanju ali potrdilo o opustitvi zavarovanja, ki je bilo izdano za uporabo člena 26(1)(b), in imetnik postopka ga nemudoma vrne uradu zavarovanja.

Vsaka država posreduje Komisiji podatke, s katerimi je mogoče identificirati potrdila, ki so še veljavna in še niso bila vrnjena ali ki so bila prijavljena kot ukradena, izgubljena ali ponarejena. Komisija o tem obvesti druge države.POGLAVJE III

Uporaba posebnih carinskih oznak

Člen 81

Dovoljenje za uporabo posebnih carinskih oznak

1.  
Dovoljenja v skladu s ►M39  členom 55(1)(b) ◄ za uporabo posebnih carinskih oznak na prevoznih sredstvih, zabojnikih ali tovorkih, ki se uporabljajo pri skupnem tranzitnem postopku, se izdajo, kadar carinski organi potrdijo oznake, navedene v zahtevku za dovoljenje.
2.  
Carinski organ v okviru dovoljenja sprejme posebne carinske oznake, ki so jih odobrili carinski organi druge države, razen če ima informacije, da določena carinska oznaka ni primerna za carinske namene.

Člen 82

Formalnosti za uporabo posebnih carinskih oznak

1.  
Posebne carinske oznake izpolnjujejo zahteve iz člena 38(1).

Če je carinske oznake potrdil pristojni organ v skladu z mednarodnim standardom ISO št. 17712:2013 „Tovorni zabojniki – Mehanske plombe“, se šteje, da te carinske oznake izpolnjujejo te zahteve.

Za prevoz v zabojnikih se v najširšem možnem obsegu uporabljajo carinske oznake z močnimi varnostnimi elementi.

2.  

Posebne carinske oznake vsebujejo eno od naslednjih navedb:

(a) 

ime osebe, pooblaščene za njihovo uporabo v skladu s ►M39  členom 55(1)(b) ◄ ;

(b) 

ustrezno okrajšavo ali oznako, na podlagi katere lahko carinski organ države odhoda opredeli zadevno osebo.

3.  
Imetnik postopka vpiše število in posamezne identifikatorje posebnih carinskih oznak v tranzitno deklaracijo ter pritrdi carinske oznake najpozneje ob prepustitvi blaga v skupni tranzitni postopek.
4.  
Posebne carinske oznake, ki so v skladu s ►M39  Prilogo II k Dodatku I h Konvenciji. ◄ , kakor je bila spremenjena s Sklepom št. 1/2008, se lahko uporabljajo še naprej do porabe zalog ali do 1. maja 2019, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

Člen 83

Carinski nadzor za uporabo posebnih carinskih oznak

Carinski organi izvedejo naslednje:

(a) 

obvestijo Komisijo in pristojne carinske organe drugih pogodbenic o posebnih carinskih oznakah, ki se uporabljajo, ter posebnih carinskih oznakah, za katere so sklenili, da jih ne bodo odobrili zaradi nepravilnosti ali tehničnih pomanjkljivosti;

(b) 

pregledajo posebne carinske oznake, ki so jih odobrili in se uporabljajo, ko so obveščeni, da je drug organ že sklenil, da ne bo odobril določene posebne carinske oznake;

(c) 

izvedejo medsebojno posvetovanje, da se doseže skupna ocena;

(d) 

spremljajo uporabo posebnih carinskih oznak s strani oseb, ki so pooblaščene v skladu s členom 81.

Po potrebi lahko pogodbenice na podlagi medsebojnega dogovora vzpostavijo skupni sistem številčenja, opredelijo uporabo skupnih varnostnih elementov in tehnologijo.POGLAVJE IV

Status pooblaščenega pošiljatelja

Člen 84

Izdajanje dovoljenj za status pooblaščenega pošiljatelja za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek

Status pooblaščenega pošiljatelja iz ►M39  člena 55(1)(c) ◄ se dodeli samo vložnikom, ki so pooblaščeni za predložitev splošnega zavarovanja ali uporabo opustitve zavarovanja iz ►M39  člena 55(1)(a) ◄ .

Člen 85

Vsebina dovoljenja za status pooblaščenega izdajatelja

Dovoljenje posebej določa:

(a) 

carinski urad ali carinske urade odhoda, ki bodo pristojni za prihajajoče skupne tranzitne operacije;

(b) 

rok, v katerem lahko carinski organi, potem ko pooblaščeni pošiljatelj vloži tranzitno deklaracijo, po potrebi izvedejo kontrole blaga pred njegovo prepustitvijo;

(c) 

ukrepe, ki jih je treba sprejeti za identifikacijo – v tem primeru lahko pristojni organi določijo, da se na prevozna sredstva ali na tovorke namestijo posebne carinske oznake, ki jih carinski organi odobrijo kot skladne z značilnostmi iz člena 82, namesti pa jih pooblaščeni pošiljatelj;

(d) 

izvzete kategorije ali gibanja blaga;

(e) 

operativne in kontrolne ukrepe, ki jih mora upoštevati pooblaščeni pošiljatelj. Če je to ustrezno, morebitne posebne pogoje za postopke tranzita, ki se izvajajo izven običajnega delovnega časa carinskega urada odhoda.

Člen 86

Dajanje blaga v skupni tranzitni postopek s strani pooblaščenega pošiljatelja

1.  
Kadar namerava pooblaščeni pošiljatelj dati blago v skupni tranzitni postopek, vloži tranzitno deklaracijo pri uradu odhoda. Pooblaščeni pošiljatelj ne začne skupne tranzitne operacije pred iztekom roka, določenega v dovoljenju iz ►M39  člena 55(1)(c) ◄ .
2.  

Pooblaščeni pošiljatelj v elektronski tranzitni sistem vnese naslednje informacije:

(a) 

načrt poti, če je bil načrt poti predpisan v skladu s členom 33(2);

(b) 

rok, določen v skladu s členom 34, v katerem se blago predloži namembnemu carinskemu uradu;

(c) 

število in posamezne identifikatorje carinskih oznak, če je ustrezno.

3.  
Pooblaščeni pošiljatelj natisne spremno tranzitno listino šele po prejemu obvestila o prepustitvi blaga v skupni tranzitni postopek od carinskega urada odhoda.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 pooblaščeni pošiljatelj natisne spremno tranzitno listino, če je dejansko prejel obvestilo o prepustitvi blaga v skupni tranzitni postopek od carinskega urada odhoda.

▼M38POGLAVJE V

Status pooblaščenega prejemnika

Člen 87

Izdajanje dovoljenj za status pooblaščenega prejemnika za sprejem blaga, ki se giblje v okviru skupnega tranzitnega postopka

Status pooblaščenega prejemnika iz ►M39  člena 55(1)(d) ◄ se dodeli samo vložnikom, ki izjavijo, da bodo redno prejemali blago, ki je bilo dano v skupni tranzitni postopek.

Člen 88

Formalnosti za blago, ki se giblje v okviru skupnega tranzitnega postopka, ki ga prejme pooblaščeni prejemnik

1.  

Ko blago prispe na kraj, določen v dovoljenju iz ►M39  člena 55(1)(d) ◄ , pooblaščeni prejemnik:

(a) 

takoj obvesti namembni carinski urad o prihodu blaga in ga obvesti o kakršnih koli nepravilnostih ali izrednih dogodkih, ki so se zgodili med prevozom;

(b) 

raztovori blago šele po pridobitvi dovoljenja od namembnega carinskega urada;

(c) 

po raztovarjanju nemudoma vnese rezultate pregleda in vse druge relevantne informacije v zvezi raztovarjanjem v svojo evidenco;

(d) 

namembni carinski urad obvesti o rezultatih pregleda blaga in o vseh nepravilnostih najpozneje na tretji dan po dnevu, ko je prejel dovoljenje za raztovarjanje blaga.

2.  
Če je namembni carinski urad prejel obvestilo o prihodu blaga v prostore pooblaščenega prejemnika, o prihodu blaga obvesti carinski urad odhoda.
3.  
Ko namembni carinski urad prejme rezultate pregleda blaga iz odstavka 1(d), pošlje rezultate kontrole carinskemu uradu odhoda najpozneje na šesti dan po dnevu, ko je bilo blago dostavljeno pooblaščenemu prejemniku.

Člen 89

Vsebina dovoljenja

1.  

Dovoljenje posebej določa:

(a) 

namembni carinski urad oziroma urade, pristojne za blago, ki ga prejme pooblaščeni prejemnik;

(b) 

rok, v katerem mora pooblaščeni prejemnik od namembnega urada prejeti dovoljenje za raztovarjanje blaga;

(c) 

izvzete kategorije ali gibanja blaga;

(d) 

operativne in kontrolne ukrepe, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni prejemnik. Če je to ustrezno, morebitne posebne pogoje za postopke tranzita, ki se izvajajo izven običajnega delovnega časa namembnega carinskega urada.

2.  
Carinski organi v dovoljenju navedejo, ali mora namembni carinski urad kakor koli ukrepati, preden lahko pooblaščeni prejemnik razpolaga s prejetim blagom.

Člen 90

Konec skupnega tranzitnega postopka za blago, ki ga prejme pooblaščeni prejemnik

1.  
Šteje se, da je imetnik postopka izpolnil svoje obveznosti in da se je skupni tranzitni postopek končal v skladu s členom 48(1), ko je blago nedotaknjeno predloženo pooblaščenemu prejemniku v skladu s ►M39  členom 55(1)(d) ◄ na kraju, določenem v dovoljenju, in v roku, določenem v skladu s členom 34.
2.  
Na prošnjo prevoznika pooblaščeni prejemnik izda potrdilo, ki potrjuje prihod blaga na kraj, določen v dovoljenju iz ►M39  člena 55(1)(d) ◄ tega dodatka, in vsebuje sklic na glavno referenčno številko (MRN) skupne tranzitne operacije. Potrdilo se predloži na obrazcu iz Priloge B10 k Dodatku III.POGLAVJE VI

Skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železniciOddelek 1

Splošne določbe v zvezi z uporabo skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici

Člen 91

Tovorni list CIM kot tranzitna deklaracija za skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici

Tovorni list CIM se šteje za tranzitno deklaracijo za skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, če se uporablja za prevoze, ki jih opravljajo pooblaščena železniška prevozna podjetja v medsebojnem sodelovanju.

Člen 92

Obračunske službe pooblaščenih železniških prevoznih podjetij in carinski nadzor

1.  
Pooblaščena železniška prevozna podjetja hranijo evidence pri svojih obračunskih službah in za preiskovanje nepravilnosti uporabijo skupno dogovorjeni sistem, ki ga izvajajo te službe.
2.  
Carinski organi države, v kateri ima pooblaščeno železniško prevozno podjetje sedež, imajo dostop do podatkov, ki jih ima obračunska služba tega podjetja.
3.  
Za namene carinske kontrole pooblaščeno železniško prevozno podjetje da carinskim organom v namembni državi na voljo vse tovorne liste CIM, ki jih uporablja kot tranzitno deklaracijo za uporabo skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, in sicer v skladu z določbami iz medsebojnega dogovora s tem organom.

Člen 93

Imetnik skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, in njegove obveznosti

1.  

Imetnik skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, je:

(a) 

pooblaščeno železniško prevozno podjetje s sedežem v državi, ki sprejme v prevoz blago s tovornim listom CIM kot tranzitno deklaracijo za skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, in izpolni polje 58b na tovornem listu CIM tako, da odkljuka polje „da“ in vnese svojo kodo UIC;

(b) 

kadar se prevoz začne zunaj carinskega območja pogodbenic in blago vstopi na to carinsko območje, katero koli drugo pooblaščeno železniško prevozno podjetje, ki ima sedež v državi in v imenu katere železniško prevozno podjetje tretje države izpolni polje 58b.

2.  
Imetnik tega postopka se obveže, da je odgovoren za implicitno izjavo naslednjih ali nadomestnih železniških prevoznih podjetij, ki so vključena v uporabo skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, da izpolnjujejo zahteve za skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici.

Člen 94

Obveznosti pooblaščenih železniških prevoznih podjetij

1.  
Blago zaporedoma prevzamejo in njegov prevoz opravijo različna pooblaščena železniška prevozna podjetja na nacionalni ravni, pri čemer se pooblaščena železniška prevozna podjetja, ki sodelujejo v prevozu, izrečejo za solidarno odgovorna carinskim organom za kakršen koli morebitni dolg.
2.  
Ne glede na obveznosti imetnika postopka so, kakor je določeno v členu 8, druga pooblaščena železniška prevozna podjetja, ki prevzamejo blago med prevozom in so navedena v polju 57 tovornega lista CIM, prav tako odgovorna za pravilno uporabo skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici.
3.  

Pooblaščena železniška prevozna podjetja medsebojno sodelujejo in se dogovorijo za skupni sistem za preverjanje in preiskovanje nepravilnosti, za gibanje blaga ter so odgovorna za:

(a) 

ločeno poravnavo stroškov prevoza na podlagi informacij, ki jih je treba hraniti za vsako skupno tranzitno operacijo, za blago, ki se prevaža po železnici, za zadevna neodvisna pooblaščena železniška prevozna podjetja v vsaki državi pa za vsak mesec;

(b) 

za razčlenitev prevoznih stroškov za vsako državo, na ozemlju katere blago vstopi med uporabo skupne tranzitne operacije, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici;

(c) 

za plačilo pripadajočega dela stroškov vsakega od pooblaščenih železniških prevoznih podjetij, ki sodelujejo v prevozu.

Člen 95

Nalepka

Pooblaščena železniška prevozna podjetja zagotovijo, da se blago, ki se prevaža v okviru skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, označi z nalepkami s piktogramom, katere vzorec je prikazan v Prilogi B11 k Dodatku III.

Nalepke se nalepijo ali natisnejo neposredno na tovorni list CIM in na ustrezni vagon pri vagonskih pošiljkah, v drugih primerih pa na tovorek oziroma tovorke.

Namesto nalepke iz prvega odstavka se lahko uporabi žig, ki ponazarja piktogram, prikazan v Prilogi B11 k Dodatku III.

Člen 96

Sprememba prevoznih pogodb

Če se prevozna pogodba spremeni, tako da se:

(a) 

prevoz, ki naj bi se končal zunaj carinskega območja pogodbenice, konča na njem ali

(b) 

prevoz, ki naj bi se končal znotraj carinskega območja pogodbenice, konča zunaj njega,

pooblaščena železniška prevozna podjetja ne izpolnijo spremenjene pogodbe brez predhodnega soglasja carinskega urada odhoda.

V vseh drugih primerih lahko pooblaščena železniška prevozna podjetja spremenjeno pogodbo izpolnijo. O spremembi nemudoma obvestijo carinski urad odhoda.Oddelek 2

Gibanje blaga med pogodbenicami

Člen 97

Uporaba tovornega lista CIM

1.  
Kadar se prevoz, za katerega se uporablja skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, začne na območju pogodbenic, kjer naj bi se tudi končal, se tovorni list CIM predloži uradu odhoda.
2.  

Carinski urad odhoda jasno vnese v polje, namenjeno carini, na listih 1, 2 in 3 tovornega lista CIM:

(a) 

oznako „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka T1;

(b) 

oznako „T2“ oziroma „T2F“, kadar se blago giblje v okviru postopka T2 in kadar je v skladu z določbami Unije vnos te oznake obvezen.

Oznaka „T2“ ali „T2F“ se potrdi z žigom carinskega urada odhoda.

3.  
Razen v primerih iz odstavka 2 se blago, ki se giblje od ene do druge točke znotraj Unije prek ozemlja ene ali več držav skupnega tranzita, ter blago, ki se giblje iz Unije v namembni kraj v državi skupnega tranzita, v skladu s pogoji, ki jih določa vsaka ►M39  država članica Evropske unije ◄ , daje v postopek T2 za celotno pot od postaje odhoda do namembne postaje brez predložitve tovornega lista CIM, ki zajema to blago, uradu odhoda.

Če se blago giblje od ene do druge točke znotraj Unije prek ene ali več držav skupnega tranzita, se nalepke iz člena 95 ne namestijo.

4.  
Če se prevoz začne v državi skupnega tranzita, se šteje, da se blago giblje v okviru postopka T1. Če pa naj bi se blago gibalo v okviru postopka T2 v skladu z določbami iz člena 2(3)(b) Konvencije, carinski urad odhoda na listu 3 tovornega lista CIM navede, da se blago, na katerega se list nanaša, prevaža v okviru postopka T2. V tem primeru se v polje, rezervirano za carino, naredi jasen zaznamek z oznako „T2“ ali „T2F“, kot je ustrezno, ter se overi z žigom carinskega urada odhoda in podpisom pristojnega uradnika. Za blago, ki se giblje v okviru postopka „T1“, na dokument ni treba vnesti oznake „T1“.
5.  
Vsi listi tovornega lista CIM se vrnejo zadevni osebi.
6.  
Vsaka država skupnega tranzita lahko določi, da se blago, ki se giblje v okviru postopka T1, prevaža v okviru tega postopka, ne da bi bilo pri tem treba carinskemu uradu odhoda predložiti tovorni list CIM.
7.  
Za blago iz odstavkov 2, 3 in 5 v vlogi namembnega carinskega urada nastopa carinski urad, pristojen za namembno postajo. Če pa je blago sproščeno v prosti promet ali dano v drug postopek na vmesni postaji, v vlogi namembnega urada nastopa carinski urad, pristojen za to postajo.

Člen 98

Ukrepi za identifikacijo

Razen če carinski urad odhoda odloči drugače, ta carinski urad kot splošno pravilo in ob upoštevanju ukrepov za identifikacijo, ki jih uporabljajo pooblaščena železniška prevozna podjetja, ne namešča carinskih oznak na prevozna sredstva ali posamezne tovorke, ki vsebujejo blago.

Člen 99

Formalnosti pri carinskem uradu tranzita

Kadar se uporablja skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, ni treba na carinskem uradu tranzita opraviti nobenih formalnosti.

Člen 100

Formalnosti pri namembnem carinskem uradu

1.  

Kadar blago, ki je dano v skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, prispe v namembni carinski urad, pooblaščeno železniško prevozno podjetje temu carinskemu uradu predloži naslednje:

(a) 

blago;

(b) 

lista 2 in 3 tovornega lista CIM.

Namembni carinski urad pooblaščenemu železniškemu prevoznemu podjetju vrne list 2 tovornega lista CIM, potem ko odtisne svoj žig, list 3 tovornega lista CIM pa obdrži.

2.  
V vlogi namembnega carinskega urada nastopa carinski urad, pristojen za namembno postajo.

Če pa je blago sproščeno v prosti promet ali dano v drug carinski postopek na vmesni postaji, v vlogi namembnega urada nastopa carinski urad, pristojen za to postajo.

3.  
V primeru iz člena 97(3) ni treba pri namembnem carinskem uradu opraviti nobenih formalnosti.Oddelek 3

Gibanje blaga v tretje države ali iz njih

Člen 101

Gibanje blaga v tretje države

1.  
Člena 97 in 98 se uporabljata pri prevozu, ki se začne znotraj območja pogodbenice, končal pa naj bi se v tretji državi.
2.  
V vlogi namembnega carinskega urada nastopa carinski urad, pristojen za mejno postajo, prek katere blago, ki je dano v skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, zapusti območje pogodbenice.
3.  
Pri tem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Člen 102

Gibanje blaga iz tretjih držav

1.  
V vlogi urada odhoda za prevoz, ki se začne v tretji državi in naj bi se končal na ozemlju pogodbenice, nastopa carinski urad, ki je pristojen za mejno postajo, prek katere blago, dano v skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, vstopi na ozemlje pogodbenice.

Pri tem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

2.  
V vlogi namembnega carinskega urada nastopa carinski urad, pristojen za namembno postajo. Če pa je blago sproščeno v prosti promet ali dano v drug carinski postopek na vmesni postaji, v vlogi namembnega urada nastopa carinski urad, pristojen za to postajo.

Formalnosti iz člena 100 se opravijo pri tem carinskem uradu.

Člen 103

Gibanje blaga prek ozemlja pogodbenic

1.  
Kadar se prevoz začne zunaj ozemlja pogodbenic, kjer naj bi se tudi končal, nastopata v vlogi carinskega urada odhoda in namembnega carinskega urada tista carinska urada, ki sta navedena v členu 101(2) oziroma členu 102(1).
2.  
Pri carinskem uradu odhoda ali namembnem carinskem uradu ni treba opraviti nobenih formalnosti.

Člen 104

Carinski status blaga

Šteje se, da se blago, ki se prevaža v skladu s členom 102(1) ali členom 103(1), giblje v okviru postopka T1, razen če se ugotovi carinski status unijskega blaga v skladu z določbami iz Dodatka II.Oddelek 4

Druge določbe

Člen 105

Nakladnice

1.  
Če tovorni list CIM vsebuje več kot en vagon ali zabojnik, se lahko uporabijo nakladnice, ki so na voljo na obrazcu iz Priloge B4 k Dodatku III.

Nakladnica vsebuje številko vagona, na katerega se nanaša tovorni list CIM, ali po potrebi številko zabojnika, ki vsebuje blago.

2.  
Pri prevozih, ki se začnejo na območju pogodbenic in zajemajo blago, ki se giblje v okviru postopka T1, ter blago, ki se giblje v okviru postopka T2, se sestavijo ločene nakladnice.

Zaporedne številke nakladnic, ki se nanašajo na eno od obeh vrst blaga, se vpišejo v polje, ki je predvideno za poimenovanje blaga na tovornem listu CIM.

3.  
Nakladnice, ki so priložene tovornemu listu CIM, so njegov sestavni del in imajo enak pravni učinek.
4.  
Izvirnik nakladnic se potrdi z žigom odpremne postaje.

Člen 106

Obseg uporabe standardnih postopkov in postopkov, ki temeljijo na papirnih dokumentih, za kombiniran železniško-cestni prevoz

1.  
V primeru kombiniranega železniško-cestnega prevoza določbe iz členov 91 do 105 ne izključujejo uporabe postopkov iz naslova II. Kljub temu se uporabljajo določbe iz členov 92 in 95.
2.  
V primerih iz odstavka 1 se pri izpolnjevanju tovornega lista CIM v polje, predvideno za navedbe o spremnih listinah, razločno vpiše sklic na uporabljeno tranzitno deklaracijo ali uporabljene tranzitne deklaracije.

V sklicu se navedejo vrsta tranzitne deklaracije, carinski urad odhoda, datum in registrska številka vsake uporabljene tranzitne deklaracije.

Poleg tega železniško prevozno podjetje, pristojno za zadnjo železniško postajo v postopku tranzita Unije, overi list 2 tovornega lista CIM. To železniško prevozno podjetje overi tovorni list CIM, potem ko ugotovi, da prevoz blaga poteka na podlagi navedene tranzitne deklaracije ali navedenih tranzitnih deklaracij.

3.  
Kadar železniško prevozno podjetje na železniški postaji sprejme blago, ki se prevaža s kombiniranim železniško-cestnim prevozom na podlagi ene ali več tranzitnih deklaracij po postopku iz naslova II, in ga natovori na vagone, to železniško prevozno podjetje sprejme odgovornost za plačilo dolga, če se med potovanjem po železnici zgodijo kršitve ali nepravilnosti in če za državo, v kateri se zgodijo kršitve ali nepravilnosti ali se šteje, da so se v njej zgodile, ni veljavnega zavarovanja ter če teh zneskov ni mogoče izterjati od imetnika postopka.

Člen 107

Pooblaščeni pošiljatelj in pooblaščeni prejemnik

1.  
Kadar predložitev tovornega lista CIM kot tranzitne deklaracije in blaga pri carinskem uradu odhoda ni potrebna za blago, ki ga mora pooblaščeni pošiljatelj v skladu s ►M39  členom 55(1)(c) ◄ dati v skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po železnici, carinski urad odhoda sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da so listi 1, 2 in 3 tovornega lista CIM ustrezno označeni z oznakami „T1“, „T2“ oziroma „T2F“.
2.  
Kadar blago prispe na kraj pooblaščenega prejemnika, kot je določeno v ►M39  členu 55(1)(d) ◄ , lahko carinski organi določijo, da z odstopanjem od člena 88 pooblaščena železniška prevozna podjetja ali prevozno podjetje lista 2 in 3 tovornega lista CIM dostavijo neposredno namembnemu carinskemu uradu.POGLAVJE VII

▼M41

Skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku, in skupni tranzitni postopek, ki temelji na elektronski prevozni listini kot tranzitni deklaraciji za letalski prevoz

▼M38

Člen 108

Manifest kot tranzitna deklaracija za uporabo skupnega tranzitnega postopka, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku

1.  
Letalski družbi se lahko izda dovoljenje za uporabo blagovnega manifesta kot tranzitne deklaracije, če vsebina tega manifesta ustreza obrazcu iz Dodatka 3 k Prilogi 9 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila sprejeta v Chicagu 7. decembra 1944.
2.  
V dovoljenju iz ►M39  člena 55(1)(e) ◄ , ki se nanaša na skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku, so določeni oblika blagovnega manifesta ter letališča odhoda in namembna letališča za skupne tranzitne operacije. Letalska družba, pooblaščena v skladu s členom 55(e) za ta postopek, pošlje overjeno kopijo tega dovoljenja pristojnim carinskim organom vsakega letališča, ki je udeleženo v postopku.
3.  
Če prevozna operacija zajema blago, ki se giblje v okviru postopka T1, in blago, ki se giblje v okviru postopka T2, med ozemljem s posebno davčno ureditvijo in drugim delom carinskega območja Unije, ki ni ozemlje s posebno davčno ureditvijo, se to blago navede na ločenih manifestih.

Člen 109

Formalnosti, ki jih mora izvesti letalska družba

1.  

Letalska družba v manifest vpiše naslednje informacije:

(a) 

oznako „T1“, kadar se blago giblje v okviru postopka T1;

(b) 

oznako „T2“ oziroma „T2F“, kadar se blago giblje v okviru postopka T2 in kadar je v skladu z določbami Unije vnos te oznake obvezen;

(c) 

naziv letalske družbe, ki prevaža blago;

(d) 

številko leta;

(e) 

datum leta;

(f) 

letališče odhoda in namembno letališče.

2.  

Poleg informacij, zahtevanih v odstavku 1, letalska družba za vsako pošiljko v navedeni manifest vpiše naslednje informacije:

(a) 

številko letalskega tovornega lista;

(b) 

število tovorkov;

(c) 

trgovski opis blaga, ki vsebuje vse potrebne podatke za identifikacijo blaga;

(d) 

bruto maso.

3.  
Kadar je blago v skupinah, se njegov opis v manifestu po potrebi nadomesti z vnosom „konsolidacija“, ki se lahko okrajša. V teh primerih letalski tovorni listi za pošiljke v manifestu vsebujejo trgovski opis blaga skupaj z vsemi potrebnimi podatki za njegovo identifikacijo. Ti letalski tovorni listi se priložijo manifestu.
4.  
Letalska družba vpiše datum in manifest podpiše.
5.  
Vsaj dva izvoda manifesta se predložita pristojnim carinskim organom na letališču odhoda, ki obdržijo en izvod.
6.  
En izvod manifesta se predloži pristojnim carinskim organom na namembnem letališču.

Člen 110

Preverjanje seznama manifestov, ki se uporabljajo kot tranzitne deklaracije v papirni obliki za blago, ki se prevaža po zraku

1.  
Pristojni carinski organi vsakega namembnega letališča enkrat mesečno overijo seznam manifestov, ki jih sestavijo letalske družbe in ki so bili navedenim organom predloženi v preteklem mesecu, ter ga pošljejo carinskim organom vsakega letališča odhoda.
2.  

Ta seznam za vsak manifest vsebuje naslednje informacije:

(a) 

številko manifesta;

(b) 

oznako, ki označuje manifest kot tranzitno deklaracijo v skladu s členom 109(1)(a) in (b);

(c) 

naziv letalske družbe, ki je prevažala blago;

(d) 

številko leta in

(e) 

datum leta.

3.  
V dovoljenju iz ►M39  člena 55(1)(e) ◄ , ki se nanaša na skupni tranzitni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, za blago, ki se prevaža po zraku, je lahko določeno tudi, da lahko letalske družbe same pošljejo seznam iz odstavka 1 tega člena pristojnim carinskim organom vsakega letališča odhoda.
4.  
Če se odkrijejo nepravilnosti v zvezi s podatki na manifestih s seznama, pristojni carinski organi namembnega letališča o tem obvestijo pristojne carinske organe letališča odhoda in pristojni carinski organ, ki je dovoljenje izdal, in se pri tem zlasti sklicujejo na letalske tovorne liste za zadevno blago.

▼M41 —————

▼M39

Člen 111a

Posvetovanje pred izdajo dovoljenj za uporabo elektronske prevozne listine kot tranzitne deklaracije za letalski prevoz

1.  
Po preučitvi, ali so pogoji, določeni v členu 57(4) za dovoljenje za uporabo elektronske prevozne listine kot tranzitne deklaracije za letalski prevoz iz člena 55(1)(h) izpolnjeni, se carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, posvetuje s carinskim organom na letališču odhoda in namembnem letališču.

Če po pregledu iz prvega pododstavka carinski organ, zaprošen za posvetovanje, ugotovi, da vložnik ne izpolnjuje enega ali več pogojev in meril za izdajo tega dovoljenja, se ustrezno dokumentirani in utemeljeni rezultati posredujejo carinskemu organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja.

2.  
Rok za posvetovanje je določen na 45 dni od dneva, na katerega carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, organ, zaprošen za posvetovanje, obvesti o pogojih in merilih, ki jih mora pregledati.
3.  

Rok, določen za posvetovanje v skladu z odstavkom 2, lahko carinski organ, pristojen za izdajo dovoljenja, podaljša v katerem koli od naslednjih primerov:

(a) 

če zaradi narave pregledov, ki jih je treba izvesti, organ, zaprošen za posvetovanje, zahteva več časa;

(b) 

Če vložnik opravi prilagoditve, s katerimi zagotovi izpolnitev pogojev in meril iz odstavka 1, to sporoči carinskemu organu, pristojnemu za izdajo dovoljenja, ki o tem ustrezno obvesti carinski organ, zaprošen za posvetovanje.

4.  
Če carinski organ, zaprošen za posvetovanje, ne odgovori v roku, določenem za posvetovanje v skladu z odstavkom 2, se šteje, da so pogoji, v zvezi s katerimi je potekalo posvetovanje, izpolnjeni.
5.  
Postopek posvetovanja iz odstavkov 1 do 4 se lahko uporabi tudi za ponovno oceno in nadzor dovoljenja.

Člen 111b

Formalnosti za uporabo elektronske prevozne listine kot tranzitne deklaracije za letalski prevoz

1.  
Blago se sprosti v skupni tranzitni postopek, ko so navedbe iz elektronske prevozne listine na voljo carinskemu uradu odhoda na letališču v skladu s sredstvi, opredeljenimi v dovoljenju.
2.  

Če je blago treba dati v skupni tranzitni postopek, imetnik postopka vnese ustrezne oznake ob zadevne postavke v elektronski prevozni listini.

(a)

„T1“ – blago, ki nima carinskega statusa unijskega blaga in je dano v skupni tranzitni postopek;

(b)

„T2“ – blago, ki ima carinski status unijskega blaga in je dano v skupni tranzitni postopek;

(c)

„T2F“ – blago, ki ima carinski status unijskega blaga in se giblje med delom carinskega območja Unije, na katerem se ne uporabljajo določbe Direktive Sveta 2006/112/ES ( 4 ) ali Direktive Sveta 2008/118/ES ( 5 ), in državo skupnega tranzita;

(d)

„C“ – unijsko blago, ki ni dano v postopek tranzita;

(e)

„TD“ – blago, ki je že dano v postopek tranzita;

(f)

„X“ – unijsko blago, za katero se je izvoz končal in je bil zanj potrjen izstop ter ni dano v postopek tranzita.

3.  
Skupni tranzitni postopek se konča, ko je blago predloženo namembnemu carinskemu uradu na letališču in so bile navedbe iz elektronske prevozne listine dane na voljo carinskemu uradu v skladu s sredstvi, opredeljenimi v dovoljenju.
4.  
Imetnik postopka takoj obvesti carinski urad odhoda in namembni carinski urad o vseh kršitvah in nepravilnostih.
5.  
Šteje se, da je skupni tranzitni postopek zaključen, razen če carinski organi prejmejo informacije ali ugotovijo, da se postopek ni končal pravilno.

▼M38NASLOV IV

DOLG IN IZTERJAVAPOGLAVJE I

Dolg in dolžnik

Člen 112

Nastanek dolga

1.  

Dolg v smislu člena 3(l) nastane zaradi:

(a) 

odstranitve blaga iz skupnega tranzitnega postopka;

(b) 

neizpolnjevanja enega od pogojev za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek ali uporabo skupnega tranzitnega postopka.

2.  

Dolg ugasne v katerem koli od naslednjih primerov:

(a) 

kadar je dolg nastal na podlagi odstavka 1(a) ali (b) in kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i) 

napaka, zaradi katere je dolg nastal, ni pomembneje vplivala na pravilno izvajanje in ni bila storjena kot poskus goljufivega ravnanja;

(ii) 

vse formalnosti, potrebne za ureditev položaja blaga, se naknadno opravijo;

(b) 

kadar so odstranitev blaga iz skupnega tranzitnega postopka ali neizpolnjevanje enega od pogojev za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek ali uporabo skupnega tranzitnega postopka izvedeni zaradi popolnega uničenja ali nepovratne izgube tega blaga kot posledica dejanske narave blaga ali nepredvidljivih okoliščin oziroma višje sile ali po navodilih carinskih organov.

Šteje se, da je blago nepovratno izgubljeno, kadar ga ne more nihče več uporabljati.

3.  

Dolg nastane v trenutku, ko:

(a) 

je bilo blago odstranjeno iz skupnega tranzitnega postopka ali v trenutku, ko pogoji za uporabo skupnega tranzitnega postopka niso bili izpolnjeni ali niso več izpolnjeni;

(b) 

je bila sprejeta carinska deklaracija za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek, če se naknadno izkaže, da eden od pogojev za dajanje blaga v ta postopek ni bil dejansko izpolnjen.

Člen 113

Določitev dolžnika

1.  

Dolžnik je kateri koli od naslednjih:

(a) 

oseba, od katere se je zahtevalo izpolnjevanje pogojev za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek ali uporabo skupnega tranzitnega postopka;

(b) 

vsaka oseba, ki se je zavedala ali bi se morala in mogla zavedati, da pogoj iz Konvencije ni bil izpolnjen, in ki je delovala za račun osebe, zavezane za izpolnitev tega pogoja, ali ki je sodelovala pri dejanju, zaradi katerega pogoj ni bil izpolnjen;

(c) 

vsaka oseba, ki je pridobila ali je imela zadevno blago in ki se je v času pridobitve ali prejema blaga zavedala ali bi se morala in mogla zavedati, da pogoj iz Konvencije ali carinske zakonodaje ni bil izpolnjen;

(d) 

imetnik postopka.

2.  
V primeru iz člena 112(1)(b) je dolžnik oseba, od katere se zahteva izpolnjevanje pogojev, ki urejajo dajanje ali blaga v skupni tranzitni postopek ali njegovo uporabo v okviru skupnega tranzitnega postopka.
3.  
Kadar se izpolni carinska deklaracija za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek in kadar se carinskim organom dajo kakršne koli informacije, ki jih carinska zakonodaja zahteva v zvezi s pogoji, ki urejajo dajanje blaga v ta carinski postopek, zaradi katerih nastane dolg, je oseba, ki je dala informacije, potrebne za izpolnjevanje carinske deklaracije, in ki je vedela ali bi morala in mogla vedeti, da so te informacije lažne, tudi dolžnik.
4.  
Kadar je več oseb zavezanih plačilu zneska, ki ustreza enemu dolgu, so te solidarno odgovorne za plačilo zneska.

Člen 114

Kraj nastanka dolga

1.  

Dolg nastane

(a) 

na kraju dogodkov, ki povzročijo njegov nastanek;

(b) 

Če navedenega kraja ni mogoče določiti, nastane dolg na kraju, kjer carinski organi ugotovijo, da je blago v položaju, v katerem nastane dolg.

2.  

Če je bilo blago dano v skupni tranzitni postopek, ki ni bil zaključen, in kraja nastanka dolga ni mogoče določiti na podlagi odstavka 1(a) in (b) tega člena v naslednjih rokih:

(a) 

v sedmih mesecih od najpoznejšega datuma, na katerega bi bilo treba blago predložiti namembnemu carinskemu uradu, razen če je bil pred iztekom tega roka zahtevek za prenos izterjave dolga iz člena 50 poslan organu, pristojnemu za kraj, kjer so se v skladu z dokazili, ki jih je pridobil carinski organ države odhoda, zgodili dogodki, zaradi katerih je nastal dolg, pri čemer se navedeni rok podaljša za največ en mesec;

(b) 

v enem mesecu po izteku roka iz člena 49(4), ki ga je imel imetnik postopka za odgovor na zahtevo za informacije, ki so potrebne za zaključek postopka, če carinski organ države odhoda ni bil obveščen o prihodu blaga in imetnik postopka ni predložil zadostnih ali nobenih informacij;

dolg nastane bodisi v državi, pristojni za zadnji carinski urad tranzita, ki obvesti carinski urad odhoda o prehodu meje ali, če to ni mogoče, v državi, pristojni za carinski urad odhoda.

3.  
Carinski organi iz člena 116(1) so organi države, v kateri je dolg nastal ali za katero se šteje, da je v njej nastal v skladu s tem členom.

Člen 115

Zahteva za prenos izterjave dolga

1.  
Če pristojni organi, ki so poslali obvestilo o dolgu, pridobijo dokaze o kraju, kjer se je zgodil dogodek, zaradi katerega je nastal dolg, ti organi zadržijo postopek izterjave in takoj, vsekakor pa v roku, pošljejo vse potrebne dokumente, vključno z overjeno kopijo dokazov, pristojnim organom v tem kraju.
2.  
Pristojni organi v tem kraju potrdijo prejem zahteve in obvestijo pristojne organe, ki so poslali obvestilo o dolgu ali so pristojni za izterjavo. Če v 28 dneh ne prejmejo odgovora, pristojni carinski organi, ki so poslali obvestilo o dolgu, nemudoma nadaljujejo postopek izterjave, ki so ga začeli.POGLAVJE II

Ukrepi proti dolžniku ali poroku

Člen 116

Ukrepi proti dolžniku

1.  

Pristojni carinski organi sprožijo postopek izterjave dolga, takoj ko lahko:

(a) 

izračunajo dolgovani znesek in

(b) 

določijo dolžnika.

2.  
Ti organi obvestijo dolžnika o znesku dolga v skladu z načini in roki, ki veljajo v pogodbenicah.
3.  
Dolžnik mora vse dolgove, na katere se nanaša obvestilo iz odstavka 2, plačati v skladu z načini in roki, ki veljajo v zadevnih pogodbenicah.

Člen 117

Ukrepi proti poroku

1.  
V skladu z odstavkom 4 odgovornost poroka traja, dokler lahko dolgovani znesek še zapade v plačilo.
2.  
Kadar skupni tranzitni postopek ni bil zaključen, carinski organi države odhoda v devetih mesecih od predpisanega roka za predložitev blaga namembnemu uradu obvestijo poroka, da postopek ni bil zaključen.
3.  
Če skupni tranzitni postopek ni bil zaključen, carinski organi, določeni v skladu s členom 114, v treh letih od datuma sprejema tranzitne deklaracije obvestijo poroka, da se od njega zahteva ali se bo morda zahtevalo plačilo dolga, za katerega odgovarja v zvezi z zadevno skupno tranzitno operacijo, pri čemer navedejo glavno referenčno številko (MRN) in datum tranzitne deklaracije, naziv carinskega urada odhoda, naziv imetnika postopka in zadevni znesek.
4.  
Porok je prost svojih obveznosti, če mu katero koli od obvestil iz odstavkov 2 in 3 ni bilo izdano pred iztekom roka.
5.  
Kadar je eno od teh obvestil izdano, je porok obveščen o izterjavi dolga ali o zaključku postopka.

Člen 118

Izmenjava informacij in sodelovanje pri izterjavi

Brez poseganja v člen 13a Konvencije in v skladu s členom 114 tega dodatka si države članice medsebojno pomagajo pri določanju organov, pristojnih za izterjavo.

Ti organi obvestijo carinski urad odhoda in carinski urad zavarovanja o vseh primerih nastanka dolga v zvezi s tranzitnimi deklaracijami, ki jih je sprejel urad odhoda, in o ukrepih za izterjavo, sprejetih proti dolžniku. Poleg tega obvestijo carinski urad odhoda o pobiranju carin in drugih dajatev, da omogočijo carinskemu uradu zaključek tranzitne operacije.

PRILOGA I

UPORABA ČLENA 77

Začasna prepoved uporabe splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek ali splošnega zavarovanja

1.

Primeri, pri katerih je mogoče začasno prepovedati uporabo splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek ali splošnega zavarovanja:

1.1 

Začasna prepoved uporabe splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek

„Posebne okoliščine“ iz člena 77(a) pomenijo okoliščine, v katerih je bilo v veliko primerih, ki so zadevali več kot enega imetnika postopka in so predstavljali nevarnost za nemoteno delovanje postopka, ugotovljeno, da kljub uporabi člena 65 ali člena 80 splošno zavarovanje ali splošno zavarovanje za zmanjšani znesek iz člena 75(a) in (b) ne zadostuje več za to, da bi v predpisanem roku zagotovilo plačilo dolga, ki nastane, če se nekatere vrste blaga umaknejo iz skupnega tranzitnega postopka.

1.2 

Začasna prepoved uporabe splošnega zavarovanja

„Večje goljufije“ iz člena 77(b) pomenijo okoliščine, v katerih je bilo ugotovljeno, da kljub uporabi člena 65 ali člena 80 splošno zavarovanje ali splošno zavarovanje za zmanjšani znesek iz člena 75(a) in (b) ne zadostuje več za to, da bi se v predpisanem roku zagotovilo plačilo dolga, ki nastane, če se nekatere vrste blaga umaknejo iz skupnega tranzitnega postopka. V tej zvezi je treba upoštevati količino umaknjenega blaga in okoliščine njegovega umika, zlasti če so posledica mednarodnih organiziranih kriminalnih dejavnosti.

2.

Postopek odločanja o začasni prepovedi uporabe splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek ali splošnega zavarovanja

2.1

Skupni odbor sprejme sklep o začasni prepovedi uporabe splošnega zavarovanja ali splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek iz člena 77(a) ali (b) (v nadaljnjem besedilu: sklep) po sledečem postopku:

2.1.1 

Sklep je mogoče sprejeti na podlagi zahteve ene ali več pogodbenic.

2.1.2 

Kadar je vložena tovrstna zahteva, se pogodbenice med seboj obvestijo o dejstvih, ki so jih ugotovile, in proučijo, ali so izpolnjeni pogoji iz točk 1.1 in 1.2.

2.2

Če so po mnenju pogodbenic ti pogoji izpolnjeni, se skupnemu odboru predloži osnutek sklepa za sprejetje po pisnem postopku, opisanem v točki 2.5.

2.3

Pogodbenica, ki predseduje Skupnemu odboru, pošlje osnutek sklepa drugim pogodbenicam.

Sklep je sprejet, če pogodbenica, ki predseduje Skupnemu odboru, v tridesetih dneh po datumu, ko je poslala osnutek sklepa, od pogodbenic ne prejme nobenega ugovora v pisni obliki. Pogodbenica, ki predseduje Skupnemu odboru, o sprejetju sklepa obvesti druge pogodbenice.

Če v predvidenem roku pogodbenica, ki predseduje Skupnemu odboru, prejme ugovore od ene ali več pogodbenic, o tem obvesti ostale pogodbenice.

2.4

Vsaka pogodbenica zagotovi, da se sklep objavi.

2.5

Veljavnost sklepa je omejena na dvanajst mesecev. Vendar lahko Skupni odbor po ponovni preučitvi s strani pogodbenic sklene, da bo to obdobje podaljšal ali ga odpravil.

3.

Ukrepi za omilitev finančnih posledic prepovedi uporabe splošnega zavarovanja

Če je bila uporaba splošnega zavarovanja v skladu s členom 77 začasno prepovedana, lahko imetniki splošnega zavarovanja na zahtevo uporabljajo posamezno zavarovanje. Vendar se uporabljajo naslednji posebni pogoji:

— 
posamezno zavarovanje se sestavi kot poseben zavarovalni dokument, ki zajema le vrste blaga, navedene v sklepu;
— 
to posamezno zavarovanje se lahko uporabi samo pri carinskem uradu odhoda, navedenem na zavarovalnem dokumentu;
— 
lahko se uporablja za pokrivanje več hkratnih ali zaporednih operacij, če vsota zadevnih zneskov v tekočih poslih, za katere postopek še ni bil zaključen, ne presega zneska posameznega zavarovanja. V tem primeru carinski urad zavarovanja imetniku postopka dodeli prvotno dostopno kodo za zavarovanje. Imetnik postopka lahko sebi ali svojim zastopnikom dodeli eno ali več dostopnih kod za to zavarovanje;
— 
vsakokrat, ko se zaključi postopek za skupno tranzitno operacijo, ki jo pokriva to posamezno zavarovanje, se sprosti znesek, ki ustreza tej operaciji, in se lahko ponovno uporabi za pokrivanje druge operacije do najvišjega zneska zavarovanja.

4.

Odstopanje od sklepa o začasni prepovedi uporabe splošnega zavarovanja ali splošnega zavarovanja za zmanjšani znesek

4.1

Imetnikom postopka se lahko dovoli, da splošno zavarovanje ali splošno zavarovanje za zmanjšani znesek uporabijo za to, da dajo v skupni tranzitni postopek blago, za katero velja sklep o začasni prepovedi tovrstne uporabe, če lahko dokažejo, da v zvezi z zadevnimi vrstami blaga ni nastal nikakršen dolg med skupnimi tranzitnimi operacijami, ki so jih opravljali v dveh letih pred sprejetjem sklepa, ali, če so v tem obdobju nastali dolgovi, če lahko dokažejo, da jih je dolžnik ali porok v celoti plačal v predpisanem roku.

Za pridobitev dovoljenja za uporabo začasno prepovedanega splošnega zavarovanja mora imetnik postopka izpolnjevati tudi pogoje iz člena 75(2)(b).

4.2

Za zahtevke in dovoljenja za odstopanja iz točke 4.1 se smiselno uporabljajo členi 59 do 72.

4.3

Kadar pristojni organi odobrijo odstopanje, v polje 8 potrdila o skupnem zavarovanju vpišejo naslednje besedilo:

„— NEOMEJENA UPORABA – 99209“

PRILOGA II

POSTOPEK NEPREKINJENEGA POSLOVANJA ZA SKUPNI TRANZIT

▼M39 —————

▼M38

POGLAVJE I

Splošne določbe

1.

Ta priloga določa posebne določbe za uporabo postopka neprekinjenega poslovanja v skladu s členom 26(1) Dodatka I za imetnike postopka, vključno s pooblaščenimi pošiljatelji, če začasno odpovejo:

— 
elektronski tranzitni sistem,
— 
računalniški sistem, ki ga uporabljajo imetniki postopka za vložitev skupne tranzitne deklaracije z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov, ali
— 
elektronska povezava med računalniškim sistemom, ki ga uporabljajo imetniki postopka za vložitev skupne tranzitne deklaracije z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov, in elektronskim tranzitnim sistemom.

2.

Tranzitne deklaracije

2.1 Da bi se izognili težavam na carinskem uradu tranzita, namembnem carinskem uradu ter ob prihodu k pooblaščenemu prejemniku, mora biti tranzitna deklaracija, ki se uporablja v postopku neprekinjenega poslovanja, prepoznavna za vse stranke, vključene v operacijo tranzita. Zato se uporaba dokumentov omeji na naslednje:

— 
enotno upravno listino ali
— 
enotno upravno listino, natisnjeno na bel papir z računalniškim sistemom gospodarskega subjekta, kakor je predvideno v Prilogi B6 k Dodatku III, ali

▼M39

— 
od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, enotno upravno listino, natisnjeno na bel papir z računalniškim sistemom gospodarskega subjekta, kakor je predvideno v Prilogi B6a k Dodatku III, ali

▼M38

— 
spremno tranzitno listino, ki se ji po potrebi priloži seznam postavk ►M39  , ◄

▼M39

— 
od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, spremno tranzitno listino (STL), ki se ji priloži seznam postavk.

▼M38

2.2 Tranzitna deklaracija se lahko dopolni z enim ali več dopolnilnimi listi na obrazcu iz Dodatka 3 k Prilogi I h Konvenciji o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini, podpisani v Interlaknu 20. maja 1987 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o enotni upravni listini). Obrazci so sestavni del deklaracije. Namesto dopolnilnih listov se lahko kot opisni del pisne tranzitne deklaracije uporabijo nakladnice, ki morajo biti v skladu s Prilogo B5 k Dodatku III in sestavljene na obrazcu iz Priloge B4 k Dodatku III, nakladnice pa so sestavni del pisne tranzitne deklaracije.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 se lahko namesto dopolnilnih listov kot opisni del pisne tranzitne deklaracije uporabljajo nakladnice, ki so v skladu s Prilogo B5a k Dodatku III in sestavljene na obrazcu iz Priloge B4a k Dodatku III ter sestavni del pisne tranzitne deklaracije.

▼M38

2.3 Za izvajanje točke 2.1 te priloge se tranzitna deklaracija izpolni v skladu s prilogama B6 k Dodatku III.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 se za izvajanje točke 2.1 te priloge tranzitna deklaracija izpolni v skladu s Prilogo B6a k Dodatku III.

▼M38

POGLAVJE II

Izvedbena pravila

3.   Nerazpoložljivost elektronskega tranzitnega sistema

3.1 Pravila se uporabljajo, kakor sledi:

— 
tranzitna deklaracija se izpolni in predloži carinskemu uradu odhoda v izvodih št. 1, 4 in 5 enotne upravne listine v skladu s Konvencijo o enotni upravni listini ali v dveh izvodih spremne tranzitne listine, ki se ji po potrebi priloži seznam postavk, v skladu s prilogami A3, A4, A5 in A6 k Dodatku III,

▼M39

— 
od datumov začetka NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2016/578 se tranzitna deklaracija izpolni in predloži carinskemu uradu odhoda v izvodih št. 1, 4 in 5 enotne upravne listine v skladu s Konvencijo o enotni upravni listini ali v dveh izvodih spremne tranzitne listine, ki se ji po potrebi priloži seznam postavk, v skladu s prilogami A3a, A4a, A5a in A6a k Dodatku III,

▼M38

— 
tranzitna deklaracija se registrira v polju C z uporabo sistema številčenja, ki je drugačen od številčenja elektronskega tranzitnega sistema,
— 
uporaba postopka neprekinjenega poslovanja se na izvodih tranzitne deklaracije označi z enim od žigov z uporabo obrazcev iz Priloge B7 k Dodatku III, v polju A enotne upravne listine ali namesto glavne referenčne številke (MRN) in črtne kode na spremni tranzitni listini,
— 
pooblaščeni pošiljatelj izpolni vse obveznosti in pogoje glede vpisov v deklaracijo in glede uporabe posebnega žiga iz točk 22 do 25 te priloge, pri čemer uporabi polje C oziroma D,
— 
žig na tranzitno deklaracijo odtisne bodisi carinski urad odhoda v primeru standardnega postopka bodisi pooblaščeni pošiljatelj, če se uporabi postopek iz člena 84 Dodatka I.

3.2 Če se sprejme odločitev za uporabo postopka neprekinjenega poslovanja, se vsi podatki o tranzitu, za katere sta bili operaciji tranzita dodeljeni LRN ali glavna referenčna številka (MRN), umaknejo iz elektronskega tranzitnega sistema na podlagi informacij, ki jih predloži oseba, ki je je te podatke o tranzitu vnesla v elektronski tranzitni sistem.

3.3 Carinski organ nadzoruje uporabo postopka neprekinjenega poslovanja, da se prepreči njegova zloraba.

4.   Nerazpoložljivost računalniškega sistema, ki ga uporabljajo imetniki postopka za vložitev skupne tranzitne deklaracije z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov, ali elektronske povezave med tem računalniškim sistemom in elektronskim tranzitnim sistemom

Uporabljajo se določbe iz točke 3 te priloge.

Imetnik postopka obvesti carinski organ, ko sta njegov računalniški sistem ali elektronska povezava med tem računalniškim sistemom in elektronskim tranzitnim sistemom ponovno razpoložljiva.

5.   Nerazpoložljivost računalniškega sistema pooblaščenega pošiljatelja ali elektronske povezave med tem računalniškim sistemom in elektronskim tranzitnim sistemom

Če sta računalniški sistem ali elektronska povezava med tem računalniškim sistemom in elektronskim tranzitnim sistemom nerazpoložljiva, se uporabi naslednji postopek:

— 
uporabljajo se določbe iz točke 4 te priloge,
— 
če pooblaščeni pošiljatelj letno vloži več kot 2 % svojih deklaracij po postopku neprekinjenega poslovanja, se dovoljenje ponovno pregleda, da se oceni, ali so pogoji še vedno izpolnjeni.

6.   Zajemanje podatkov s strani carinskih organov

Vendar lahko nacionalni carinski organ v primerih iz točk 4 in 5 te priloge imetniku postopka dovoli, da pri uradu odhoda vloži en izvod tranzitne deklaracije (pri tem uporabi enotno upravno listino ali spremno tranzitno listino), da ga lahko obdela elektronski tranzitni sistem.

POGLAVJE III

Potek postopka

7.   Posamezno zavarovanje, ki ga predloži porok

Če carinski urad zavarovanja ni carinski urad odhoda za operacijo tranzita, carinski urad zavarovanja hrani izvod izjave poroka. Imetnik postopka predloži izvirnik carinskemu uradu odhoda, kjer se shrani. Po potrebi lahko carinski urad odhoda zahteva prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov zadevne države.

8.   Podpis tranzitne deklaracije in izjava imetnika postopka

Imetnik postopka s podpisom tranzitne deklaracije prevzame odgovornost za:

— 
točnost informacij, navedenih v deklaraciji,
— 
pristnost predloženih dokumentov,
— 
izpolnjevanje vseh obveznosti, povezanih z vnosom blaga v skupni tranzitni postopek.

9.   Ukrepi za identifikacijo

V primeru uporabe člena 36(7) Dodatka I vnese carinski urad odhoda nasproti naslova „Nameščene carinske oznake“ v polje D („Kontrola, ki jo opravi urad odhoda“) naslednji zaznamek:

„— Opustitev – 99201“.

10.   Vnosi v tranzitno deklaracijo in prepustitev blaga

— 
Carinski urad odhoda zabeleži rezultate preverjanja na vsak izvod tranzitne deklaracije.
— 
Če se rezultati preverjanja ujemajo z deklaracijo, carinski urad odhoda prepusti blago in na izvode tranzitne deklaracije zabeleži datum prepustitve blaga.

11.

Blago v skupnem tranzitnem postopku se prevaža na podlagi izvodov št. 4 in 5 enotne upravne listine ali na podlagi spremne tranzitne listine, ki ju carinski urad odhoda izroči imetniku postopka. Izvod št. 1 enotne upravne listine in izvod spremne tranzitne listine se zadrži na carinskem uradu odhoda.

12.

Carinski urad tranzita

12.1 Prevoznik izroči potrdilo o prehodu, sestavljeno na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Priloge B8 k Dodatku III, vsakemu carinskemu uradu tranzita, ki to potrdilo obdrži. Namesto potrdila o prehodu se lahko predloži in na carinskem uradu tranzita obdrži fotokopija izvoda št. 4 enotne upravne listine ali fotokopija spremne tranzitne listine.

12.2 Če se blago prevaža prek carinskega urada tranzita, ki ni prijavljeni urad, dejanski carinski urad tranzita obvesti carinski urad odhoda.

13.

Predložitev namembnemu carinskemu uradu

13.1 Namembni carinski urad evidentira izvode tranzitne deklaracije ter nanje zabeleži datum prihoda in vnese podatke o opravljenih kontrolah.

13.2 Operacija tranzita se lahko konča na carinskem uradu, ki ni prijavljen v tranzitni deklaraciji. Ta urad tako postane dejanski namembni carinski urad.

Če je dejanski namembni carinski urad v pristojnosti pogodbenice, ki ni pristojna za prijavljeni carinski urad, dejanski namembni carinski urad poleg zaznamkov, ki jih mora običajno vnesti, v polje I („Kontrola, ki jo opravi namembni carinski urad“) tranzitne deklaracije vnese naslednji zaznamek:

„— Razlike: carinski urad predložitve blaga …… (referenčna številka carinskega urada) – 99203“.

13.3 Če se uporablja drugi odstavek točke 13.2 te priloge in če je na tranzitni deklaraciji naslednji zaznamek, dejanski namembni carinski urad ohrani nadzor nad blagom in brez izrecnega dovoljenja pogodbenice, v pristojnosti katere je carinski urad odhoda, ne dovoli prevoza blaga drugam, kot v navedeno pogodbenico:

„— Za iznos iz Unije veljajo omejitve ali dajatve iz Uredbe/Direktive/Sklepa/Odločbe št. … – 99204“.

14.

Potrdilo o prejemu

Potrdilo o prejemu se sestavi na zadnji strani izvoda št. 5 enotne upravne listine v za to namenjenem prostoru ali na obrazcu iz Priloge B10 k Dodatku III.

15.

Vrnitev izvoda št. 5 enotne upravne listine ali izvoda spremne tranzitne listine

Pristojni carinski organ namembne pogodbenice nemudoma, najpozneje pa v osmih dneh od datuma konca operacije, vrne izvod št. 5 enotne upravne listine carinskim organom pogodbenice odhoda. Kadar se uporablja spremna tranzitna listina, se en izvod predložene spremne tranzitne listine vrne pod enakimi pogoji kot izvod št. 5.

16.

Obveščanje imetnika postopka in alternativna dokazila o koncu postopka

Če se izvodi iz točke 15 te priloge ne vrnejo carinskemu organu pogodbenice odhoda v 30 dneh od izteka roka za predložitev blaga namembnemu carinskemu uradu, ta organ obvesti imetnika postopka in od njega zahteva, naj predloži dokazilo, da se je postopek pravilno končal.

17.

Poizvedovalni postopek

17.1 Če carinski urad odhoda v 60 dneh od izteka roka za predložitev blaga namembnemu carinskemu uradu ni prejel dokazila, da se je postopek pravilno končal, carinski organ pogodbenice odhoda nemudoma zahteva informacije, potrebne za zaključek postopka. Če se med ukrepi poizvedovalnega postopka ugotovi, da skupnega tranzitnega postopka ni mogoče zaključiti, carinski organ pogodbenice odhoda ugotovi, ali je nastal dolg.

Če je nastal dolg, carinski organ pogodbenice odhoda sprejme naslednje ukrepe:

— 
ugotovi, kdo je dolžnik,
— 
določi carinske organe, pristojne za obvestilo o carinskem dolgu.

17.2 Če pa pred iztekom teh rokov carinski organ pogodbenice odhoda prejme informacije, da se skupni tranzitni postopek ni pravilno končal, ali sumi, da je tako, nemudoma pošlje zahtevo.

17.3 Poizvedovalni postopek se začne tudi, kadar se naknadno izkaže, da je bilo dokazilo o koncu skupnega tranzitnega postopka ponarejeno in da je treba začeti poizvedovalni postopek za doseganje ciljev iz točke 17.1 te priloge.

18.

Zavarovanje – referenčni znesek

18.1 Za uporabo člena 74 Dodatka I imetnik postopka zagotovi, da zadevni znesek ne preseže referenčnega zneska, ob upoštevanju operacij, za katere se postopek še ni končal.

18.2 Imetnik postopka obvesti carinski urad zavarovanja, kadar se referenčni znesek zmanjša pod mejo, ki še zadostuje za kritje njegovih operacij tranzita.

19.

Potrdila o splošnem zavarovanju, potrdila o opustitvi zavarovanja in kuponi za posamezno zavarovanje

19.1 Na carinskem uradu odhoda se predloži naslednje:

— 
potrdilo o splošnem zavarovanju na obrazcu iz Priloge C5 k Dodatku III,
— 
potrdilo o opustitvi zavarovanja na obrazcu iz Priloge C6 k Dodatku III,
— 
kupon za posamezno zavarovanje na obrazcu iz Priloge C3 k Dodatku III.

▼M39

19.2 podatki o potrdilih in kuponu se vnesejo v tranzitne deklaracije.

▼M39

19.3 Obdobje veljavnosti potrdila o splošnem zavarovanju ali potrdila o opustitvi zavarovanja ni daljše od dveh let. Vendar lahko carinski urad zavarovanja navedeno obdobje podaljša za še eno obdobje, ki ni daljše od dveh let.

19.4 Od datuma začetka učinkovanja razveljavitve dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja ali razveljavitve in preklica izjave, dane v primeru splošnega zavarovanja, ni mogoče uporabiti nobenega izdanega potrdila za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek in ga imetnik postopka nemudoma vrne carinskemu uradu zavarovanja.

19.5 Vsaka država Komisiji zagotovi informacije o tem, kako se lahko ugotovi istovetnost še veljavnih potrdil, ki še niso bila vrnjena ali ki so bila prijavljena kot ukradena, izgubljena ali ponarejena. Komisija o tem ustrezno obvesti druge države.

▼M38

20.

Posebne nakladnice

20.1 Carinski organ lahko sprejme tranzitno deklaracijo, dopolnjeno z nakladnicami, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz Priloge B5 k Dodatku III.

▼M39

Od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578 lahko carinski organ sprejme tranzitno deklaracijo, dopolnjeno z nakladnicami, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz Priloge B5a k Dodatku III.

▼M38

Take nakladnice se lahko uporabljajo, če:

— 
jih izdajo podjetja, ki uporabljajo elektronski sistem za obdelavo podatkov za vodenje evidenc,
— 
so izdelane in izpolnjene tako, da jih lahko carinski organ uporablja brez težav,
— 
za vsako postavko vključujejo informacije, zahtevane v Prilogi B5 k Dodatku III ►M39  , ◄

▼M39

— 
od datumov začetka posodobitve NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578, za vsako postavko vključujejo informacije, zahtevane v Prilogi B5a k Dodatku III.

▼M38

20.2 Seznami z opisom blaga, sestavljeni za opravljanje odpremnih/izvoznih formalnosti, se prav tako lahko dovolijo za uporabo kot nakladnice iz točke 20.1 te priloge, tudi če jih izdajajo podjetja, ki ne uporabljajo elektronskega sistema za obdelavo podatkov za vodenje svojih evidenc.

20.3 Imetnik postopka, ki uporablja elektronski sistem za obdelavo podatkov za vodenje evidenc in že uporablja posebne nakladnice, jih lahko uporablja tudi za skupne tranzitne operacije, ki vključujejo samo eno vrsto blaga, če je to potrebno zaradi sistema imetnika postopka.

21.

Uporaba posebnih carinskih oznak

Imetnik postopka nasproti naslova „Nameščene carinske oznake“ v polje „D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda“ na tranzitni deklaraciji vpiše število in posamezne identifikatorje nameščenih carinskih oznak.

22.

Pooblaščeni pošiljatelj – predhodna overitev in formalnosti ob odhodu

22.1 Za uporabo točk 3 in 5 te priloge dovoljenje določa, da mora biti polje „C. Urad odhoda“ tranzitne deklaracije:

— 
vnaprej opremljeno z žigom carinskega urada odhoda in podpisom uradnika tega urada ali
— 
opremljeno s posebnim žigom pooblaščenega pošiljatelja, ki ga je odobril pristojni organ, z uporabo obrazca iz Priloge B9 k Dodatku III. Odtis žiga se na obrazce lahko vtisne vnaprej, če to opravi tiskarna, ki je bila za to pooblaščena.

Pooblaščeni pošiljatelj izpolni polje tako, da vnese datum odpreme blaga in tranzitni deklaraciji dodeli številko v skladu s pravili, določenimi v dovoljenju.

22.2 Carinski organ lahko predpiše uporabo obrazcev, ki so opremljeni s posebnim sredstvom za identifikacijo.

23.

Pooblaščeni pošiljatelj – ukrepi za varovanje žiga

Pooblaščeni pošiljatelj sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi varovanje posebnih žigov ali obrazcev z žigom carinskega urada odhoda ali posebnim žigom.

Carinski organ obvesti o varnostnih ukrepih, ki jih je sprejel v skladu s prvim odstavkom.

23.1 Če kdo zlorabi obrazce, ki so vnaprej opremljeni z žigom carinskega urada odhoda ali posebnim žigom, je brez poseganja v kazenske postopke pooblaščeni pošiljatelj zavezan k plačilu carin in drugih dajatev, ki se plačajo v posamezni državi za blago, prevažano na podlagi takih obrazcev, razen če carinskemu organu, ki ga je pooblastil, dokaže, da je sprejel zahtevane ukrepe iz točke 23.

24.

Pooblaščeni pošiljatelj – informacije, ki se vpišejo na deklaracije

24.1 Najpozneje ob odpremi blaga pooblaščeni pošiljatelj izpolni tranzitno deklaracijo in po potrebi vnese v polje 44 predpisano pot, določeno v skladu s členom 33(2) Dodatka I, ter v polje „D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda“, rok, določen v skladu s členom 34 Dodatka I, v katerem se blago predloži namembnemu carinskemu uradu, uporabljene ukrepe za identifikacijo in naslednji zaznamek:

„— Pooblaščeni pošiljatelj – 99206“.

24.2 Kadar pristojni organ pogodbenice odhoda pregleda pošiljko pred odpremo, to zabeleži na deklaracijo v polje „D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda“.

24.3 Po odpremi se izvod št. 1 enotne upravne listine ali izvod spremne tranzitne listine nemudoma pošlje carinskemu uradu odhoda v skladu s pravili, določenimi v dovoljenju. Preostali izvodi se priložijo blagu v skladu s točko 11 te priloge.

25.

Pooblaščeni pošiljatelj – opustitev podpisa

25.1 Carinski organ lahko dovoli pooblaščenemu pošiljatelju, da ne podpiše tranzitnih deklaracij, opremljenih s posebnim žigom, iz poglavja II dela II te priloge, ki jih sestavi elektronski sistem za obdelavo podatkov. Ta opustitev se lahko odobri pod pogojem, da je pooblaščeni pošiljatelj pred tem oddal carinskemu organu pisno izjavo, s katero potrjuje, da je imetnik postopka za vse operacije tranzita, ki se izvajajo na podlagi tranzitnih deklaracij, opremljenih s posebnim žigom.

25.2 Tranzitne deklaracije, sestavljene v skladu s točko 25.1 te priloge, v polju, ki je namenjeno podpisu imetnika postopka, vsebujejo naslednji zaznamek:

„— Opustitev podpisa – 99207“.

26.

Pooblaščeni prejemnik – obveznosti

26.1 Ko blago prispe na kraj, določen v dovoljenju, pooblaščeni prejemnik nemudoma obvesti namembni carinski urad o tem prihodu. Navede datum prihoda, stanje morebitnih nameščenih carinskih oznak in morebitne nepravilnosti na izvodih št. 4 in 5 enotne upravne listine ali izvodu spremne tranzitne listine, ki so priloženi blagu, in jih pošlje namembnemu carinskemu uradu v skladu s pravili iz dovoljenja.

26.2 Namembni carinski urad opravi vnose, določene v točki 13 te priloge, na izvodih št. 4 in 5 enotne upravne listine ali izvodu spremne tranzitne listine.

▼M30

DODATEK II

▼M38

CARINSKI STATUS UNIJSKEGA BLAGA IN DOLOČBE V ZVEZI Z EUROM

▼M30Člen 1

V tem dodatku so določena podrobna pravila za izvajanje Konvencije in Dodatka I v zvezi s ►M38  carinskim statusom unijskega blaga ◄ in uporabo eura.NASLOV I

▼M41

DOKAZILO O CARINSKEM STATUSU UNIJSKEGA BLAGA

▼M30POGLAVJE I

Področje uporabe

Člen 2

1.  

►M38  Carinski status unijskega blaga ◄ je v skladu s tem naslovom mogoče dokazati samo, če se blago, na katero se nanaša, prevaža neposredno iz ene pogodbenice v drugo.

Za naslednje blago se šteje, da se prevaža neposredno iz ene države pogodbenice v drugo:

(a) 

blago, ki se ne prevaža čez ozemlje tretje države;

(b) 

blago, ki se prevaža čez ozemlje ene ali več tretjih držav, če se prek teh držav prevaža na podlagi enotne prevozne listine, izdane v državi pogodbenici.

2.  

Ta naslov se ne uporablja za blago:

(a) 

namenjeno izvozu iz držav pogodbenic; ali

(b) 

ki se prevaža po postopku za mednarodni prevoz blaga na podlagi zvezkov TIR, razen:

— 
če se blago, ki se bo raztovarjalo na ozemlju pogodbenice, prevaža skupaj z blagom, ki se bo raztovarjalo v tretji državi, ali
— 
če se blago prevaža z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge prek tretje države.
3.  
Ta naslov se uporablja za pošiljke v poštnem prometu (vključno s poštnimi paketi), ki se pošiljajo iz poštnega urada ene pogodbenice na poštni urad druge pogodbenice.

▼M41 —————

▼M30POGLAVJE II

▼M38

Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga

▼M30

Člen 3

Pristojni urad

V tem poglavju „pristojni urad“ pomeni organe, pristojne za potrjevanje ►M38  carinskega statusa unijskega blaga ◄ .

Člen 4

Splošne določbe

1.  
►M38  Carinski status unijskega blaga ◄ , ki se ne prevaža v okviru postopka T2, se lahko dokaže z enim od dokumentov iz tega poglavja.
2.  

Če so izpolnjeni pogoji za njegovo izdajo, se lahko dokument, ki se uporablja kot dokazilo o ►M38  carinskem statusu unijskega blaga ◄ , izda naknadno. V tem primeru mora vsebovati naslednji zaznamek v rdeči barvi:

— 
Izdano naknadno – 99210Oddelek 1

Dokument T2L

Člen 5

Opredelitev

1.  
►M38  Carinski status unijskega blaga ◄ se pod spodnjimi pogoji dokaže s predložitvijo dokumenta T2L.
2.  
►M39  Dokument T2L je opremljen z oznako „T2L“ ali „T2LF“. ◄

Člen 6

Obrazec, ki ga je treba uporabiti

1.  
Dokument T2L ►M38  se predloži ◄ na obrazcu, ki ustreza enemu od vzorcev iz Konvencije o enotni upravni listini.
2.  
Po potrebi se lahko navedenemu obrazcu doda eden ali več dopolnilnih listov, ki so skladni z vzorci iz Konvencije o enotni upravni listini in so sestavni del dokumenta T2L.
3.  
Namesto dopolnilnih listov se lahko kot opisni del dokumenta T2L uporabijo nakladnice, ki ►M38  se predložijo v skladu z vzorcem iz Priloge B4 k Dodatku III ◄ in so sestavni del dokumenta T2L.
4.  
Obrazci iz odstavkov 1 do 3 se izpolnijo v skladu ►M38  s ►M39  Prilogo B5a ◄ k Dodatku III ◄ . Natisnejo in izpolnijo se v enem od uradnih jezikov pogodbenic, ki je sprejemljiv za pristojne organe.

Člen 7

Posebne nakladnice

1.  
Pristojni organi lahko kateri koli osebi, ki izpolnjuje pogoje iz ►M39  člena 57 ◄ Dodatka I, dovolijo uporabo nakladnic, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz Dodatka III.
2.  

Uporabo takih nakladnic je mogoče dovoliti le:

(a) 

če jih izdajajo podjetja, ki uporabljajo integrirani elektronski ali avtomatski sistem obdelave podatkov za vodenje knjig;

(b) 

če so izdelane in izpolnjene tako, da jih pristojni organi lahko uporabljajo brez težav;

(c) 

če za vsako postavko vsebujejo vse podatke, ki se zahtevajo v skladu s ►M39  prilogo B5a ◄ k Dodatku III.

3.  
Seznami z opisom blaga, ►M38  predloženi ◄ za opravljanje odpremnih/izvoznih formalnosti, se tudi lahko odobrijo za uporabo kot nakladnice iz odstavka 1, tudi če jih izdajajo ►M39  gospodarski subjekti ◄ , ki ne uporabljajo integriranega elektronskega ali avtomatskega sistema obdelave podatkov za vodenje knjig.

Člen 8

▼M39

Izdaja dokumenta T2L

▼M30

1.  
Ob upoštevanju določb člena 19 se dokument T2L ►M39  izda ◄ v enem izvodu.
2.  

Na zahtevo udeleženca pristojni urad potrdi dokument T2L in po potrebi vse uporabljene dopolnilne liste ali nakladnice. Tak zaznamek vsebuje naslednje podatke, ki morajo biti, če je mogoče, navedeni v polju „C. Urad odhoda“:

(a) 

na dokumentu T2L naziv in žig pristojnega urada, podpis uradnika tega urada, datum potrditve in evidenčno številko ali številko odpremne ali izvozne deklaracije, če je taka deklaracija potrebna;

(b) 

pri dopolnilnem listu ali nakladnici številko, navedeno na dokumentu T2L. To številko je treba vpisati z žigom, na katerem je ime pristojnega urada, ali ročno. Če se vpiše ročno, je treba dodati uradni žig navedenega urada.

Ti dokumenti se udeležencu vrnejo takoj, ko so izpolnjene formalnosti v zvezi z odpremo blaga v namembno državo.Oddelek 2

Komercialni dokumenti

Člen 9

Račun in prevozna listina

1.  
►M38  Carinski status unijskega blaga ◄ se v skladu s spodnjimi pogoji dokaže s predložitvijo računa ali prevozne listine za blago.
2.  

Račun ali prevozna listina iz odstavka 1 mora vsebovati vsaj polni naziv in naslov pošiljatelja/izvoznika oziroma udeleženca, kadar to ni pošiljatelj/izvoznik, število, vrsto, oznake in številke tovorkov, poimenovanje blaga, bruto maso v kilogramih in po potrebi številke zabojnikov.

Udeleženec mora na navedeni dokument razločno vpisati kratico „T2L“ ali „T2LF“ skupaj z lastnoročnim podpisom.

3.  

Če se formalnosti opravijo z uporabo javnega ali zasebnega računalniškega sistema, pristojni organi dovolijo osebam, ki za to zaprosijo, da podpis iz odstavka 2 nadomestijo z drugo metodo za ugotavljanje istovetnosti, ki lahko temelji na uporabi kodiranih oznak in ima enake pravne posledice kot lastnoročni podpis.

Ta možnost se odobri le, če so izpolnjeni tehnični in upravni pogoji, ki jih določijo pristojni organi.

4.  
Pristojni urad na zahtevo udeleženca potrdi račun ali prevozno listino, ki jo je ta ustrezno izpolnil in ►M38  podpisal, če je vrednost blaga višja od 15 000 EUR ◄ . Zaznamek vsebuje naziv in žig pristojnega urada, podpis uradnika tega urada, datum potrditve in evidenčno številko ali številko odpremne ali izvozne deklaracije, če je ta potrebna.
5.  
Določbe tega člena se uporabljajo samo, če se račun ali prevozna listina nanaša ►M38  izključno na unijsko blago ◄ .
6.  
Za uporabo te konvencije račun ali prevozna listina, ki izpolnjuje pogoje in formalnosti iz odstavkov 2 do 5, velja kot dokument T2L.
7.  
Za uporabo člena 9(4) Konvencije lahko carinski urad države ►M39  skupnega tranzita ◄ , na ozemlje katere je blago vstopilo na podlagi računa ali prevozne listine, veljavne kot dokument T2L, dokumentu T2 ali T2L, ki ga izda za to blago, priloži overjen prepis ali fotokopijo tega računa ali prevozne listne.

Člen 10

Ladijski manifest

1.  
►M38  Carinski status unijskega blaga ◄ se v skladu s spodnjimi pogoji dokaže z manifestom ladjarske družbe, ki se nanaša na to blago.
2.  

Manifest mora vsebovati vsaj naslednje podatke:

(a) 

ime in polni naslov ladjarske družbe;

(b) 

ime plovila;

(c) 

kraj in datum natovarjanja blaga;

(d) 

kraj raztovarjanja blaga.

Manifest za vsako pošiljko vsebuje tudi:

(a) 

sklicevanje na ladijsko nakladnico ali drug trgovinski dokument;

(b) 

število, vrsto, oznake in številke tovorkov;

(c) 

običajno trgovsko poimenovanje blaga, ki vsebuje dovolj podatkov za ugotavljanje njegove istovetnosti;

(d) 

bruto maso v kilogramih;

(e) 

morebitne številke zabojnikov;

(f) 

naslednje navedbe o statusu blaga:

— 
kratica „C“ (enakovredna „T2L“) ali kratica „F“ (enakovredna „T2LF“) za ►M38  unijsko blago, katerega carinski status ◄ je mogoče dokazati,
— 
kratica „N“ za vse drugo blago.
3.  
Na zahtevo ladjarske družbe pristojni organi potrdijo ustrezno izpolnjen in podpisan manifest. Zaznamek mora vsebovati naziv in žig pristojnega urada, podpis uradnika tega urada in datum potrditve.

▼M39 —————

▼M30Oddelek 3

Druga dokazila, ki jih zahtevajo nekateri postopki

Člen 12

Prevoz na podlagi zvezkov TIR ali ATA

1.  
Kadar se blago prevaža na podlagi zvezka TIR v enem od primerov iz člena 2(2)(b) ali na podlagi zvezka ATA, lahko deklarant za dokaz ►M38  carinskega statusa unijskega blaga ◄ in ob upoštevanju določb člena 2 v prostor, predviden za poimenovanje blaga, razločno vpiše kratico „T2L“ ali „T2LF“ skupaj s svojim podpisom na vse zadevne kupone uporabljenega zvezka, preden ga predloži ►M38  carinskemu uradu odhoda ◄ v overitev. Kratica „T2L“ ali „T2LF“ se na vseh kuponih, kjer je vpisana, overi z žigom ►M38  carinskega urada odhoda ◄ in podpisom pristojnega uradnika.
2.  
Kadar zvezek TIR ali ATA hkrati zajema ►M38  unijsko blago ◄ in ►M38  neunijsko blago ◄ , se ti dve kategoriji blaga navedeta ločeno, kratica „T2L“ ali „T2LF“ pa se vnese tako, da se jasno nanaša samo na ►M38  unijsko blago ◄ .

Člen 13

▼M38

Blago, ki se prevaža v prtljagi potnikov

Če je treba ugotoviti carinski status unijskega blaga, ki se prevaža v prtljagi potnikov ali je v potniški prtljagi, vendar ni namenjeno komercialni uporabi, se šteje, da ima to blago carinski status unijskega blaga:

▼M30

(a) 

kadar je prijavljeno kot ►M38  blago, ki ima carinski status unijskega blaga, ◄ in ni dvoma o resničnosti take prijave;

(b) 

v drugih primerih v skladu s podrobnimi pravili iz tega poglavja.Oddelek 4

▼M38

Dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga, ki ga izda pooblaščeni izdajatelj

▼M30

Člen 14

▼M38

Pooblaščenim izdajatelj

▼M30

1.  
Pristojni organi vsake države članice lahko kateri koli osebi, v nadaljnjem besedilu „pooblaščeni ►M38  izdajatelj ◄ “, ki izpolnjuje zahteve iz ►M39  člena 57(1), 2(d) in (6) ◄ Dodatka I in namerava dokazovati ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ z dokumentom T2L v skladu s členom 6 ali z enim od dokumentov iz členov 9 do 11, v nadaljnjem besedilu „komercialni dokumenti“, dovolijo uporabo teh dokumentov, ne da bi jih morala predložiti pristojnemu uradu v potrditev.
2.  
Določbe ►M39  členov 59, 60, 61(3), 62 do 69 in 72 ◄ Dodatka I se smiselno uporabljajo za dovoljenje iz odstavka 1.

Člen 15

Vsebina dovoljenja

Dovoljenje posebej navaja:

(a) 

urad, odgovoren za predhodno potrjevanje obrazcev, ki se uporabljajo za sestavo zadevnih dokumentov, za namene člena 16(1)(a);

▼M39

(b) 

način, kako bo pooblaščeni izdajatelj dokazoval, da so bili obrazci pravilno uporabljeni;

▼M30

(c) 

izvzete kategorije ali gibanja blaga;

(d) 

►M39  je ◄ obdobje, v katerem bo pooblaščeni ►M38  izdajatelj ◄ obveščal pristojni urad, in način obveščanja, da bo slednji po potrebi lahko opravil kontrolo pred odhodom blaga.

Člen 16

Predhodno potrjevanje in formalnosti ob odhodu

1.  

Dovoljenje določa, da ►M39  je ◄ prednja stran zadevnih trgovinskih dokumentov ali polje „C. Urad odhoda“ na prednji strani obrazcev, uporabljenih za ►M38  izdajo ◄ dokumenta T2L, in morebitnih dopolnilnih listov:

(a) 

vnaprej opremljena z žigom urada iz člena 15(1)(a) in s podpisom delavca tega urada; ali

(b) 

žigosana s posebnim kovinskim žigom pooblaščenega ►M38  izdajatelja ◄ , ki so ga odobrili pristojni organi ter ustreza vzorcu iz Priloge B9 k Dodatku III. Ta žig je na obrazce mogoče vtisniti naprej, če tiskanje opravi tiskarna, ki je bila pooblaščena v ta namen.

2.  

Pooblaščeni ►M38  izdajatelj ◄ sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi varovanje posebnih žigov ali obrazcev z žigom urada odhoda ali posebnim žigom.

Pristojne organe obvesti o varnostnih ukrepih, ki jih je sprejel na podlagi prejšnjega pododstavka.

3.  
Če nekdo zlorabi obrazce, ki so vnaprej opremljeni z žigom ►M39  pristojnega organa ◄ ali posebnim žigom, je pooblaščeni ►M38  izdajatelj ◄ brez poseganja v kazenske postopke odgovoren za plačilo carin in drugih dajatev, ki se plačujejo v posamezni državi za blago, prevažano skupaj s temi obrazci, razen če pristojnim organom, ki so ga pooblastili, dokaže, da je sprejel zahtevane ukrepe iz odstavka 2.
4.  

►M38  Pooblaščeni izdajatelj ◄ izpolni in podpiše obrazec najpozneje ob odpremi blaga. V polje „D. Kontrola, ki jo opravi urad odhoda“ na dokumentu T2L ali na jasno vidno mesto na uporabljenem trgovinskem dokumentu vpiše tudi naziv pristojnega urada, datum izpolnjevanja dokumenta in naslednji zaznamek:

— 
►M38  Pooblaščeni izdajatelj ◄ ►M38  ————— ◄

Člen 17

Opustitev podpisa

1.  
Pooblaščeni ►M38  izdajatelj ◄ je lahko oproščen podpisovanja dokumentov T2L ali uporabljenih komercialnih dokumentov, ki so bili ►M38  predloženi ◄ z integriranim elektronskim ali avtomatskim sistemom obdelave podatkov, če so opremljeni s posebnim žigom iz Priloge B9 k Dodatku III. Ta opustitev se odobri pod pogojem, da je pooblaščeni ►M38  izdajatelj ◄ tem organom predhodno dal pisno izjavo, s katero potrjuje svojo odgovornost za pravne posledice, ki izhajajo iz izdaje vseh dokumentov T2L ali vseh trgovinskih dokumentov s posebnim žigom.
2.  

Dokumenti T2L ali komercialni dokumenti, ►M38  predloženi ◄ v skladu z odstavkom 1, namesto podpisa pooblaščenega ►M38  izdajatelja ◄ vsebujejo naslednji zaznamek:

— 
Opustitev podpisa ►M38  ————— ◄

Člen 18

Ladijski manifest, ki je predmet izmenjave podatkov

1.  
Pristojni organi vsake države članice lahko ladjarskim družbam dovolijo, da manifest za dokazovanje ►M38  carinskega statusa unijskega blaga ◄ ►M38  predložijo ◄ šele najpozneje dan po odhodu plovila in vsekakor do prihoda plovila v namembno pristanišče.
2.  

Dovoljenje iz odstavka 1 se odobri le mednarodnim ladjarskim družbam, ki:

(a) 

izpolnjujejo pogoje iz ►M39  člena 57(1), (2)(d) in (6) ◄ Dodatka I; vendar z odstopanjem od ►M39  člena 57(1)(a) ◄ ni treba, da imajo ladjarske družbe sedež v eni od pogodbenic, če imajo tam območno podružnico; in

(b) 

uporabljajo elektronski sistem izmenjave podatkov za prenos podatkov med pristaniščem odhoda in namembnim pristaniščem na ozemljih pogodbenic; in

(c) 

opravijo veliko število voženj med državami po priznanih progah.

3.  

Ob prejemu vloge pristojni organi države, v kateri ima ladjarska družba sedež, obvestijo o vlogi drugi dve državi, na ozemljih katerih sta pristanišče odhoda in namembno pristanišče.

Če pristojni organi v ►M38  45 dneh ◄ od obvestila ne prejmejo ugovora, odobrijo uporabo poenostavljenega postopka iz odstavka 4.

Ta odobritev velja v zadevnih državah in se uporablja samo za tranzite med pristaniščema, na kateri se nanaša.

4.  

Poenostavitev se opravi na naslednji način:

(a) 

manifest za pristanišče odhoda se po elektronskem sistemu za izmenjavo podatkov pošlje v namembno pristanišče;

(b) 

ladjarska družba v manifest vpiše podatke iz člena 10(2);

(c) 

na zahtevo se izvod manifesta, ki je bil poslan po sistemu elektronske izmenjave podatkov, pošlje pristojnim organom v pristanišču odhoda najpozneje prvi delovni dan po odhodu plovila in vsekakor pred prihodom plovila v namembno pristanišče;

(d) 

izvod manifesta, ki je predmet izmenjave podatkov, se pošlje pristojnim organom v namembnem pristanišču;

(e) 

pristojni organi v pristanišču odhoda s sistemom revizije izvedejo preglede na podlagi analize tveganj;

(f) 

pristojni organi v namembnem pristanišču s sistemom revizije izvedejo preglede na podlagi analize tveganj in po potrebi pristojnim organom v pristanišču odhoda v preverjanje pošljejo podrobne podatke iz manifesta.

5.  

Brez poseganja v določbe naslova IV Dodatka I:

— 
ladjarska družba obvesti pristojne organe o vseh kršitvah in nepravilnostih,
— 
pristojni organi v namembnem pristanišču čim prej obvestijo pristojne organe v pristanišču odhoda in organ, ki je izdal dovoljenje, o vseh kršitvah in nepravilnostih.

▼M39

Člen 18a

Manifest za carinsko blago

1.  
Pristojni organi vsake države lahko ladjarskim družbam dovolijo, da dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga predložijo v obliki carinskega blagovnega manifesta, ki se nanaša na to blago in je predmet elektronske izmenjave podatkov.
2.  
Dovoljenje iz odstavka 1 se izda samo ladjarskim družbam, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 57(1)(a) in (b) ter (2)(d) Dodatka I.
3.  
Izdajatelji, ki imajo dovoljenje za izdajo dokazila o carinskem statusu unijskega blaga v obliki manifesta pomorske družbe, kakor je določen v členu 10, lahko izdajo tudi carinski blagovni manifest iz tega člena.
4.  
Carinski blagovni manifest vsebuje vsaj informacije, naštete v členu 10(2).

▼M30

Člen 19

Obveznost priprave kopije

Pooblaščeni ►M38  izdajatelj ◄ je dolžan narediti kopijo vsakega dokumenta T2L ali vsakega komercialnega dokumenta, izdanega na podlagi tega oddelka. Pristojni organi določijo načine, na katere se kopija predloži v preverjanje in hrani vsaj ►M38  tri leta ◄ .

Člen 20

▼M38

Pregledi pri pooblaščenem izdajatelju

▼M30

Pristojni organi lahko pri pooblaščenih ►M38  izdajateljih ◄ izvedejo vse preglede, za katere menijo, da so koristni. Pooblaščeni ►M38  izdajatelji ◄ jim morajo pri tem pomagati in predložiti potrebne podatke.POGLAVJE III

Medsebojna pomoč

Člen 21

Pristojni organi držav si medsebojno pomagajo pri preverjanju pristnosti in natančnosti dokumentov ter pri preverjanju, ali so bili pravilno uporabljeni postopki, ki se v skladu z določbami tega poglavja uporabljajo za dokazovanje ►M38  carinskega statusa unijskega blaga ◄ .

▼M41NASLOV Ia

DOLOČBE O NESPREMINJANJU CARINSKEGA STATUSA UNIJSKEGA BLAGA ZA BLAGO, KI SE PREVAŽA PREK KORIDORJA T2

Člen 21a

Domneva, da ima blago carinski status unijskega blaga

1.  

Blago s carinskim statusom unijskega blaga, ki se prevaža po železnici, se lahko giblje, ne da bi bilo predmet carinskega postopka, od ene do druge točke na carinskem območju Unije in se prevaža prek ozemlja države skupnega tranzita, ne da bi spremenilo svoj carinski status, kadar:

(a) 

je prevoz blaga zajet z enotno prevozno listino, izdano v državi članici Evropske unije;

(b) 

enotna prevozna listina vsebuje naslednji zaznamek: „T2-Corridor“ (koridor T2);

(c) 

se tranzit prek države skupnega tranzita spremlja z elektronskim sistemom v tej državi skupnega tranzita ter

(d) 

država skupnega tranzita, čez katere ozemlje poteka tranzit, pooblasti železniško prevozno podjetje za uporabo postopka koridor T2.

2.  
Država skupnega tranzita Skupni odbor iz člena 14 Konvencije ali delovno skupino, ustanovljeno z navedenim odborom na podlagi odstavka 5 navedenega člena, obvešča o podrobnostih glede elektronskega sistema za spremljanje in železniških prevoznih podjetjih, ki so pooblaščena za uporabo postopka iz odstavka 1 tega člena.

▼M30NASLOV II

DOLOČBE V ZVEZI Z EUROM

Člen 22

1.  

Protivrednost zneskov, izraženih v eurih in navedenih v tej konvenciji, v nacionalnih valutah se izračuna z uporabo menjalnega razmerja, ki velja prvi delovni dan meseca oktobra in se uporablja od 1. januarja naslednjega leta.

Če to razmerje za določeno nacionalno valuto ni na voljo, se za to valuto uporabi razmerje, ki je veljalo prvi dan, za katerega je bilo razmerje objavljeno po prvem delovnem dnevu meseca oktobra. Če kako razmerje ni bilo objavljeno po prvem delovnem dnevu meseca oktobra, se uporabi razmerje za zadnji dan pred tem datumom, za katerega je bilo razmerje objavljeno.

2.  
Pri uporabi odstavka 1 je treba upoštevati protivrednost v eurih, ki se je uporabljala na dan vpisa deklaracije o skupnem tranzitu, za katero je bil ali so bili ►M39  sprejeti ◄ kuponi za posamezno zavarovanje v skladu s ►M39  členom 30(2) ◄ Dodatka I.

DODATEK III

TRANZITNE DEKLARACIJE, SPREMNE TRANZITNE LISTINE IN DRUGI DOKUMENTIČlen 1

V tem dodatku so povzeti določbe, obrazci in vzorci, potrebni za izpolnjevanje deklaracij, spremne tranzitne listine in drugih dokumentov, ki se uporabljajo v skupnem tranzitnem postopku v skladu z dodatkoma I in II.NASLOV I

▼M38

TRANZITNA DEKLARACIJA IN OBRAZCI, POTREBNI ZA TEHNIKE ELEKTRONSKE OBDELAVE PODATKOV

▼M30

Člen 2

Tranzitna deklaracija

Tranzitna deklaracija iz člena 21(1) Dodatka I ustreza strukturi in navedbam iz Priloge A1 z uporabo oznak iz Priloge A2.

Člen 3

Spremna tranzitna listina

Spremna tranzitna listina ►M38  se predloži na obrazcu ◄ iz Priloge A3. Izpolni in uporablja se v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz Priloge A4.

Člen 4

Seznam postavk

Seznam postavk ►M38  se predloži na obrazcu ◄ iz Priloge A5. Izpolni in uporablja se v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz Priloge A6.NASLOV II

▼M38

OBRAZCI ZA:

— 
DOKAZILO O CARINSKEM STATUSU UNIJSKEGA BLAGA,
— 
TRANZITNO DEKLARACIJO ZA POTNIKE,
— 
POSTOPEK NEPREKINJENEGA POSLOVANJA ZA TRANZIT

▼M30

Člen 5

1.  
►M38  Obrazci, na podlagi katerih se izda dokument, ki potrjuje carinski status unijskega blaga, se predložijo na obrazcu iz dodatkov 1 do 4 k Prilogi I h Konvenciji o enotni upravni listini. ◄
2.  
►M38  Obrazci, ki se uporabijo kot tranzitne deklaracije pri uporabi postopka neprekinjenega poslovanja za tranzit, ali tranzitne deklaracije za potnike se predložijo na obrazcu iz Dodatka 1 k Prilogi I h Konvenciji o enotni upravni listini. ◄
3.  

Podatki iz obrazcev morajo biti v samokopirni obliki:

(a) 

v primeru iz dodatkov 1 in 3 na izvodih, navedenih v Dodatku 1 k Prilogi II h Konvenciji o enotni upravni listini;

(b) 

v primeru iz dodatkov 2 in 4 na izvodih, navedenih v Dodatku 2 k Prilogi II h Konvenciji o enotni upravni listini.

4.  

Obrazci se izpolnijo in uporabljajo:

(a) 

kot dokument, ki potrjuje ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ v skladu z navodilom iz Priloge B2;

(b) 

kot tranzitna deklaracija za potnika ali za ►M38  postopek neprekinjenega poslovanja za tranzit ◄ v skladu z navodilom iz Priloge B6.

V obeh primerih je treba po potrebi uporabiti oznake iz prilog A2, B1, B3 in B6.

Člen 6

1.  
Obrazci se natisnejo v skladu s členom 2 Priloge II h Konvenciji o enotni upravni listini.
2.  
Pogodbenice lahko v zgornji levi kot obrazca natisnejo identifikacijsko oznako zadevne pogodbenice. Natisnejo lahko tudi besede „SKUPNI TRANZIT“ namesto besed „ ►M38  TRANZIT UNIJE ◄ “. Če se ta obrazec predloži v drugi državi pogodbenici, ta navedba ali natis ne preprečuje sprejema deklaracije.NASLOV III

OBRAZCI, KI SE UPORABLJAJO POLEG ENOTNE UPRAVNE LISTINE IN SPREMNE TRANZITNE LISTINE

Člen 7

Nakladnice

1.  
Obrazec za nakladnico ►M38  se predloži na obrazcu ◄ iz Priloge B4. Izpolni se v skladu z navodilom iz Priloge B5.
2.  
Za obrazec nakladnice je treba uporabiti zlepljen pisalni papir s težo najmanj 40 g/m2, ki mora biti dovolj trden, da se pri normalni uporabi ne strga in ne mečka. Barvo papirja izberejo udeleženci.
3.  
Format obrazca je 210 × 297 mm, pri čemer je lahko krajši za največ 5 mm in daljši za največ 8 mm.

Člen 8

Potrdilo o prehodu

1.  
Obrazec, ki se uporablja za potrdilo o prehodu v okviru uporabe člena 22 Dodatka I, ►M38  se predloži na obrazcu ◄ iz Priloge B8 k temu dodatku.

▼M38 —————

▼M30

Člen 9

Potrdila o prejemu

1.  
Potrdilo o prejemu ►M38  se predloži na obrazcu ◄ iz Priloge B10.

▼M38 —————

▼M30

Člen 10

Posamezno zavarovanje

1.  
Obrazec za posamezno zavarovanje ustreza vzorcu iz Priloge C3.
2.  
Za obrazce je treba uporabiti brezlesni zlepljeni pisalni papir s težo najmanj 55 g/m2. Papir je treba pretiskati z rdečo giljošo, na kateri se vidi vsako mehansko ali kemično ponarejanje. Papir mora biti bele barve.
3.  
Format obrazca je 148 × 105 mm.
4.  
Na obrazcu morajo biti navedeni naziv in naslov tiskarne ali oznaka, po kateri jo je mogoče identificirati, ter identifikacijska številka.
5.  
Jezik obrazcev za posamezno zavarovanje določijo pristojni organi države, ki je odgovorna za urad zavarovanja.

Člen 11

Potrdila o splošnem zavarovanju in opustitvi zavarovanja

1.  
Obrazci za potrdilo o splošnem zavarovanju ali opustitvi zavarovanja, v nadaljnjem besedilu „potrdilo“, ustrezajo vzorcem iz prilog C5 in C6. Izpolnijo se v skladu z navodilom iz Priloge C7.
2.  

Za obrazec potrdila je treba uporabiti bel brezlesni pisalni papir s težo najmanj 100 g/m2. Papir je treba na obeh straneh pretiskati z giljošo, na kateri se vidi vsako mehansko ali kemično ponarejanje. Pretisk je:

— 
pri potrdilu o zavarovanju zelen,
— 
pri potrdilu o opustitvi zavarovanja svetlo moder.
3.  
Format obrazca je 210 × 148 mm.
4.  
Pogodbenice so odgovorne za tiskanje obrazcev oziroma za naročilo tiskanja. Vsako potrdilo mora imeti zaporedno identifikacijsko številko.

Člen 12

Skupne določbe za naslov III

1.  
Obrazci se izpolnijo s pisalnim strojem ali z drugim mehanografskim ali podobnim postopkom. Obrazci iz členov 7 in 8 se lahko izpolnijo tudi čitljivo ročno; v tem primeru morajo biti izpolnjeni s črnilom in tiskanimi črkami.
2.  
Obrazci morajo biti sestavljeni v enem od uradnih jezikov pogodbenic, ki je sprejemljiv za pristojne organe države odhoda. Ta določba se ne uporablja za kupone za posamezno zavarovanje.
3.  
Pristojni organi druge države, v kateri je treba predložiti obrazec, lahko po potrebi zahtevajo prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov v tej državi.
4.  
Jezik potrdila o splošnem zavarovanju in opustitvi zavarovanja določijo pristojni organi države, ki je odgovorna za urad zavarovanja.
5.  
Obrazec ne sme vsebovati nobenih izbrisov ali pisanja prek besedila. Spreminjanje poteka tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi oseba, ki je obrazec spreminjala, izrecno pa jo morajo potrditi tudi pristojni organi.
6.  
Pogodbenica lahko ob predhodnem soglasju pogodbenic in če to ne škoduje pravilni uporabi Konvencije, pri obrazcih iz tega naslova uporabi posebne ukrepe, namenjene povečanju njihove varnosti.

PRILOGA A1

POJASNJEVALNA OPOMBA O UPORABI TRANZITNE DEKLARACIJE Z IZMENJAVO STANDARDNIH SPOROČIL ELEKTRONSKE IZMENJAVE PODATKOV (TRANZITNA DEKLARACIJA EDI)

NASLOV I

SPLOŠNO

►M38  Tranzitna deklaracija EDI ◄ se predloži elektronsko, razen če ni drugače določeno s konvencijo.

Elektronska tranzitna deklaracija (tranzitna deklaracija EDI) temelji na podatkih iz Konvencije z dne 20. maja 1987 za poenostavitev formalnosti v blagovni menjavi ter na podatkih, vnesenih v različna polja enotne upravne listine (EUL), kakor so določeni v tej prilogi in v prilogi B1, skupaj z oznako ali nadomeščenih z njo.

Ta priloga vsebuje osnovne posebne zahteve, ki se uporabljajo, če se formalnosti opravljajo z izmenjavo standardnih elektronskih sporočil EDI. Poleg tega se uporabljajo dodatne oznake, navedene v Prilogi A2. Priloga B1 se uporablja za elektronsko tranzitno deklaracijo, razen če je v tej prilogi ali v Prilogi A2 določeno drugače.

Natančna sestava in vsebina elektronske tranzitne deklaracije je skladna s tehničnimi specifikacijami, ki jih pristojni organi sporočijo ►M38  imetniku postopka ◄ , da bi zagotovili pravilno delovanje sistema. Te specifikacije temeljijo na zahtevah iz te priloge.

Ta priloga opisuje strukturo izmenjave podatkov. ►M38  Tranzitna deklaracija EDI ◄ je razdeljena v podatkovne skupine, ki vsebujejo atribute podatkov. Atributi so povezani v skupine tako, da sestavljajo skladne logične bloke v okviru sporočila. Zamik podatkovne skupine kaže, da je podatkovna skupina del podatkovne skupine, ki je na višji ravni.

Če obstaja, se zabeleži ustrezna številka polja na enotni upravni listini.

Izraz „številka“ v razlagi podatkovne skupine navaja, kolikokrat se podatkovna skupina lahko uporabi v tranzitni deklaraciji.

Izraz „vrsta/dolžina“ v razlagi atributa navaja zahteve po vrsti in dolžini podatkov. Oznake za vrste podatkov so naslednje:

č

črkovna

š

številčna

čš

črkovno-številčna

Številka za oznako kaže dovoljeno dolžino podatkov. Uporablja se naslednje:

Neobvezni piki pred kazalcem dolžine pomenita, da dolžina podatkov ni določena, lahko pa imajo največ toliko znakov, kolikor jih navaja kazalec dolžine. Vejica v dolžini podatkov pomeni, da atributi lahko vsebujejo decimalne številke, znak pred vejico navaja skupno dolžino atributa, znak za vejico pa navaja največje dovoljeno število znakov za decimalno vejico.

NASLOV II

INFORMACIJE, KI SE ZAHTEVAJO ZA TRANZITNE DEKLARACIJE, IN SESTAVA ELEKTRONSKE TRANZITNE DEKLARACIJE (TRANZITNE DEKLARACIJE EDI)

POGLAVJE I

Zahtevani podatki

Ta priloga vsebuje vse podatke, ki temeljijo na podatkih, navedenih v Konvenciji EUL, ki jih lahko zahtevajo različne države.

POGLAVJE II

Sestava

A.   Seznam podatkovnih skupin

TRANZITNA OPERACIJA
GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj
GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik
BLAGOVNA POSTAVKA
— 
GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj
— 
GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik
— 
ZABOJNIKI

▼M38 —————

▼M30

— 
TOVORKI
— 
PREDLISTINE
— 
PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA
— 
POSEBNE NAVEDBE
URAD ODHODA

▼M38

GOSPODARSKI SUBJEKT imetnik postopka

▼M30

ZASTOPNIK
URAD TRANZITA
NAMEMBNI URAD
GOSPODARSKI SUBJEKT pooblaščeni prejemnik
REZULTATI KONTROLE

▼M38

INFORMACIJE O CARINSKIH OZNAKAH

▼M30

— 
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA CARINSKE OZNAKE
ZAVAROVANJE
— 
REFERENCA ZAVAROVANJA

▼M38

— 
OMEJITEV VELJAVNOSTI (EU)
— 
OMEJITEV VELJAVNOSTI (NE EU)

▼M30

B.   Podrobnosti o podatkih na tranzitni deklaraciji

TRANZITNA OPERACIJA

Število: 1

Podatkovna skupina se uporabi.

(LRN)

Vrsta/dolžina: an ..22

Uporablja se lokalna referenčna številka (LRN). Določena je nacionalno, dodeli pa jo uporabnik za identifikacijo posamezne deklaracije sporazumno s pristojnimi organi.

Vrsta deklaracije (polje 1)

Vrsta/dolžina: an ..5

Atribut se uporabi.

Navedbe so naslednje:

(1) 

blago, ki se prevaža v okviru postopka T2: T2 ali T2F

(2) 

blago, ki se prevaža v okviru postopka T1: T1

(3) 

pošiljke blaga na podlagi ►M38  člena 28 ◄ Dodatka I: T-

▼M38 —————

▼M30

Skupno število postavk (polje 5)

Vrsta/dolžina: n ..5

Atribut se uporabi.

Skupno število tovorkov (polje 6)

Vrsta/dolžina: n ..7

Uporaba atributa ni obvezna. Skupno število tovorkov je enako vsoti „Število tovorkov“ + „Število kosov“, povečani za 1 za vsako navedbo „razsuto“.

Država odpreme (polje 15a)

Vrsta/dolžina: a2

Država odpreme/izvoza, iz katere se blago odpravi/izvozi.

Atribut se uporabi, če je prijavljena samo ena država odpreme. Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2. V tem primeru se ne uporabi atribut „Država odpreme“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“. Če je prijavljenih več držav odpreme, se ta atribut iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ ne uporablja. V tem primeru se uporabi atribut „Država odpreme“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“.

Namembna država (polje 17a)

Vrsta/dolžina: a2

Vpiše se ime zadevne države.

Atribut se uporabi, če je prijavljena samo ena namembna država. Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2. V tem primeru se ne uporabi atribut „Namembna država“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“. Če je prijavljenih več namembnih držav, se ta atribut iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ ne uporablja. V tem primeru se uporabi atribut „Namembna država“ iz podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“.

Identiteta ob odhodu (polje 18)

Vrsta/dolžina: an ..27

V polje se vpiše istovetnost, na primer registrska številka (ali številke) ali ime prevoznega sredstva (tovornjak, ladja, železniški vagon, letalo), na katerem je blago naloženo ob predložitvi ►M38  carinskemu uradu odhoda ◄ z uporabo ustreznih oznak. Primer: če imata na primer vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpiše registrska številka vlečnega vozila in registrska številka priklopnika.

Kadar pa se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se prevažajo s cestnimi vozili, lahko pristojni organi ►M38  imetniku postopka ◄ dovolijo, da pusti to polje prazno, kadar bi logistični model ob odhodu lahko povzročil, da identitete prevoznega sredstva ne bi bilo mogoče navesti ob sestavi tranzitne deklaracije, in kadar pogodbenice lahko zagotovijo, da bodo zahtevani podatki v zvezi s temi prevoznimi sredstvi naknadno vpisani v polje št. 55.

Za pošiljke po transportnih napeljavah se v to polje ne vpiše registrska številka.

Jezikovna identiteta ob odhodu (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Država prevoznega sredstva ob odhodu (polje 18)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2.

V polje se vpiše država prevoznega sredstva (tovornjak, ladja, železniški vagon, letalo), na katerem je blago naloženo ob predložitvi ►M38  carinskemu uradu odhoda ◄ (ali država vozila, ki poganja druga, če je prevoznih sredstev več) z uporabo ustreznih oznak. Primer: če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpiše država vlečnega vozila.

Kadar pa se za prevoz blaga uporabijo zabojniki, ki se prevažajo s cestnimi vozili, lahko carinski organi ►M38  imetniku postopka ◄ dovolijo, da pusti to polje prazno, kadar bi logistični model ob odhodu lahko povzročil, da države prevoznega sredstva ne bi bilo mogoče navesti ob sestavi tranzitne deklaracije, in kadar ti organi lahko zagotovijo, da bodo zahtevani podatki v zvezi s temi prevoznimi sredstvi naknadno vpisani v polje št. 55.

Za pošiljke po transportnih napeljavah ali po železnici se država prevoznega sredstva ne vpiše.

V drugih primerih prijava države prevoznega sredstva za pogodbenice ni obvezna.

Zabojniki (polje 19)

Vrsta/dolžina: n1

Z ustreznimi za to predvidenimi oznakami se vpišejo potrebni podatki o domnevnem stanju ob prečkanju meje pogodbenice, kjer se nahaja ►M38  carinski urad odhoda ◄ , kot je znana, ko je blago dano v postopek skupnega tranzita.

Uporabijo se naslednje oznake:

0

:

ne

1

:

da

Država prevoznega sredstva ob prehodu meje (polje 21)

Vrsta/dolžina: a2

V to polje se obvezno vpiše država.

Za pošiljke v železniškem prometu ali po transportnih napeljavah se država ne vpiše.

Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2.

Identiteta ob prehodu meje (polje 21)

Vrsta/dolžina: an ..27

Vpiše se vrsta (tovornjak, ladja, železniški vagon, letalo itd.) in podatek o istovetnosti, na primer registrska številka ali ime aktivnega prevoznega sredstva (to je pogonskega prevoznega sredstva), ki naj bi se uporabljalo na mestu prehoda meje ob izhodu iz države pogodbenice, kjer se nahaja ►M38  carinski urad odhoda ◄ , ter oznaka za državo tega prevoznega sredstva, glede na podatke o slednji, ki so znani, ko se blago da v postopek skupnega tranzita, z uporabo ustreznih oznak.

Če gre za kombinirani prevoz ali če se uporabi več prevoznih sredstev, je aktivno prevozno sredstvo tisto, ki poganja celotno kombinacijo. Na primer, če je to tovornjak na morski ladji, je aktivno prevozno sredstvo ladja; če je to vlečno vozilo in priklopnik, je aktivno prevozno sredstvo vlečno vozilo.

Za pošiljke v železniškem prometu ali po transportnih napeljavah se v to polje ne vpiše registrska številka.

Uporaba atributa za pogodbenice ni obvezna.

Jezikovna identiteta ob prehodu meje (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Vrsta prevoza ob prehodu meje (polje 21)

Vrsta/dolžina: n ..2

Uporaba atributa za pogodbenice ni obvezna.

Vrsta prevoznega sredstva na meji (polje 25)

Vrsta/dolžina: n ..2

Z ustreznimi za to predvidenimi oznakami se vpiše domnevna vrsta prevoza aktivnega prevoznega sredstva ob izstopu blaga iz ozemlja pogodbenice, kjer se nahaja ►M38  carinski urad odhoda ◄ .

Uporaba atributa za pogodbenice ni obvezna.

Vrsta notranjega prevoza (polje 26)

Vrsta/dolžina: n ..2

Uporaba atributa za pogodbenice ni obvezna. Uporablja se v skladu s pojasnjevalno opombo o polju 25 iz Priloge A2.

Kraj natovarjanja (polje 27)

Vrsta/dolžina: an ..17

Uporaba atributa za pogodbenice ni obvezna.

Oznaka dogovorjene lokacije (polje 30)

Vrsta/dolžina: an ..17

Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“. Če se ta podatkovna skupina ne uporablja, potem je atribut neobvezen. Če je atribut uporabljen, je treba v obliki oznak natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago pregledati. Atributi „Dogovorjena lokacija blaga“/„Oznaka dogovorjene lokacije“, „Odobrena lokacija blaga“ in „Drug carinski prostor“ se ne uporabljajo hkrati.

Dogovorjena lokacija blaga (polje 30)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“. Če se ta podatkovna skupina ne uporablja, potem je atribut neobvezen. Če je atribut uporabljen, je treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago pregledati. Atributi „Dogovorjena lokacija blaga“/„Oznaka dogovorjene lokacije“, „Odobrena lokacija blaga“ in „Drug carinski prostor“ se ne uporabljajo hkrati.

Jezik dogovorjene lokacije blaga (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Odobrena lokacija blaga (polje 30)

Vrsta/dolžina: an ..17

Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“. Če je atribut uporabljen, je treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago pregledati. Če se podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“ ne uporablja, se tudi atribut ne uporablja. Atributi „Dogovorjena lokacija blaga“/„Oznaka dogovorjene lokacije“, „Odobrena lokacija blaga“ in „Drug carinski prostor“ se ne uporabljajo hkrati.

Drug carinski prostor (polje 30)

Vrsta/dolžina: an ..17

Atribut se ne uporablja, če je uporabljena podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“. Če se ta podatkovna skupina ne uporablja, potem je atribut neobvezen. Če je atribut uporabljen, je treba natančno navesti kraj, kjer je mogoče blago pregledati. Atributi „Dogovorjena lokacija blaga“/„Oznaka dogovorjene lokacije“, „Odobrena lokacija blaga“ in „Drug carinski prostor“ se ne uporabljajo hkrati.

Skupna bruto masa (polje 35)

Vrsta/dolžina: n ..11,3

Atribut se uporabi.

Jezikovna oznaka spremne tranzitne listine

Vrsta/dolžina: a2

Jezik spremne tranzitne listine se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2.

Navedba pogovornega jezika ob odhodu

Vrsta/dolžina: a2

Uporaba jezikovnih oznak iz Priloge A2 je neobvezna. Če ta atribut ni uporabljen, bo sistem uporabljal uradni jezik ►M38  carinskega urada odhoda ◄ .

Datum deklaracije (polje 50)

Vrsta/dolžina: n8

Atribut se uporabi.

Kraj deklaracije (polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Jezik kraja deklaracije (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) ustreznega prostora za prosto besedilo se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2.

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj (polje 2)

Številka: 1

Ta podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljen samo en pošiljatelj. V tem primeru se podatkovna skupina „GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj“ iz skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“ ne uporablja.

Ime/Naziv (polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Ulica in številka (polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Država (polje 2)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2.

Poštna številka (polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..9

Atribut se uporabi.

Kraj (polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabijo jezikovne oznake iz Priloge A2.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..17

Uporaba atributa za pogodbenice ni obvezna.

GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik (polje 8)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljen samo en prejemnik in atribut „Namembna država“ podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ vsebuje „državo“, ki je določena s Konvencijo o skupnem tranzitnem postopku. V tem primeru se podatkovna skupina „GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik“ iz skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“ ne uporablja.

Ime/Naziv (polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Ulica in številka (polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Država (polje 8)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2.

Poštna številka (polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..9

Atribut se uporabi.

Kraj (polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabijo jezikovne oznake iz Priloge A2.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..17

Uporaba atributa za pogodbenice ni obvezna.

BLAGOVNA POSTAVKA

Številka: 999

Podatkovna skupina se uporabi.

Vrsta deklaracije (prej polje 1)

Vrsta/dolžina: an ..5

Atribut se uporabi, če je bila oznaka „T-“ uporabljena za atribut „Vrsta deklaracije“ iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“. V drugih primerih se ta atribut ►M38  ne more uporabiti ◄ .

Država odpreme (prej polje 15)

Vrsta/dolžina: a2

Država odpreme/izvoza, iz katere se blago odpravi/izvozi.

Atribut se uporabi, če je prijavljena več kakor ena država odpreme. Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2. V tem primeru se ne uporabi atribut „Država odpreme“ iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“. Če je prijavljena samo ena država odpreme, se uporablja ustrezen atribut iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“.

Namembna država (prej polje 17a)

Vrsta/dolžina: a2

Atribut se uporabi, če je prijavljena več kakor ena namembna država. Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2. V tem primeru se ne uporabi atribut „Namembna država“ iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“. Če je prijavljena samo ena namembna država, se uporablja ustrezen atribut iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“.

Tekstovni opis (polje 31)

Vrsta/dolžina: an ..140

Atribut se uporabi.

V vseh primerih se vpiše običajno trgovsko ime blaga; to ime mora vsebovati navedbe, potrebne za prepoznavanje blaga; če je treba izpolniti atribut „Tarifna oznaka“, mora biti opis blaga dovolj natančen, da zagotovi nedvoumno uvrstitev blaga. Ta atribut mora vsebovati tudi navedbe, ki jih zahtevajo morebitni posebni predpisi (trošarine itd.). Če se uporabljajo zabojniki, je treba v to polje vpisati tudi njihove identifikacijske oznake.

Atribut se uporabi.

Jezik tekstovnega opisa (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) ustreznega prostora za prosto besedilo se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2.

Zaporedna številka postavke (polje 32)

Vrsta/dolžina: n ..5

Vpiše se zaporedna številka postavke glede na skupno število postavk blaga, deklariranega na obrazcih, kot ga navaja atribut „Skupno število postavk“.

Atribut se uporabi tudi, če je bila uporabljena številka „1“ za atribut „Skupno število postavk“ iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“. V tem primeru se za ta atribut uporablja številka „1“. Vsaka številka postavke se v celotni deklaraciji uporabi le enkrat.

Tarifna oznaka (polje 33)

Vrsta/dolžina: n ..8

Atributi se uporabljajo z najmanj štirimi in največ osmimi znaki.

To polje je treba izpolniti, če:

►M38  ————— ◄  

tranzitno deklaracijo sestavi ista oseba kot carinsko deklaracijo, ki vsebuje tarifno oznako, ob istem času ali pozneje.

▼M38 —————

▼M30

Vnese se oznaka za ustrezno blago.

To polje je treba izpolniti na tranzitnih deklaracijah T2 in T2F, izdelanih v ►M38  državi skupnega tranzita ◄ , le, če predhodna tranzitna deklaracija vsebuje navedbo tarifne oznake.

V tem primeru se navede oznaka, ki je na izvodih te carinske deklaracije.

V drugih primerih je to polje neobvezno.

Bruto masa (polje 35)

Vrsta/dolžina: n ..11,3

Vpiše se bruto masa blaga, ki je opisano v ustreznem atributu, izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.

Ta atribut je neobvezen, če je blago različnih vrst, ki je zajeto v eno deklaracijo, pakirano skupaj tako, da ni mogoče določiti bruto mase za vsako vrsto blaga.

Neto masa (polje 38)

Vrsta/dolžina: n ..11,3

Vpiše se neto masa blaga, ki je opisano v ustreznem atributu, izražena v kilogramih. Neto masa je masa samega blaga brez embalaže.

Uporaba atributa je za pogodbenice neobvezna.

—   GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj (prej polje 2)

Številka: 1

Podatkovna skupina „GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj“ se ne uporablja, če je prijavljen samo en pošiljatelj. V tem primeru se uporablja podatkovna skupina „GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj“ na ravni „TRANZITNA OPERACIJA“.

Ime/Naziv (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Ulica in številka (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Država (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2.

Poštna številka (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..9

Atribut se uporabi.

Kraj (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabijo jezikovne oznake iz Priloge A2.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (prej polje 2)

Vrsta/dolžina: an ..17

Uporaba atributa je za pogodbenice neobvezna.

—   GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik (prej polje 8)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če je prijavljenih več prejemnikov in če atribut „Namembna država“ podatkovne skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“ vsebuje „državo“, ki jo določa Konvencija o skupnem tranzitnem postopku. Če je prijavljen samo en prejemnik, se podatkovna skupina „GOSPODARSKI SUBJEKT prejemnik“ iz skupine „BLAGOVNA POSTAVKA“ ne uporablja.

Ime/Naziv (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Ulica in številka (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Država (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se oznake za države iz Priloge A2.

Poštna številka (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..9

Atribut se uporabi.

Kraj (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG) se uporabijo jezikovne oznake iz Priloge A2.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (prej polje 8)

Vrsta/dolžina: an ..17

Uporaba atributa je za pogodbenice neobvezna.

—   ZABOJNIKI (polje 31)

Številka: 99

Če atribut „Zabojnik“ iz podatkovne skupine „TRANZITNA OPERACIJA“ vsebuje oznako „1“, se uporablja ta podatkovna skupina.

Številke zabojnikov (polje 31)

Vrsta/dolžina: an ..11

Atribut se uporabi.

▼M38 —————

▼M30

—   TOVORKI (polje 31)

Številka: 99

Podatkovna skupina se uporabi.

Oznake in številke tovorkov (polje 31)

Vrsta/dolžina: an ..42

Atribut se uporablja, če atribut „Vrsta tovorkov“ vsebuje druge oznake iz Priloge A2, razen tistih za razsuti tovor (VQ, VG, VL, VY, VR ali VO) ali za „Nepakirano“ (NE, NF, NG). Neobvezen je, če atribut „Vrsta tovorkov“ vsebuje eno od prej navedenih oznak.

Jezik oznak in številk tovorkov (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

▼M35

Vrsta tovorkov (polje 31)

Vrsta/dolžina: an2

Uporabljajo se oznake embalaže iz Priloge A2.

▼M30

Število tovorkov (polje 31)

Vrsta/dolžina: n ..5

Atribut se uporablja, če atribut „Vrsta tovorkov“ vsebuje druge oznake iz Priloge A2, razen tistih za razsuti tovor (VQ, VG, VL, VY, VR ali VO) ali za „Nepakirano“ (NE, NF, NG). Atribut se ne uporablja, če atribut „Vrsta tovorkov“ vsebuje eno od prej navedenih oznak.

Število kosov (polje 31)

Vrsta/dolžina: n ..5

Atribut se uporablja, če atribut „Vrsta tovorkov“ vsebuje oznako iz Priloge A2 za „Nepakirano“ (NE). V drugih primerih se ta atribut ne uporablja.

—   PREDLISTINE (polje 40)

Številka: 9

Vpiše se sklic na predhodne ►M38  carinske postopke ◄ blaga ali ustrezne carinske dokumente.

Podatkovna skupina se uporabi, če atribut „Vrsta deklaracije“ na ravni „TRANZITNA OPERACIJA“ ali „BLAGOVNA POSTAVKA“ vsebuje kratici „T2“ ali „T2F“ in če je država ►M38  carinskega urada odhoda ◄ ►M38  država skupnega tranzita ◄ , kot je določeno s Konvencijo o skupnem tranzitnem postopku.

Vrsta prejšnjega dokumenta (polje 40)

Vrsta/dolžina: an ..6

Če je podatkovna skupina uporabljena, se uporablja vsaj ena oznaka prejšnjega dokumenta iz Priloge A2.

Referenca prejšnjega dokumenta (polje 40)

Vrsta/dolžina: an ..20

Atribut se uporabi.

Jezik reference prejšnjega dokumenta (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) ustreznega prostora za prosto besedilo se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2.

Dodatni podatki (polje 40)

Vrsta/dolžina: an ..26

Uporaba atributa za pogodbenice ni obvezna.

Jezik dodatnih podatkov (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

—   PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA (polje 44)

Številka: 99

Vpišejo se podrobnosti, ki jih zahtevajo posebni predpisi, ki se uporabljajo v državi odpreme/izvoza, skupaj z opravilnimi številkami listin, priloženih k deklaraciji. (Vpišejo se lahko tudi ►M38  ————— ◄ številka izvoznega dovoljenja, podatki o veterinarskih in fitosanitarnih predpisih, številka tovornega lista itd.).

Uporaba te podatkovne skupine za pogodbenice ni obvezna. Če je podatkovna skupina uporabljena, se uporablja vsaj eden od naslednjih atributov.

Vrsta dokumenta (polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..3

Uporabijo se oznake iz Priloge A2.

Referenca dokumenta (polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..20

Jezik reference dokumenta (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

Dodatni podatki (polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..26

Jezik dodatnih podatkov (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

—   POSEBNE NAVEDBE (polje 44)

Številka: 99

Uporaba te podatkovne skupine za pogodbenice ni obvezna. Če je podatkovna skupina uporabljena, se uporablja atribut „Identifikacija dodatnih podatkov“ ali „Besedilo“.

Identifikacija dodatnih podatkov (polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..3

Uporabijo se oznake iz Priloge A2.

▼M38

Izvoz iz EU (polje 44)

▼M30

Vrsta/dolžina: n1

Če atribut „Identifikacija dodatnih podatkov“ vsebuje oznako „DG0“ ali „DG1“, se uporablja atribut „Izvoz iz ►M38  Unije ◄ “ ali „Izvoz iz države“. Atributa se ne uporabljata hkrati. V drugih primerih se ta atribut ne uporablja. Če se uporablja ta atribut, se uporabljajo naslednje oznake:

0

=

ne

1

=

da

Izvoz iz države (polje 44)

Vrsta/dolžina: a2

Če atribut „Identifikacija dodatnih podatkov“ vsebuje oznako „DG0“ ali „DG1“, se uporablja atribut „Izvoz iz ►M38  Unije ◄ “ ali „Izvoz iz države“. Atributa se ne uporabljata hkrati. V drugih primerih se ta atribut ne uporablja. Če se uporablja ta atribut, se uporablja oznaka države iz Priloge A2.

Besedilo (polje 44)

Vrsta/dolžina: an ..70

Jezik besedila (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

URAD ODHODA (polje C)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporabi.

Referenčna številka (polje C)

Vrsta/dolžina: an8

Uporabijo se oznake iz Priloge A2.

▼M38

IMETNIK POSTOPKA (polje 50)

▼M30

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporabi.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta (TIN) (polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..17

Ta atribut se uporabi, kadar podatkovna skupina „REZULTATI KONTROLE“ vsebuje oznako A3 ali kadar se uporabi atribut „GRN“.

Ime/Naziv (polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka gospodarskega subjekta“ in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Ulica in številka (polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka gospodarskega subjekta“ in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Država (polje 50)

Vrsta/dolžina: a2

Oznaka države iz Priloge A2 se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka gospodarskega subjekta“ in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Poštna številka (polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..9

Atribut se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka gospodarskega subjekta“ in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

Kraj (polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporablja, če se uporablja atribut „Identifikacijska številka gospodarskega subjekta“ in če sistem še ne pozna drugih atributov iz te podatkovne skupine.

JEZIK IMENA/NAZIVA IN NASLOVA/SEDEŽA (NAD LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezikovna oznaka iz Priloge A2 se uporablja za določitev jezika imena/naziva in naslova/sedeža (NAD LNG), če se uporablja ustrezni prostor za prosto besedilo.

ZASTOPNIK (polje 50)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če ►M38  imetnik postopka ◄ uporabi pooblaščenega zastopnika.

Ime/Naziv (polje 50)

Vrsta/dolžina: an ..35

Atribut se uporabi.

Pristojnosti zastopnika (polje 50)

Vrsta/dolžina: a ..35

Uporaba atributa je neobvezna.

Jezik pristojnosti zastopnika (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Jezik (LNG) se določi z jezikovno oznako iz Priloge A2, če je uporabljen prostor za prosto besedilo.

URAD TRANZITA (polje 51)

Številka: 9

Vpiše se ►M38  predviden carinski urad vstopa ◄ v vsako državo pogodbenico, katere ozemlje se namerava prečkati med prevozom, ali, če transport prečka ozemlje, ki ni ozemlje pogodbenic, ►M38  carinski urad izstopa ◄ , prek katerega transport zapušča ozemlje pogodbenic.

Ta podatkovna skupina se uporabi najmanj enkrat, če je več pogodbenic prijavljenih ob odhodu in prihodu.

Referenčna številka (polje 51)

Vrsta/dolžina: an8

Uporabijo se oznake iz Priloge A2.

NAMEMBNI URAD (polje 53)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporabi.

Referenčna številka (polje 53)

Vrsta/dolžina: an8

Uporabijo se oznake iz Priloge A2.

V Prilogi A2 je navedena samo sestava oznak; ►M38  namembni carinski uradi ◄ so navedeni na seznamu carinskih uradov (COL na spletni strani Europa), pristojnih za skupne tranzitne operacije.

GOSPODARSKI SUBJEKT pooblaščeni prejemnik (polje 53)

Številka: 1

Podatkovna skupina se lahko uporablja za navajanje, da bo blago dostavljeno pooblaščenemu prejemniku.

Identifikacijska številka (TIN) pooblaščenega prejemnika (polje 53)

Vrsta/dolžina: an ..17

Atribut se uporabi.

REZULTATI KONTROLE (polje D)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če deklaracijo vloži pooblaščeni pošiljatelj.

Oznaka rezultatov kontrole (polje D)

Vrsta/dolžina: an2

Uporabi se oznaka A3.

Skrajni rok (polje D)

Vrsta/dolžina: n8

Atribut se uporabi.

PODATKI O CARINSKIH OZNAKAH (polje D)

Številka: 1

Podatkovna skupina se uporablja, če pooblaščeni pošiljatelj vloži deklaracijo, za katero njegovo dovoljenje zahteva uporabo carinskih oznak, ali če ima ►M38  imetnik postopka ◄ dovoljenje za uporabo posebnih carinskih oznak.

Število carinskih oznak (polje D)

Vrsta/dolžina: n ..4

Atribut se uporabi.

—   IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA CARINSKE OZNAKE (polje D)

Številka: 99

Podatkovna skupina se uporablja za identifikacijo carinskih oznak.

Identiteta carinskih oznak (polje D)

Vrsta/dolžina: an ..20

Atribut se uporabi.

Jezik identitete carinskih oznak (LNG)

Vrsta/dolžina: a2

Uporabijo se jezikovne oznake iz Priloge A2.

ZAVAROVANJE

Številka: 9

Podatkovna skupina se uporabi.

Vrsta zavarovanja (polje 52)

Vrsta/dolžina: an1

Uporabijo se oznake iz Priloge A2.

—   REFERENCA ZAVAROVANJA

Številka: 99

Podatkovna skupina se uporabi, če oznaka „Vrsta zavarovanja“ vsebuje oznako „0“, „1“, „2“, „4“ ali „9“.

REFERENČNA ŠTEVILKA ZAVAROVANJA (polje 52)

Vrsta/dolžina: an ..24

Atribut se uporabi za vstavljanje številke sklica na zavarovanje (GRN), če oznaka „Vrsta zavarovanja“ vsebuje oznako „0“, „1“, „2“, „4“ ali „9“. V tem primeru se oznaka „Drug sklic na zavarovanje“ ne more uporabiti.

Številka sklica na zavarovanje (GRN), ki jo dodeli ►M38  carinski urad zavarovanja ◄ zaradi prepoznavanja enotnega zavarovanja, je strukturirana, kot sledi:Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primeri

1

Zadnji dve številki leta sprejetja zavarovanja (LL)

Številčno 2

97

2

Identifikacijska oznaka države, kjer je vloženo zavarovanje (oznaka za državo ISO alpha-2)

Črkovno 2

IT

3

Enotna identifikacijska oznaka o sprejetju, ki jo da ►M38  carinski urad zavarovanja ◄ za leto in državo

Črkovno-številčno 12

1234AB788966

4

Kontrolna številka

Črkovno-številčno 1

8

5

Identifikacijska oznaka za posamezno zavarovanje s kuponom (1 črka in 6 številk) ali NIČ za druge vrste zavarovanja

Črkovno-številčno 7

A001017

Polji 1 in 2 se izpolnita, kot je razloženo zgoraj.

Polje 3 je treba izpolniti z enotnim identifikatorjem za leto in državo za sprejem zavarovanja, ki ga daje ►M38  carinski urad zavarovanja ◄ . Nacionalne uprave, ki želijo imeti referenčno številko carinskega urada za ►M38  carinski urad zavarovanja ◄ vključeno v GRN, lahko uporabijo do šest prvih znakov za vstavljanje nacionalne številke ►M38  carinskega urada zavarovanja ◄ .

Polje 4 je treba izpolniti z vrednostjo, ki je kontrolna številka za polja 1 do 3 GRN. To polje omogoča odkritje napake, ko se zajamejo prva štiri polja GRN.

Polje 5 se uporabi samo, kadar se GRN nanaša na posamezno zavarovanje s kuponi, registriranimi v ►M38  elektronskem tranzitnem sistemu ◄ . V tem primeru je treba v to polje vpisati identifikacijsko številko vsakega kupona.

Druga referenca zavarovanja (polje 52)

Vrsta/dolžina: an ..35

Oznaka se uporabi, če oznaka „Vrsta zavarovanja“ vsebuje druge oznake kot „0“, „1“, „2“, „4“ ali „9“. V tem primeru se oznaka „GRN“ ne more uporabiti.

Vstopna oznaka

Vrsta/dolžina: an4

Oznaka se uporabi pri uporabi oznake „GRN“; sicer uporaba te oznake za nobeno državo ni obvezna. V odvisnosti od vrste zavarovanja jo izda urad zavarovanja, garant ali ►M38  imetnik postopka ◄ in se uporabi za zaščito določenega zavarovanja.

—    ►M38  OMEJITEV VELJAVNOSTI (EU) ◄

Številka: 1

▼M38

Neveljavno za EU (polje 52)

▼M30

Vrsta/dolžina: n1

Uporabijo se naslednje oznake:

0

=

ne

1

=

da

—    ►M38  OMEJITEV VELJAVNOSTI (NE EU) ◄

Številka: 99

Neveljavno za druge pogodbenice (polje 52)

Vrsta/dolžina: a2

Oznake držav iz Priloge A2 se uporabljajo za navajanje pogodbenic. Oznake držav članic Evropske ►M38  unije ◄ se ne uporabijo.

PRILOGA A2

DODATNE OZNAKE ZA RAČUNALNIŠKI TRANZITNI SISTEM

▼M39

Ta priloga se preneha uporabljati od datumov začetka uporabe posodobitve sistema NCTS iz Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2016/578.

▼M30

1.   OZNAKE DRŽAVE (CNT)Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primer

1

ISO alpha-2 oznaka države

Črkovno 2

IT

„ISO alpha-2 oznaka države“ je določena v standardu ISO-3166-1 iz leta 1997 in v kasnejših posodobitvah.

2.   JEZIKOVNA OZNAKA

Uporablja se označevanje ISO alpha-2, opredeljeno v standardu ISO-639:1988.

3.   TARIFNA OZNAKA (COM)Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primer

1

Šest številk harmoniziranega sistema poimenovanj (HS6)

Številčno 6 (poravnano po levi)

010290

Vnesejo se šestmestna števila harmoniziranega sistema (HS6). Tarifna oznaka se lahko razširi na osem številk za nacionalno uporabo.

▼M38 —————

▼M30

5.   OZNAKE EMBALAŽE

(Priporočilo UN/ECE št. 21/rev. 8.1 z dne 12. julija 2010)Aerosol

AE

Ampula, nezaščitena

AM

Ampula, zaščitena

AP

Razpršilo

AT

Vreča

BG

Vreča, plastična embalaža

FX

Vreča, iz jutovine

GY

Vreča, ogromna

JB

Vreča, večja

ZB

Vreča, večdelna

MB

Vreča, papirnata

5M

Vreča, papirnata, večslojna

XJ

Vreča, papirnata, večslojna, vodotesna

XK

Vreča, plastična

EC

Vreča iz plastičnega sloja

XD

Vreča, iz polivinila

44

Vreča, večja, za razsuti tovor

43

Vreča, tekstilna

5L

Vreča, tekstilna, zaščitena proti presejanju

XG

Vreča, tekstilna, vodotesna

XH

Vreča, tekstilna, brez notranje prevleke/podloge

XF

Vreča, z ročaji

TT

Vreča, iz tkanih plastičnih niti

5H

Vreča, iz tkanih plastičnih niti, zaščitena proti presejanju

XB

Vreča, iz tkanih plastičnih niti, vodotesna

XC

Vreča, iz tkanih plastičnih niti, brez notranje prevleke/podloge

XA

Bala, stisnjena

BL

Bala, nestisnjena

BN

Klobčič

AL

Balon (velika trebušasta steklenica), nezaščitena

BF

Balon (velika trebušasta steklenica), zaščitena

BP

Palica

BR

Sod (147 l)

BA

Sod, lesen

2C

Sod, lesen, s čepom

QH

Sod, lesen, s snemljivim pokrovom

QJ

Palice, v povezu

BZ

Skleda

BM

Košara

BK

Košara, z ročajem, kartonasta

HC

Košara, z ročajem, plastična

HA

Košara, z ročajem, lesena

HB

Pas

B4

Korito

BI

Blok

OK

Plošča

BD

Palice, v povezu

BY

Tuljava, valjec, motek, vretence, zvitek

BB

Bala (30 jardov)

BT

Jeklenka, plinska

GB

Steklenica, nezaščitena, trebušasta

BS

Steklenica, nezaščitena, valjasta

BO

Steklenica, zaščitena, trebušasta

BV

Steklenica, zaščitena, valjasta

BQ

Zabojček / stojalo, za steklenice

BC

Škatla

BX

Škatla, aluminijasta

4B

Škatla, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Škatla, iz vlaknenih plošč

4G

Škatla, za tekočine

BW

Škatla, iz naravnega lesa

4C

Škatla, plastična

4H

Škatla, plastična, raztegljiva

QR

Škatla, plastična, trdna

QS

Škatla, iz vezanega lesa

4D

Škatla, iz predelanega lesa

4F

Škatla, jeklena

4A

Škatla, lesena, iz naravnega lesa, navadna

QP

Škatla, lesena, iz naravnega lesa, s stenami, ki preprečujejo presejanje

QQ

Vedro (škaf)

BJ

Razsuto, plin (pri 1 031 mbar in 15 °C)

VG

Razsuto, utekočinjeni plin (pri neobičajni temperaturi/tlaku)

VQ

Razsuto, tekočina

VL

Razsuto, odpadna kovina

VS

Razsuto, trdna snov, drobni delci („prah“)

VY

Razsuto, trdna snov, zrnati delci („zrna“)

VR

Razsuto, trdna snov, večji delci („grude“)

VO

Šop

BH

Sveženj

BE

Sveženj, lesen

8C

Sod (490,96 l)

BU

Kletka

CG

Kletka, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Kletka, za primer prevračanja

CW

Posoda, (običajno kovinska), valjasta

CX

Posoda, (običajno kovinska), pravokotna

CA

Posoda, (običajno kovinska), z ročajem in dulcem

CD

Škatla, pločevinasta

CI

Ponjava

CZ

Kapsula

AV

Balon, steklen, pletenka, nezaščitena

CO

Balon, steklen, pletenka, zaščitena

CP

List, iz kartona

CM

Voziček, ploski

FW

Karton (škatla iz lepenke)

CT

Kaseta (za film)

CQ

Zaboj

CS

Zabojnik, za avtomobile

7A

Zaboj, izotermičen

EI

Zaboj, iz letev

SK

Zaboj, jeklen

SS

Zaboj, s paletno podlogo

ED

Zaboj, s paletno podlogo, kartonast

EF

Zaboj, s paletno podlogo, kovinski

EH

Zaboj, s paletno podlago, plastičen

EG

Zaboj, s paletno podlago, lesen

EE

Zaboj, lesen

7B

Sod

CK

Skrinja

CH

Kangla, za mleko

CC

Škatla, s pokrovom na pregib

AI

Kaseta (blagajna)

CF

Krsta

CJ

Navoj

CL

Sestavljena embalaža, steklena posoda

6P

Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem zaboju

YR

Sestavljena embalaža, steklena posoda v aluminijastem bobnu

YQ

Sestavljena embalaža, steklena posoda v raztegljivem plastičnem pakiranju

YY

Sestavljena embalaža, steklena posoda v vlaknenem bobnu

YW

Sestavljena embalaža, steklena posoda v škatli iz vlaknenih plošč

YX

Sestavljena embalaža, steklena posoda v bobnu iz vezanega lesa

YT

Sestavljena embalaža, steklena posoda v trdnem plastičnem pakiranju

YZ

Sestavljena embalaža, steklena posoda v jekleni letveni škatli

YP

Sestavljena embalaža, steklena posoda v jeklenem bobnu

YN

Sestavljena embalaža, steklena posoda v pleteni košari s pokrovom

YV

Sestavljena embalaža, steklena posoda v leseni škatli

YS

Sestavljena embalaža, plastična posoda

6H

Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem zaboju

YD

Sestavljena embalaža, plastična posoda v aluminijastem bobnu

YC

Sestavljena embalaža, plastična posoda v vlaknenem bobnu

YJ

Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz vlaknenih plošč

YK

Sestavljena embalaža, plastična posoda v plastičnem bobnu

YL

Sestavljena embalaža, plastična posoda v škatli iz vezanega lesa

YH

Sestavljena embalaža, plastična posoda v bobnu iz vezanega lesa

YG

Sestavljena embalaža, plastična posoda v trdni plastični škatli

YM

Sestavljena embalaža, plastična posoda v jekleni letveni škatli

YB

Sestavljena embalaža, plastična posoda v jeklenem bobnu

YA

Sestavljena embalaža, plastična posoda v leseni škatli

YF

Stožec, kornet

AJ

Zabojnik, prožen

1F

Zabojnik, galona (4,55 l ali 3,79 l)

GL

Zabojnik, kovinski

ME

Zabojnik, ki sicer ni opredeljen kot prevozna oprema

CN

Zabojnik, zunanji

OU

Pokrov (prevleka)

CV

Zabojček / stojalo

CR

Zabojček, za pivo

CB

Zabojček, za razsuti tovor, kartonast

DK

Zabojček, za razsuti tovor, plastičen

DL

Zabojček, za razsuti tovor, lesen

DM

Zabojček, lesen, za steklo

FD

Zabojček, za sadje

FC

Zabojček, kovinski

MA

Zabojček, za mleko

MC

Zabojček, večnivojski, kartonast

DC

Zabojček, večnivojski, plastičen

DA

Zabojček, večnivojski, lesen

DB

Zabojček, nizek

SC

Zabojček, lesen

8B

Košara (vrša)

CE

Skodelica

CU

Valj

CY

Steklenica, pletenka, velika, nezaščitena

DJ

Steklenica, pletenka, velika, zaščitena

DP

Razdelilnik (doza)

DN

Boben

DR

Boben, aluminijast

1B

Boben, aluminijast, z nesnemljivim pokrovom

QC

Boben, aluminijast, s snemljivim pokrovom

QD

Boben, vlaknen

1G

Boben, železen

DI

Boben, plastičen

IH

Boben, plastičen, z nesnemljivim pokrovom

QF

Boben, plastičen, s snemljivim pokrovom

QG

Boben, iz vezanega lesa

1D

Boben, jeklen

1A

Boben, jeklen, z nesnemljivim pokrovom

QA

Boben, jeklen, s snemljivim pokrovom

QB

Boben, lesen

1W

Ovojnica

EN

Ovojnica, jeklena

SV

Zvitek, filmski

FP

Sodček, za maslo ali mast (okrog 40 l)

FI

Čutara

FL

Tekočinska cisterna, „flexibag“

FB

Tekočinski tank, „flexitank“

FE

Posoda, za živila

FT

Kovček, vojaški

FO

Okvir

FR

Bruno (tram)

GI

Bruna (tramovi), v povezu

GZ

Košara, s pokrovom

HR

Obešalnik

HN

Sod (238 l ali 286 l)

HG

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde plastike, za trdne snovi

IN

Ingoti, v povezu

IZ

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik

WA

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast

WD

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast, za tekočine

WL

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, aluminijast, pod tlakom nad 10 kPa

WH

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita

ZS

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne plastike, za tekočine

ZR

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne plastike, pod tlakom

ZP

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz prožne plastike, za trdne snovi

ZM

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde plastike, za tekočine

ZQ

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde plastike, pod tlakom

ZN

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz kompozita, iz trde plastike, za trdne snovi

ZL

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vlaknenih plošč

ZT

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, prožen

ZU

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski

WF

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, za tekočine

WM

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, vendar ne jeklen

ZV

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, kovinski, pod tlakom nad 10 kPa

WJ

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz naravnega lesa

ZW

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz naravnega lesa, z notranjo podlogo

WU

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, papirnat, večslojen

ZA

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, papirnat, večslojen, vodotesen

ZC

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz plastičnega sloja

WS

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vezanega lesa

ZX

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz vezanega lesa, z notranjo podlogo

WY

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz predelanega lesa

ZY

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz predelanega lesa, z notranjo podlogo

WZ

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike

AA

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, prostostoječ, za tekočine

ZK

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, prostostoječ, pod tlakom

ZH

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, prostostoječ, za trdne snovi

ZF

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s konstrukcijsko opremo, za tekočine

ZJ

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s konstrukcijsko opremo, pod tlakom

ZG

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz trde plastike, s konstrukcijsko opremo, za trdne snovi

ZD

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen

WC

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen, za tekočine

WK

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, jeklen, pod tlakom nad 10 kPa

WG

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, brez prevleke/podloge

WT

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, prevlečen

WV

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, prevlečen, s podlogo

WX

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, tekstilni, s podlogo

WW

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih niti, prevlečen

WP

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih niti, prevlečen, s podlogo

WR

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih niti, s podlogo

WQ

Zabojnik, za razsuti tovor, srednje velik, iz tkanih plastičnih niti, brez prevleke/podloge

WN

Kozarec

JR

Ročka, valjasta

JY

Ročka, plastična

3H

Ročka, plastična, z nesnemljivim pokrovom

QM

Ročka, plastična, s snemljivim pokrovom

QN

Ročka, pravokotna

JC

Ročka, jeklena

3A

Ročka, jeklena, z nesnemljivim pokrovom

QK

Ročka, jeklena, s snemljivim pokrovom

QL

Vrč (bokal)

JG

Vreča, iz jute

JT

Sodček, za žeblje (45,36 kg)

KG

Pribor

KI

Zaboj, lesen, za nalaganje („liftvan“)

LV

Hlod

LG

Hlodi, v povezu

LZ

Velika količina, kup

LT

Zabojček za sadje in zelenjavo, leseni

LU

Prtljaga

LE

Vreča, iz rogoza

MT

Škatlica, za vžigalice

MX

Vzajemno opredeljeno

ZZ

Zaboj, večdelni (predalnik)

NS

Mreža

NT

Mreža, cevasta, plastična

NU

Mreža, cevasta, tekstilna

NV

Ni na voljo

NA

Zabojnik, za sadje in zelenjavo, „octabin“

OT

Embalaža

PK

Embalaža, kartonasta, z odprtinami za nošenje steklenic

IK

Embalaža, razstavna, kartonasta

IB

Embalaža, razstavna, kovinska

ID

Embalaža, razstavna, plastična

IC

Embalaža, razstavna, lesena

IA

Embalaža, cevasta

IF

Embalaža, zavito v papir

IG

Embalaža, s plastičnim okencem

IE

Zavojček

PA

Vedro (čeber)

PL

Paleta

PX

Paleta, 100 cm × 110 cm

AH

Paleta, AS 4068–1993

OD

Paleta, zaboj, kombiniran zaboj brez pokrova in paleta

PB

Paleta, CHEP, 100 cm × 120 cm

OC

Paleta, CHEP, 40 cm × 60 cm

OA

Paleta, CHEP, 80 cm × 120 cm

OB

Paleta, ISO T11

OE

Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 100 cm

PD

Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 120 cm

PE

Paleta, modularna, z nastavki 80 cm × 60 cm

AF

Paleta, zavita v krčljivo toplotno folijo

AG

Paleta, iz debelejše valovite lepenke

TW

Paleta, lesena

8A

Zabojnik, brez pokrova, običajno kovinski

P2

Paket

PC

Zaboj, za živali

PF

Kos

PP

Cevka

PI

Cevke, v povezu

PV

Vrč, lončen

PH

Deska

PN

Deske, v povezu

PZ

Plošča, kovinska/steklena

PG

Plošče, kovinske/steklene, v povezu

PY

Platforma, nedoločena teža in velikost

OF

Lonec

PT

Vrečka (mošnja)

PO

Košarica, za sadje

PJ

Stojalo

RK

Stojalo, za obleke

RJ

Posoda, vlaknena

AB

Posoda, steklena

GR

Posoda, kovinska

MR

Posoda, papirnata

AC

Posoda, plastična

PR

Posoda, zavita v plastiko

MW

Posoda, lesena

AD

Mreža, za sadje

RT

Tuljava, motek, vretence

RL

Kolut (obroč)

RG

Palica (drog)

RD

Palice (drogovi), v povezu

RZ

Zvitek

RO

Vrečica

SH

Vreča, velika

SA

Vreča, velika, večslojna

MS

Kovček (skrinja), mornariški

SE

Ročka, pravokotna

SX

List

ST

List, zavit v plastiko

SP

Pločevina

SM

Listi, v povezu

SZ

Krčljiva toplotna folija

SW

Sani

SI

Tram

SB

Ovoj

SY

Papir, vmesni

SL

Vreteno

SD

Tuljava, motek, vretence

SO

Kovček, ročni

SU

Izdelek, nepakiran, v obliki tablice ali kosa

T1

Cisterna-zabojnik

TG

Cisterna, valjasta

TY

Cisterna, pravokotna

TK

Zaboj, za čaj

TC

Sod (190 l)

TI

Pločevinka

TN

Pladenj

PU

Pladenj, z vodoravno zloženimi ploščatimi izdelki

GU

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, kartonast

DV

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, plastičen

DS

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, polistirenski

DU

Pladenj, enoplasten, brez pokrova, lesen

DT

Pladenj, neprožen, s pokrovom, zložljiv (CEN TS 14482:2002)

IL

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, kartonast

DY

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, plastičen

DW

Pladenj, dvoplasten, brez pokrova, lesen

DX

Kovček, potovalni

TR

Snop

TS

Kad (čeber)

TB

Kad (čeber), s pokrovom

TL

Cev

TU

Cev, zložljiva

TD

Cev, s šobo

TV

Cevi, v povezu

TZ

Sod, velik (1 144,98 l)

TO

Pnevmatika

TE

Brez kletke

UC

Enota

UN

Nepakirano ali razpakirano

NE

Nepakirano ali razpakirano, več enot

NG

Nepakirano ali razpakirano, ena enota

NF

Vakuumsko pakirano

VP

Zaboj, za prevoz s kombijem („vanpack“)

VK

Kotel (velik sod)

VA

Vozilo

VN

Steklenička, za zdravila

VI

Steklenica, pletenka

WB

 ◄

6.   OZNAKA PREDLISTINE

Uporabljajo se naslednje kratice:

T2

=

Tranzitna deklaracija skupnega tranzitnega postopka, ki se nanaša na ►M38  unijsko blago ◄ .

T2F

=

Tranzitna deklaracija skupnega tranzitnega postopka, ki se nanaša na ►M38  unijsko blago ◄ , ki prihaja iz dela ali v del ►M38  carinskega območja Unije ◄ , kjer se ne uporabljajo ►M38  pravila Unije ◄ o davku na dodano vrednost.

T2CIM

=

►M38  Unijsko blago ◄ , ki se prevaža na podlagi tovornega lista CIM ►M38  ————— ◄ .

T2TIR

=

►M38  Unijsko blago ◄ , ki se prevaža na podlagi zvezka TIR.

T2ATA

=

►M38  Unijsko blago ◄ , ki se prevaža na podlagi zvezka ATA.

T2L

=

Enotna upravna listina, ki zagotavlja ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ .

T2LF

=

Enotna upravna listina, ki potrjuje ►M38  carinski status unijskega blaga ◄ v trgovanju med deli ►M38  carinskega območja Unije ◄ , kjer se uporabljajo ►M38  pravila Unije ◄ o davku na dodano vrednost in med deli tega območja, kjer se ta pravila ne uporabljajo.

T1

=

Tranzitna deklaracija skupnega tranzitnega postopka, ki se nanaša na ►M38  neunijsko blago ◄ .

*……

=

* druge predlistine (an..5)

7.   PREDLOŽENA DOKUMENTACIJA/POTRDILA

(Številčne oznake so vzete iz direktorijev ZN za elektronsko obdelavo podatkov za administracijo, trgovino in prevoz 1997b: seznam oznak za podatke 1001, „ime dokumenta/sporočila, oznaka“.)Certifikat o skladnosti

2

Certifikat kakovosti

3

Potrdilo o gibanju blaga A. TR. 1

18

Seznam zabojnikov

235

Seznam natovarjanja

271

Proforma faktura

325

Trgovska faktura

380

Interni tovorni list

703

Glavni tovorni list

704

Konosament

705

Interni konosament

714

▼M38

Tovorni list SMGS (železnica)

720

▼M38 —————

▼M30

Tovorni list

730

Letalski tovorni list

740

Glavni letalski tovorni list

741

Poštna spremnica (paketna pošta)

750

Multimodalna/kombinirana prevozna listina (splošna)

760

Blagovni manifest

785

Specifikacija tovornega lista

787

Odpremnica, obrazec T

820

Odpremnica, obrazec T1

821

Odpremnica, obrazec T2

822

▼M38 —————

▼M30

Odpremnica, obrazec T2L

825

Deklaracija blaga za izvoz

830

Fitosanitarno spričevalo

851

Zdravstveno spričevalo

852

Veterinarsko spričevalo

853

Potrdilo o poreklu

861

Deklaracija o poreklu

862

Preferenčno potrdilo o poreklu

864

►M38  Potrdilo o poreklu obrazec A (GSP) ◄

865

Uvozno potrdilo

911

Prijava tovora (ob prihodu)

933

Dovoljenje za izvoz nekega blaga

941

Obrazec TIF

951

Zvezek TIR

952

►M38  Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ◄

954

Zvezek ATA

955

Drugo

zzz

8.   OZNAKA ZA NAČIN PREVOZA, POŠILJKE V POŠTNEM PROMETU IN DRUGE POŠILJKE

A. 1-številčna koda (obvezna)

B. 2-številčna koda (drugi znak je za pogodbenice neobvezen)A

B

Poimenovanje

1

10

Pomorski promet

 

12

Železniški vagon na morskem plovilu

 

16

Cestno motorno vozilo na morskem plovilu

 

17

Priklopnik ali polpriklopnik na morskem plovilu

 

18

Plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh na morskem plovilu

2

20

Železniški prevoz

 

23

Cestno vozilo na železniškem vagonu

3

30

Cestni prevoz

4

40

Zračni prevoz

5

50

Pošta

7

70

Transportne napeljave

8

80

Prevoz po celinskih plovnih poteh

9

90

Lastni pogon

9.   DODATNI PODATKI/POSEBNA OZNAKA NAVEDBE

Oznake se uporabljajo na naslednji način:

DG0

=

Izvoz iz ►M38  države skupnega tranzita ◄ , za katerega se uporabljajo omejitve, ali izvoz iz ►M38  Unije ◄ , za katerega se uporabljajo omejitve.

DG1

=

Izvoz iz ►M38  države skupnega tranzita ◄ , za katerega se uporabljajo dajatve, ali izvoz iz ►M38  Unije ◄ , za katerega se uporabljajo dajatve.

DG2

=

Izvoz.

Na nacionalni ravni se lahko uporabljajo dodatne posebne oznake za navedbe.

10.   ŠIFRE ZAVAROVANJA

Spodaj so navedene veljavne šifre:Situacija

Oznaka

Druge navedbe

Za opustitev zavarovanja

(Člen 53 Dodatka I)

0

— številka potrdila o opustitvi zavarovanja

Za splošno zavarovanje

1

— številka potrdila o splošnem zavarovanju

— urad zavarovanja

Za posamezno zavarovanje, ki ga ponudi garant

2

— sklic na številko zavarovanja

— urad zavarovanja

Za gotovinsko posamezno zavarovanje

3

 

Za posamezno zavarovanje v obliki kuponov

4

— številka kupona za posamezno zavarovanje

Če se zavarovanje ne zahteva

(Člen 11 Dodatka I)

6

 

Če se zavarovanje ne zahteva na podlagi dogovora

(Člen 10(2)(a) Konvencije)

A

 

Če se zavarovanje ne zahteva za del poti ►M38  med carinskim uradom odhoda in carinskim uradom tranzita ◄

(Člen 10(2)(b) Konvencije)

7

 

Za posamezno zavarovanje iz točke 3 ►M38  Priloge I k Dodatku I ◄ .

9

— sklic na številko zavarovanja

—  ►M38  carinski urad zavarovanja ◄

Vpis držav

Uporabljajo se šifre držav iz polja 51.

11.   REFERENČNA ŠTEVILKA CARINSKEGA URADA (COR)Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primer

1

Oznaka za državo carinskega urada (glej CNT)

Črkovno 2

IT

2

Nacionalna številka carinskega urada

Črkovno-številčno 6

0830AB

Polje 1 se izpolni, kakor je razloženo zgoraj.

Polje 2 se prosto izpolni s šestmestno črkovno-številčno oznako. Šestmestna oznaka omogoča državnim upravam, da po potrebi določijo hierarhijo carinskih uradov.

►M38  Namembni carinski uradi ◄ so našteti na seznamu uradov (COL na spletni strani Europa), pristojnih za operacije skupnega tranzita.

PRILOGA A3

VZOREC SPREMNE TRANZITNE LISTINE