02009D0790 — SL — 11.10.2021 — 005.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

ODLOČBA SVETA

z dne 20. oktobra 2009

o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2009/790/ES)

(UL L 283 30.10.2009, str. 53)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENI SKLEP SVETA z dne 4. decembra 2012

  L 338

27

12.12.2012

 M2

IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2015/1173 z dne 14. julija 2015

  L 189

36

17.7.2015

►M3

IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2016/2090 z dne 21. novembra 2016

  L 324

7

30.11.2016

 M4

IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2018/1919 z dne 4. decembra 2018

  L 311

32

7.12.2018

►M5

IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2021/1780 z dne 5. oktobra 2021

  L 360

122

11.10.2021
▼B

ODLOČBA SVETA

z dne 20. oktobra 2009

o dovoljenju Republiki Poljski, da uporabi ukrep z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2009/790/ES)▼M3

Člen 1

Z odstopanjem od člena 287 Direktive 2006/112/ES se Republiki Poljski dovoli oprostitev plačila DDV za davčne zavezance, katerih letni promet ne presega protivrednosti zneska v nacionalni valuti v vrednosti 40 000  EUR na dan njenega pristopa.

▼M5

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2024.

▼B

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Republiko Poljsko.