19.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/7


SODBA SODIŠČA

z dne 14. maja 2019

v zadevi E-6/18

Nadzorni organ Efte proti Islandiji

(Neizpolnitev obveznosti države Efte – Neizvajanje – Direktiva 2014/52/EU)

(2019/C 315/08)

V zadevi E-6/18, Nadzorni organ Efte proti Islandiji – katere predmet je ZAHTEVEK za ugotovitev, da Islandija s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvajanje akta iz točke 1a Priloge XX k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje), kakor je bil prilagojen s Protokolom 1, ali vsekakor s tem, ko o tem ni obvestila Nadzornega organa Efte, ni izpolnila svojih obveznosti iz navedenega akta in iz člena 7 Sporazuma – je Sodišče v sestavi predsednik Páll Hreinsson ter sodnika Per Christiansen (sodnik poročevalec) in Bernd Hammermann dne 14. maja 2019 izdalo sodbo,

katere izrek se glasi:

1.

Islandija s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvajanje akta iz točke 1a Priloge XX k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje), kakor je bil prilagojen s Protokolom 1 k Sporazumu, ni izpolnila svojih obveznosti iz navedenega akta in iz člena 7 Sporazuma.

2.

Islandiji se naloži plačilo stroškov postopka.