20.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 459/47


SODBA SODIŠČA

z dne 17. septembra 2018

v zadevi E-10/17

Nye Kystlink AS proti Color Group AS in Color Line AS

(Člen 53 Sporazuma EGP – Člen 54 Sporazuma EGP – Načelo enakovrednosti – Načelo učinkovitosti – Nacionalna pravila o zastaranju za odškodninske zahtevke)

(2018/C 459/16)

V zadevi E-10/17, Nye Kystlink AS proti Color Group AS in Color Line AS – katere predmet je ZAHTEVEK, ki ga je Sodišču na podlagi člena 34 Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča predložilo pritožbeno sodišče Borgarting (Borgarting lagmannsrett) v zvezi z razlago načel enakovrednosti in učinkovitosti v okviru nacionalnih pravil o zastaranju za odškodninske zahtevke v primerih, v katerih so bile naložene globe na podlagi členov 53 in 54 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru – je Sodišče v sestavi predsednik in sodnik poročevalec Páll Hreinsson ter sodnika Per Christiansen in Bernd Hammermann, dne 17. septembra 2018 izdalo sodbo, katere izrek se glasi:

1.

Načelo enakovrednosti zahteva, da se nacionalno pravilo o zastaranju, ki določa ločen enoletni prekluzivni rok za vložitev odškodninske tožbe zaradi škode, povzročene s kaznivim dejanjem, ki je bilo ugotovljeno s pravnomočno kazensko obsodbo, uporablja ustrezno z odškodninsko tožbo zaradi kršitve členov 53 in 54 Sporazuma EGP, ki je bila ugotovljena s pravnomočno odločbo Nadzornega organa Efte, s katero je bila naložena globa, kolikor imata navedeni tožbi podobne namen, podlago in bistvene značilnosti.

2.

Načelo učinkovitosti iz prava EGP ne omejuje pravice držav EGP do uporabe triletnega prekluzivnega roka za vložitev odškodninske tožbe zaradi kršitve členov 53 in 54 Sporazuma EGP, kadar je ta prekluzivni rok povezan z dolžnostjo oškodovanca, da sproži preiskavo, kar bi lahko povzročilo, da bi prekluzivni rok potekel še preden bi Nadzorni organ Efte na podlagi pritožbe oškodovanca sprejel odločitev v zadevi, ki se nanaša na kršitev členov 53 in 54 Sporazuma EGP, če uporaba takega prekluzivnega roka ne onemogoča ali pretirano otežuje vložitve odškodninske tožbe zaradi kršitve pravil EGP o konkurenci. Pri presoji je treba upoštevati posebne značilnosti posameznih zadev v zvezi s konkurenco.