27.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 88/17


SODBA SODIŠČA

z dne 6. decembra 2013

v zadevi E-18/13

Nadzorni organ Efte proti Islandiji

(Država pogodbenica ni izpolnila svojih obveznosti – Direktiva 2001/81/ES – Neizpolnitev obveznosti prenosa v nacionalno zakonodajo)

2014/C 88/14

V zadevi št. E-18/13, Nadzorni organ Efte proti Islandiji – katere predmet je ZAHTEVEK za ugotovitev, da Islandija, ker v predpisanem roku ni sprejela ali uradno obvestila Nadzornega organa Efte o sprejetju vseh potrebnih ukrepov za izvajanje akta iz točke 21ar Priloge XX k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka), kakor je bil prilagojen s Protokolom št. 1 k Sporazumu EGP, ni izpolnila svojih obveznosti iz navedenega akta in člena 7 Sporazuma EGP – je Sodišče Efte v sestavi: predsednik Carl Baudenbacher, sodnik poročevalec Per Christiansen in sodnik Páll Hreinsson, 6. decembra 2013 izdalo sodbo,

katere izrek se glasi:

1.

Islandija s tem, ko v predpisanem roku ni sprejela ali uradno obvestila Nadzornega organa Efte o sprejetju vseh potrebnih ukrepov za izvajanje akta iz točke 21ar Priloge XX k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru (Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka), kakor je bil prilagojen s Protokolom št. 1 k Sporazumu EGP, ni izpolnila svojih obveznosti iz navedenega akta in člena 7 Sporazuma EGP.

2.

Republiki Islandiji se naloži plačilo stroškov postopka.